Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Ekologija
 Zaštita prirodnih vrednosti
 Ekološka istina 2005.
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Autor Prethodna tema Tema Sledeća tema  

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 01 Mar 2005 :  15:01:02  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Već tradicionalni naučno-stručni skup "Ekološka istina" posvećen je pre svega prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. Zato i želimo da objavljivanjem njegovog ovogodišnjeg programa obogatimo stranice novoformirane grupe tema na Forumu:

Naučno-stručni skup
EKOLOŠKA ISTINA
ECOLOGICAL TRUTH
Sa medjunarodnim učešćem

01. – 04. 06. 2005.
Hotel JEZERO- Borsko Jezero, Bor

ORGANIZATOR SKUPA
Tehnički fakultet Bor - Univerziteta u Beogradu
SUORGANIZATORI
Zavod za zaštitu zdravlja ''TIMOK'' Zaječar
Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja-Zaječar
Društvo mladih istraživača Bor

Naučno-stručni skup EcoIst ' 05 — Ekološka istina, obuhvata obuhvata sledeće celine:
XIII NAUČNO STRUČNI SKUP O PRIRODNIM VREDNOSTIMA I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti / Protection and preservation of natural resources
2. Tehnologije, reciklaža otpada i stanje životne sredine / Technologies, wastes recycling and the environment
3. Ishrana i zdravlje / Nutrition and health
4. Poljoprivreda / Agriculture
5. Urbana ekologija / Urban ecology
6. Vodosnabdevanje i zaštita voda / Water supply and protection
7. Ekološki menadžment (pravo, ekonomija i standardizacija) / Ecological management (Law, economy, standardization)
8. Ekološka etika, ekološko vaspitanje, NVO i životna sredina / Ecological ethics, ecological education, NGO and the environment
9. Održivi turizam / Sustainable tourism

XVIII DANI PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE

1. Socio-ekonomski model zdravlja u teoriji i praksi / Socio-ecological health model in theory and practice
2. Sprečavanje i suzbijanje masovnih poremećaja zdravlja – savremeni dometi / Prevention and eradication of massive health disorder s- The latest developments
3. Mikrobi i ljudi (preplitanje makro i mikro sredine u svim oblastima života) / Microbes and people (interweaving of macro and micro environment in all spheres of life
4. Demografski procesi / Demographic processes

POSEBNE SESIJE
1. Naučno–istraživački projekti / Scientific and research projects
2. Nacionalni i lokalni ekološki planovi / National and local ecological action plans
3. Naučni podmladak / Scientific youth

Način rada skupa
Rad skupa će biti organizovan u plenumu i po sekcijama (usmeno i poster). Plenarna predavanja su po pozivu.

Dostavljanje radova
Rukopise radova (uz prijavu) dostaviti:
- e-poštom na adresu
eco2005@tf.bor.ac.yu
- poštom na na disketama 3,5'' na adresu:
Prof. Dr Zoran S. Marković
(za EcoIst'05)
Tehnički fakultet Bor, V.J. 12, 19210 Bor

Uz disketu poslati dve kopije rada odštampane na laserskom štampaču. Svi autori se obavezuju da svoje radove dostave do 15. aprila 2005. Radovi koji su ranije publikovani neće biti prihvaćeni za prezentaciju na skupu, kao ni radovi koji ne prodju recenziju.
U Zborniku Radova biće štampani samo oni radovi čiji prvopotpisani autori uplate 1.000 din. po prijavljenom radu najkasnije do 30.04.2005.god. do 16,00 časova na ime dela troškova pripreme i štampanja radova, pri čemu ova uplata za prva dva rada ulazi u cenu kotizacije. U suprotnom radovi neće biti štampani.

Kotizacija
Kotizacija za učesnike skupa, uplaćena do 30.04.2005.god. do 16,00 časova iznosi 4.000 dinara, a posle ovog roka iznosi 5.000 dinara. Ovaj iznos kotizacije obuhvata: koktel dobrodošlice, Zbornik radova sa pratećim materijalima, svečanu večeru, osveženja u pauzama skupa i prisustvovanje skupu.
Kotizacija za pratioce, uplaćena do 30.04.2005.god. do 16,00 časova iznosi 3.000 dinara, a posle ovog roka iznosi 3.500 dinara. Ovaj iznos podrazumeva sve navedene stavke kao i za učesnike, osim Zbornika radova sa pratećim materijalima.
Studenti i učenici, autori radova, neće plaćati kotizaciju pri čemu stiču pravo prisustvovanja skupu i prezentovanju svojih radova.

Uplatu kotizacije vršiti preko žiro-računa:

Tehnički fakultet u Boru br: 840-1478666-37

Sa naznakom za EcoIst'05
(obaveštenje o izvršenoj uplati obavezno dostaviti mailom ili faksom)

Otkazana uplata do 15.05.2005. god. do 16,00 časova, biće povraćena u celosti umanjena za troškove povraćaja i nadoknade za štampanje prijavljenog rada. Nakon ovog roka pa do početka skupa, 30.05.2005. god. do 14.00 časova, biće povraćena u iznosu od 50% i umanjena za navedene troškove. Nakon ovog roka neće se vršiti povraćaj uplata.
Smeštaj učesnika
Svi učesnici skupa biće smešteni u Hotelu ''Jezero'' na Borskom jezeru.
U drugom obaveštenju kao i na stranama web site-a skupa, biće date detaljane informacije o smeštaju i rezervaciji soba.

Poziv Naučno-stručnim institucijama
Organizatori pozivaju naučno-stručne institucije da uzmu učešća u radu skupa prezentujući najnovije rezultate svojih naučno istraživačkih projekata, kao i drugih stručnih aktivnosti.

Uputstvo za pisanje radova
Preporučuje se da jedan autor, kao prvi autor na radu, ima najviše dva rada. Avansna uplata od po 1.000 din po prijavljenom radu, za prva dva rada, ulazi u cenu kotizacije, dok za svaki naredni rad uplate od po 1.000 dinara ne ulaze u cenu kotizaciju. Maksimalni obim radova (sa prilozima) je 4 strane, formata A4 sa marginama 2,5 cm, sve margine. Radovi moraju biti pisani u Word for Windows-u, upotrebom latiničnog fonta Times New Roman 12 pt, multilanguage suport, i proredom single.
Radovi po pozivu neće se ograničavati po broju strana.
Rad treba da sadrži sledeće delove: naslov, imena autora, izvod, ključne reči, uvod, rezultate rada, zaključak i literaturu. Rad pripremati na sledeći način:
— Naslov rada, dati na srpskom i engleskom jeziku, najviše do 10 reči.
— Puno ime i prezime autora i koautora i nazive njihovih institucija, kao i naznaku lica za kontakt sa punom adresom (poželjna e-mail adresa).
— Izvode dati na srpskom i engleskom jeziku (do 100 reči).
— Ključne reči, na srpskom i engleskom jeziku, do pet reči, dati ispod izvoda.
— Naslove i podnaslove označavati brojevima u toku predstavljanja rezultata rada.
— Literaturu navesti samo onu koja je direktno korišćena u radu sa uputnicama (naznakama) u tekstu rada, prema Chemical Abstracts-u.
— Tabele i grafike uraditi u Word-u i Excel-u, a skenirane slike dati u nekom od sledećih formata: tif, jpg, jpeg, gif ili bmp). Sve tabele i slike treba da sadrže naslove sa rednim brojevima i uputnicama u tekstu rada, date na srpskom i engleskom jeziku.
— Matematičke jednačine dati u MS Equation Editor-u, numerisane rednim brojevima sa uputnicama u tekstu.
Rukopisi radova koji ne budu pripremljeni po ovom uputstvu biće vraćeni autorima na doradu. Mole se autori da se strogo pridržavaju navedenih uputstava kako bi njihovi radovi bili publikovani u ispravnoj formi.

Ekskurzija

Zadnji dan konferencije je predvidjen za jednodnevnu ekskurziju u nekoj od atraktivnih lokacija u široj okolini Bora, a sve u zavisnosti od interesovanja učesnika. Doplata za ekskurziju je 500 din. po učesniku. Detaljnija obavešenja o ekskurziji biće data u Drugom obaveštenju kao i na web site-u skupa.
Sponzorstvo
Organizatori pozivaju zainteresovana preduzeća, institucije kao i pojedince da reklamiranjem i izlaganjem svojih proizvoda i usluga u toku trajanja skupa, kao i štampanjem reklamnog materijala u Zborniku radova, daju doprinos ovom skupu i podignu ga na viši nivo.

Informacije
Sve potrebne informacije o ovom skupu mogu se dobiti:

— Poštom na adresu:
Prof. Dr Zoran S. Marković
Predsednik Organizacionog odbora EcoIst'05
Tehnički fakultet Bor-Univerziteta u Beogradu
V.J. 12,
19210 Bor
— Elektronskom poštom na adrese:
eco2005@tf.bor.ac.yu i zmarkovic@tf.bor.ac.yu
— Telefonom: 030 424 555, 030 424 556 i Telefaksom: 030 421 078
— I preko Web strane skupa: www.eco2005.tf.bor.ac.yu

Rokovi / Deadlines
Dostava radova / Paper submission 15. April 2005.
Obaveštenje autorima o prihvatanju radova / Notification of paper acceptance 20. April 2005.
Avansna uplata za prihvaćene radove / Advance payment for accepted papers 30. April 2005.
Drugo obaveštenje i finalni program / Second Circular and final program 10. Maj 2005.

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 15 Apr 2005 :  09:26:40  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
"Ekološka istina 2005." je stigla i na inostrane sajtove, pored domaćih. Nastojaćemo da pratimo i informišemo korisnike ovog Foruma i zainteresovane za "Ekoistinu".

Za početak evo kompletniog obaveštenja o "Ekoistini 2005" na sajtu Regionalnog resursnog centra ruske republike Karelija na stranicama na kojima se objavljuju informacije o konferencijama, vidi na http://rrc.karelia.ru/site/article/2215

A evo i jednog domaćeg sajta koji objavljuje informacije vezane za hranu i poljoprivredu, vidi na http://www.serbiafood.co.yu/index.html .
Nadamo se, posto "Ekoistina" obuhvata i probleme ishrane, održive poljoprivrede i turizma i dr. da će biti i više tema iz ovih oblasti.

Obavestenje o EKOIST 2005. stavljeno je i na sajt Zdravstvenog centra Bor www.zcbor.com pod Strucni skupovi. Nadamo se da ce EKOIST 2005. biti vise pracena na ovom sve vise posecenom sajtu.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 20 Apr 2005 :  15:06:07  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U sredu 20. aprila na Tehnickom fakultetu u Boru odrzan je sastanak Organizacionog odbora trinaestog po redu naucno-strucnog skupa sa medjunarodnim ucescem “Ekoloska istina 2005.”. Za skup je pristiglo preko stotinak radova iz Srbije i Crne Gore, kao i iz jos desetak zemalja, koji zadovoljavaju kriterijume skupa a koji ce biti objavljeni u zborniku skupa i saopsteni na 9 sekcija. Najvise radova je u sekcijama za tehnologije i stanje zivotne sredine, zastitu i ocuvanje prirodnih vrednosti, vodosnabdevanje i zastitu voda, ishranu i zdravlje, poljoprivreda.

U okviru ovog skupa odrzavaju se i XVIII dani preventivne medicine Timocke krajine, a radice i posebne sekcije o naucno-istrazivackim projektima, nacionalnom i lokalnim ekoloskim akcionim projektima i sekcija naucnog ekoloskog podmlatka.

Na pocetku skupa bice podneta plenarna izlaganja o odrzivom razvoju i reciklaznim tehnologijama, kao i o javnom zdravlju.

Organizatori skupa su Tehnicki fakultet i Drustvo mladih istrazivaca iz Bora, Zavod za zastitu zdravlja “Timok i Centar za poljoprivredna i tehnoloska istrazivanja iz Zajecara. Predsednik Naucnog odbora je dr Stevan Stankovic sa Geografskog fakulteta u Beogradu, a Organizacionog odbora dr Zoran Markovic sa Tehnickog fakulteta u Boru.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 23 Apr 2005 :  20:58:27  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Do kraja pretposlednje nedelje u aprilu stiglo je oko stotinak radova za sve sekcije XIII naucno-strucnog skupa "Ekoloska istina" i dvadesetak radova za Dane preventivne medicine. Takodje su pokrivene i sve posebne sesije jer su stigli i radovi za sekcije novih projekata i lokalnih ekoloskih akcionih planova. Takodje je stiglo 15 radova naucnog podmlatka, najvise preko Regionalnog centra za talente Bor.
U toku je priprema zbornika radova (kompjuterska priprema, CIP i dr.) pa zatim stampanje. Uporedo ze odvija i recenzija pristiglih radova.
Odmah posle praznika pocece izrada programa "Ekoloske istine" koja ce biti odrzana od 1. do 4. juna na Borskom jezeru.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 19 May 2005 :  07:27:09  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
SPISAK PRIHVAĆENIH RADOVA
LIST OF ACCEPTED PAPERS


XIII
NAUČNO-STRUČNI SKUP O PRIRODNIM VREDNOSTIMA I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
13 th SCIENTIFIC AND PROFESIONAL CONFERENCE ON NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION


PLENARNA PREDAVANJA
PLENARY LECTURE


Rodoljub Stanojlović, Zoran S. Marković, Milan Trumić - SCG
ODRŽIVI RAZVOJ I RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE - FAKTOR OPSTANKA ŽIVOTA NA PLANETI

SEKCIJE


E1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti
PROTECTION AND PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES


E1-1. Predrag Jakšić - SCG (Sekcijsko predavanje/Session Lecture)
KRITERIJUMI VALORIZACIJE SPELEOLOŠKIH OBJEKATA SRBIJE
CRITERIA FOR VALORISATION OF SPELEOLOGICAL OBJECTS IN SERBIA
E1-2. Mišić Robert - SCG
ZLOTSKA – LAZAREVA PEĆINA DOPUNA NOVIH SPELEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
ZLOT’S – LAZAR’S CAVE NEW SPELEOLOGICAL RESEARCHES
E1-3. Marica Jovanović - SCG
FLORISTIČKA ISTRAŽIVANJA VRANJSKE SREDINE
FLORISTICAL RESEARCH OF ENVIRONMENT OF THE TOWN OF VRANJE
E1-4. Mihajlo Stanković - SCG
RASPROSTRANJENOST I UGROŽENOST ENDEMSKE VRSTE LACERTA AGILIS SSP.BOSNICA
THE DISPERSAL AND ENDANGERMENT OF THE ENDEMIC SPECIES LACERTA AGILIS SSP. BOSNICA (SCHREIBER, 1912) (FAM. LACERTIDAE) IN THE SPECIAL NATURAL RESERVE ZASAVICA
E1-5. Mihajlo Stanković - SCG
PRILOG POZNAVANJU VODOZEMACA I GMIZAVACA OPŠTINE LEBANE
CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF AMPHIBIANS AND REPTILES OF THE MUNICIPALITY OF LEBANE
E1-6. Ranko Perić, Mihajlo Stanković - SCG
PRILOG POZNAVANJU FAUNE VODOZEMACA I GMIZAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN
CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF THE FAUNA OF AMPHIBIANS AND REPTILES ON THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY OF APATIN
E1-7. Tibor Halaši, Snežana Kalamković, Milutin Crevar, Ruža Halaši - SCG
EKO-GEOLOŠKO I EKO-MINEROLOŠKO PROUČAVANJE TERENA NACIONALNOG PARKA FRUŠKE GORE
ECO-GEOLOGICAL AND ECO-MINERALOGICAL STUDY OF FIELDS OF NATIONAL PARK FRUŠKA GORA
E1-8. Goran Đorđević, Borivoje Pantović ,Novica Stepanović - SCG
PROMENE EKOLOŠKIH FUNKCIJA ŠUMA KAO POSLEDICA ŠUMSKIH POŽARA
FIRE FORESTS HAVE CHANGDE THE ECOLOGY OF THE FORESTS
E1-9. Miroslav Miladinović, V. Popović, Z. Cokić - SCG
UZROCI I POSLEDICE POŽARA NA TRESETIŠTIMA NEGOTINSKOG RITA - "VEDRINA" I "MALI RIT"
CAUSES AND COSEQUENCES OF PEAT-BAY FIRES IN THE MARSHES OF NEGOTIN - "VEDRINA" AND "MALI RIT"
E1-10. Maja Babović-Đorđević, Katerina Nikolić - SCG
DEJSTVO FENOLA NA ŽIVI SVET U RECI IBAR I ZDRAVLJE ČOVEKA
THE IMPACT OF PHENOL ON THE LIVING SPECIES IN THE RIVER IBAR AND ON HUMAN HEALTH
E1-11. Anil Abbi - INDIA
RESTORATION OF COMMUNITY MANAGED WETLANDS IN A VILLAGE IN THE EASTERN FRINGES OF WESTERN GHATS, INDIA
E1-12. Danijela Avramović, Dragan Spasić, Novica Ranđelović - SCG
KATEGORIZACIJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA
THE CATEGORISATION OF PROTECTED NATURE OBJECTS
E1-13. Novica Ranđelović, Danijela Avramović, Miodrag Velojić, Jelena Krstić, Živorad Jeremić - SCG
FLORA TUPIŽNICE U ISTOČNOJ SRBIJI
THE FLORA OF TUPIZNICA MOUNTAIN IN EAST SERBIA
E1-14. Novica Ranđelović, Danijela Avramović, Živorad Jeremić, Danilo Petrović - SCG
FLORA I VEGETACIJA GORNJAČKE KLISURE
THE FLORA AND VEGETATION OF GORNJACKA GORGE


E2. Tehnologije i stanje životne sredine
TECHNOLOGIES AND STATE OF THE ENVIRONMENT


E2-1. Maria Jitaru - ROMANIA (Sekcijsko predavanje/Session Lecture)
OVERVIEW ON THE ACTIVITY OF ROMANIAN COORDINATING TEAM IN THE FRAME OF THE REGIONAL EXCELLENCY POLE “ELCONDES”
E2-2. Jelena Škundrić-Penavin, Slavica Sladojević, Zora Levi, Nedeljko Čegar,
Branko Škundrić, Dragica Lazić - BOSNA I HERCEGOVINA
STUDY OF BEHAVIOR OF ALUMINOSILICATE ORE MANIFESTATIONS AS ADSORBENTS AFTER ACID ACTIVATION
E2-3. Ana Čučulović, Dragan Veselinović, Šćepan S. Miljanić - SCG
AKUMULACIJA RADIONUKLIDA U BIOINDIKATORIMA NP DJERDAP
ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES IN BIOINDICATORS OF NP DJERDAP
E2-4. Cecilia Cristea, Maria Jitaru, Claude Moinet - ROMANIA, FRANCE
CLEAN ELECTROSYNTHESIS OF N-OXYDERIVATIVES HAVING POTENTIAL BIOLOGICAL ACTIVITY
E2-5. Cecilia Cristea, Jean Lessard, ROMANIA - CANADA
ELECTROREDUCTION OF NITROCYCLOPROPANES - PRELIMINARY RESULTS
E2-6. Marian Stan , Mihaela Lang, Maria Jitaru - ROMANIA
ELECTROCHEMICAL PROCESS FOR THE DISCOLORATION OF AZODYES WASTE WATER
E2-7. Peter Fecko, Radmila Kucerova, Barbora Lyckova, Marcela Safarovax, Gabriela Lyckova - CZECH REPUBLIK
BIODEGRADATION OF ORGANIC CONTAMINANTS FROM HAZARDOUS WASTE DUMP IN POZDATKY (CZECH REPUBLIC)
E2-8. Slobodanka Stanković, Snežana Dragović, Ana Čučulović - SCG
NORME ZA PROCENU RADIOAKTIVNOG ZAGADJENJA HRANEACTION LEVELS FOR ASSESSMENT OF RADIOACTIVITY POLLUTION OF FOOD
E2-9. Stanimir Živanović - SCG
ANALIZA UGROŽENOSTI ZEMLJIŠTA OD TEČNIH NAFTNIH DERIVATA I MERE SANACIJE
ANALYSIS OF THE ENDANGER OF THE GRAND FROM LIQUID OIL DERIVATIVES AND MEASURES OF HEALING
E2-10. Marina Ilić, Christopher Cheeseman - SCG, UK
ISKORIŠĆENJE SINTEROVANE ŠLJAKE IZ INSINERATORA KOMUNALNOG OTPADA
UTILIZATION OF SINTERED MSWI BOTTOM ASH
E2-11. Dragan R. Milivojević, Viša Tasić, Novica Milošević - SCG
MONITORSKI SISTEM ZA KONTROLU KVALITETA VAZDUHA U OKRUGU BOR
REAL TIME MONITORING SYSTEM FOR AIR QUALITY CONTROL IN BOR DISTRICT
E2-12. Mirko Grubišić, Mirjana Stojanović - SCG
DEKONTAMINACIJA ZEMLJIŠTA I VODA METODOM FITOREMEDIJACIJE
DECONTAMINATION SOILS AND WASTE WATER PHYTOREMEDIATION
METHODS
E2-13. Ljiljana Stošić, Dragana Nikić - SCG
MONITORING KVLAITETA VAZDUHA U NIŠKOJ BANJI U PERIODU OD 1995. DO 2004. GODINE
MONITORING OF AIR QUALITY IN NISKA BANJA FROM 1995 TO 2004
E2-14. Đukanović Duško, Ivković Mirko - SCG
UTICAJ PODZEMNE EKSPLOATCIJE MRKOG UGLJA U RMU „JASENOVAC“-KREPOLJIN NA ŽIVOTNU SREDINU
EFFECT OF UNDERGROUNG EXPLOITATION OF BROWN COAL RMU ''JASENOVAC'' KREPOLJIN ON ENVIRONMENT
E2-15. Živorad Milićević, B. Mihajlović - SCG
PODZEMNA EKSPLOATACIJA RUDNOG LEŽIŠTA “VELIKI KRIVELJ”
DOPRINELA BI BOLJEM OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE
UNDERGROUND EXPLOITATION OF ORE BODY ''VELIKI KRIVELJ'' MAY CONTRIBUTE TO BETTER ENVIRONMENTAL PROTECTION
E2-16. Ružica Lekovski, Mevludin Avdić, Sunčica Janković Miljković - SCG, BOSNA I HERCEGOVINA
ANALIZA NAPONSKO DEFORMACIJSKOG STANJA DEONICE KOLEKTORA SA PRELIVNIM ORGANOM ISPOD POLJA 2 FLOTACIJSKOG ODLAGALIŠTA “VELIKI KRIVELJ” METODOM KONAČNIH ELEMENATA (MKE)
THE ANALYSIS OF THE STRESS DEFORMATION CONDITION OF THE COLLECTOR SECTION WITH THE OVERFLOW ELEMENT UNDER THE FIELD 2 OF THE FLOTATION TAILINGS DUMP “VELIKI KRIVELJ” BY THE DEFINITIVE ELEMENTS METHOD (DEM)
E2-17. Radiša Todorović, Violeta Mihajlović - SCG
RAZVOJ ALTERNATIVNIH MATERIJALA U PRERAĐIVAČKOJ METALURGIJI U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
DEVELOPMENT OF THE ALTERNATIVE MATERIALS IN PROCESSING METALLURGY FOR THE PURPOSE OF ENVIRONMENT PROTECTION
E2-18. Miroslav Miladinović, Z. Cokić, V. Perović - SCG
ODREĐIVANJE STEPENA POKROVNOSTI ZASEJANIH POVRŠINA DEPONIJE PEPELA I ŠLJAKE, T.E. "NIKOLA TESLA"
DETERMING OF THE LEVEL OF VEGETATION COVERAGE OF THE RECOVERED SURFACE OF DEPOSITS OF ASH AND SLAG, T.E. "NIKOLA TESLA"
E2-19. Blagoje Bogdanović, S. Mitić - SCG
IZNALAŽENJE B. VAŽNOSTI ELEMENTA SISTEMA U SMISLU NAJNIŽE POUZDANOSTI ELEMENATA TEHNIČKIH SISTEMA
FINDING OUT THE B. AVAILABILITY OF ELEMENT SYSTEMS
IN THE SENCE LOWEST OF A RELIABILITY OF ELEMENT
TECHNICAL SYSTEM
E2-20. Milovan Vuković - SCG
FITOREMEDIJACIJA KAO POSTUPAK ZA PREČIŠĆAVANJE ZAGAĐENIH ZEMLJIŠTA
PHYTOREMEDIATION AS A TECHNOLOGY FOR CLEANUP OF POLLUTED SOILS
E2-21. Céline Eypert-Blaison, Jacques Yvon - FRANCE
MACROSCOPIC BEHAVIOUR OF LEACHABLE ELEMENTS IN MSWI BOTTOM ASHES.
E2-22. Jovica Sokolović, R.Stanojlović, Zoran S Marković - SCG
EKOLOSKA I EKONOMSAKA OPRAVDANOST PRERADE TOPIONICKE SLJAKE RB BOR
ECOLOGICAL AND ECONOMIC JUSTIFIABLENESS OF COPPER SLAG PROCESSING IN THE BASIN BOR
E2-23. Maja Đorđević, Milan Trumić, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA AUTOMOBILSKIH GUMA PRIMENOM FIZIČKIH POSTUPAKA
TYRE RECYCLING USAGE PHUSICAL PROCESS
E2-24. Milan Trumić, Dragan Stojanović, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA ŠTAMPANIH PLOČA POSTUPCIMA MAGNETNE I GRAVITACJISKE KONCENTRACIJE
RECYCLING OF THE PRINTING BOARDS PROCEDURES MAGNETIC AND GRAVITATION CONCENTRATION
E2-25. Milan Trumić, Dejan Stojanović, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA KABLOVA POSTUPCIMA GRAVITACIJSKE KONCENTRACIJE
CABLES RECYCLING PROCEDURES GRAVITATION CONCENTRATION
E2-26. Sanja Bugarinović, Milan Trumić, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA PLASTIKE POSTUPCIMA FLOTACIJSKE KONCENTRACIJE
PLASTICS RECYCLING USAGE FLOTATION PROCESS
E2-27. Slaviša Petrikić, Milan Trumić, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA KONZERVI IZ OTPADA
METAL CANS RECYCLING FROM WASTE
E2-28. Zorica Cokić, N.Stavretović, V. Perović, M.Miladinović, J.Zarić, S. Manjasek - SCG
RATARSKE VRSTE I NJIHOVA UPOTREBA U SANACIJI DEPONIJA PEPELA I ŠLJAKE
AGRICULTURE SPECIES AND THEIR USE FOR REHABILITATION OF
CINDER AND SLAG DUMPS
E2-29. Zorica Cokić, Nenad Stavretović, Veljko Perović, Suzana Manjasek.,Jelena Zarić - SCG
TRAVNE VRSTE I NJIHOVA UPOTREBA U SANACIJI DEPONIJA PEPELA I ŠLJAKE
GRASS SPECIES AND THEIR USE FOR REHABILITATION OF
CINDER AND SLAG DUMPS
E2-30. Zorica Cokić, Nenad Stavretović, Veljko Perović, Miroslav Miladinović, Jelena Zarić, Suzana Manjasek - SCG
ZELJASTI PREDSTAVNICU FAMILIJE FABACEAE I NJIHOVA UPOTREBA U SANACIJI DEPONIJA PEPELA I ŠLJAKE
HERBACEOUS REPRESENTS OF FAM. FABACEAE AND THEIR USE FOR REHABILITATION OF CINDER AND SLAG DUMPS
E2-31. Živorad Milićević, Branislav Mihajlović - SCG
PRERADA RUDE U FLOTACIJI RUDNIKA “VELIKI KRIVELJ”
I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
MINERAL PROCESSING AT «VELIKI KRIVELJ» PROCESSING PLANT AND ENVIROMENT PROTECTION


E3. Ishrana i zdravlje
NUTRITION AND HEALTH


E3-1. Tatjana Mraović - SCG
POTENCIJALNI UTICAJ PIJENJA KAFE NA POJAVU DISLIPIDEMIJA
COFFEE CONSUMPTION AND SERUM LIPIDS
E3-2. Tatjana Mraović, M. Milivojević, D. Krstić, G. Golubović - SCG
ZNAČAJ UNOSA KALCIJUMA U NASTANKU I REGULISANJU GOJAZNOSTI
REGULATION OF ADIPOSITY AND OBESITY RISK BY DIETARY CALCIUM
E3-3. Snežana B.Jancevska - MACEDONIA
TRANSPLACENTAL TRANSFER OF MERCURY
E3-4. Sante Ansferri, Branislav Jerinkić - ITALIA, SCG
NOVA DOSTIGNUĆA U PREVENTIVNOJ PRIMENI ENZIMSKO BAKTERIJSKIH AKTIVATORA U RIBARSTVU
NEW ACCOMPLISHMENTS IN PREVENTIVE APPLICATION OF ENZIMATIC BACTERIAL ACTIVATORS IN FISHING
E3-5. Mile Dimitrijević - SCG
VITAMIN C I VAŠE ZDRAVLJE
VITAMIN C AND YOUR HEALTH
E3-6. Liljana Sokolova Đokić, Dušan Živić, Halaši Tibor, Snežana Kalanković - SCG
NAJČEŠĆI KONTAMINENTI NAMIRNICA IZ PROMETA
U ZAPADNO BAČKOM OKRUGU ZA 2003. I 2004.
THE MOST FREQUENT CONTAMINANTS OF FOOD ARTICLES IN SALES IN WESTERN BAČKA DISTRICT (2003/2004)
E3-7. Dijana Miljković, Vesna Marušić, Srđan Đergović - SCG
REZULTATI MIKOBIOLOŠKE ANALIZE SLADOLEDA
U BORSKOM I ZAJEČARSKOM OKRUGU
RESULTS OF MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF ICE CREAM IN BOR AND ZAJECAR DISTRIST AREAS
E3-8. D. Krstić, K. Stojković, G. Obradović, T. Mraović, G. Golubović - SCG
ZDRAVSTVENI ZNAČAJ TRIHALOMETANA U VODI ZA PIĆE
TRIHALOMETHANES IN DRINKING WATER, HEALTH EFFECTS
E3-9. Zorica Jovanovski, Nadja Vasiljivić, Ivanka Gajić, Dragoslav Milošević,Tanja Knežević - SCG
ISPITIVANJE UHRANJENOSTI STARIH LJUDI U RAZLIČITIM SREDINAMA ŽIVLJENJA
NUTRITIONAL STATUS OF THE ELDERLY IN RURAL AND URBAN SETTINGS
E3-10. Jasmina S. Stojanović, Branka P.Trbović - SCG
PROKLIJALA ZRNA (SEMENKE) U ISHRANI LJUDI
GERMINATED SEEDS IN HUMAN NUTRITION
E3-11. Veroslava Stanković, Nađa Vasiljević - SCG
KARAKTERISTIKE ISHRANA ADOLESCENATA
DIETARY HABITS OF ADOLESCENTS
E3-12. Miodrag Žikić, Saša Stojadinović - SCG
PREPARATI SA OTROVIMA KOJI SE KORISTE ZA TRETMAN NAMIRNICA U SEOSKIM DOMAĆINSTVIMA
TOXIC CHEMICALS THAT USE IN RURAL HOMES FOR TEATMENT OF NUTRITIONS
E3-13. Nikola Jestrović, Milena Ilić, Dragan Čanović, Violeta Ninković - SCG
BODY MASS INDEX AND SURGICAL SITE INFECTIONS


E4. Poljoprivreda
AGRICULTURE


E4-1. Radmila Trajković, Miroslava Krsmanović, Gordana Bogdanović-Dušanović, Svetlana Tošić - SCG
AKUMULACIJA I DISTRIBUCIJA TEŠKIH METALA U TKIVIMA I ORGANIMA POVRTARSKIH BILJAKA poreklom iz Leskovca
HEAVY METALS' ACCUMULATION AND DISTRIBUTION IN TISSUES AND ORGANS OF VEGETABLES ORIGINATING FROM LESKOVAC
E4-2. Radmila Trajković, Gordana Bogdanović Dušanović, Maja Babović – Đorđević, Tatjana Jakšić - SCG
SADRŽAJ ORGANSKIH KISELINA U LISTU,STABLU I KORENU POVRTARSKIH BILJAKA POREKLOM IZ KOSOVSKE MITROVICE
THE CONTENT OF ORGANIC ACIDS IN THE LEAF, TREE AND ROOT OF THE VEGETABLE PLANTS ORIGINATED FROM KOSOVSKA MITROVICA
E4-3. Snežana Stanković, Ivana Radojević, Vesna Ranković, Dragoljub Žunić - SCG
PRINOS I KVALITET GROŽĐA I VINA NEKIH INTERSPECIES SORTI VINOVE LOZE
YIELD AND QUALTY OF THE GRAPE AND WINE OF SOME INTERSPECIES VINE CULTIVARS
E4-4. Nada Milošević, Gorica Cvijanović, Cvijanović Drago, Branislava Tintor - SCG
MIKROBIOLOŠKA AKTIVNOST - INDIKATOR UTICAJA NIKLA NA BIOGENOST ZEMLJIŠTA
MICROBIAL ACTIVTY-INDICATOR OF EFFECT NICKEL ON BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOIL
E4-5. Katerina Nikolić, Maja Babović-Đorđević, Marijana Stojanović, Zoran Nikolić - SCG
UTICAJ METEOROLOŠKIH FAKTORA NA AKTIVNOST
CYDIA POMONELLA L. U JABLANIČKOM OKRUGU
THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON THE ACTIVITY OF BUTTERFLY CYDIA POMONELLA L. IN JABLANICA DISTRICT
E4-6. Miroslav Crnjanski - SCG
SUZBIJANJE GLODARA U SKLADIŠTIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
E4-7. Miodrag Jelić, Jelena Milivojević, Goran Dugalić, Valentina Živanović - SCG
SADRŽAJ PRISTUPAČNIH FORMI TEŠKIH METALA U OBRADIVIM ZEMLJIŠTIMA KRAGUJEVCA I OKOLINE
CONTENTS OF ACCESSIBLE FORMS OF HEAVY METALS IN CULTIVATED SOILS IN KRAGUJEVAC’S REGION
E4-8. Života Jovanović, Miodrag Tolimir, Dušan Kovačević, Željko Dolijanović, Dragiša Milošev - SCG
UTICAJ RAZLIČITIH PREDUSEVA I SISTEMA DJUBRENJA NA PRINOS KUKURUZA NA ČERNOZEMU
EFFECTS OF DIFFERENT PRECEEDINGS AND SYSTEMS OF FERTILISATION ON MAIZE YIELD ON CHERNOZEM TYPE SOIL
E4-9. Slobodan Milenković - SCG
ZAŠTITA VOĆAKA U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI
FRUIT PLANT PROTECTION IN ORGANIC AGRICULTURE
E4-10. Života Jovanović, Miodrag Tolimir, Predrag Jovin, Goran Dugalić - SCG
REJONIZACIJA RANIH ZP HIBRIDA NA KISELIM ZEMLJIŠTIMA
ZAPADNE SRBIJE
THE REGION OF EARLY ZP HYBRIDS ON ACID SOIL OF WESTERN SERBIA


E5. Urbana ekologija
URBAN ECOLOGY


E5-1. Ljiljana Janković - SCG
RADON – RADIOAKTIVNI GAS U ŽIVOTNOJ SREDINI
RADON – RADIOACTIVITY GAS IN ENVIRONMENTAL
E5-2. Vladan Radenković SCG
ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE U VAZDUHU URBANIH SREDINA KOJE DOPRINOSE FORMIRANJU KISELIH KIŠA
POLLUTANTS IN THE URBAN AREAS AIR WHICH ARE CONTRIBUTES TO ACID RAINS FORMING
E5-3. Dragana Ranđelović - SCG
PRODUŽETAK FUNKCIONALNOSTI ZELENIH POVRŠINA U INDUSTRIJSKIM NASELJIMA – OSVRT NA GRADSKI PARK U BORU
PROLONGATION OF FUNCTIONALITY OF GREEN SPACES IN URBAN INDUSTRIAL AREAS - SURVAY OF CITY PARK IN BOR
E5-4. Danijela Gajić, Viktor Domjan - SCG
UTICAJ KADMIJUMA NA ZDRAVLJE LJUDI,
BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVET
INFLUENCE OF CADMIUM ON HUMAN HEALTH,
FLORA AND FAUNA
E5-5. Daniela Urošević, Dejan Ilić, Radoje Pantović - SCG
UPRAVLJANJE OTPADOM
WASTWES MANAGEMENTS
E5-6. Mila Hadnađev, Darka Hadnađev, Milena Ilić - SCG
THE PREVALENCE OF ALLERGIC RHINITIS AND CONJUNCTIVITIS IN SCHOOL CHILDREN FROM Novi Sad - ISAAC study (International Study of Asthma and Allergies in Childhood)
E5-7. Milena Ilić, Nebojša Ranković, Vesna Matović#178;, Biljana Miličić - SCG
AIR POLLUTION AND CEREBROVASCULAR DISEASES
E5-8. Miodrag Žikić, Saša Stojadinović - SCG
SEOSKE DEPONIJE-SMETLIŠTA
RURAL MUNICIPAL WASTE HIPS
E5-9. Nebojša Ranković, Milena Ilić - SCG
AIR POLLUTANTS AND HEALTH OF THE PUPILS IN KRAGUJEVAC
E5-10. Nebojša Ranković, Milena Ilić, Vesna Matović, Biljana Miličić - SCG
AIR POLLUTANTS AND ASTHMA PREVALENCE IN KRAGUJEVAC
E5-11. Nenad Stavretović, Tamara Šević, Milan Šević, Jelena Zarić, Suzana Manjasek, Zorica Cokić - SCG
HIDROSETVA I NJENA UPOTREBA U REKULTIVACIJI DEGRADIRANIH POVRSINA
HIDROSEEDING AND THEIRE USE IN RECULTIVATION DEGRADED PLACES
E5-12. Nenad Stavretović, Gordana Radošević, Bojana Ilić - SCG
MORFOLOŠKE I ANATOMSKE OSOBINE BRŠLJANA
(Hedera helix L.) I NJEGOVA PRIMENA
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF IVY
(HEDERA HELIX L.) AND ITS USE
E5-13. Violeta Cvetković, Ivan Stevanović - SCG
MERENjE SAOBRAĆAJNE BUKE
THE MEASUREMENT OF TRAFIC NOISE


E6. Vodosnabdevanje i zaštita voda
WATER SUPPLY AND PROTECTION


E6-1. Stevan M. Stanković -SCG (Sekcijsko predavanje/Session Lecture)
EKOLOŠKI ASPEKT POSTULATA O VODI
ECOLOGICAL ASPECT OF POSTULATES ABOUT WATER
E6-2. Jelena Škundrić-Penavin, Z. Levi, S. Sladojević, B. Škundrić, N. Čegar, Lj. Šušnjar, S. Sredić - BOSNA I HERCEGOVINA
MOGUĆNOST PRIMJENE TUFOVA SA LOKALITETA REPUBLIKE SRPSKE KAO ADSORBENASA ZA KISELO-BAZNE PRIMJESE U OTPADNIM VODAMA.
POSSIBILITY OF USE OF TUFFS FROM THE REPUBLIKA SRPSKA LOCATIONS AS ADSORBENTS FOR ACID – BASIC INGREDIENTS IN LIQUID WASTE
E6-3. Atanasko Tuneski, Sandra Andovska, Zoran Markov - MACEDONIA
MONITORING AND CONTROL OF THE
HEAVY METALS IN THE VARDAR RIVER
E6-4. Dragana D. Mitić - SCG
SAVREMENI PROBLEMI VODA
MODERN PROBLEMS OF WATERS
E6-5. Marica Jovanović - SCG
HIDROZAGAĐENOST NA PODRUČJU VRANJA
HYDROPOLLUTION IN THE TOWN OF VRANJE
E6-6. Marijana Stojanović, Katerina Nikolić, Vanja Ilić, Predrag Kuzmanović - SCG
ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI ASPEKT VODOSNABDEVANJA U LEBANU
HYGIENIC AND ECOLOGICAL ASPECT OF WATER SUPPLY IN LEBANE
E6-7. Mirjana Zdravković, Dragan Čakmak, Radmila Pivić, Aleksandra Stanojković - SCG
ISPITIVANJE UZROKA ZAGADJENJA GRADSKOG KUPALIŠTA U VRŠCU
INVESTIGATION OF POLLUTION CAUSES OF CITY WATERING PLACE IN VRŠAC
E6-8. Branko Miljanović, Vlasta Pujin, Aleksandar Ivanc, Predrag Milenković, Goran Puzić - SCG
UTICAJ OTPADNIH VODA SOKOBANJE NA KVALITET VODE
REKE MORAVICE
THE EFFECT OF THE SOKOBANJA SPA WASTEWATERS UPON THE WATER QUALITY OF THE MORAVICA
E6-9. Dragan Čakmak, Mirjana Zdravković, Radmila Pivić - SCG
STANJE ZAGADJENOSTI VODE U KANALIMA SLIVA "GALOVICA" I MOGUĆNOST NAVODNJAVANJA
THE CONDITION OF POLLUTION OF THE WATER ON CANAL WATERSHED AREA OF "GALOVICA" AND THE POSSIBILITY OF IRRIGATION
E6-10. Liljana Sokolova Đokić, Tibor Halaši, Lidija Andrejev, Ruža Halaši - SCG
FABRIKA VODE ZA PIĆE U SOMBORU PRIMER SIGURNE TEHNOLOGIJE
DRINKING WATER PLANT AS AN EXAMPLE OF SAFE TECHNOLOGY
E6-11. Branko Tešanović, Uroš Domazet - SCG
SNABDEVANJE VODOM PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE U VANREDNIM PRILIKAMA
WATER SUPPLY OF THE SMAF MEMBERS IN EMERGENCY SITUATIONS
E6-12. Merita Borota - SCG
AKUMULACIJE-UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
RESERVOIRS-INFLUENCE TO ENVIROMENT
E6-13. Snežana Božinović, Danijela Lukić, Dijana Miljković, Selena Zlatković - SCG
KVALITET VODE SLIVA REKE TIMOK
WATER QUALITY OF TIMOK CONFLUENCE
E6-14. Valentina Živanović, Jasmina Mitić, Miodrag Jelić - SCG
SADRŽAJ MANGANA U VODI ZA PIĆE PRIGRADSKIH NASELJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
QUANTITY OF MANGAN IN DRINKING WATER IN SUBURBAN AREAS ON THE TERITHORY OF THE CITY OF NIS
E6-15. Stanimir Živanović - SCG
PRILOG ANALIZI ZAGADJIVANJA HIDROSFERE TEČNIM UGLJOVODONICIMA
ANNEX TO ANALYSIS OF POLLUTION OF HYDROSPHERE WITH
LIQUID HIDROCARBONS
E6-16. Bratislav Poprašić - SCG
"AQUA VP-VODENI PAUK“
SISTEM ZA SAMODEPONOVANJE PLIVAJUĆEG I PLUTAJUĆEG OTPADA
“AQUA WP-WATER SPIDER“”
E6-17. Nevena Nešić, Ljubinko Jovanović, Jasminka Cvejić, Dragica Obratov-Petković - SCG
KONSTRUISANI AKVATIČNI EKOSISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
CONSTRUCTED WETLANDS FOR WASTEWATER PURIFICATION
E6-18. Miloš Kostić, Ivana Živić - SCG
PRELIMINARNA SAPROBIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA REKE CRNE KAMENICE KORIŠĆENJEM MAKROZOOBENTOSA KAO BIOINDIKATORA
PRELIMINARY SAPROBIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE CRNA KAMENICA RIVER USING MACROZOOBENTHOS AS BIOINDICATOR
E6-19. Zoran S. Marković, Miroslav Andrejić - SCG
TEHNICKI I ZDRAVSTVENI PROBLEMI VODOSNABDEVANJA SELA MADJERA
TECHNICAL AND HELTH PROBLEMS IN WATERWORKS OF VILLAGE MADJERE

E7. Ekološki menadžment (pravo, ekonomija i standardizacija)
ECOLOGICAL MANAGEMENT


E7-1. Miodrag Miljković - SCG
ANALIZA OPASNOSTI, POSLEDICA I PROCENE RIZIKA OD UDESA U POSTROJENJIMA PMS
ANALYSIS OF DANGER, CONSEQUENCES AND EVALUATION OF RISKS FROM INCIDENTS IN PPMO PLANTS
E7-2. Miodrag Miljković - SCG
OSIGURANJE PREDUZEĆA OD EKOLOŠKOG RIZIKA
ECOLOGICAL RISK INSURANCE
E7-3. Maria Rohova, Antonia Dimova - BULBARIA
LEGISLATION, PROJECT MANAGEMENT AND PUBLIC COMMUNICATIONS – THE THREE “LEVERS” FOR MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT IN BULGARIA
E7-4. Snežana Simić, V. Simić - SCG
UČEŠĆE BIOLOGA-EKOLOGA U POSTUPKU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
PARTICIPATION OF BIOLOGISTS-ECOLOGISTS IN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
E7-5. Vesna Ikonović - SCG
ULOGA KARTOGRAFSKOG METODA U ISTRAŽIVANJU ŽIVOTNE SREDINE
E7-6. Biljana Madić, Radmilo Nikolić, Ljubiša Obradović - SCG
EKOLOŠKA EKONOMIJA KAO STUPANJ RAZVOJA EKONOMIJE
ECOLOGICAL ECONOMY AS THE STAGE OF ECONOMY DEVELOPMENT
E7-7. Miodrag Damnjanović - SCG
EKONOMSKI INSTRUMENTI I REŠAVANJE URAVNOTEŽENOG ODNOSA U ŽIVOTNOJ SREDINI
ECONOMICAL INSTRUMENTS AND SALVATION OF BALANCED
RELATION IN THE NATURE ENVIRONMENT
E7-8. Marija Ignjatović, Predrag Dimitrijević - SCG
EKOLOŠKO OBRAZOVANJE – EKOLOŠKA SVEST
ENVIROMENTAL EDUCATION – ENVIRONMENTAL CONSCIENCE


E8. Ekološka etika, ekološko vaspitanje, NVO i životna sredina
ECOLOGICAL ETHICS, ECOLOGICAL EDUCATION, NGO AND
THE ENVIRONMENT


E8-1. Stevan M. Stanković - SCG
EKOLOGIJA AKADEMIKA BORIVOJA Ž. MILOJEVIĆA
ECOLOGY ACADEMICIAN BORIVOJE Ž. MILOJEVIĆ
E8-2. Mirela Mazilu - ROMANIA
THE ECOLOGICAL EDUCATION AND THE CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY WORLD
E8-3. Milijana Vučković, Branka Mirjačić-Živković, Dijana Miljković - SCG
ZDRAVO I EKOLOŠKO PONAŠANJE-VAŽNA POTREBA SVAKOG POJEDINCA I SVAKE ZAJEDNICE
HEALTHY AND ECOLOGY BEHAVIOUR- AN IMPORTANT NEED OF EACH INDIVIDUAL AND EVERY COMMUNITY
E8-4. Dragan Ranđelović, Milan Trumić, Toplica Marjanović - SCG
INFORMISANOST STRUČNJAKA BORA O NOVIM TEHNOLOGIJAMA KOJE SMANJUJU ZAGAĐENJE DUNAVA
INFORMATION OF EXPERTS IN BOR ABOUT NEW TECHNOLOGIES THAT REDUCE DANUBE POLLUTION
E8-5. Predrag Stolić - SCG
MOGUĆNOSTI PRIMENE INTERNET TEHNOLOGIJA U PRISTUPU SAVREMENIM EKOLOŠKIM PROBLEMIMA
POSSIBILITY OF USING INTERNET TECHNOLOGIES IN MODERN ECOLOGICAL PROBLEMS APPROACH
E8-6. Milovan Vuković, Aleksandra Kostadinović, Toplica Marjanović - SCG
EKO KVIZ KAO OBLIK IZGRAĐIVANJA EKOLOŠKE SVESTI
ECO QUIZZ AS A FORM OF BUILDING OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS
E8-7. Milovan Vuković, Aleksandra Kostadinović - SCG
PARADIGME U ISTRAŽIVANJU EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA –
ULOGA INTERPRETATIVISTIČKOG PRISTUPA
PARADIGMS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH –
THE ROLE OF THE INTERPRETIVE APPROACH
E8-8. Jovan Pincetić - SCG
TLO POD NOGAMA I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE
GROUND UNDER FEET AND ENVIRONMETAL PROTECTION
E8-9. Milica Andevski - SCG
EKOLOŠKA KOMPETENCIJA – SKORO SASVIM UOPŠTEN CILJ OBRAZOVANJA
ECOLOGICAL COMPETENCE – ALMOST TOTALLY GENERAL AIM OF EDUCATION
E8-10. Miroslava Marić, Nataša Đorđević, Slavica Dželatović - SCG
ISPITIVANJE ZAINTERESOVANOSTI PROIZVOĐAČA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU U TIMOČKOM REGIONU
RESEARCH OF INTERESTS OF PRODUCERS FOR ORGANIC AGRICULTURE IN THE TIMOK REGION


E9. Održivi turizam
SUSTAINABLE TOURISM


E9-1. Srbobran Stojanović, Radoslav Žikić, Jovanka Stojanović, Jovan Žikić, Mirjana Staletić - SCG
INTEGRALNA ZAŠTITA BILJAKA OD BOLESTI U FUNKCIJI PROIZVODNJE ZDRAVSTVENO BEZBEDNE HRANE I RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA
INTEGRATE PLANT PROTECTION FROM THE DISEASES IN THE FUNCTION OF SAFE FOOD PRODUCTION AND THE RURAL TOURISM DEVELOPMENT
E9-2. Radoslav V. Žikić, Srbobran D. Stojanović, Jovan B. Žikić, Aca I. Marković, Anka LJ. Dinić - SCG
TURISTIČKA VALORIZACIJA PRIRODNIH VREDNOSTI NA PODRUČJU TIMOČKIH PIVNICA
TOURIST VALORISATION OF NATURAL RESOURCES IN THE AREA OF THE LOWER COURSE OF THE TIMOK
E9-3. Goran Čukic, Ćamil Ramdedović - SCG
KLISURA POPČE
THE GORGE POPCA
E9-4. Reka Ličina, Goran Čukić - SCG
CIGLEN
CIGLEN
E9-5. Dragana Nikolić - SCG
ODRŽIVI TURIZAM U BORU
SUSTENIBL TOURISM IN BOR
E9-6. Danijela Avramović, Dragan Spasić, Danijela Novaković Đorđević, Novica Ranđelović - SCG
TURISTIČKI ZNAČAJ SPELEOLOŠKIH PRIRODNIH DOBARA SVRLJIŠKE KOTLINE
THE TOURISM IMPORTANCE OF SPELEOLOGICAL NATURE OBJECTS OF SVRLJISKA BASIANXVIII
DANI PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE
18th DAYS OF PREVENTIVE MEDICINE OF THE TIMOK REGIONP1. Socio-ekološki model zdravlja u teoriji i praksi
SOCIO-ECOLOGICAL HEALTH MODEL IN THEORY AND
PRACTICE
P2. Sprečavanje i suzbijanje masovnih poremećaja zdravlja –
savremeni dometi
PREVENTION AND ERADICATION OF MASSIVE HEALTH
DISORDERS–THE LATEST DEVELOPMENTS
P3. Mikrobi i ljudi (preplitanje makro i mikro sredine u svim oblastima života)
MICROBES AND PEOPLE (INTERWEAVING OF MACRO AND
MICRO ENVIRONMENT IN ALL SPHERES OF LIFE


P123-1. Olivera Radulović, M.Stojanović, A.Tasić, Č.Šagrić - SCG
UTICAJ NEDOVOLJNE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ZDRAVLJE ŠKOLSKE DECE U NIŠU
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON SCHOOL CHILDREN`S HEALTH IN NIS
P123-2. Boro M.Vujasin, Jelena Vujasin, Branka Todorić, Radmila B. Vujasin, Zlata Todorović - SCG
SLOBODNI RADIKALI I ZDRAVLJE
FREE RADICALS BUT HEALTH TOO
P123-3. Zoran Milošević, Dragana Nikić, Roberta Marković - SCG
ZNAČAJ VASPITANJA ZA ZDRAVLJE U PREVENCIJI BOLESTI ZAVISNOSTI
IMPORTANCE OF EDUCATION FOR THE HEALTH IN PREVENTION OF ADDICTION DISEASES
P123-4. Goran Čukić - SCG
«PRIRODNI SISTEM NASTANKA BOLESTI» NA PRIMERU BOTULIZMA
«NATURAL SYSTEM OF DISEASE GENESIS» ON THE EXAMPLE OF BOTULISM
P123-5. Blagoje Bogdanović, Ž. Jeremić, N. Ranđelović - SCG
TRADICIONALNA NARODNA MEDICINA U FITOTERAPIJI RAKA
TRADITIONAL FOLK MEDICINE ON THE PHYTOTHERAPY THE CANCER
P123-6. Žan Disterlo - SCG
UTICAJ PRIZEMNOG OZONA NA ZDRAVLJE STANOVNIKA
U OPŠTINI BOR U PERIODU (JUN-AVGUST 2004.)
INFLUENCE LYING ON THE GROUNG FLOOR OZON HERE HEALTH INHABITANT IN COMMUNE BOR IN PERIOD (JUN-AUGUST 2004.)
P123-7. Žan Disterlo - SCG
STOJEĆI TALASI UZROČNICI METEOROPATIJE
SFERICS WAVES CAUSE METEOROPHATOLOGIC
P123-8. Danijela Ratković, Milena Ilić, Aleksandra Jestrović - SCG
BREAST CANCER AND EXPOSITION TO SOME ENVIRONMENT FACTORS; A CASE-CONTROL STUDY
P123-9. Danijela Ratković, Milena Ilić, Zorica Lazić, Aleksandra Jestrović - SCG
SOME HABITS AND TUBERCULOSIS AMONG THE ELDERLY IN KRAGUJEVAC
P123-10. Mila Hadnađev, Milena Ilić, M. Milankov, M. Arsić - SCG
ASTHMA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE BRONCHITIS - HOSPITAL MORBIDITY IN SCHOOL CHILDREN IN NOVI SAD; MISTAKES IN CIPHERING
P123-11. Violeta Ninković, Milena Ilić, Predrag Erić - SCG
GRAM-NEGATIVE BACTERIA AND SURGICAL SITE INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNIT


P4. Demografski procesi u Srbiji
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN SERBIA


P4-1. Boro M.Vujasin, Radmila Bjelica Vujasin, Branka Todorić, ZlataTodorović, Jelena Vujasin - SCG
OPSTANAK, POSTOJANJE I OBNAVLJANJE STANOVNIŠTVA
EXISTENCE, GENESIS I RENOVATE POPULATION
P4-2. Elka Atanassova, Emanuela Mutafova, Lyubomira Koeva - BULBARIA
THE DEMOGRAPHIC PROCESSES IN UNITING EUROPE AND BULGARIA’S ROLE IN THEM
P4-3. Maria Vulkanova - BULGARIA
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN REPUBLIC OF BULGARIA – LEGAL ASPECTS
P4-4. Mariola Stojanović, D.Bogdanović, S.Stević - SCG
INDEKS USPEHA DELOVANJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE – DEMOGRAFSKI MODEL
HEALTH CARE EFFICACY INDEX – DEMOGRAFIC MODEL
P4-5. Svetlana Stević, Roberta Marković, Dragan Bogdanović - SCG
KARAKTERISTIKE FERTILITETA I NJIHOV UTICAJ NA PROMENU DEMOGRAFSKE SLIKE GRADA NIŠA
CHARACTERISTICS OF FERTILITY AND ITS INFLUENCE ON DEMOGRAPHIC PICTURE OF CITY OF NIS CHANGE
P4-6. Zhana Rangelova, Emanuela Mutafova, Dora Kostadinova, Elka Atanassova - BULGARIA
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN BULGARIA – HEALTH AND SOCIOECONOMIC EFFECTS
P4-7. Svetlana Stević, Mariola Stojanović, Dragan Bogdanović, Zoran Milošević - SCG
STARENJE POPULACIJE GRADA NIŠA I CENTRALNE SRBIJE
POPULATION GETTING OLDER IN NIS CITY AND CENTRAL SERBIA
P4-8. Miodrag Todorović, Olica Radovanović - SCG
DEMOGRAFSKA SLIKA SEOSKIH NASELJA OPŠTINE ZAJEČAR – POLA VEKA KASNIJE
DEMOGRAPHIC SITUATION IN RURAL SETTLEMENTS IN ZAJECAR COMMUNE – HALF OF CENTURY LATER
P4-9. Olica Radovanović, Milena Spasovski - SCG
BUDŽAK - OBLAST KOJA UBRZANO BIOLOŠKI IZUMIRE
BUDZAK – THE PLACE WKICH DIES RAPIDLY IN BIOLOGY SENSE

POSEBNE SESIJE
SPECIAL SESSIONSPS1. Naučno-Istraživački Projekti
SCIENTIFIC AND RESEARCH PROJECTS


PS1-1. Bratislav Poprašić - SCG
"UBIRAJUĆI SVOJE, PRIRODI OSTAVLJAŠ PRIRODNO"
“BY GATHERING OF WHAT IS YOURS, YOU LEAVE TO THE NATURE WHAT IS HERS”


PS2. Nacionaini i lokalni ekološki akcioni planovi
NATIONAL AND LOCAL ECOLOGICAL ACTION PLANS


PS2-1. Slaviša Trajković - SCG
UČEŠĆE JAVNOSTI U IMPLEMENTACIJI PROJEKATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
PUBLIC PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PROJECTS
PS2-2. Dragan Ranđelović, Toplica Marjanović - SCG
PROJEKAT - MEDIJSKO POKRIVANJE LEAP PROCESA U BORSKOM OKRUGU RADIO I TV PROGRAMOM
PROJECT - MEDIA COVERAGE OF LEAP PROCESS IN BOR COUNTY BY RADIO AND TV PROGRAM

PS3. Naučni podmladak
SCIENTIFIC YOUTH


PS3-1. Autor: Želimir Kenić, Mentor:Nataša Grbović
ODREĐIVANJE BAKTERIOLOŠKE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE DETERMINATION OF BACTERIOLOGICAL CORRECTNESS OF DRINNKIG WATER
PS3-2. Autor:Jelena Šabalina, Mentor: Slađana Milošević
ISPITIVANJE SADRŽAJA TEŠKIH METALA U LISTOVIMA BILJAKA SA KRALJEVICE KOD ZAJEČARA
EXAMINATIONS OF THE CONTENT OF HEAVY METALS IN THE LIVES OF THE PLANTS LOCATED ON KRALJEVICA NEAR ZAJEČAR
PS3-3. Autori:Dejana Munćan, Ivana Trebaljevac, Mentori:Branislav Jovanović, Svetlana Čorboloković
UTICAJ MAKROELEMENATA NA BILJNU KULTURU OPŠTINE BOR
EFECT OF MACROELEMENTS ON THE PLANT BOR AREA
PS3-4. Autori: Dragana Jenačković, Sandra Milanović, Mentor:Jagoda Nakić
SAPROBIOLOŠKA ANALIZA VODE IZVORA CENTRALNOG DELA STARE PLANINE
SAPROBIOLOGICAL WATER SPRING ANALYSIS OF THE CENTRAL PART OF STARA MOUNTAIN
PS3-5. Autori: Miloš Jovanović, Jelena Golubović, Mentor: Jugoslav Dinić
MIGRACIONA KRETANJA STANOVNIŠTVA U OPŠTINI KNJAŽEVAC
MIGRATION MOVEMENTS OF THE POPULATION IN THE COMMUNITY OF KNJAŽEVAC
PS3-6. Autor: Željko Trifunović, Mentor: Jugoslav Dinić
PRIRODNI PRIRAŠTAJ OPŠTINE KNJAŽEVAC
INNATE ACCRETION IN COMMUNE KNJAŽEVAC
PS3-7. Autor: Aleksandra Mijalković, Mentor: Boris Jocev
DA LI JE STANOVNIŠTVO NEGOTINSKE KRAJINE NA RUBU EGZISTENCIJE?
IS THE POPULATION OF NEGOTIN KRAINA ON THE VERGE OF EXISTENCE?
Autor: Bogdan Mirić, Mentor: Boris Jocev
TEMPERATURNE PROMENE U NEGOTINU U PERIODU OD 1951. DO 2000. GODINE
TEMPERATURE CHANGES IN NEGOTIN IN PERIOD FROM 1951 TO 2000. YEAR
Autor : Milica Kostadinović, Mentor: Boris Jocev
OPŠTE DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPŠTINE NEGOTIN
GENERAL DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF NEGOTIN TOWNSHIP
Autori: Nina Božinović, Miloš Miletić, Mentor: Svetlana Marković,
HEMIJSKE I FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE VODE SA IZVORA ENTRALNOG DELA STARE PLANINE
CHEMICAL AND PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS OF WATER FROM THE CENTRAL PART OF MT. STARA PLANINA SPRINGS
Autor: Marko Kostić, Mentor: Slobodanka Ignjatović
PREČIŠĆAVANJE ZEMLJIŠTA EKSTRAKCIJOM POMOĆU SUPERKRITIČNOG UGLJEN-DIOKSIDA
SOIL DECONTAMINATION BY USE OF SUPERCRITICAL CARBON-DIOXIDE EXTRACTION
Autor: Aleksandar Popović, Mentor: Dragana Petrović
ZLOUPOTREBA I ZASTUPLJENOST ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI KOD UČENIKA GIMNAZIJE I TEHNIČKE ŠKOLE U ZAJEČARU
THE MISUSAGE AND THE FREQUENCY OF MISUSAGE OF PSYCHO-ACTIVE SUBSTANCES WITH HIGH SCHOOL AND TEHNICAL SCHOOL PUPILS IN ZAJEČAR
Autor: Ivan Petrović, Mentor: Snežana Maksimović
SOCIOLOŠKA IMAGINACIJA NEZAPOSLENIH STANOVNIKA OPŠTINE KNJAŽEVAC
SOCIOLOGY IMAGINATION OF UNEMPLOYED INHABITANTS IN KNJAZEVAC COMMUNITY
Autor: Iva Stanković, Mentor: Sanja Apostolov,
HIDROEKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNOG TIMOKA
Autor: Ivan Milutinović, Mentor Zorica Zaporožec
IZVORI ZAGADJIVANJA ZEMLJIŠTA
SOURCES OF SOIL POLUTION
Autor: Selena ranković, Mentori: Dobrinka Živković, Dragan Ducić
USLOVNO JESTIVE, NEJESTIVE I OTROVNE GLJIVE U NEGOTINSKOJ OPŠTINI
CONDITIONALLY EDIBL, UNEDIBLE AND POISONOUS MUSHROOMS IN THE AREAOF NEGOTIN MUNICIPALITY
Autor: Biljana Mikulović, Mentor: Dobrinka Živković
STEPEN UHRANJENOSTI DECE UZRASTA 6 GODINA
ALIMENTATION RATIO AMONG CHILDREN AT AGE 6

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 19 May 2005 :  07:52:19  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
GENERALNI PROGRAM EKOIST 2005
GENERAL PROGRAMME


Sreda / Wednesday, 01. 06. 2005.

12:00 – 20:00 – Prijem i registracija učesnika – recepcija hotela "Jezero"
Registration of participants
20:00 – 22:00 – Koktel dobrodošlice / Welcoming coctail party

Četvrtak / Thursday, 02. 06. 2005.

8:00 – 9:00 – Prijem i registracija učesnika / Registration of participants
9:00 – 9:30 – Svečano otvaranje – sala A / Opening Ceremony (hall A)
9:30 –10:30 – Plenarna predavanja – sala A / Plenary lecture( hall A)
10:30 –11:00 – Kafe pauza / Coffe berak
11:00 – 13:00 – Sekcije: I (sala A) i II (sala B)
Sections: I (hall A) and II (hall B)
13:00 –15:00 – Ručak / Lunch
15:00 –17:00 – Sekcije: III (sala A) i IV (sala B)
Sections: III (hall A) and IV (hall B)
17:00 – 17:30 – Kafe pauza / Coffe break
17:00 –19:00 – Sekcije: V (sala A) i VI (sala B)
Sections: V (hall A) and VI (hall B)
20:00 –24:00 – Svečana večera / Conference dinner

Petak / Friday, 03. 06. 2005.

9:00 – 11:00 – Sekcije: VII (sala A) i VIII (sala B)
Sections: VII (hall A) and VIII (hall B)
11:00 – 11:30 – Kafe pauza / Coffe berak
11:30 – 13:30 – Sekcija: IX (sala A) i X (sala B)
Sections: IX (hall A) and X (hall B)
11:00 – 14:00 – Poster sekcija PS3 – Naučni podmladak (U holu hotela)
Poster session PS3 – Scientific youth (In the Hotel hall)
13:30 – 15:00 – Ručak / Lunch
16:00 – 19:00 – Poster sekcija: XI (sala A) / Poster session: XI (hall A)
19:00 – 19:30 – Svečano zatvaranje EcoIst'05 (sala A)
Closing ceremony of EcoIst'05 ( hall A)

Subota / Saturday, 04. 06. 2005.

09:00 – 15:00 – Ekskurzija i ručak / Excursion and lunch
15:00 – Povratak u Bor ili direkni odlasci za Beograd i Niš iz Zaječara
Returning to Bor or direct departure to Belgrade and Niš from
Zajecar


EKSURZIJA / EXCURSION


Ekskurzija će obuhvatiti posetu čuvenom rimskom arheološkom nalazištu Felix Romuliana u Gamyigradu kao i Nacionalni muzej u Zaječaru. Za učesnike ekskurzije organizovaće se ručak u poznatom nacionalnom restoranu ''Vodenica'' u Zaječaru. Doplata za ekskurziju je 500 din. po učesniku.
An excursion will be organized to the Felix Romuliana – the famous Roman archaeological site and the National Museum in Zajecar. Lunch will be had in the famoust national restaurant "Water Mill" in Zajecar. All interested in the excursion should pay an extra fee of 6 € per person.

VREME I MESTO ODRŽAVANJA / TIME AND VENUE


EcoIst'05 održaće se od 01. - 04. juna 2005. u hotelu JEZERO na Borskom Jezeru u prekrasnom turističkom mestu nadomak grada Bora, oko 250 km jugo-istočno od Beograda.
Kancelarija Konferencije biće otvorena po sledećem rasporedu:
01. Juna 2005. od 12:00 do 20:00
02. Juna 2005. od 8:00 do 19:00
03. Juna 2005. od 8:00 do 19:00
04. Juna 2002. od 8:00 do 9:00
The EcoIst'05 will be held from 01. - 04. June 2005 at Hotel “Jezero”, Bor Lake, the tourist site near Bor, and about 250 km South -East from Belgrade, Serbia.
The Conference office will be open on:
01. June 2005. from 12:00 to 20:00
02. June 2005. from 8:00 to 19:00
03. June 2005. from 8:00 to 19:00
04. June 2002. from 8:00 to 9:00

CENE SMEŠTAJA U HOTELU ''JEZERO''
ACCOMODATION PRICES IN HOTEL ''JEZERO''


Soba/Krevet Noćenje Polupansion Pansion
Room/bed Staying Half Board Full Board

1/1 1.105 1.180 1.375

1/2 970 970 1.155

1/3-4 860 860 960

Apartman 2.400 2.250 2.600

Lux Apartman 2.750 2.900 3.200

Cene su date u dinarima.
Prices are given in dinars (1 € #61627; 82 Dinars).

Za sve informacije u vezi rezervacije smeštaja obratiti se na telefone Hotela ''JEZERO'':
For all Hotel's informations and reservations, use Hoptel phones:

030 34 830 Uprava / Office
030 36 778 Šef recepcije / Chief of reception
030 34 840 Recepcija / Reception
030 36 778 Fax / Fax
Dialing number for Serbia and Montenegro is ++381 then use 30....

PREVOZ / TRANSPOTRATION


Relacija/Destination Vreme polaska autobusa / Buses departure

Beograd – Bor 10,30; 14,15; 15,15; 17,30; 18,30

Bor - Beograd 4,00; 5,00; 7,30; 15,30

Niš - Bor 5,10; 18,00 ; 20,00

Bor - Niš 2,45; 5,00; 6,20; 14,30; 16,30
Bor – Borsko Jezero
(Hotel JEZERO) 5,40; 7,10; 7,30; 9,00; 9,30; 11,00; 13,00; 15,00; 15,30; 18,45; 19,30
Borsko Jezero – Bor
6,15; 8,10; 8,30; 9,40; 10,30; 11,45; 14,00; 15,45; 17,00; 19,30; 20,30

VREMENSKI USLOVI / WEATHER CONDITIONS


Vremenski uslovi početkom juna su povoljni sa umerenom klimom. Vremenska prognoza se može naći i na web sajtu za najbližu mernu tačku Negotin http://weather.yahoo.com/forecast/YIXX0020.html
Weather conditions are very favourable with moderateclimate in the begining of June. Deatails about weather forecast can be find on webfor the nearest measuring point town Negotin
http://weather.yahoo.com/forecast/YIXX0020.html


INFORMACIJE / INFORMATION


Prof. Dr Zoran S. Marković
Predsednik Organizacionog odbora EcoIst'05
Tehnički fakultet Bor-Univerziteta u Beogradu
Eco2005@tf.bor.ac.yu i zmarkovic@tf.bor.ac.yu
Tel: 030 424 555, 030 424 556, Fax : 030 421 078
Prof. Dr Zoran S. Marković
President of the Organiying Committe eof EcoIst'05
Technical Faculty Bor - fakultet Bor-University of Belgrade
eco2005@tf.bor.ac.yu i zmarkovic@tf.bor.ac.yu
Tel: +381 30 424 555, +381 30 424 556, Fax : +381 30 421 078

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 19 May 2005 :  08:04:24  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
PROGRAM
PROGRAMME


PLENARNA PREDAVANJA
PLENARY LECTURE


Četvrtak/Thursday, 02. Jun/June 2005, 9:30-10:30 (Sala /Hall A)
Predesedavajući/Chairmen: Zvonimir Stanković, Zoran S. Marković

Rodoljub Stanojlović, Zoran S. Marković, Milan Trumić - SCG
ODRŽIVI RAZVOJ I RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE - FAKTOR OPSTANKA ŽIVOTA NA PLANETI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RECYCLING TECHNOLOGIES - FACTOR OF LIFE SURVIVING ON THE PLANET

10:30 –11:00 – Kafe pauza / Coffe berak

SESIJA I / SESSION I


Četvrtak/Thursday, 02. Jun/June 2005, 11:00-13:00 (Sala /Hall A)
Predesedavajući/Chairmen:Predrag Jakšić, Tibor Halaši

E1-1. Predrag Jakšić - SCG
(Sekcijsko predavanje/Session Lecture)
KRITERIJUMI VALORIZACIJE SPELEOLOŠKIH OBJEKATA SRBIJE
CRITERIA FOR VALORISATION OF SPELEOLOGICAL OBJECTS IN SERBIA
E1-2. Mišić Robert - SCG
ZLOTSKA – LAZAREVA PEĆINA DOPUNA NOVIH SPELEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
ZLOT’S – LAZAR’S CAVE NEW SPELEOLOGICAL RESEARCHES
E1-4. Mihajlo Stanković - SCG
RASPROSTRANJENOST I UGROŽENOST ENDEMSKE VRSTE LACERTA AGILIS SSP.BOSNICA
THE DISPERSAL AND ENDANGERMENT OF THE ENDEMIC SPECIES LACERTA AGILIS SSP. BOSNICA (SCHREIBER, 1912) (FAM. LACERTIDAE) IN THE SPECIAL NATURAL RESERVE ZASAVICA
E1-7. Tibor Halaši, Snežana Kalamković, Milutin Crevar, Ruža Halaši -SCG
EKO-GEOLOŠKO I EKO-MINEROLOŠKO PROUČAVANJE TERENA NACIONALNOG PARKA FRUŠKE GORE
ECO-GEOLOGICAL AND ECO-MINERALOGICAL STUDY OF FIELDS OF NATIONAL PARK FRUŠKA GORA
E1-8. Goran Đorđević, Borivoje Pantović ,Novica Stepanović - SCG
PROMENE EKOLOŠKIH FUNKCIJA ŠUMA KAO POSLEDICA ŠUMSKIH POŽARA
FIRE FORESTS HAVE CHANGDE THE ECOLOGY OF THE FORESTS
E1-9. Miroslav Miladinović, V. Popović, Z. Cokić - SCG
UZROCI I POSLEDICE POŽARA NA TRESETIŠTIMA NEGOTINSKOG RITA -"VEDRINA" I "MALI RIT"
CAUSES AND COSEQUENCES OF PEAT-BAY FIRES IN THE MARSHES OF NEGOTIN -"VEDRINA" AND "MALI RIT"
E1-10. Maja Babović-Đorđević, Katerina Nikolić - SCG
DEJSTVO FENOLA NA ŽIVI SVET U RECI IBAR I ZDRAVLJE ČOVEKA
THE IMPACT OF PHENOL ON THE LIVING SPECIES IN THE RIVER IBAR AND ON HUMAN HEALTH
E1-12. Danijela Avramović, Dragan Spasić, Novica Ranđelović - SCG
KATEGORIZACIJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA
THE CATEGORISATION OF PROTECTED NATURE OBJECTS
E1-13. Novica Ranđelović, Danijela Avramović, Miodrag Velojić, Jelena Krstić, Živorad Jeremić - SCG
FLORA TUPIŽNICE U ISTOČNOJ SRBIJI
THE FLORA OF TUPIZNICA MOUNTAIN IN EAST SERBIA


SESIJA II/ SESSION II


Četvrtak/Thursday, 02. Jun/June 2005, 11:00-13:00 (Sala /Hall B)
Predesedavajući/Chairmen: Mila Hadnađev, Dragana Nikić

P123-1. Olivera Radulović, M.Stojanović, A.Tasić, Č.Šagrić - SCG
UTICAJ NEDOVOLJNE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ZDRAVLJE ŠKOLSKE DECE U NIŠU
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON SCHOOL CHILDREN`S HEALTH IN NIS
P123-2. Boro M.Vujasin, Jelena Vujasin, Branka Todorić, Radmila B. Vujasin, Zlata Todorović - SCG
SLOBODNI RADIKALI I ZDRAVLJE
FREE RADICALS BUT HEALTH TOO
P123-3. Zoran Milošević, Dragana Nikić, Roberta Marković - SCG
ZNAČAJ VASPITANJA ZA ZDRAVLJE U PREVENCIJI BOLESTI ZAVISNOSTI
IMPORTANCE OF EDUCATION FOR THE HEALTH IN PREVENTION OF ADDICTION DISEASES
P123-4. Goran Čukić - SCG
«PRIRODNI SISTEM NASTANKA BOLESTI» NA PRIMERU BOTULIZMA
«NATURAL SYSTEM OF DISEASE GENESIS» ON THE EXAMPLE OF BOTULISM
P123-5. Blagoje Bogdanović, Ž. Jeremić, N. Ranđelović - SCG
TRADICIONALNA NARODNA MEDICINA U FITOTERAPIJI RAKA
TRADITIONAL FOLK MEDICINE ON THE PHYTOTHERAPY THE CANCER
P123-6. Žan Disterlo - SCG
UTICAJ PRIZEMNOG OZONA NA ZDRAVLJE STANOVNIKA
U OPŠTINI BOR U PERIODU (JUN-AVGUST 2004.)
INFLUENCE LYING ON THE GROUNG FLOOR OZON HERE HEALTH INHABITANT IN COMMUNE BOR IN PERIOD (JUN-AUGUST 2004.)
P123-8. Danijela Ratković, Milena Ilić, Aleksandra Jestrović - SCG
BREAST CANCER AND EXPOSITION TO SOME ENVIRONMENT FACTORS; A CASE-CONTROL STUDY
P123-9. Danijela Ratković, Milena Ilić, Zorica Lazić, Aleksandra Jestrović - SCG
SOME HABITS AND TUBERCULOSIS AMONG THE ELDERLY IN KRAGUJEVAC
P123-10. Mila Hadnađev, Milena Ilić, M. Milankov, M. Arsić - SCG
ASTHMA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE BRONCHITIS - HOSPITAL MORBIDITY IN SCHOOL CHILDREN IN NOVI SAD; MISTAKES IN CIPHERING
P123-11. Violeta Ninković, Milena Ilić, Predrag Erić - SCG
GRAM-NEGATIVE BACTERIA AND SURGICAL SITE INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNIT

13:00 –15:00 – Ručak / Lunch


SEKSJA III / SESSION III


Četvrtak/Thursday, 02. Jun/June 2005, 15:00-17:00 (Sala /Hall A)
Predesedavajući/Chairmen: Jelena Škundrić-Penavin, Peter Fecko

E2-1. Maria Jitaru - ROMANIA
(Sekcijsko predavanje/Session Lecture)
OVERVIEW ON THE ACTIVITY OF ROMANIAN COORDINATING TEAM IN THE FRAME OF THE REGIONAL EXCELLENCY POLE “ELCONDES”

E2-2. Jelena Škundrić-Penavin, Slavica Sladojević, Zora Levi, Nedeljko Čegar,
Branko Škundrić, Dragica Lazić - BOSNA I HERCEGOVINA
STUDY OF BEHAVIOR OF ALUMINOSILICATE ORE MANIFESTATIONS AS ADSORBENTS AFTER ACID ACTIVATION
E2-3. Ana Čučulović, Dragan Veselinović, Šćepan S. Miljanić - SCG
AKUMULACIJA RADIONUKLIDA U BIOINDIKATORIMA NP DJERDAP
ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES IN BIOINDICATORS OF NP DJERDAP
E2-4. Cecilia Cristea, Maria Jitaru, Claude Moinet - ROMANIA, FRANCE
CLEAN ELECTROSYNTHESIS OF N-OXYDERIVATIVES HAVING POTENTIAL BIOLOGICAL ACTIVITY
E2-7. Peter Fecko, Radmila Kucerova, Barbora Lyckova, Marcela Safarovax, Gabriela Lyckova - CZECH REPUBLIK
BIODEGRADATION OF ORGANIC CONTAMINANTS FROM HAZARDOUS WASTE DUMP IN POZDATKY (CZECH REPUBLIC)
E2-8. Slobodanka Stanković, Snežana Dragović, Ana Čučulović - SCG
NORME ZA PROCENU RADIOAKTIVNOG ZAGADJENJA HRANEACTION LEVELS FOR ASSESSMENT OF RADIOACTIVITY POLLUTION OF FOOD
E2-9. Stanimir Živanović - SCG
ANALIZA UGROŽENOSTI ZEMLJIŠTA OD TEČNIH NAFTNIH DERIVATA I MERE SANACIJE
ANALYSIS OF THE ENDANGER OF THE GRAND FROM LIQUID OIL DERIVATIVES AND MEASURES OF HEALING
E2-10. Marina Ilić, Christopher Cheeseman - SCG, UK
ISKORIŠĆENJE SINTEROVANE ŠLJAKE IZ INSINERATORA KOMUNALNOG OTPADA
UTILIZATION OF SINTERED MSWI BOTTOM ASH
E2-12. Mirko Grubišić, Mirjana Stojanović - SCG
DEKONTAMINACIJA ZEMLJIŠTA I VODA METODOM FITOREMEDIJACIJE
DECONTAMINATION SOILS AND WASTE WATER PHYTOREMEDIATION
METHODS

SESIJA IV / SESSION IV


Četvrtak/Thursday, 02. Jun/June 2005, 15:00-17:00 (Sala /Hall B)
Predesedavajući/Chairmen: Milena Ilić, Branislav Jerinkić

E3-1. Tatjana Mraović - SCG
POTENCIJALNI UTICAJ PIJENJA KAFE NA POJAVU DISLIPIDEMIJA
COFFEE CONSUMPTION AND SERUM LIPIDS
E3-3. Snežana B.Jancevska - MACEDONIA
TRANSPLACENTAL TRANSFER OF MERCURY
E3-4. Sante Ansferri, Branislav Jerinkić - ITALIA, SCG
NOVA DOSTIGNUĆA U PREVENTIVNOJ PRIMENI ENZIMSKO BAKTERIJSKIH AKTIVATORA U RIBARSTVU
NEW ACCOMPLISHMENTS IN PREVENTIVE APPLICATION OF ENZIMATIC BACTERIAL ACTIVATORS IN FISHING
E3-6. Liljana Sokolova Đokić, Dušan Živić, Halaši Tibor, Snežana Kalanković - SCG
NAJČEŠĆI KONTAMINENTI NAMIRNICA IZ PROMETA
U ZAPADNO BAČKOM OKRUGU ZA 2003. I 2004.
THE MOST FREQUENT CONTAMINANTS OF FOOD ARTICLES IN SALES IN WESTERN BAČKA DISTRICT (2003/2004)
E3-9. Zorica Jovanovski, Nadja Vasiljivić, Ivanka Gajić, Dragoslav Milošević,Tanja Knežević - SCG
ISPITIVANJE UHRANJENOSTI STARIH LJUDI U RAZLIČITIM SREDINAMA ŽIVLJENJA
NUTRITIONAL STATUS OF THE ELDERLY IN RURAL AND URBAN SETTINGS
E3-10. Jasmina S. Stojanović, Branka P.Trbović - SCG
PROKLIJALA ZRNA (SEMENKE) U ISHRANI LJUDI
GERMINATED SEEDS IN HUMAN NUTRITION
E3-11. Veroslava Stanković, Nađa Vasiljević - SCG
KARAKTERISTIKE ISHRANA ADOLESCENATA
DIETARY HABITS OF ADOLESCENTS
E3-13. Nikola Jestrović, Milena Ilić, Dragan Čanović, Violeta Ninković - SCG
BODY MASS INDEX AND SURGICAL SITE INFECTIONS


17:00 – 17:30 – Kafe pauza / Coffe break


SEKCIJA V / SESSION V

Četvrtak/Thursday, 02. Jun/June 2005, 17:30-19:00 (Sala /Hall A)
Predesedavajući/Chairmen: Jacques Yvon, Milan Trumić

E2-13. Ljiljana Stošić, Dragana Nikić - SCG
MONITORING KVLAITETA VAZDUHA U NIŠKOJ BANJI U PERIODU OD 1995. DO 2004. GODINE
MONITORING OF AIR QUALITY IN NISKA BANJA FROM 1995 TO 2004
E2-14. Đukanović Duško, Ivković Mirko - SCG
UTICAJ PODZEMNE EKSPLOATCIJE MRKOG UGLJA U RMU „JASENOVAC“-KREPOLJIN NA ŽIVOTNU SREDINU
EFFECT OF UNDERGROUNG EXPLOITATION OF BROWN COAL RMU ''JASENOVAC'' KREPOLJIN ON ENVIRONMENT
E2-15. Živorad Milićević, B. Mihajlović - SCG
PODZEMNA EKSPLOATACIJA RUDNOG LEŽIŠTA “VELIKI KRIVELJ”
DOPRINELA BI BOLJEM OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE
UNDERGROUND EXPLOITATION OF ORE BODY ''VELIKI KRIVELJ'' MAY CONTRIBUTE TO BETTER ENVIRONMENTAL PROTECTION
E2-16. Ružica Lekovski, Mevludin Avdić, Sunčica Janković Miljković - SCG, BOSNA I HERCEGOVINA
ANALIZA NAPONSKO DEFORMACIJSKOG STANJA DEONICE KOLEKTORA SA PRELIVNIM ORGANOM ISPOD POLJA 2 FLOTACIJSKOG ODLAGALIŠTA “VELIKI KRIVELJ” METODOM KONAČNIH ELEMENATA (MKE)
THE ANALYSIS OF THE STRESS DEFORMATION CONDITION OF THE COLLECTOR SECTION WITH THE OVERFLOW ELEMENT UNDER THE FIELD 2 OF THE FLOTATION TAILINGS DUMP “VELIKI KRIVELJ” BY THE DEFINITIVE ELEMENTS METHOD (DEM)
E2-18. Miroslav Miladinović, Z. Cokić, V. Perović - SCG
ODREĐIVANJE STEPENA POKROVNOSTI ZASEJANIH POVRŠINA DEPONIJE PEPELA I ŠLJAKE, T.E. "NIKOLA TESLA"
DETERMING OF THE LEVEL OF VEGETATION COVERAGE OF THE RECOVERED SURFACE OF DEPOSITS OF ASH AND SLAG, T.E. "NIKOLA TESLA"
E2-20. Milovan Vuković - SCG
FITOREMEDIJACIJA KAO POSTUPAK ZA PREČIŠĆAVANJE ZAGAĐENIH ZEMLJIŠTA
PHYTOREMEDIATION AS A TECHNOLOGY FOR CLEANUP OF POLLUTED SOILS
E2-21. Céline Eypert-Blaison, Jacques Yvon - FRANCE
MACROSCOPIC BEHAVIOUR OF LEACHABLE ELEMENTS IN MSWI BOTTOM ASHES.
E2-25. Milan Trumić, Dejan Stojanović, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA KABLOVA POSTUPCIMA GRAVITACIJSKE KONCENTRACIJE
CABLES RECYCLING PROCEDURES GRAVITATION CONCENTRATION
E2-28. Zorica Cokić, N.Stavretović, V. Perović, M.Miladinović, J.Zarić, S. Manjasek - SCG
RATARSKE VRSTE I NJIHOVA UPOTREBA U SANACIJI DEPONIJA PEPELA I ŠLJAKE
AGRICULTURE SPECIES AND THEIR USE FOR REHABILITATION OF
CINDER AND SLAG DUMPS

SESIJA VI / SESSION VI


Četvrtak/Thursday, 02. Jun/June 2005, 17:30-19:00 (Sala /Hall B)
Predesedavajući/Chairmen: Miodrag Miljković, Marija Ignjatović

E7-2. Miodrag Miljković - SCG
OSIGURANJE PREDUZEĆA OD EKOLOŠKOG RIZIKA
ECOLOGICAL RISK INSURANCE
E7-3. Maria Rohova, Antonia Dimova - BULBARIA
LEGISLATION, PROJECT MANAGEMENT AND PUBLIC COMMUNICATIONS – THE THREE “LEVERS” FOR MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT IN BULGARIA
E7-4. Snežana Simić, V. Simić - SCG
UČEŠĆE BIOLOGA-EKOLOGA U POSTUPKU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
PARTICIPATION OF BIOLOGISTS-ECOLOGISTS IN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
E7-5. Vesna Ikonović - SCG
ULOGA KARTOGRAFSKOG METODA U ISTRAŽIVANJU ŽIVOTNE SREDINE
E7-6. Biljana Madić, Radmilo Nikolić, Ljubiša Obradović - SCG
EKOLOŠKA EKONOMIJA KAO STUPANJ RAZVOJA EKONOMIJE
ECOLOGICAL ECONOMY AS THE STAGE OF ECONOMY DEVELOPMENT
E7-7. Miodrag Damnjanović - SCG
EKONOMSKI INSTRUMENTI I REŠAVANJE URAVNOTEŽENOG ODNOSA U ŽIVOTNOJ SREDINI
ECONOMICAL INSTRUMENTS AND SALVATION OF BALANCED
RELATION IN THE NATURE ENVIRONMENT
E7-8. Marija Ignjatović, Predrag Dimitrijević - SCG
EKOLOŠKO OBRAZOVANJE – EKOLOŠKA SVEST
ENVIROMENTAL EDUCATION – ENVIRONMENTAL CONSCIENCE


20:00 –24:00 – Svečana večera / Conference dinner


SESIJA VII / SESSION VII

Petak/Friday, 03. Jun/June 2005, 9:00-11:00 (Sala /Hall A)
Predesedavajući/Chairmen: Nada Milošević, Nenad Stavretović

E4-1. Radmila Trajković, Miroslava Krsmanović, Gordana Bogdanović-Dušanović, Svetlana Tošić - SCG
AKUMULACIJA I DISTRIBUCIJA TEŠKIH METALA U TKIVIMA I ORGANIMA POVRTARSKIH BILJAKA poreklom iz Leskovca
HEAVY METALS' ACCUMULATION AND DISTRIBUTION IN TISSUES AND ORGANS OF VEGETABLES ORIGINATING FROM LESKOVAC
E4-3. Snežana Stanković, Ivana Radojević, Vesna Ranković, Dragoljub Žunić - SCG
PRINOS I KVALITET GROŽĐA I VINA NEKIH INTERSPECIES SORTI VINOVE LOZE
YIELD AND QUALTY OF THE GRAPE AND WINE OF SOME INTERSPECIES VINE CULTIVARS
E4-4. Nada Milošević, Gorica Cvijanović, Cvijanović Drago, Branislava Tintor - SCG
MIKROBIOLOŠKA AKTIVNOST - INDIKATOR UTICAJA NIKLA NA BIOGENOST ZEMLJIŠTA
MICROBIAL ACTIVTY-INDICATOR OF EFFECT NICKEL ON BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOIL
E4-6. Miroslav Crnjanski - SCG
SUZBIJANJE GLODARA U SKLADIŠTIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
E4-8. Života Jovanović, Miodrag Tolimir, Dušan Kovačević, Željko Dolijanović, Dragiša Milošev - SCG
UTICAJ RAZLIČITIH PREDUSEVA I SISTEMA DJUBRENJA NA PRINOS KUKURUZA NA ČERNOZEMU
EFFECTS OF DIFFERENT PRECEEDINGS AND SYSTEMS OF FERTILISATION ON MAIZE YIELD ON CHERNOZEM TYPE SOIL
E4-9. Slobodan Milenković - SCG
ZAŠTITA VOĆAKA U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI
FRUIT PLANT PROTECTION IN ORGANIC AGRICULTURE
E5-6. Mila Hadnađev, Darka Hadnađev, Milena Ilić - SCG
THE PREVALENCE OF ALLERGIC RHINITIS AND CONJUNCTIVITIS IN SCHOOL CHILDREN FROM Novi Sad - ISAAC study (International Study of Asthma and Allergies in Childhood)
E5-7. Milena Ilić, Nebojša Ranković, Vesna Matović#178;, Biljana Miličić - SCG
AIR POLLUTION AND CEREBROVASCULAR DISEASES
E5-8. Miodrag Žikić, Saša Stojadinović - SCG
SEOSKE DEPONIJE-SMETLIŠTA
RURAL MUNICIPAL WASTE HIPS
E5-9. Nebojša Ranković, Milena Ilić - SCG
AIR POLLUTANTS AND HEALTH OF THE PUPILS IN KRAGUJEVAC
E5-10. Nebojša Ranković, Milena Ilić, Vesna Matović, Biljana Miličić - SCG
AIR POLLUTANTS AND ASTHMA PREVALENCE IN KRAGUJEVAC
E5-11. Nenad Stavretović, Tamara Šević, Milan Šević, Jelena Zarić, Suzana Manjasek, Zorica Cokić - SCG
HIDROSETVA I NJENA UPOTREBA U REKULTIVACIJI DEGRADIRANIH POVRSINA
HIDROSEEDING AND THEIRE USE IN RECULTIVATION DEGRADED PLACES

SESIJA VIII / SESSION VIII

Petak/Friday, 03. Jun/June 2005, 9:00-11:00 (Sala /Hall B)
Predesedavajući/Chairmen: Merita Borota, Atanasko Tuneski

E6-1. Stevan M. Stanković - SCG
(Sekcijsko predavanje/Session Lecture)
EKOLOŠKI ASPEKT POSTULATA O VODI
ECOLOGICAL ASPECT OF POSTULATES ABOUT WATER
E6-2. Jelena Škundrić-Penavin, Z. Levi, S. Sladojević, B. Škundrić, N. Čegar, Lj. Šušnjar, S. Sredić - BOSNA I HERCEGOVINA
MOGUĆNOST PRIMJENE TUFOVA SA LOKALITETA REPUBLIKE SRPSKE KAO ADSORBENASA ZA KISELO-BAZNE PRIMJESE U OTPADNIM VODAMA.
POSSIBILITY OF USE OF TUFFS FROM THE REPUBLIKA SRPSKA LOCATIONS AS ADSORBENTS FOR ACID – BASIC INGREDIENTS IN LIQUID WASTE
E6-3. Atanasko Tuneski, Sandra Andovska, Zoran Markov - MACEDONIA
MONITORING AND CONTROL OF THE
HEAVY METALS IN THE VARDAR RIVER
E6-5. Marica Jovanović - SCG
HIDROZAGAĐENOST NA PODRUČJU VRANJA
HYDROPOLLUTION IN THE TOWN OF VRANJE
E6-6. Marijana Stojanović, Katerina Nikolić, Vanja Ilić, Predrag Kuzmanović - SCG
ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI ASPEKT VODOSNABDEVANJA U LEBANU
HYGIENIC AND ECOLOGICAL ASPECT OF WATER SUPPLY IN LEBANE
E6-7. Mirjana Zdravković, Dragan Čakmak, Radmila Pivić, Aleksandra Stanojković - SCG
ISPITIVANJE UZROKA ZAGADJENJA GRADSKOG KUPALIŠTA U VRŠCU
INVESTIGATION OF POLLUTION CAUSES OF CITY WATERING PLACE IN VRŠAC
E6-8. Branko Miljanović, Vlasta Pujin, Aleksandar Ivanc, Predrag Milenković, Goran Puzić - SCG
UTICAJ OTPADNIH VODA SOKOBANJE NA KVALITET VODE
REKE MORAVICE
THE EFFECT OF THE SOKOBANJA SPA WASTEWATERS UPON THE WATER QUALITY OF THE MORAVICA
E6-9. Dragan Čakmak, Mirjana Zdravković, Radmila Pivić - SCG
STANJE ZAGADJENOSTI VODE U KANALIMA SLIVA "GALOVICA" I MOGUĆNOST NAVODNJAVANJA
THE CONDITION OF POLLUTION OF THE WATER ON CANAL WATERSHED AREA OF "GALOVICA" AND THE POSSIBILITY OF IRRIGATION
E6-11. Branko Tešanović, Uroš Domazet - SCG
SNABDEVANJE VODOM PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE U VANREDNIM PRILIKAMA
WATER SUPPLY OF THE SMAF MEMBERS IN EMERGENCY SITUATIONS
E6-12. Merita Borota - SCG
AKUMULACIJE-UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
RESERVOIRS-INFLUENCE TO ENVIROMENT
E6-13. Snežana Božinović, Danijela Lukić, Dijana Miljković, Selena Zlatković - SCG
KVALITET VODE SLIVA REKE TIMOK
WATER QUALITY OF TIMOK CONFLUENCE
E6-17. Nevena Nešić, Ljubinko Jovanović, Jasminka Cvejić, Dragica Obratov-Petković - SCG
KONSTRUISANI AKVATIČNI EKOSISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
CONSTRUCTED WETLANDS FOR WASTEWATER PURIFICATION


11:00 – 11:30 – Kafe pauza / Coffe berak


SESIJA IX / SESSION IX

Petak/Friday, 03. Jun/June 2005, 11:30-13:30 (Sala /Hall A)
Predesedavajući/Chairmen: Stevan M. Stanković, Mirela Mazilu

E8-1. Stevan M. Stanković - SCG
EKOLOGIJA AKADEMIKA BORIVOJA Ž. MILOJEVIĆA
ECOLOGY ACADEMICIAN BORIVOJE Ž. MILOJEVIĆ
E8-2. Mirela Mazilu - ROMANIA
THE ECOLOGICAL EDUCATION AND THE CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY WORLD
E8-4. Dragan Ranđelović, Milan Trumić, Toplica Marjanović - SCG
INFORMISANOST STRUČNJAKA BORA O NOVIM TEHNOLOGIJAMA KOJE SMANJUJU ZAGAĐENJE DUNAVA
INFORMATION OF EXPERTS IN BOR ABOUT NEW TECHNOLOGIES THAT REDUCE DANUBE POLLUTION
E8-7. Milovan Vuković, Aleksandra Kostadinović - SCG
PARADIGME U ISTRAŽIVANJU EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA –
ULOGA INTERPRETATIVISTIČKOG PRISTUPA
PARADIGMS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH –
THE ROLE OF THE INTERPRETIVE APPROACH
E8-9. Milica Andevski - SCG
EKOLOŠKA KOMPETENCIJA – SKORO SASVIM UOPŠTEN CILJ OBRAZOVANJA
ECOLOGICAL COMPETENCE – ALMOST TOTALLY GENERAL AIM OF EDUCATION
E8-10. Miroslava Marić, Nataša Đorđević, Slavica Dželatović - SCG
ISPITIVANJE ZAINTERESOVANOSTI PROIZVOĐAČA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU U TIMOČKOM REGIONU
RESEARCH OF INTERESTS OF PRODUCERS FOR ORGANIC AGRICULTURE IN THE TIMOK REGION
E9-1. Srbobran Stojanović, Radoslav Žikić, Jovanka Stojanović, Jovan Žikić, Mirjana Staletić - SCG
INTEGRALNA ZAŠTITA BILJAKA OD BOLESTI U FUNKCIJI PROIZVODNJE ZDRAVSTVENO BEZBEDNE HRANE I RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA
INTEGRATE PLANT PROTECTION FROM THE DISEASES IN THE FUNCTION OF SAFE FOOD PRODUCTION AND THE RURAL TOURISM DEVELOPMENT
E9-2. Radoslav V. Žikić, Srbobran D. Stojanović, Jovan B. Žikić, Aca I. Marković, Anka LJ. Dinić - SCG
TURISTIČKA VALORIZACIJA PRIRODNIH VREDNOSTI NA PODRUČJU TIMOČKIH PIVNICA
TOURIST VALORISATION OF NATURAL RESOURCES IN THE AREA OF THE LOWER COURSE OF THE TIMOK
E9-4. Reka Ličina, Goran Čukić - SCG
CIGLEN
CIGLEN


SESIJA X / SESSION X


Petak/Friday, 03. Jun/June 2005, 11:30-13:30 (Sala /Hall B)
Predesedavajući/Chairmen: Miodrag Todorović, Slaviša Trajković

P4-1. Boro M.Vujasin, Radmila Bjelica Vujasin, Branka Todorić, ZlataTodorović, Jelena Vujasin - SCG
OPSTANAK, POSTOJANJE I OBNAVLJANJE STANOVNIŠTVA
EXISTENCE, GENESIS I RENOVATE POPULATION
P4-2. Elka Atanassova, Emanuela Mutafova, Lyubomira Koeva - BULBARIA
THE DEMOGRAPHIC PROCESSES IN UNITING EUROPE AND BULGARIA’S ROLE IN THEM
P4-3. Maria Vulkanova - BULGARIA
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN REPUBLIC OF BULGARIA – LEGAL ASPECTS
P4-4. Mariola Stojanović, D.Bogdanović, S.Stević - SCG
INDEKS USPEHA DELOVANJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE – DEMOGRAFSKI MODEL
HEALTH CARE EFFICACY INDEX – DEMOGRAFIC MODEL
P4-6. Zhana Rangelova, Emanuela Mutafova, Dora Kostadinova, Elka Atanassova - BULGARIA
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN BULGARIA – HEALTH AND SOCIOECONOMIC EFFECTS
P4-7. Svetlana Stević, Mariola Stojanović, Dragan Bogdanović, Zoran Milošević - SCG
STARENJE POPULACIJE GRADA NIŠA I CENTRALNE SRBIJE
POPULATION GETTING OLDER IN NIS CITY AND CENTRAL SERBIA
P4-8. Miodrag Todorović, Olica Radovanović - SCG
DEMOGRAFSKA SLIKA SEOSKIH NASELJA OPŠTINE ZAJEČAR – POLA VEKA KASNIJE
DEMOGRAPHIC SITUATION IN RURAL SETTLEMENTS IN ZAJECAR COMMUNE – HALF OF CENTURY LATER
P4-9. Olica Radovanović, Milena Spasovski - SCG
BUDŽAK - OBLAST KOJA UBRZANO BIOLOŠKI IZUMIRE
BUDZAK – THE PLACE WKICH DIES RAPIDLY IN BIOLOGY SENSE
PS1-1. Bratislav Poprašić - SCG
"UBIRAJUĆI SVOJE, PRIRODI OSTAVLJAŠ PRIRODNO"
“BY GATHERING OF WHAT IS YOURS, YOU LEAVE TO THE NATURE WHAT IS HERS”
PS2-1. Slaviša Trajković - SCG
UČEŠĆE JAVNOSTI U IMPLEMENTACIJI PROJEKATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
PUBLIC PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PROJECTS
PS2-2. Dragan Ranđelović, Toplica Marjanović - SCG
PROJEKAT - MEDIJSKO POKRIVANJE LEAP PROCESA U BORSKOM OKRUGU RADIO I TV PROGRAMOM
PROJECT - MEDIA COVERAGE OF LEAP PROCESS IN BOR COUNTY BY RADIO AND TV PROGRAM


13:30 – 15:00 – Ručak / Lunch


POSTER SESIJA
POSTER SESSSION


Petak/Friday, 03. Jun/June 2005, 16:00-19:00 (Sala /Hall A)


E1-3. Marica Jovanović - SCG
FLORISTIČKA ISTRAŽIVANJA VRANJSKE SREDINE
FLORISTICAL RESEARCH OF ENVIRONMENT OF THE TOWN OF VRANJE
E1-5. Mihajlo Stanković - SCG
PRILOG POZNAVANJU VODOZEMACA I GMIZAVACA OPŠTINE LEBANE
CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF AMPHIBIANS AND REPTILES OF THE MUNICIPALITY OF LEBANE
E1-6. Ranko Perić, Mihajlo Stanković - SCG
PRILOG POZNAVANJU FAUNE VODOZEMACA I GMIZAVACA NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN
CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF THE FAUNA OF AMPHIBIANS AND REPTILES ON THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY OF APATIN
E1-11. Anil Abbi - INDIA
RESTORATION OF COMMUNITY MANAGED WETLANDS IN A VILLAGE IN THE EASTERN FRINGES OF WESTERN GHATS, INDIA
E1-14. Novica Ranđelović, Danijela Avramović, Živorad Jeremić, Danilo Petrović - SCG
FLORA I VEGETACIJA GORNJAČKE KLISURE
THE FLORA AND VEGETATION OF GORNJACKA GORGE
E2-5. Cecilia Cristea, Jean Lessard, ROMANIA - CANADA
ELECTROREDUCTION OF NITROCYCLOPROPANES - PRELIMINARY RESULTS
E2-6. Marian Stan , Mihaela Lang, Maria Jitaru - ROMANIA
ELECTROCHEMICAL PROCESS FOR THE DISCOLORATION OF AZODYES WASTE WATER
E2-11. Dragan R. Milivojević, Viša Tasić, Novica Milošević - SCG
MONITORSKI SISTEM ZA KONTROLU KVALITETA VAZDUHA U OKRUGU BOR
REAL TIME MONITORING SYSTEM FOR AIR QUALITY CONTROL IN BOR DISTRICT
E2-17. Radiša Todorović, Violeta Mihajlović - SCG
RAZVOJ ALTERNATIVNIH MATERIJALA U PRERAĐIVAČKOJ METALURGIJI U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
DEVELOPMENT OF THE ALTERNATIVE MATERIALS IN PROCESSING METALLURGY FOR THE PURPOSE OF ENVIRONMENT PROTECTION
E2-19. Blagoje Bogdanović, S. Mitić - SCG
IZNALAŽENJE B. VAŽNOSTI ELEMENTA SISTEMA U SMISLU NAJNIŽE POUZDANOSTI ELEMENATA TEHNIČKIH SISTEMA
FINDING OUT THE B. AVAILABILITY OF ELEMENT SYSTEMS
IN THE SENCE LOWEST OF A RELIABILITY OF ELEMENT
TECHNICAL SYSTEM
E2-22. Jovica Sokolović, Rodoljub Stanojlović, Zoran S Marković - SCG
EKOLOSKA I EKONOMSAKA OPRAVDANOST PRERADE TOPIONICKE SLJAKE RB BOR
ECOLOGICAL AND ECONOMIC JUSTIFIABLENESS OF COPPER SLAG PROCESSING IN THE BASIN BOR
E2-23. Maja Đorđević, Milan Trumić, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA AUTOMOBILSKIH GUMA PRIMENOM FIZIČKIH POSTUPAKA
TYRE RECYCLING USAGE PHUSICAL PROCESS
E2-24. Milan Trumić, Dragan Stojanović, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA ŠTAMPANIH PLOČA POSTUPCIMA MAGNETNE I GRAVITACJISKE KONCENTRACIJE
RECYCLING OF THE PRINTING BOARDS PROCEDURES MAGNETIC AND GRAVITATION CONCENTRATION
E2-26. Sanja Bugarinović, Milan Trumić, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA PLASTIKE POSTUPCIMA FLOTACIJSKE KONCENTRACIJE
PLASTICS RECYCLING USAGE FLOTATION PROCESS
E2-27. Slaviša Petrikić, Milan Trumić, Goran Trumić - SCG
RECIKLAŽA KONZERVI IZ OTPADA
METAL CANS RECYCLING FROM WASTE
E2-29. Zorica Cokić, Nenad Stavretović, Veljko Perović, Suzana Manjasek.,Jelena Zarić - SCG
TRAVNE VRSTE I NJIHOVA UPOTREBA U SANACIJI DEPONIJA PEPELA I ŠLJAKE
GRASS SPECIES AND THEIR USE FOR REHABILITATION OF
CINDER AND SLAG DUMPS
E2-30. Zorica Cokić, Nenad Stavretović, Veljko Perović, Miroslav Miladinović, Jelena Zarić, Suzana Manjasek - SCG
ZELJASTI PREDSTAVNICU FAMILIJE FABACEAE I NJIHOVA UPOTREBA U SANACIJI DEPONIJA PEPELA I ŠLJAKE
HERBACEOUS REPRESENTS OF FAM. FABACEAE AND THEIR USE FOR REHABILITATION OF CINDER AND SLAG DUMPS
E2-31. Živorad Milićević, Branislav Mihajlović - SCG
PRERADA RUDE U FLOTACIJI RUDNIKA “VELIKI KRIVELJ”
I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
MINERAL PROCESSING AT «VELIKI KRIVELJ» PROCESSING PLANT AND ENVIROMENT PROTECTION
E3-2. Tatjana Mraović, M. Milivojević, D. Krstić, G. Golubović - SCG
ZNAČAJ UNOSA KALCIJUMA U NASTANKU I REGULISANJU GOJAZNOSTI
REGULATION OF ADIPOSITY AND OBESITY RISK BY DIETARY CALCIUM
E3-5. Mile Dimitrijević - SCG
VITAMIN C I VAŠE ZDRAVLJE
VITAMIN C AND YOUR HEALTH
E3-7. Dijana Miljković, Vesna Marušić, Srđan Đergović - SCG
REZULTATI MIKOBIOLOŠKE ANALIZE SLADOLEDA
U BORSKOM I ZAJEČARSKOM OKRUGU
RESULTS OF MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF ICE CREAM IN BOR AND ZAJECAR DISTRIST AREAS
E3-8. D. Krstić, K. Stojković, G. Obradović, T. Mraović, G. Golubović - SCG
ZDRAVSTVENI ZNAČAJ TRIHALOMETANA U VODI ZA PIĆE
TRIHALOMETHANES IN DRINKING WATER, HEALTH EFFECTS
E3-12. Miodrag Žikić, Saša Stojadinović - SCG
PREPARATI SA OTROVIMA KOJI SE KORISTE ZA TRETMAN NAMIRNICA U SEOSKIM DOMAĆINSTVIMA
TOXIC CHEMICALS THAT USE IN RURAL HOMES FOR TEATMENT OF NUTRITIONS
E4-2. Radmila Trajković, Gordana Bogdanović Dušanović, Maja Babović – Đorđević, Tatjana Jakšić - SCG
SADRŽAJ ORGANSKIH KISELINA U LISTU,STABLU I KORENU POVRTARSKIH BILJAKA POREKLOM IZ KOSOVSKE MITROVICE
THE CONTENT OF ORGANIC ACIDS IN THE LEAF, TREE AND ROOT OF THE VEGETABLE PLANTS ORIGINATED FROM KOSOVSKA MITROVICA
E4-5. Katerina Nikolić, Maja Babović-Đorđević, Marijana Stojanović, Zoran Nikolić - SCG
UTICAJ METEOROLOŠKIH FAKTORA NA AKTIVNOST
CYDIA POMONELLA L. U JABLANIČKOM OKRUGU
THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON THE ACTIVITY OF BUTTERFLY CYDIA POMONELLA L. IN JABLANICA DISTRICT
E4-7. Miodrag Jelić, Jelena Milivojević, Goran Dugalić, Valentina Živanović - SCG
SADRŽAJ PRISTUPAČNIH FORMI TEŠKIH METALA U OBRADIVIM ZEMLJIŠTIMA KRAGUJEVCA I OKOLINE
CONTENTS OF ACCESSIBLE FORMS OF HEAVY METALS IN CULTIVATED SOILS IN KRAGUJEVAC’S REGION
E4-10. Života Jovanović, Miodrag Tolimir, Predrag Jovin, Goran Dugalić - SCG
REJONIZACIJA RANIH ZP HIBRIDA NA KISELIM ZEMLJIŠTIMA
ZAPADNE SRBIJE
THE REGION OF EARLY ZP HYBRIDS ON ACID SOIL OF WESTERN SERBIA
E5-1. Ljiljana Janković - SCG
RADON – RADIOAKTIVNI GAS U ŽIVOTNOJ SREDINI
RADON – RADIOACTIVITY GAS IN ENVIRONMENTAL
E5-2. Vladan Radenković SCG
ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE U VAZDUHU URBANIH SREDINA KOJE DOPRINOSE FORMIRANJU KISELIH KIŠA
POLLUTANTS IN THE URBAN AREAS AIR WHICH ARE CONTRIBUTES TO ACID RAINS FORMING
E5-3. Dragana Ranđelović - SCG
PRODUŽETAK FUNKCIONALNOSTI ZELENIH POVRŠINA U INDUSTRIJSKIM NASELJIMA – OSVRT NA GRADSKI PARK U BORU
PROLONGATION OF FUNCTIONALITY OF GREEN SPACES IN URBAN INDUSTRIAL AREAS - SURVAY OF CITY PARK IN BOR
E5-4. Danijela Gajić, Viktor Domjan - SCG
UTICAJ KADMIJUMA NA ZDRAVLJE LJUDI,
BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVET
INFLUENCE OF CADMIUM ON HUMAN HEALTH,
FLORA AND FAUNA
E5-5. Daniela Urošević, Dejan Ilić, Radoje Pantović - SCG
UPRAVLJANJE OTPADOM
WASTWES MANAGEMENTS
E5-12. Nenad Stavretović, Gordana Radošević, Bojana Ilić - SCG
MORFOLOŠKE I ANATOMSKE OSOBINE BRŠLJANA
(Hedera helix L.) I NJEGOVA PRIMENA
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF IVY
(HEDERA HELIX L.) AND ITS USE
E5-13. Violeta Cvetković, Ivan Stevanović - SCG
MERENjE SAOBRAĆAJNE BUKE
THE MEASUREMENT OF TRAFIC NOISE
E6-4. Dragana D. Mitić - SCG
SAVREMENI PROBLEMI VODA
MODERN PROBLEMS OF WATERS
E6-10. Liljana Sokolova Đokić, Tibor Halaši, Lidija Andrejev, Ruža Halaši - SCG
FABRIKA VODE ZA PIĆE U SOMBORU PRIMER SIGURNE TEHNOLOGIJE
DRINKING WATER PLANT AS AN EXAMPLE OF SAFE TECHNOLOGY
E6-14. Valentina Živanović, Jasmina Mitić, Miodrag Jelić - SCG
SADRŽAJ MANGANA U VODI ZA PIĆE PRIGRADSKIH NASELJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
QUANTITY OF MANGAN IN DRINKING WATER IN SUBURBAN AREAS ON THE TERITHORY OF THE CITY OF NIS
E6-15. Stanimir Živanović - SCG
PRILOG ANALIZI ZAGADJIVANJA HIDROSFERE TEČNIM UGLJOVODONICIMA
ANNEX TO ANALYSIS OF POLLUTION OF HYDROSPHERE WITH
LIQUID HIDROCARBONS
E6-16. Bratislav Poprašić - SCG
"AQUA VP-VODENI PAUK“ SISTEM ZA SAMODEPONOVANJE PLIVAJUĆEG I PLUTAJUĆEG OTPADA
“AQUA WP-WATER SPIDER“”
E6-18. Miloš Kostić, Ivana Živić - SCG
PRELIMINARNA SAPROBIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA REKE CRNE KAMENICE KORIŠĆENJEM MAKROZOOBENTOSA KAO BIOINDIKATORA
PRELIMINARY SAPROBIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE CRNA KAMENICA RIVER USING MACROZOOBENTHOS AS BIOINDICATOR
E6-19. Zoran S. Marković, Miroslav Andrejić - SCG
TEHNICKI I ZDRAVSTVENI PROBLEMI VODOSNABDEVANJA SELA MADJERA
TECHNICAL AND HELTH PROBLEMS IN WATERWORKS OF VILLAGE MADJERE
E7-1. Miodrag Miljković - SCG
ANALIZA OPASNOSTI, POSLEDICA I PROCENE RIZIKA OD UDESA U POSTROJENJIMA PMS
ANALYSIS OF DANGER, CONSEQUENCES AND EVALUATION OF RISKS FROM INCIDENTS IN PPMO PLANTS
E8-3. Milijana Vučković, Branka Mirjačić-Živković, Dijana Miljković -SCG
ZDRAVO I EKOLOŠKO PONAŠANJE-VAŽNA POTREBA SVAKOG POJEDINCA I SVAKE ZAJEDNICE
HEALTHY AND ECOLOGY BEHAVIOUR- AN IMPORTANT NEED OF EACH INDIVIDUAL AND EVERY COMMUNITY
E8-5. Predrag Stolić - SCG
MOGUĆNOSTI PRIMENE INTERNET TEHNOLOGIJA U PRISTUPU SAVREMENIM EKOLOŠKIM PROBLEMIMA
POSSIBILITY OF USING INTERNET TECHNOLOGIES IN MODERN ECOLOGICAL PROBLEMS APPROACH
E8-6. Milovan Vuković, Aleksandra Kostadinović, Toplica Marjanović - SCG
EKO KVIZ KAO OBLIK IZGRAĐIVANJA EKOLOŠKE SVESTI
ECO QUIZZ AS A FORM OF BUILDING OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS
E8-8. Jovan Pincetić, Bojan Milenković - SCG
TLO POD NOGAMA I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE
GROUND UNDER FEET AND ENVIRONMETAL PROTECTION
E9-3. Goran Čukic, Ćamil Ramdedović - SCG
KLISURA POPČE
THE GORGE POPCA
E9-5. Dragana Nikolić - SCG
ODRŽIVI TURIZAM U BORU
SUSTENIBL TOURISM IN BOR
E9-6. Danijela Avramović, Dragan Spasić, Danijela Novaković Đorđević, Novica Ranđelović - SCG
TURISTIČKI ZNAČAJ SPELEOLOŠKIH PRIRODNIH DOBARA SVRLJIŠKE KOTLINE
THE TOURISM IMPORTANCE OF SPELEOLOGICAL NATURE OBJECTS OF SVRLJISKA BASIAN
P123-7. Žan Disterlo - SCG
STOJEĆI TALASI UZROČNICI METEOROPATIJE
SFERICS WAVES CAUSE METEOROPHATOLOGIC
P4-5. Svetlana Stević, Roberta Marković, Dragan Bogdanović - SCG
KARAKTERISTIKE FERTILITETA I NJIHOV UTICAJ NA PROMENU DEMOGRAFSKE SLIKE GRADA NIŠA
CHARACTERISTICS OF FERTILITY AND ITS INFLUENCE ON DEMOGRAPHIC PICTURE OF CITY OF NIS CHANGE

JEZIK / LANGUAGE


Službeni jezici na naučno-stručnom skupu biće: srspki i engleski, bez simultanog prevodjenja.
The official languages of the Conference will be Serbian and English, without simultanousy translating.

NAČIN RADA SKUPA / PRESENTATION


Rad skupa će biti organizovan u plenumu i po sekcijama (usmeno) i poster.
Predvidjena vremena za prezentaciju su:
- Plenarna predavnja, 30 minuta
- Sekcijska predavanja, 15 minuta
- Usmena saopštenja, 10 minuta
- Poster prezentacije, na prostoru dimenzija 1#61645;1 m. Posteri moraju biti čitljivi sa udaljenosti on 1 m.
Za usmena izlaganja referata, autorima će biti na raspolaganju kompjuter P IV sa operativnim sistemom Windows XP Profesional i LCD projektor, kao i grafoskop za folije.
The Conference will be organized by: Plenary lecture, Section lecture, Oral presentation and Poster, as follows:
- Plenary Lecture -30 min
- Section Lectures -15 min per lecture
- Oral presentation - limited to 10 min per parer
Poster presentation on space of 1m x 1m will be available.
For oral presentation, Computer Pentium IV with Windos XP Profesional and LCD Projector, as well as overhead projector will be at authors disposal.

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 06 Jun 2005 :  22:07:40  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Ekološka istina – naučni skup za koji raste isteresovanje


Radovi čak iz Indije


Među stotinak učesnika 13. smotre iz 10 evropskih zemalja, 2. i 3. juna na Borskom jezeru, očekuje se i dr Anil Abbi iz Indije. – Istovremeno i 18. Dani preventivne medicine Timočke Krajine

TEHNIČKI FAKULTET. – Zahvaljujući zaokretu u organizacionom pogledu i korišćenju interneta za promociju skupa, koji će se 2. i 3. juna 13. put održati na Borskom jezeru, stiglo je mnogo više radova iz inostranstva nego ranijih godina, a i sastav domaćih učesnika je raznovrsniji. To je, po rečima prof. dr Zorana S. Markovića, predsednika Organizacionog i člana Naučnog odbora, tematski obogatilo ovogodišnji skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, ali i 18. Dane preventivne medicine Timočke Krajine koji se održavaju istovremeno. Autori i koautori 150 radova su iz 11 zemalja - BIH, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Češke, Francuske, V. Britanije, Kanade, Italije, SCG, a rad je poslao, nastojeći da dođe, i dr Anil Abbi iz Indije koji se bavi zaštitom okoline i organizacijom života u močvarnim predelima ove velike zemlje.
- Dobili smo gotovo više od polovine novih autora i institucija koje do sada nisu bile prisutne – ističe prof. Marković. - Ima dosta radova koji se tiču poljoprivrede, zemljišta, ishrane. Centri iz Subotice, Novog Sada, Čačka, Niša, Prokuplja, Zaječara, koji se bave unapređenjem ove oblasti, dali su mnogo radova o ishrani i samom uzgoju biljaka. Ima i onih iz biologije, šumarstva, vodoprivrede, urbane ekologije, reciklažnih tehnologija, industrijskog uticaja na okolinu, uticaja na zdravlje ljudi (čime su se bavili stručnjaci sa medicinskih fakulteta N. Sada, Beograda, Niša). To je veliki pomak i dokaz da se ne „vrtimo u krugu“. Na skup smo pozvali i ministre nauke, poljoprivrede, zdravstva, a videćemo ko će doći od njih ili njihovih ljudi.
Katedra za pripremu mineralnih sirovina Tehničkog fakulteta u Boru, koji je sa Zavodom za zaštitu zdravlja „Timok“ i Centrom za poljoprivredna i tehnološka istraživanja iz Zaječara i borskim Društvom mladih istraživača organizator ovog skupa, priprema i plenarno predavanje. Njegov naslov je „Održivi razvoj i reciklažne tehnologije – faktor opstanka života na planeti“, a održaće ga šef pomenute katedre prof. dr Rodoljub Stanojlović.
- Predavanjem želimo da promovišemo aktivnosti našeg Fakulteta u pravcu novih obrazovnih usmerenja, odnonso nadogradnje rudarstva i metalurgije problematikom otpada koji već čitav vek ostaje za njima – dodaje prof. Marković. - Pošto tu, a i ostale vrste otpade poznajemo bolje nego drugi, mogli bismo da tražimo rešenja i školujemo ljude za njihovu eliminaciju i eksploataciju. Reakcija javnosti je pozitivna i mislimo da ćemo imati uspeha u formiranju takvog odseka sa dva smera: jednog za mineralne, drugi za reciklažne tehnologije i održivi razvoj.
LJ. Aleksić

Izvor: Kolektiv, list RTB Bor, utorak 31. maj 2005.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 06 Jun 2005 :  22:09:19  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Na ovogodišnjem Naučno-stručnom skupu Ekološka istina "Ekoist 2005" koji se od 01-04.06 2005 održavao na Borskom jezeru u sekciji zaštita prirodnih vrednosti učešće je uzeo i predstavnik Specijalnog rezervata prirode Zasavica Mihajlo Stanković koji je na skupu izložio rad "The Dispersal and Endangerment of the Endemic Species Lacerta agilis ssp. bosnica (Schreiber, 1912) (Fam. Lacertidae) in the Special Natural Reserve Zasavica". Ova endenska vrsta u Srbiji ima status ugrožene vrste sa tendencijom da pređe u status krajnje ugrožena vrsta.

Mailing lista Elektronske mreze ekoloskih NVO SCG "VOLVOX" - www.volvox.cjb.net

Preneto sa VOLVOX mreze od 6. juna 2005.

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 08 Jun 2005 :  19:08:24  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Sa malim zakasnjenjem, u posebnom anterfileu, POLITIKA je objavila kratku vest o Ekoist 2005. Navodimo je u celini:
____________________________________________________________________

Ekolozi na Borskom jezeru

BOR – Na Borskom jezeru poceo je cetvorodnevni tradicionalni 13. naucno-strucni skup “Ekoloska istina” u cijem radu, pod pokroviteljstvom Republickog ministra za zastitu zivotne sredine, ucestvuje vise od 200 istrazivaca iz nase zemlje, Rumunije, Bugarske.

Predsednik Odbora ovog skupa prof. dr Stevan Stankovic, sa Geografskog fakulteta u Beogradu, obavestio je novinare da ce na Borskom jezeru biti saopsteno 150 radova koji su svi stampani u posebnom zborniku, a medju njima su posebno zanimljivi oni koji se bave zastitom vode i zemljista.

Uporedo sa ovim naucnim skupom na istom mestu traju i tradicionalni 18. Dani preventivne medicine Timocke krajine.
S.T.
____________________________________________________________________

Izvor: Politika, Dogadjaji dana, nedelja 5. juni 2005.


Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 09 Jun 2005 :  07:51:25  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Tradicionalnim, trinaestim po redu naucno-strucnim skupom “Ekoloska istina” u Boru i Borskom okrugu obelezen je Svetski dan zastite zivotne sredine


Zahvaljujući zaokretu u organizacionom pogledu i korišćenju Interneta za promociju skupa, koji je od 1. do 4. juna 2005. održan na Borskom jezeru, stiglo je mnogo više radova iz inostranstva nego ranijih godina, a i sastav domaćih učesnika je raznovrsniji. To je, po rečima prof. dr Zorana S. Markovića, predsednika Organizacionog i člana Naučnog odbora, tematski obogatilo ovogodišnji skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, ali i 18. Dane preventivne medicine Timočke Krajine koji se održavaju istovremeno. Autori i koautori 150 radova su iz 11 zemalja - BIH, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Češke, Francuske, V. Britanije, Kanade, Italije, SCG, a rad je poslao, nastojeći da dođe, i dr Anil Abbi iz Indije koji se bavi zaštitom okoline i organizacijom života u močvarnim predelima ove velike zemlje. Svi radovi objavljeni su u posebnom zborniku a organizatori ce nastojati da veci deo stave i na sajt.
- Dobili smo gotovo više od polovine novih autora i institucija koje do sada nisu bile prisutne – ističe prof. Marković. - Ima dosta radova koji se tiču poljoprivrede, zemljišta, ishrane. Centri iz Subotice, Novog Sada, Čačka, Niša, Prokuplja, Zaječara, koji se bave unapređenjem ove oblasti, dali su mnogo radova o ishrani i samom uzgoju biljaka. Ima i onih iz biologije, šumarstva, vodoprivrede, urbane ekologije, reciklažnih tehnologija, industrijskog uticaja na okolinu, uticaja na zdravlje ljudi (čime su se bavili stručnjaci sa medicinskih fakulteta N. Sada, Beograda, Niša). To je veliki pomak i dokaz da se ne „vrtimo u krugu“.

Katedra za pripremu mineralnih sirovina Tehničkog fakulteta u Boru, koji je sa Zavodom za zaštitu zdravlja „Timok“ i Centrom za poljoprivredna i tehnološka istraživanja iz Zaječara i borskim Društvom mladih istraživača organizator ovog skupa, pripremila je i plenarno predavanje. Njegov naslov je „Održivi razvoj i reciklažne tehnologije – faktor opstanka života na planeti“, a održao ga je šef pomenute katedre prof. dr Rodoljub Stanojlović.
- Predavanjem želimo da promovišemo aktivnosti našeg Fakulteta u pravcu novih obrazovnih usmerenja, odnosno nadogradnje rudarstva i metalurgije problematikom otpada koji već čitav vek ostaje za njima – dodaje prof. Marković. - Pošto tu, a i ostale vrste otpade poznajemo bolje nego drugi, mogli bismo da tražimo rešenja i školujemo ljude za njihovu eliminaciju i eksploataciju. Reakcija javnosti je pozitivna i mislimo da ćemo imati uspeha u formiranju takvog odseka sa dva smera: jednog za mineralne, drugi za reciklažne tehnologije i održivi razvoj.

Izvor: Kolektiv, list RTB BorVise o ovogodisnjoj „Ekoloskoj istini” mozete pogledati na adresi http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=636

Dragan Randjelovic DMI Bor

Mailing lista Elektronske mreze ekoloskih NVO SCG "VOLVOX" - www.volvox.cjb.net

Preneto sa VOLVOX mreze od 7.6.2005.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 09 Jun 2005 :  08:01:21  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Ekoloska emisija TV Bor "Zeleni ekran" koja je emitovana u sredu 8. juna 2005. u celini je bila posvecena Ekoist 2005. Autor emisije Goran Gramic, novinar urednik TB Bor, ukomponovao je razgovore sa ucesnicima ovogodisnje "Ekoloske istine" u veoma uspelu emisiju sa aktuelnim porukama. U emisiji su o osnovnim temama i porukama skupa govorili dr Stevan Stankovic, predsednik naucnog odbora skupa, kao i ucesnici dr Predrag Jaksic, dr, Rodoljub Stanojlovic, dr Nenad Stavretovic, dr Mile Todorovic, naucni radnici iz Bugarske i Rumunije i dr.
Emisija ce biti reprizirana u cetvrtak 9. juna 2005.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 04 Jul 2005 :  09:21:51  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Trinaesta Ekološka istina i 18. Dani preventivne medicine


Razvoj nezamisliv bez ekologije


“Svako zlo ima i neko dobro, pa je možda trenutak, kada je Bor na raskrsnici, i uprkos maloj proizvodnji, ima velika zagađenja, a nema dobre nadnice, da razmislimo šta i kako dalje u njegovom razvoju, saniranju upropašćenog i iskorišćenju otpada” – poručio prof. dr Rodoljub Stanojlović


BORSKO JEZERO. – Svako zlo ima i neko dobro, pa je možda trenutak, kada je Bor na raskrsnici i, uprkos maloj proizvodnji, ima velika zagađenja, a nema dobre nadnice, da razmislimo šta dalje za njegov opstanak i razvoj. Hoćemo li i koliko ponovo da aktiviramo rudarsko-metalurške kapacitete ili ćemo da pređemo u sasvim drugu privredu. U oba slučaja neophodno je prisustvo ljudi koji se bave zaštitom životne sredine, održivim razvojem. Ako bi Bor krenuo u oživljavanje delova svojih tehnoloških procesa, što je tehnički izvodljivo, čak i ekonomski opravdano (naravno posle restrukturiranja tih preduzeća), postoji varijanta izgradnje novih pogona uz strogo poštovanje propisa zaštite sredine. Druga opcija je mnogo teža, a reč je o revitalizaciji postojećih kapaciteta i njihovog dovođenja u stanje da ne ugrožavaju sredinu. Pošto znamo kakve su to tehnlogije, bila bi velika obaveza da se vidi da li je to uopšte izvodljivo, bar za neke procese. Treća mogućnost koja bi došla u obzir, jeste primena savremenih tehnologija za tretman svih deponovanih otpada (tehnogenih, komunalnih i ostalih).
Ovo bi mogla biti srž plenarnog predavnja “Održivi razvoj i reciklažne tehnologije - faktor opstanka života na paneti “ kojim su otvoreni 13. Ekološka istina i 18. Dani preventivne medicine na Borskom jezeru (od 2. do 4. juna), sa 148 radova iz desetak zemalja. Pedavanje je održao prof. dr Rodoljub Stanojlović, a njegovi koautori su profesori dr Zoran Marković i Milan Trumić. Svi su sa Tehničkog fakulteta u Boru koji je jedan od organizatora ovog skupa zamišljenog kao mesto na kome će se - kako reče dekan Zvonimir Stanković - o ekološkoj problematici pričati argumentovano, stručno i otvoreno, jer je mnogo puta, zahvaljujući „žutoj štampi“, preterivano u mnogim procenama. Osnovna ideja je da se poboljšaju uslovi življenja ne samo ovde nego i na planeti uopšte, pa je polazeći od svetskih dokumenata ka lokalnim prilikama prof. Stanojlović naglasio:
- Bez obzira da li bi Bor reaktivirao svoje kapacitete ili ne, moramo da rešimo pitanje svih organskih otpada. I u slučaju da krene u turizam, poljoprivredu, stočarstvo, opet je uloga ovoga skupa važna u traženju puta da se ono što smo upropastili sanira, dovede u prihvatljivo stanje i ide dalje. Jer, zaštita životne sredine, posmatrana sa najvišeg društvenog interesa, može biti samo korist. Postoje mogućnosti da se već formirani i otpadi koji nastaju, savremenim tehnologijama valorizuju, uz veliki ostatak dohotka i doprinos zaštiti sredine. U Borskom i Zaječarskom okrugu ima sedam gradskih i više od 230 seoskih neobezbeđenih deponija. Ako bismo reciklirali komunalni otpad, a da ne govorim o haldama i jalovištima, dobili bismo zemljište, štedeli iscrpive prirodne resurse, energiju, zapošljavali ljude (u svetu 1,5 miliona ljudi radi u primeni reciklažnih tehnologija) i ostvarivali profit. Jer, uz investicije od 20-ak miliona dolara, u SAD se godišnje ostvari 160 miliona dolara od prometa sekundarnih sirovina.
Da je to unosan biznis ilustrovao je i primerom jednog Nemca koji je došao iz razvijene, bogate Nemačke u Petrovac na Mlavi da organizuje reciklažu komunalne deponije i širi je uz veliki profit.
- A mi, koji smo pod znakom navoda bogati, raspolažemo stručnim znanjem u toj oblasti, a otpadom i da ne govorimo, jer ga imamo u izobolju, nismo se setili. Odnosno, nismo se dovoljno dobro organizovali da to uradimo, da taj profit ostane našoj zemlji i da damo značajan doprinos i ekologiji – naglasio je Stanojlović.
Najave da se i u ovoj sredini, koja već dugo slovi za crnu ekološku tačku, kreće tragom održivog razvoja, između ostalog, i partnerstvom u evroregijama, čule su se od načelnice Borskog okruga Zorice Đerić Stojičić i od predsednik opštine Dragana Veličkovića. On je otvorio skup naglasivši:
- Dvadest prvi vek neodvojivo spaja održivi ekonomski i tehnološki razvoj sa zaštitom životne sredine. Vaša uloga je prosvetiteljska, ovaj skup treba da okuplja što više ljudi i nikako ne smemo da ispustimo iz vida da će razvoj zahtevati obavezno uključenje zaštite životne sredne. Ono što vi kao struka i nauka možete da ponidite, to je taj spoj, tehnološki primenljiva rešenja prevashodno u delu zaštite životne sredine i oplemenjivanja budućeg života.
I predsednik Naučnog odbora ovog skupa prof. dr Stevan Stanković (Geografski fakultet, Beograd) optimista je kada je u pitanju nauka. Ali kaže:
- Još nismo uspeli da nađemo pravi spoj između nauke i prakse, nauke i politike. Nekada nas političari nedovoljno čuju, retko nas konsultuju, ali se nadam da u novoj generaciji političara ima i onih koji nas uvažavaju. Samo tako možemo ići napred. Ne nauka radi nauke, ne politika radi politike, nego nauka radi čoveka, radi prosperiteta čovečanstva. Da smo na dobrom putu vidi se i po tome što imamo sekciju mladih istraživača. Ti mladi će uvek voleti prirodu. Oni od malih nogu znaju šta je ekologija i svoje ideje će prenositi drugovima u školi, na fakultetu.

Antrfile za tekst: Razvoj nezamisliv bez ekologije

Logična veza


- Ekološka istina je proizašla iz Dana preventivne medicine Timočke Krajine kao logična veza između preventive i zaštite životne sredine. Mi, preventivni medicinari, se bavimo i zaštitom sredine, pa je ideja bila da naš rad povežemo sa radom inženjera, biologa i ostalih struka. Posle 13 zajedničkih godina možemo biti zadovoljni – kaže LJubomir Đorđević, direktor Zavoda za zaštitu zdravlja „Timok“ iz Zaječara - da smo našli dobru vezu za okupljanje stručnjaka svih profila, da čujemo o posledicama po životnu sredinu i ljudsko zdavlje, kao i da tražimo moguća rešenja da one budu što manje. Dani preventivne medicine se temama oslanjaju na aktuelne ekološke probleme sa akcentom na hronične nezarazne bolesti kao posledicu oštećene sredine, pre svega vazduha, vode i zemljišta, pa tako i hrane. Jedna od vrlo važnih tema, koja na prvi pogled nema veze sa medicinom, jesu demografski probelmi važni za celu zemlju, a posebno za Timočku Krajinu. Pošto o tome imamo i jedan rad iz Bugarske, očigledno da su prisutni i kod naših suseda.

LJ. Aleksić

Izvor: Kolektiv list RTB Bor, 30. jun 2005
Vrh strane
  Prethodna tema Tema Sledeća tema  
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.38 sek. Timočka krajina na Internetu