Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Obrazovanje i zapošljavanje
 Obrazovanje odraslih
 Festival obrazovanja odraslih 2015
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Naredna strana
Autor  Tema Sledeća tema
Strana: od 2

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Oct 2015 :  09:43:00  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Pripremni sastanak za IX Festival obrazovanja odraslih u Boru

U okviru priprema za festival obrazovanja odraslih 2015. Društvo mladih istraživača Bor organizovalo je sastanak predstavnika 15 organizatora obrazovanja odraslih. Učesnici su upoznati sa koncepcijom ovogodišnjeg festivala, koju je pripremilo Društvo za obrazovanje odraslih, a zatim se razgovaralo u okviru dosadašnjih inicijativa pokretanih u Boru radi unapređenja obrazovanja odraslih koje se mogu grupisati i tri dela:

- obrazovne potrebe odraslih
- programski kapaciteti
- organizacioni, tehnički i prostorni kapaciteti

Rasprava i pokrenute inicijative pokazale su da je za borsku sredinu osnovno sagledati dobro obrazovne potrebe različitih grupa odraslih jer su one različite zavisno od mnogih aspekata - mesta življenja (grad, selo), doba starosti, radno angažovanje, ekonomski status, nivo društvenog angažovanja i dr., zatim ponuditi obrazovne programe koje pokrivaju ove potrebe i obezbediti određene uslove njihove realizacije. Pored značaja podrške lokalne samouprave, učesnici sastanka su istakli i veliki značaj umrežavanja samih organizatora obrazovanja odraslih i to posebno nevladinih organizacija i udruženja građana koja se bave obrazovanjem međusobno i sa obrazovnim i kulturnim institucijama - školama, bibliotekom, muzejom, medijima i dr. Na taj način, zajedničkim snagama umnogome se mogu rešavati problemi preklapanja programa, pogrešnog sagledavanja pravih obrazovnih potreba, korišćenja opreme i prostora i dr.
Dogovoreno je da se Festival obrazovanja odraslih organizuje sredinom novembra sa sadržajem predstavljanja pojedinih organizatora obrazovanja odraslih i njihovih obrazovnih programa, potpisivanja memoranduma o saradnji kroz formu centra za obrazovanje odraslih ili neku drugu formu i formiranje koordinacionog odbora koji će usmeravati dalje obrazovne aktivnosti.

Pokrenuta su sledeća pitanja i inicijative:

OBRAZOVNE POTREBE

- sagledati obrazovne potrebe starijih ljudi na selu (problem starenja sela) kako u pogledu njihovog osposobljavanja za obavljanje poiljoprivrednih, proizvodnih i uslužnih delatnosti radi ostvarivanja dopunskih prihoda, tako i u pogledu njihovog društvenog, kulturnog i humanitarnog angažovanja (aktivno starenje)
- sagledati obrazovne potrebe starijih ljudi za korišćenje savremenih IKT ne samo za bolju komunikaciju već sa poboljšanje kvaliteta života - korišćenje elektronskih servisa bančinih usluga, plaćanja komunalija, naručivanja namirnica, zakazivanja zdravstvenih pregleda i komunikacija sa lekarima
- OSI odnosno invalidna lica imaju posebne obrazovne potrebe koje se moraju precizno sagledati da bi se ponudili i realizovali prilagođeni obrazovni programi. Takođe potrebna je obuka i lica koja rade sa OSI
- posebno je ukazano na važnost dobrog sagledavanja obrazovnih potreba romske nacionalne manjine
- obrazovne potreba tzv edukatora ( kako osposobiti one koji treba da prenesu znanje drugima, naprimer ekološke edukatore, edukatore za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje, za rad sa starima i invalidnim licima, mladima, ljiudima sa sela i dr.)
- NVO koje se bave obrazovanjem odraslih imaju velike potrebe za osposobljavanjem svojih članova za upravljanjem samom organizacijom (izrada i realizacija projekata, prikupljanje sredstava, organizovanje lobiranja odnosno učešća u donošenju propisa i utvršivanju javnih politika, organizovanje aktivnosti članstva i dr.) pored potrebe za osposobljavanjem predavača/trenera obrazovnih programa. Takođe neophodna je i obuka onih saradnika koji će sagledavati obrazovne potrebne i pripremati odgovarajuće obrazovne programe


PROGRAMSKI KAPACITETI

- Gajenje lekovitog bilja ( posebno za ljude na selu i posebno za stara i invalidna lica)
- Organska proizvodnja lekovitog bilja
- Seminari za poljoprivrednike (nove tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, savremena poljoprivredna oprema, zadrugarstvo, klimatske promene i dr.)
- Obuka turističkih vodiča za invalidna lica
- Ekološki dani Bora (tridesetak značajnih ekoloških datuma i tema)
- Obuka ekoloških edukatora (nastavnici, saradnici NVO, novinari) za prenošenje učenicima i građanima stečenih ekoloških znanja
- Zeleni paket - obuka nastavnika i saradnika ekoloških NVO za prenošenja ekoloških znanja iz Zelenog paketa učenicima i članstvu NVO
- Škola roditeljstva - Obuka roditelja za rad sa decom u različitim oblastima: bolesti zavisnosti, maloletničko nasilje, bezbednost na internetu, kako prepoznati i podsticati darovitost, kako odabrati školu i zanimanje - profesionalna orijentacija, itd.
- Škola organizatora manifestacija - kako organizovati manifestacija za decu, odrasle i dr.
- EU i pčelarstvo: iskustva EU u podsticanju, zaštiti, razvoju pčelarstva
- Iskustva susednih zemalja (Bugarska, Rumunija) u razvoju pčelarstva
- Škola ljudskih prava - posebno nacionalnih, ekoloških i dr.
- Veb novinarstvo za Rome
- Škola tolerancije: Predrasude prema Romima i kako ih prevazići
- Iskustva susednih zemalja (Rumunija) u podizanju kvaliteta života Roma i njihovom uključivanju u društveni život
- Internet škola za bake i deke
- Klub za stara lica: kako preko interneta zakazati kod lekara, kako plaćati komunalne usluge, kako naručivati namirnice, kako međusobno komunicirati, kako pribaviti dokumenta
- Škola slovenačkog jezika i slovenačke kulture
- Škola poezije i recitatorstva
- Obuka za pripremu i realizaciju projekata u okviru prigranične saradnje (IPA)
- Socijalno preduzetništvo
- Obuka anketara ( za anketu starijih ljudi na selu i slično)
- Zeleni prsten Bora (upoznavanje sa prirodnim vrednostima okoline)
- Festivali nauke, reciklaže, obrazovanja odraslih
- Serije tribina za unapređenje turističkih potencijala, upravljanje stambenim zgradama, zaštitu prirode, urbanističke planove naselja i dr.
- Klub ljubitelja prirode
- Škola zdrave hrane
- Pomoć starim licima (gerontodomaćice)
- Obuka iz prve pomoći
- Škola volontera Crvenog krsta


ORGANIZACIONI, TEHNIČKI I PROSTORNI KAPACITETI

- u Boru načelno ima dovoljno prostora za realizaciju obrazovnih aktivnosti odraslih (škole, posebno na selu imaju dosta praznih učionica usled smanjenja broja učenika, kulturne institucije, mesne zajednice, domovi kulture, turistički objekti, neke NVO imaju i svoje posebne prostore)
- postoje izuzetne mogućnosti za razvoj korišćenja virtuelnog prostora ( internet sajtovi, društvene mreže, e- edukacija) ali su skopčane sa prethodnim osposobljavanjem i potencijalnih predavača/trenera i učesnika ovih obuka putem IKT, sa posedovanjem ili pristupom IKT
- iako se za Bor može reći da je grad tehničke inteligencije, za brojne teme nema dovoljno kvalitetnih predavača - osnovni problemi su transport do Bora usled udaljenosti od glavnih centara (ne samo troškovi prevoza već i vremenski uslovi i vreme putovanja i boravka u Boru) - izlaz je u prethodnom osposobljavanju lokalnih predavača i trenera iz samog Bora koji bi zatim nastavili obrazovanje ostalih odraslih građana. Potrebna je pomoć stručnih institucija i organizacija van Bora za osposobljavanje lokalnih predavača/trenera.
- većina organizatora obrazovanja odraslih ima svoje sajtove i fejsbuk stranice koje se mogu koristiti i za pojedine programe obuke ili se mogu kombinovati sa klasičnim oblicima obrazovanja
- postoji dosta ograničenja (pre svega finansijskih, a izmenom zakona o turizmu i pravnih) u realizaciji vidova obrazovanja odraslih kao što su izleti, posete kulturnim spomenicima i prirodnim retkostima, posete sajmovima i primerima uspešnog bavljenja određenim delatnostima (pčelari, stariji ljudi, ekolozi, nastavnici i dr.)
- kod obrazovanja invalidnih lica odnosno OSI postoji problem prostora koji ima pristupne rampe (nisu svi raspoloživi prostoru u Boru pripremljeni za pristup OSI)
- organizacioni problemi se najlakše mogu rešiti umrežavanjem
- važan aspekt je uloga medija odnosno informisanje javnosti sa programima koji se nude ili realizuju kako bi se motivisali potencijalni korisnici za obrazovanje odraslih

POSEBNI ASPEKTI

- u raspravi su posebno pomenute mogućnosti korišćenja prigranične saradnje (IPA programi) za zajedničke obrazovne aktivnosti sa partnerima iz susednih zemalja - Bugarska i Rumunija - posebno u prioritetnim oblastima saradnje: turizam, životna sredina, mladi, idr. Za ovo je, pored obuke za pripremu IPA projekata, neophodno obezbediti sredstva za obezbeđenja učešća u IPA projektima (15%) i pozajmni fond za obrtna sredstva.
- obezbediti preko lokalne zajednice aktiviranje ili minimalnim ulaganjem osposobljavanje školskih prostora koji se ne koriste (seoske škole, slobodne učionice u gradskim školama) odnosno ustupati ga organizatorima obrazovanja odraslih ukoliko škole same ili u saradnji sa partnerima ne razviju obrazovne programe za odrasle

Fotografija na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900987006645407.1073741859.162746573802791&type=3


ALBUM Pripremni sastanak za IX festival učenja odraslih u Boru 2015

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Oct 2015 :  09:44:15  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Lista učesnika pripremnog sastanka u Boru 1.10.2015.


Ime i prezime Organizacija E-pošta
Dragan Ranđelović Društvo mladih istraživača Bor draganrandjelovic1510@gmail.com
Sanela Božinović Akademski kulturni klub TF Bor, Slovenačko društvo Bor sanela.bozinovic.za@gmail.com
Stefan Stuparević Pokret za novo doba stefanstuparevic911@gmail.com
Zoran Petrović Pokret za novo doba petrash63@gmail.com
Buzejić Nebojša Društvo pčelara Slatina, Eko klub Slatina pcelari.slatina@gmail.com
Jovica Andrejić Crveni krst Bor, Udruženja za lek.bilje Dubašnica, Grupa 55 jovicaandrejic43@gmail.com
Zvonko Damnjanovic Čitaonica Evropa Bor zvonkodamnjanovic@gmail.com
Novica Đokić Centar za samostalni život OSI, Udruž.lek.bilje Dubašnica cilbor030@gmail.com
Kadrija Šainović Čitaonica Evropa Bor kadrijasain@gmail.com
Vladimir Šainović RAIM "GYPSI SOUL" Bor vladimir.petar@gmail.com
Radmila Ležaić Grupa 55 radamirkobor@open.telekom.rs
Nataša Ranđelović DMI, OŠ Dušan Radović rnatashabio@gmail.com
Ana Davidovski Gerontološko društvo, Klub za stara lica davidovskaana@yahoo.com

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Oct 2015 :  09:50:19  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Ovaveštenje iz Društva za obrazovanja odraslih iz Beograda, glavnog organizatora IX festivala obrazovanja odraslih 2015

Poštovane kolege,

Tokom prethodnih mesec dana smo na osnovu Vaših zahteva iz prijava i informacija prikupljenih na sastancima sa partnerima definisali potrebe za podrškom.

Velika većina organizacija iskazuje potrebu za prostorom (makar i kao privremena i povremena) kao osnovnu prepreku u radu. To nas je i ohrabrilo da ideju o podršci učenju u zajednici transformišemo u inicijativu za formiranje centara za učenje u zajednici.

Obzirom na pristigle prijave i naknadne razgovore sa partnerima u drugim gradovima, izdvojeni su, kao realistični za pokretanje inicijative, samo Beograd, i Bor u manjoj meri. Ne smatramo to nedovoljnim jer bi uspešna realizacija u makar jednoj od beogradskih zajednica i u Boru bilo sjajno praktično iskustvo, ozbiljna baza za dalje širenje koncepta u tim gradovima i najbolji mogući primer dobre prakse i podsticaj za druge sredine u Srbiji.
U tom smislu ćemo sve resurse i usmeriti na ovaj cilj, u ova dva grada, a kolegama koje su se prijavili iz ostalih gradova ćemo pružiti podršku, u skladu sa najavom, uključujući ih u obuke i promovišući njihove primere u drugim sredinama.

Imajući u vidu vrstu učenja u zajednici koju promovišemo, mesto i značaj starijih sugrađana u tome i dominantne probleme sa prostorom za rad, celu ovu inicijativu želimo da dodatno osnažimo zasebno organizovanom stručnom podrškom Crvenom krstu Srbije, u okviru koga je aktivno 52 grupa samopomoći u 24 opštine Republike, i Ustanovi Gerontološki centar Beograd sa 4 doma i 23 dnevna centra na 14 beogradskih opština.

Veliki smo napor uložili da, u skladu sa Vašim zahtevima za obukama i ovom vremenskom i finansijskom okviru, odaberemo najbolju kombinaciju tema i najbolje trenere. Teme „projekti“ i „finansije“ su objedinjene u jednu dvodnevnu obuku (ukupno 12 kontakt sati sa trenerom) koje razvijamo sa Građanskim inicijativama. Teme „Aktiviranje zajednice“ i „zagovaranje u
zajednici“ uz osvrt na „prikupljanje sredstava u zajednici“ su objedinjene u drugu dvodnevnu obuku (ukupno 12 kontakt sati sa trenerom) koje razvijamo sa Trag fondacijom. Andragošku obuku ćemo realizovati takođe kao dvodnevnu, program razvijamo sa Katedrom za andragogiju. Konačno, gore pomenuta pomoć Crvenom krstu Srbije i UGC Beograd će biti realizovana u tri namenske
andragoške obuke (19-30.10.2015.) za koje se razvija namenski program sa ekspertima nekadašnje Mreže univerziteta za treće životno doba. Sve su obuke u Beogradu. Učešće svih učesnika je besplatno. Učesnicima iz unutrašnjosti možemo dodatno finansirati putni trošak (u visini cene autobuske karte), noćenja sa doručkom (dva za dalje gradove >150km, jedno za bliže) i jedan dodatni obrok.

Od zahteva koje su pojedine organizacije iskazale u smislu studijskih poseta, kao i zahteva za materijalno-tehničkom pomoći, ćemo formirati listu urgentnih potreba, koje onda ima smisla pretočiti u projekat pridružen ovoj inicijativi. Prve dogovori o mogućnostima realizacije takvih studijskih poseta zemljama okruženja i Evrope pokrenućemo već 8. decembra na velikom
regionalnom skupu u Ljubljani.

Molimo Vas da najkasnije do 14.10.2015. prijavite prisustvo svojih
predstavnika na obukama za koje ste zainteresovani.


Tema seminara 1: Projekti i finansije

Tematske celine: Proces prikupljanja sredstava, kreiranje i upravljanje
projektom, monitoring i evaluacija projekta

Datum: 23.10. (10-18č) - 24.10. (9-17č)

Tema seminara 2: Aktiviranje zajednice

Tematske celine: Resursi zajednice, mobilizacija zajednice, aktivnosti u
zajednici, prikupljanje sredstava u zajednici

Datum: 6.11. (10-18č) - 7.11. (9-17č)

Tema seminara 3: Andragoška obuka

Tematske celine: Potrebe odraslog učenika, stvaranje povoljnog ambijenta za
učenje, kreiranje programa obrazovne aktivnosti, realizacija programa
obrazovne aktivnosti

Datum: 13.11. (10-18č) - 14.11. (9-17č)


Srdačan pozdrav,

Dušan Zdravković
direktor
Društvo za obrazovanje odraslih
Kolarčeva 5
11000 Beograd
Telefon: (011) 30-33-723
Fax: (011) 30-34-258
E-pošta: <mailto:aes@sbb.rs> dusan@aes.rs
WWW: www.aes.rs
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Oct 2015 :  09:51:41  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U okviru prirpema za IX festival obrazovanja odraslih 2015., Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda kao glavni organizator festivala organuzuje narednih nedelja tri grupe obuka:

1. Izrada projekata i obezbeđivanje finansiranja
2. Aktiviranje zajednice i obezbeđivanje finansiranja aktivnosti
3. Andragoška obuka

Iz Bora će učesnici ovih obuka biti predstavnici Društva mladih istraživača, Narodne biblioteke i Muzeja rudarstva i metalurgije, Pokreta za novo doba, Akademskog kulturnog kluba Tehničkog fakulteta Bor i Društva pčelara Slatina.

Festival obrazovanja odraslih biće organizovan u Boru 17. novembra 2015. u Narodnoj biblioteci Bor.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Oct 2015 :  21:00:12  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Koncept
IX festivala obrazovanja i učenja odraslih u Boru 2015.
(organizator Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Društvom za obrazovanje odraslih Beograd)

1. Identifikovanje partnera - organizatora aktivnosti obrazovanja i učenja ( septembar - oktobar)

- pregled učesnika festivala obrazovanja u 2014. i aktivnih organizatora obrazovanja u 2015.
- obilazak i razgovor sa pojedinim institucijama i organizacijama (Narodna biblioteka, Muzej rudarstva i metalurgije, Društvo mladih istraživača, Čitaonica Evropa i dr.)
- motivisanje za prijavu za učešće u obukama koje u okviru festivala organizuje Društvo za obrazovanje odraslih
- informisanje i animiranje za učešće na pripremnom sastanku za festival u Boru

2. Organizovanje pripremnog skupa (kraj septembra - početak oktobra)

- priprema okvira za razgovor na osnovu koncepta pripremnog skupa u Beogradu (koncept kuće: temelj - prostorni kapacitet, noseći stubovi - programski kapacitet, krov - organizacioni kapacitet)
- usmeravanje i svođenje rasprave radi identifikovanja potreba i resursa za obrazovanje odraslih u Boru
- izrada izveštaja sa pripremnog sastanka

3. Priprema preliminarnog programa za obrazovanje i učenje na osnovu rasprave sa pripremnog sastanka (kraj oktobra - početak novembra)

4. Stavljenje programa na internet radi prikupljanja predloga zainteresovanih organizacija i građana (početak novembra)

5. Obuka predstavnika organizatora obrazovanja i učenja odraslih iz Bora u Beogradu - tematske oblasti ( Izrada projekata, Aktiviranje zajednice i Andragoška obuka) (druga polovina oktobra - prva polovina novembra)

6. Organizovanje javnog skupa za promociju programa obrazovanja i učenja odraslih ( 17. novembar)

- utvrđivanje spiska organizacija i pojedinaca koji će biti pozvani posebnim pozivom
- obaveštavanje ostalih organizacija i građana putem medija i društvenih mreža
- predstavljanje opšteg programa u celini i pojedinačnih programa pojedinih organizatora obrazovanja odraslih
- dogovor o narednim zajedničkim aktivnostima u 2016. , koordinacionom mehanizmu, potrebnoj podršci i dr.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 24 Oct 2015 :  20:55:53  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
IX Festival učenja odraslih
Obuka „Prikupljanje sredstava i
pisanje predloga projekata – osnovni novo“
Beograd, 23-24.10.2015.g.


PROGRAM RADA
Petak, 23. oktobar

10.00-13.15 Dobrodošlica
Uvod u prikupljanje sredstava
Samoprocena sposobnosti za prikupljanje sredstava
Ključna pitanja u procesu prikupljanja sredstava
Faze u prikupljanju sredstava
(pauza za kafu u okviru blok zavisno od toka aktivnosti)
13.15- 14.30 Pauza za ručak

14.30-15.45 Upravljanje projektom
Značaj planiranja projekta
Struktura predloga projekta
15.45-16.05 Pauza za kafu

16.05-18.00 Struktura projekta – vežba
Sumiranje dana


Subota, 24. oktobar
9.00 – 10.45 Uvod u dan
Prezentacija projekata
10.45-11.05 Pauza za kafu

11.05-13.00 Monitoring i evaluacija
Indikatori
13.00-14.15 Pauza za ručak

14.15-15.45 Indikatori – vežba
15.45- 16.05 Pauza za kafu

16.05-17.30 Analiza predloga projekta – vežba
Sumiranje seminara
Evaluacija


Na seminaru učestvovali Sanela Božinović, kao predstavnik Akademskog kulturnog kluba Tehničkog fakulteta Bor, Stefan Stuparević kao predstavnik udruženja građana Pokret za novo doba i Dragan Ranđelović, kao predstavnik Društva mladih istraživača Bor.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 04 Nov 2015 :  00:59:12  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
IX Festival učenja odraslih
Obuka „Lokalna zajednica“
Beograd, 7-8.11.2015.g.


PROGRAM RADA
Subota, 7. novembar
10.00-11.30 Dobrodošlica
Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima seminara
Šta je lokalna zajednica
Uključenost lokalne zajednice
Kako predstaviti zajednicu
11.30-11.50 Pauza za kafu
11.50-13.15 Građanska participacija
13.15- 14.30 Pauza za ručak
14.30-15.30 Opšti koraci u razvoju zajednice
Identifikacija problema i potreba
Tehhnike za ispitivanje potreba
15.30-15.50 Pauza za kafu
15.50-18.00 Mapiranje lokalnih resursa
Nedelja, 8. novembar
9.00 – 10.30 Uključivanje gradjana u postavljanje ciljeva
10.30-10.50 Pauza za kafu
11.05-13.00 Partnerstvo u zajednici
Prikupljanje sredstava u zajednici
13.00-14.15 Pauza za ručak
14.15-15.40 Organizovanje događaja u zajednici kao način prikupljanja sredstava
15.40- 16.00 Pauza za kafu
16.00-17.00 Prezentacija praktične vežbe
Sumiranje seminara
Evaluacija seminara

Iz Bora će učestvovati Vesna Tešović, ispred Narodne biblioteke, Danijel Efremov, ispred Pokreta za novo doba i Dragan Ranđelović, ispred Društva mladih istraživača.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 10 Nov 2015 :  16:47:10  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
SVEDOČANSTVA O UČENJU

Pogledajte na

https://www.youtube.com/watch?v=evNV6V0CTRc

https://www.facebook.com/dvn.eu/

http://dodjohvidehnaucih.eu/celozivotno-ucenje/osnovne-informacije/
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 10 Nov 2015 :  22:25:29  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Treći seminar u okviru programa IX festivala obrazovanja i učenja odraslih biće održan u Beogradu 13. i 14. novembra 2015.

Tema seminara je: Andragoška obuka

Tematske celine: Potrebe odraslog učenika, stvaranje povoljnog ambijenta za učenje, kreiranje programa obrazovne aktivnosti, realizacija programa obrazovne aktivnosti


Iz Bora su polaznici seminara: Dragana Ignjatović - Muzej rudarstava i metalurgije, Violeta Stojmenović i Vesna Tešović - Narodna biblioteka, Drago Nižol - Pokret za novo doba, Sanela Božinović - Akademski kulturni klub TF i Dragan Ranđelović - Društvo mladih istraživača.IX Festival učenja odraslih
Obuka „Kreiranje i realizacija obrazovnog programa“
Beograd, 13-14.11.2015.g.


PROGRAM RADA


Petak, 13. novembar

10.00-11.30 Uvodna radionica – Međusobno upoznavanje učesnika i predstavljanje programa

Specifičnosti učenja i obrazovanja u odraslom dobu

11.30–12.00 Pauza

12.00–13.30 Formulisanje ciljeva obrazovnog programa

Obrazovni programi usmereni na ishode (na nivou znanja, veština i stavova)

13.30-14.30 Pauza za ručak

14.30–16.00 Sadržaj, njegovo strukturiranje i konstruktivno planiranje celina programa

Izrada predloga programa

16.00–16.30 Pauza

16.30-18.00 Odlike efektivne prezentacije

Prezentacija predloga programa


Subota, 14. novembar

9.00 – 10.30 Stvaranje povoljnog ambijenta za učenje

Ključni akteri procesa

10.30-11.00 Pauza

11.00-12.30 Odlike efektivne komunikacije u obrazovnom procesu

Aktivno slušanje

12.30-13.30 Pauza za ručak

13.30-15.00 Evaluacija obrazovnog programa

Izveštavanje i promotivne aktivnosti

15.00- 15.30 Pauza

15.30-17.00 Sumiranje, evaluacija i zatvaranje obuke
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 10 Nov 2015 :  22:43:35  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Obrazovni projekti prijavljeni na konkurs opštine Bor za finansiranje aktivnosti NVO 2015. Prihvaćeno je 11 programa, dok je 9 odbijeno zbog nedostatka sredstava ili nepotpune dokumentacije.

1. Asocijacija za razvoj Bora
Obrazovanje za budućnost - zelena ekonomija u opštini Bor
nije odobreno zbog nedostatka sredstava

2. Udruženje građana "Village" - pokret za razvoj sela
5. međunarodni festival folklora "Malinik"
odobreno 200.000 din

3. Društvo za zaštitu životinja "Beban"
Edukacijom do humanosti (briga za zaštitu pasa i mačaka lutalica)
Odobreno 404.500 din

4. Udruženje građana "Kosmopoliten"
Bezbedan na Internet - jedini pravi
nije odobreno zbog nedostatka sredstava

5. Udruženje građana makedonske nacionalne manjine Borskog regiona "Pelister"
Edukacija kroz kulturu uspomena
Odobreno 95.000 din

6. Udruženje građana "Tiki"
Kurs za frizere i škola šminkanja
nije odobreno zbog nedostatka sredstava

7. SIK "Rock & Ice"
Nauči da reaguješ
nije dobreno zbog nepotpune dokumentacije

8. Građanska čitaonica "Evropa"
Čuvajmo energiju
nije odobreno zbog duga opštini iz prethodnih godina

9. Društvo pčelara Krivelj
Edukacija članova, poseta sajmovima i uglednim pčelarima
nije odobreno zbog nedostatka sredstava

10. Društvo Roma "Napred"
Od igre do školice
Odobreno 181.600 din

11. Resurs centar Bor
Letnja škola ljudskih prava
Odobreno 480.000 din

12. Udruženje roditelja "Bebironče"
U susret porodici
Odobreno 100.000

13. Opštinska organizacija invalida rada
Budimo veseli u trećem dobu
odbijeno zbog nekompletne dokumentacije

14. Udruženje građana "Aurora"
Pompoć i podrška deci uključenoj u inkluzivno obrazovanje u opštini Bor
Odobreno 219.000 din

15. Udruženje građana "Pištaljka"
Starost nije hendikep
Odbijeno zbog nekompletne dokumentacije

16. Gerontološko društvo
nastavak projekta Sigurna starost
odbijeno zbog nekompletne dokumentacije

17. Gerontološko društvo
Programske aktivnosti GD i manifestacija Zlatna svadba
odobreno 200.000

18. Udruženje građana "Kokoro"
Promena na bolje - mere uz otvorene zaštite
Odobreno 188.370 din

19. Centar za samostalni život OSI
Programske aktiovnosti u 2015
Odobreno 199.500 din

20. Nevladina organizacija "Sveza"
Svet mašte učenja i druženja
Odobreno 209.500 din

Na IX festival obrazovanja odraslih 2015. biće pozvani predstavnici svih navedenih organiuzacija kako bi se zauzeo stav o neophodnosti dalje podrške opštine Bor obrazovnim programima nevladinih organizacija.
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 15 Nov 2015 :  16:24:17  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
U Č E NJ E U Z A J E D N I C I

IX FESTIVAL OBRAZOVANJA I UČENJA ODRASLIH B O R
ČETVRTAK 19. NOVEMBAR 2015.

NARODNA BIBLIOTEKA BOR, 18,00 časova

PROGRAM


1. Otvaranje festivala

2. Prezentacija: Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru za 2016. godinu - DMI Bor

3. Prezentacija: "Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih u Boru i savremene tendencije u obrazovanju odraslih" - Tehnička škola Bor

4. Prezentacija: "Ekološki dani Bora" kao obrazovni program za odrasle
5. Prezentacija: Nove potrebe i mogućnosti razvoja poljoprivrede u borskim selima -Pokret za novo doba Bor

6. Obrazovno - kulturni program Narodne biblioteke: Izložba PORTRET KAO INDUSTRIJSKI PEJZAŽ

7. Škola poezije Akademskog kulturnog kluba TF Bor

8. Podela diploma polaznicima obrazovnih programa Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda u okviru IX Festivala učenja odraslih - DMI Bor i polaznicima Škole novinarstva za Rome - Čitaonica Evropa

9. Prezentacije ostalih programa i diskusija

10. Koktel


Za organizatore

DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
BOR


Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 15 Nov 2015 :  18:41:17  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
IX FESTIVAL OBRAZOVANJA I UČENJA ODRASLIH
B O R - 17. NOVEMBAR 2015.


OKVIRNI PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH
U OPŠTINI BOR ZA 2016. GODINU


OKVIRNI PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH U OPŠTINI BOR ZA 2016. GODINU pripremljen je u okviru IX Festivala obrazovanja odraslih 2015. koji je organizovalo Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Društvom obrazovanja odraslih iz Beograda i partnerima - organizatorima obrazovanja odraslih u Boru. Program je pripremljen na osnovu rasprava koje su organizovane na prošlogodišnjem festivalu pod nazovom "Bor - grad koji uči" kao i na osnovu pripremnih sastanaka ovogodišnjeg festivala, gde su posebno sagledavani aspekti obrazovnih potreba odraslih, programski, organizacioni, tehnički i prostorni kapaciteti za realizaciju obrazovnih programa.

Za uspešnu realizaciju obrazovanja odraslih za borsku sredinu je osnovno sagledati dobro obrazovne potrebe različitih grupa odraslih jer su one različite zavisno od mnogih aspekata - mesta življenja (grad, selo), doba starosti, radno angažovanje, ekonomski status, nivo društvenog angažovanja i dr., zatim ponuditi obrazovne programe koje pokrivaju ove potrebe i obezbediti određene uslove njihove realizacije. Pored velikog značaja podrške lokalne samouprave veliki značaj ima i umrežavanja samih organizatora obrazovanja odraslih i to posebno nevladinih organizacija i udruženja građana koja se bave obrazovanjem međusobno i sa obrazovnim i kulturnim institucijama - školama, bibliotekom, muzejom, medijima i dr. Na taj način, zajedničkim snagama umnogome se mogu rešavati problemi preklapanja programa, pogrešnog sagledavanja pravih obrazovnih potreba, korišćenja opreme i prostora i dr.

Kada se radi o obrazovnim potrebama za uspešnu realizaciju okvirnog programa obrazovanja odraslih neophodno je:

- neprekidno sagledavati obrazovne potrebe starijih ljudi na selu (problem starenja sela) kako u pogledu njihovog osposobljavanja za obavljanje poiljoprivrednih, proizvodnih i uslužnih delatnosti radi ostvarivanja dopunskih prihoda, tako i u pogledu njihovog društvenog, kulturnog i humanitarnog angažovanja (aktivno starenje)
- sagledavati obrazovne potrebe starijih ljudi za korišćenje savremenih IKT ne samo za bolju komunikaciju već sa poboljšanje kvaliteta života - korišćenje elektronskih servisa bančinih usluga, plaćanja komunalija, naručivanja namirnica, zakazivanja zdravstvenih pregleda i komunikacija sa lekarima
- OSI odnosno invalidna lica imaju posebne obrazovne potrebe koje se moraju precizno sagledati da bi se ponudili i realizovali prilagođeni obrazovni programi. Takođe potrebna je kontinuirana obuka i lica koja rade sa OSI
- posebno je važno dobro sagledavanje obrazovnih potreba romske nacionalne manjine
- obrazovne potreba tzv. edukatora ( kako osposobiti one koji treba da prenesu znanje drugima, naprimer nastavnike, ekološke edukatore, edukatore za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje, za rad sa starima i invalidnim licima, mladima, ljudima sa sela, roditeljima i dr.)
- NVO koje se bave obrazovanjem odraslih imaju velike potrebe za osposobljavanjem svojih članova za upravljanjem samom organizacijom (izrada i realizacija projekata, prikupljanje sredstava, organizovanje lobiranja odnosno učešća u donošenju propisa i utvršivanju javnih politika, organizovanje aktivnosti članstva i dr.), pored potrebe za osposobljavanjem predavača/trenera njihovih obrazovnih programa. Takođe neophodna je i obuka onih saradnika NVO koji će sagledavati obrazovne potrebe i pripremati odgovarajuće obrazovne programe.

Zajednica/grad koje uči ostvaruje ideju celoživotnog učenja i obrazovanja. Razvoj kompetencija (znanja, veština, stavova i ličnih svojstava) za celoživotno učenje počinje još kod učenika u redovnom obrazovnom sistemu gde nastavnik ima ulogu saveznika i vodećeg saradnika koji podstiče i usmerava učenje podstičući kod učenika preuzimanje samokontrole nad učenjem. Pri tom značajnu ulogu imaju i roditelji i lokalna sredina koji se uključuju u ovaj proces. Osim formalnog i različiti oblici neformalnog obrazovanja pružaju mogućnosti za razvoj ovih kompetencija. Edukatori – nastavnici, roditelji, predstavnici organizacija i institucija koji realizuju programe edukacije mladih moraju biti obučeni za realizaciju programa učenja usmerenih na razvoj kompetencija za doživotno obrazovanje kod mladih.

Opština Bor podržava na različite načine programe obrazovanja odraslih. U 2015. na konkurs za finansijsku podršku programima obrazovanja odraslih prijavilo se 20 udruženja građana. Podržano je 11 programa u različitim oblastima, a za ostale koji nisu podržani osnovni razlog je bio nedostatak sredstava. U toku je realizacija ovih programa ali ono što nedostaje je njihova veća vidljivost, odnosno nema dovoljno informacija kako se realizuju. Bolja informisanost o realizaciji obrazovnih programa i njihovim rezultatima predstavljala bi značajan podsticaj da lokalna samouprava nastavi i pojača podršku obrazovanju odraslih u narednom periodu.

U opštini Bor identifikovano je preko 50 organizacija i institucija - organizatora obrazovanja i
učenja odraslih. Međutim, Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru za 2016. ne sadrži programe svih postojećih organizatora obrazovanja odraslih, već samo onih koji su se aktivno uključili u pripremu IX festivala, s tim što je otvoren za dopunu programima ostalih zainteresovanih organizacija.

NARODNA BIBLIOTEKA BOR

U skladu sa Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti, jedan od osnovnih zadataka javne biblioteke je da pruža osnovne uslove za učenje tokom čitavog života i ostvarivanje kulturnog napretka pojedinaca i različitih društvenih grupa. U skladu sa tim, u okviru svojih programskih aktivnosti NBB u svom prostoru organizuje različite sadržaje za različite ciljne grupe.

1. Edukativne radionice za odrasle namenjena upoznavanju zainteresovanih korisnika sa domaćim digitalnim bibliotekama, repozitorijumima i bazama podataka i načinima njihovog korišćenja
Učesnici : Odrasli zainteresovani korisnici biblioteke; u grupi okvirno 15 učesnika

2. Predstavljanje književnog stvaralaštva kao "suđenje književnosti" Borskog književnog teatra, kroz tribine i razgovore, promociju pojedinih pisaca i književnih
Učesnici: Odrasli sugrađani (oko 80 po programu), poklonici književnosti koju pišu zavičajni autori i poznati domaći i svetski književnici

3. Tribine / Radionice na temu „Kako se piše istorija“
Učesnici: Odrasli sugrađani, različitih generacija, koje ujedinjuje interesovanje za istoriju; oko 60 po tribini/radionici

4. Serija predavanja na temu porodica i kako je sačuvati
Učesnici: Namenjena roditeljima adolescenata(konkretni učesnici biće određeni u saradnji sa savetima roditelja borskih osnovnih škola) ali i ostalim zainteresovanim sugrađanima raznih generacija; od 60 do 80 po predavanju

5. Promocija digitalizovane neknjiževne građe
Učesnice: najširi krug građana Bora, posebno onih na koje se pojedini sadržaji odnose

Informacija o programima: Informativno odeljenje - tel. 030 458 120, meil nbb.informativno@gmail.com, sajt http://biblioteka-bor.org.rs

Tekući program do kraja 2015. izložba : Portret kao industrijski pejzaž.

MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE BOR

Muzej rudarstva i metalurgije Bor, kao specijalizovani muzej sve više razvija svoje obrazovne funkcije namenjene i deci i odraslima, koristeći različite klasične i inovativne forme, kako u svom prostoru tako i u okruženju.
Edukativna delatnost Muzeja rudarstva i metalurgije obuhvata različite manifestacije, radionice, stručna predavanja i vođenje kroz izložbe i postavke, čime se javnosti na pravi način prezentuju kulturne vrednosti. U skladu sa tim, u 2016. planiraju se različite programske aktivnosti za različite ciljne grupe odraslih:

1. Festival arheološkog filma
Učesnici: Odrasli zainteresovani posetioci za dostignuća u oblasti arheologije
Trajanje: 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 500

2. Festival etnološkog filma
Učesnici: Odrasli zainteresovani posetioci za etnološko nasleđe
Trajanje: 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 500

3. Muzeji Srbije deset dana od 10 do 10
- Izložba
Trajanje : 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 1000, različite generacije

4. Radionice ''U susret Vaskrsu''
Učesnici: sugrađani različitih generacija
Trajanje: 1 dan
Ukupan broj posetilaca: oko 80

Planiraju se izložbe (arheološka, etnološka, likovna, prirodnjačka) za različite ciljne grupe.
Tekuća aktivnost u novembru i decembru 2015.:
IZLOŽBA "Nebeski letači" u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom iz Beograda:

Informacija o programima: ul. Moše Pijade 19, tel. 030 423560 , meil muzej5@mts.rs , sajt http://www.muzejrudarstvaimetalurgije.org

CENTAR ZA KONTINUIRANO OBRAZOVANJE ODRASLIH – Tehnička škola Bor

Kao organizaciona jedinica Tehničke škole, Centar se bavi pružanjem usluga neformalnog obrazovanja kao organizovanih procesa učenja na osnovu posebnih programa, radi sticanja znanja, vrednosti, stavova, sposobnosti i veština sa ciljem unapređenja ličnog razvoja odraslih, zapošljavanja i drugih socijalnih aktivnosti.

Tehnička škola je javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, na osnovu verifikacije Ministarstva prosvete.
Centar ima u ponudi preko 100 različitih programa obuke
Na zahtev građana, posebno nezaposlenih, poslodavca ili organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, kao i lokalne zajednice ili državnih organa, Centar može obavljati sledeće aktivnosti:

1. sprovođenje programa obrazovanja odraslih (izradu i realizaciju obuka iz različitih područja rada proizvodnja i prerada hrane, lične usluge, grafičarstvo, hemija, rudrastvo i geologija, mašinstvo, metalurgija, informatika itd.) po narudžbini poslodavca ili polaznika;
2. ocenjivanje i ispiti;
3. priznavanje prethodnog učenja koje odgovara standardu ključnih ili stručnih kompetencija

Informacije na: 030/21-000-24, 2432-270, ul. Beogradska 10, meil tehnickaskolabor@mts.rs, sajt http://www.tsbor.edu.rs


DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA


Veći broj različitih obrazovnih programa na području zaštite životne sredine, klimatskih promena i održivog razvoja Društvo mladih istraživača Bor je koncentrisalo u kompleksan program "Ekološki dani Bora 2016.", koji organizuje u saradnji sa Kancelarijom za životnu sredinu opštine Bor i velikim brojem ostalih partnera.
Program je pokrenut pre više od deset godina (2003.) kao nastavak prethodnog programa "Dani mladih istraživača". Realizuje se svake godine kroz različite oblike: tribine, promocije i prezentacije, izložbe, izlete, naučno-stručne skupove, ulične manifestacije, konkurse, takmičenja u znanju, festivale nauke i reciklaže i dr. na različite ekološke teme a povodom značajnih međunarodnih, nacionalnih i lokalnih ekoloških datuma. U 2016. godini obuhvata trideset i dve teme povodom svakog značajnog ekološkog datuma, počev od Svetskog dana ekološke edukacije 26. januara do Međunarodnog dana planina 11. decembra ( u proseku 2 do 3 programa mesečno).
Ovi programi usmereni su ka mladima i ka odraslima – nastavnicima, roditeljima, predstavnicima javnih i kulturnih institucija i ostalim građanima. Svaki program osmišlja i realizuje određena institucija i u samoj priprenoj fazi neophodno je edukacija realizatora programa radi uspešnog ostvarivanja ciljeva programa. Kada se u realizaciju programa uključuju mladi počinje se od edukacije edukatora koji dalje vode mlade kroz ovaj proces i prenose ga na posetioce – građanstvo koje posećuje realizaciju programa.

Učesnici: Prosečno je pedesetak učesnika po tribini i izletu, a više stotina i hiljada na uličnim manifestacijama, izložbama i festivalima.

Tekuće aktivnosti u okviru Ekoloških dana Bora 2015. u novembru i decembru 2015.:
Programi obeležavanja svetskih dana ekoloških pokreta 17. 11., zaštite zemljišta 5.12., volonterizma 5.12. i planina 11.12. 2015.

Informacije na: ul. 3. oktobra 71, tel. 030 444 241, meil mibor@ptt.rs, sajt www.mibor.rs

GRAĐANSKA ČITAONICA : EVROPA"


Udruženje Građanska čitaonica "Evropa" deluje od 1997. godine sa glavnim programima edukacije za odrasle, izdavačkom delatnišću i organizacijom medijskih kampanja.
U 2015. od februara do novembra realizuje program obuke Roma kroz Školu novinarstva za Rome (dvadeset tema, od kojih je najviše obrađivana tema Radno angažovanje Roma, a završna tema je Legalizacija romskih naselja)
U 2016. godini planirani su sledeći programi obrazovanja odraslih:

1. Škola veb novinara, za deset polaznika
2. Škola energetske efikasnosti, za 20 polaznika
3. ECDL obuka iz informatike, do 20 polaznika
4. Obuka za razvoj veština za zapošljavanje, do 20 polaznika

Prijave zainteresovanih na 030 422 386, Kralja Petra I 23, meil evropa@kcbor.net


GERONTOLOŠKO DRUŠTVO BOR


Program kontinuiranog obrazovanja starijih ,, ZNANJEM PROTIV PREDRASUDA,,

Cilj programa je praćenje primene informatičke tehnologije, stvaranje uslova za edukaciju i bolju komunikaciju starih kroz atraktivne programe informatičke obuke u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i mogućnostima, a u funkciji aktivnog starenja
Zbog nedovoljne uključenosti u obrazovanje, nedovoljnog poznavanja i korišćenja IKT u svakodnevnom životu, posebno interneta, stara lica imaju potrebe za uvođenjem aktivnosti kao što je informatička obuka starih. U okviru ove aktivnosti predviđen je kontinuirani informatički kurs za grupe od 15 polaznika sa stručnim predavačem. Zasniva se na praktičnim vežbama polaznika u korišćenju različitih mogućnosti koje pruža ineternet – elektronska komunikacija - sa udaljenim članovima porodice, sa lekarom, prodavnicama, elektronsko plaćanje, društvene mreže, informisanje, obrazovanje, međusobna komunikacija starih i sl. To bi bila prilika da starije osobe - polaznici kursa , nauče nešto novo, a da zatim to prenesu svojim vršnjacima i time prošire obim informatičke obuke, razvijaju međugeneracijski dijalog, ujedno podstičući motivaciju i promovišući aktivnu i kreativnu starost ( vršnjačka edukacija).
Obuka bi se odvijala u prostoru Kluba za stara lica i sa opremom koju poseduje klub.

Prijave zainteresovanih: Klub za stara lica, Penzionerska 1, 030 425 052

Tekuća aktivnost krajem 2015.: Škola praktične primene informatike - kako ostvariti kontakt sa lekarom putem savremene informatike

POKRET ZA NOVO DOBA


Pokretb za novo doba je novoformirano udruženje građana koje, pored ostalih aktivnosti, želi da razvije i obrazovne programe. U 2016. predviđena su dva stalna programa obrazovanja odraslih:

1. Seminar za izradu projekata i biznis planova.

U aktivnosti udruženja PZND-a uključio se veliki broj nezaposlenih, za koje je uočeno da ne poseduju znanja potrebna za razvoj preduzetništva, pripremu projekata i biznis planova neophodnih za osnivanje malih preduzeća, zanatskih radnji i drugih oblika preduzetništva. Seminar je namenjen upravo toj strukturi korisnika.
Seminar će biti organizovan u trajanju od dva dana, više puta tokom godine. Pored predavanja o izradi projekata i biznis planova, seminar će sadržati i radionice, na kojima će učesnici vežbati na konkretnim primerima projekata i biznis planova kako se rade ovi dokumenti. Svaki polaznik seminara će imati zadatak da izradi jedan projekat ili biznis plan. Predavači će biti saradnici PZND-a.
Seminar će obuhvatiti 15 učesnika iz redova nezaposlenih članova udruženja PZND i drugih zainteresovanih odraslih gradjana.

2. Serija tribina pod nazivom „ Nove potrebe i mogućnosti u razvoju poljoprivrede Borskih sela „

Usmeravajući svoju aktivnost prema selu i uključujući stanovnika sela u svoje programe, udruženju PZND je došlo do saznanja da se u Borskim selima ne poznaju dovoljno savremene tehnologije u poljoprivredi i da se ne koriste prirodne pogodnosti okoline Bora za razvoj poiljoprivrede. Takodje da su zemljoradničke zadruge prestale sa radom, a ne postoji znanje o novim oblicima udruživanja, kao i da se posebno neshvataju posledice klimatskih promena na poljoprivredu i mogućnosti adaptacije poljoprivrednoj proizvodnji. Poseban je problem kako staračka domaćinstva koja sve više dominiraju u Borskim selima da nastave da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Serija tribina obuhvatiće u proseku 15 - 20 učesnika po tribini u 12 sela Borske opštine Svaka tribina će trajati u proseku 2 sata, i biće u zavisnosti od interesovanja organizovana u svakom selu (12 sela) i po potrebi više puta, a pored upoznavanja sa temom učesnici će imati prilike da postavljaju pitanja, da razresavaju dileme, da dobiju savete u rešavanju datih problema u poljoprivrednom domaćinstvu i sl. Teme koje će obuhvatiti serije tribina su:

a) Organska proizvodnja
b) Neophodnost udruživanja kao uslov za brži razvoj poiljoprivredne proizvodnje.
c) Prilagodjavanje poljoprivredne proizvodnje klimatskim promenama.
d) Uslovi za proizvodnju lekovitog bilja na teritoriji Borske opštine.
e) Psiho-socijalna prodška starim licima na selu, posebno u poljoprivrednim domaćinstvima.

Serija tribina obuhvataće u proseku 15 - 20 učesnika po tribini. Predavači će biti saradnici PZNDa.
Krajem 2015. odvija se aktivnost na obilasku sela i ispitivanju konkretnih obrazovnih potreba pojedinih kategorija seoskog stanovništva i uslova za organizivanje serije tribina.

Informacije na:
sajt https://www.facebook.com/people/Pokret-Za-Novo-Doba/100010157289365


AKADEMSKI KULTURNI KLUB TEHNIČKOG FAKULTETA

Akademski kulturni klub Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu se bavi promocijom i negovanjem svih vrsta umetnosti kroz različite kulturne aktivnosti i obrazovne programe: izložbe, književne i muzičke večeri, škole poezije, slikarstva, grafike, web dizajna, pravilnog recitovanja i dr. samostalno ili u saradnji sa partnerima.

Orgnizacije još uvek nema formalni status a pokrenuta je u februaru mesecu 2014. godine povodom obeležavanja Dana studenata na Tehničkom fakultetu u Boru, kao rezultat opredeljenja da tehnička inteligencija koja radi i školuje se na Tehničkom fakultetu proširi svoje vidike kroz različite kulturne i obrazovne programe.
Profil učesnika i veličina grupa: 50 učesnika (studenti, asistenti, profesori i zaposleni na Tehničkom fakultetu u Boru) kao i ostali zainteresovani građani prilikom nastupa u okviru partnetrskih aktivnosti ( programi Ekoloških dana Bora, festivali nauke i dr.). Koristiće se prostori narodne biblioteke, Studentskogh centra, Tehničkog fakulteta, škola i dr.

Akademski kulturni klub Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu, u daljem periodu će nastaviti uspešnu saradnju sa svojim partnerskim organizacijama, Savezom slovenačkih kulturnih zajednica Srbije i Društvom mladih istraživača Bor u cilju promovisanja kulture i svih oblasti umetnosti. Obrazovni program ove neformalne grupe će nadalje obuhvatiti školu pravilnog recitovanja i pravilnog pisanja pesama i proznih tekstova. Takođe u saradnji sa pomenutim Savezom slovenačkih kulturnih zajednica Srbije nastaviće obuku iz slovenačkog jezika i slovenačke kulture, takođe će biti zastupljena serija predavanja o istoriji Slovenije. Kao rezultat svega ovoga, u planu za 2016. godinu je izdavanje dvojezične zbirke dečjih pesama, foto izložba o planinama u Sloveniji i snimanje radio emisije o zanimljivim istorijskim činjenicama Slovenije. Kao i do sada, Akademski kulturni klub će pesmama i fotografijama svojih članova učestvovati na obeležavanjima svetskih ekoloških datuma u programu Ekološki dani Bora i festivalu nauke, koji su u organizaciji Društva mladih istraživača Bor.

Tekuća aktivnost do kraja 2015. :
Akademski kulturni klub će pesmama i fotografijama svojih članova učestvovati na obeležavanjima svetskih ekoloških datuma u programu Ekološki dani Bora 2015.


DRUŠTVO PČELARA SLATINA

Obrazovni program: Edukacija građana i stručno usavršavanje pčelara


Velika zainteresovanost stanovnika Slatine i ostalih sela za pčelarstvo, a pritom nepostojanje tradicije, iskustva i znanja za bavljenju pčelarstvom. Zato je započet program opšte i stručne obuke zainteresovanih. Ostvarena je veoma dobra saradnja sa Savezom pčelara Srbije koji je obezbeđivalo stručne predavače za najveći deo predavanja koja su organizovana u proseku jednom u mesec do dva.
Organizovanje serije predavanja na opšte i stručne teme iz oblasti pčelarstva, posebno na teme:. "Zazimljavanje pčelinjih zajednica“, „Borba protiv varoe - krpelj“, „Korišćenje pčelinjih proizvoda u apiterapiji“, „Prolećni razvoj pčelinjih društava“, „Značaj korišćenja meda u ljudskoj ishrani“.

Profil učesnika i veličina grupe:
Od 30 do 80 učesnika po predavanju, zavisno od konkretne teme / predavanja se održavaju u prostorijama škole u Slatrini a u slučajevima veće grupe predavanja se održavaju u Sali Doma kulture). Učesnici su pčelari, deca školskog uzrasta, mladi, nezaposleni i šire zainteresovano građanstvo

Informacije na: selo Slatina, meil pcelari.slatina@gmail.com

USLOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Na festivalu obrazovanja odraslih 2014. i u toku priprema IX festivala obrazovanja odraslih 2015. ukazano je na neke uslove koje je neophodno obezbediti da bi se program uspešno realizovao:

1. Razviti širu aktivnost na sagledavanj obrazovnih potreba različitih kategorija odraslih.

2. U redovnom obrazovnom sistemu na svim nivoima redovnog obrazovanja razvijati kompetencije učenika i studenata za doživotno obrazovanje kao i kompetencije nastavnika i roditelja da usmeravaju i obezbeđuju učenicima sticanje ovih kompetencija.

3. Iako generalno u opštini Bor nema izraženih problema sa prostorom za obuku i obrazovanje odraslih, neophodno je da lokalna zajednica obezbedi aktiviranje ili minimalnim ulaganjem osposobljavanje školskih prostora koji se ne koriste (seoske škole, slobodne učionice u gradskim školama) odnosno ustupanje organizatorima obrazovanja odraslih ukoliko škole same ili u saradnji sa partnerima već ne razviju obrazovne programe za odrasle

4. Više koristiti mogućnosti savremenih IKT i Interneta za obrazovanje odraslih

5. Nastaviti sa finansijkom pomoći i po mogućnosti povećavati visinu sredstava koja se u opštinskom budžetu izdvajaju za obrazovne aktivnosti NVO i ostalih organizatora obrazovanja odraslih

7. Obezbediti veću vidljivost obrazovnih programa za odrasle koji se nude, njihove realizacije i posebno rezultata, u čemu je nezamenljiva uloga lokalnih medija ali i novih internet medija i društvenih mreža.

8. Osposobiti rukovodstva i saradnika NVO za pripremu i realizaciju obrazovnih i drugih projekata, aktiviranje zajednice u pravcu kontinuiranog učenja, prikupljanje sredstava i sticanje neophodnih andragoških znanja potrebnih za obrazovanje odraslih.

9. Formirati koordinacioni odbor predstavnika zainteresovanih organizatora obrazovanja odraslih u opštini koji bi koordinirao obrazovne programe, pružao pomoć organizatorima obrazovanja, povezivao potencijalne partnere i dr.

Okvirni program obrazovanja odraslih u lokalnoj zajednici Bor za 2016. otvoren je za dopune programima drugih organizatora obrazovanja odraslih. Program je postavljen na sajt Društva mladih istraživača Bor www.mibor.rs i može se dopuniti prijavom na mibor@ptt.rs kao i na forum Društva mladih istraživača http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1361 gde se može direktno dopuniti.


Okvirni program pripremilo:

Društvo mladih istraživača Bor
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 16 Nov 2015 :  09:30:02  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Poštovani saradnici,

pripreme za IX festival obrazovanja odraslih u Boru privode se kraju. Festival je zakazan za 19. novembar 2015. (četvrtak) u prostoru Narodne biblioteke Bor u 18,00 (gde se tradicionalno odvija svake godine).

Pripremni sastanak će biti održan u utorak 17. novembra od 18,00 do 19,00 časova u prostorijama DMI Bor (Osnovna škola 3. oktobra, ulaz iz ulice Kralja Petra I)

U prilogu pozivnica za festival i Okvirni program obrazovanja odraslih za 2016.

Pozdrav
ispred organizatora

Dragan Ranđelović
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 17 Nov 2015 :  17:13:42  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Pozivnica za IX festival obrazovanja odraslih u Boru objavljena na web portalu IST MEDIA Bor na
http://www.istmedia.rs/bor-19-novembar-biblioteka-ix-festival-obrazovanja-i-ucenja-odraslih/

Informacija o IX festivalu obrazovanja odraslih u Boru na web portalu BOR030
http://www.bor030.net/ix-festival-obrazovanja-i-ucenja-odraslih-u-boru-program
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 18 Nov 2015 :  22:14:30  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Na andragoškoj obuci
17. 11. 2015 autor: Violeta Stojmenović

Zajedno sa predstavnicima Društva mladih istraživača – Bor, Akademskog kluba Tehničkog fakulteta u Boru i Muzeja rudarstva i metalurgije, Narodna biblioteka Bor je, zbog dugogodišnjeg uspešnog i kvalitetnog rada u okviru Festivala učenja odraslih i zbog raznovrsnosti svojih edukativnih programa za sve uzrasne i interesne grupe, imala prilike da učestvuje na obuci čiji je cilj bio da se unaprede veštine organizovanja obrazovnih programa za odrasle, kao i da se steknu nova znanja iz ove oblasti.

Organizaor obuke bilo je Društvo za obrazovanje odraslih dok su samu obuku izvodili predavači Odeljenja za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Tokom obuke, koja je uvod u 9. festival učenja odraslih, bilo je reči o potrebama odraslih za učenjem, organizovanju obrazovnih programa tako da oni imaju precizno definisane i izvodljive ciljeve i ishode, raznovrsnu metodologiju i jasan tok rada i podučavanja kao i kvalitetne, zajednici potrebne sadržaje; o zadacima i obavezama raznih aktera uključenih u procese i programe obrazovanja odraslih; o kreiranju atmosfere pogodne i podsticajne za učenje.

Izvor: http://biblioteka-bor.org.rs/2015/11/na-andragoskoj-obuci/
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 19 Nov 2015 :  16:01:21  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
O IX festivalu obrazovanja odraslih u Boru objavljeni su prilozi na RTV Bor

http://rtvbor.rs/video-m/player/gosti-budilice/budilica-gostovanje-dragan-ran%C4%91elovi%C4%87-,-19-novembar-2015-rtv-bor

http://rtvbor.rs/vesti/1922-ix-festival-obrazovanja-odraslih

i na portalu Medija centra Bor

http://www.mc.kcbor.net/2015/11/18/ix-festival-obrazovanja-odraslih-u-boru/

http://www.mc.kcbor.net/2015/11/20/ix-festival-obrazovanja-odraslih/

U vestima Regionalne televizije SEZAM od 8 do 12 minuta
http://www.dailymotion.com/video/x3equ2z_vesti-rtv-sezam-20-11-2015_news
Vrh strane
Strana: od 2  Tema Sledeća tema  
Sledeca strana
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.25 sek. Timočka krajina na Internetu