Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Ekologija
 Mreža ekoloških informacionih resursa
 EKOREGISTAR - Metaregistar ekoloških podataka
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Autor Prethodna tema Tema Sledeća tema  

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 26 Jun 2012 :  10:22:24  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije obratilo se jednom broju ekoloških NVO, među kojima je i Društvo mladih istraživača Bor, sledećim pismom:


Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Agencija za zaštitu životne sredine su uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pokrenuli projekat izrade nacionalnog metaregistra za informacije o životnoj sredini, cilju sprovođenja Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija („Službeni glasnik RS”, broj 103/11). Metaregistar će biti u elektronskom obliku i predstavljaće bazu podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine koji su dostupni na Internetu. Metaregistar će sadržati informacije u posedu nadležnih ministarstava i drugih državnih institucija, opštinskih i gradskih uprava za životnu sredinu, zaštićenih prirodnih dobara i upravljača, kao i sve dostupne podatke o stanju svih medijuma životne sredine (stepenu zagađenja vazduha, vode i zemljišta), otpadu, zagađivačima, flori i fauni i dr. Osnovni cilj izrade metaregistra je da se javnosti omogući lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini, i unapredi opšta dostupnost informacija iz ove oblasti javnosti. Po pitanju informacija koje nisu dostupne u elektronskom ili drugom obliku, metaregistar će korisnike upoznati sa time koja institucija je nadležna za njihovo publikovanje, dati prikaz kontakt podataka nadležnih osoba u datoj instituciji, kao i opis procedure za podnošenje zahteva za pristup željenoj informaciji ili dokumentu.

U skladu sa navedenim, molimo Vas da nam odgovorite na upitnik u prilogu i date sledeće informacije: kontakt podaci osobe u Vašoj organizaciji kojoj se građani mogu obratiti po pitanju delokruga Vaše organizacije u oblasti životne sredine, kao i podaci o dokumentima i informacijama iz oblasti životne sredine koji su u posedu Vaše organizacije (različite baze podataka, registri i evidencije, strateški dokumenti, projektna dokumentacija, izveštaji projekata i aktivnosti koje se odnose na životnu sredinu i dr.). Molimo Vas da navedete nazive svakog dokumenta, kao i format u kome se nalaze (štampani materijal, rukopisi, elektronski dokumenti dostupni na Internetu, elektronski dokumenti pohranjeni na kompjuteru, disku, itd.).

Molimo Vas da odgovore na upitnik dostavite do 25. jula 2012. godine, a za dodatne informacije se možete obratiti gospođi Tini Janjatović na email: tina.janjatovic@ekoplan.gov.rs .

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 26 Jun 2012 :  10:48:52  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Dokumenti i informacije iz oblasti životne sredine koji su u posedu organizacije Društvo mladih istraživača Bor:

Naziv dokumenta ili baze podataka i Formati u kojima se dokument nalazi (Rukopis,Štampani,Elektronski, na Internetu):


1.Lokalni ekološki akcioni plan Bor,
Štampano izdanje, i na sajtu DMI http://www.mibor.rs/projekti/leap/index.html

2.Okružni ekološki akcioni plan Borskog okruga
elektronski

3.Lokalni akcioni plan upravljanja otpadom opštine Bor
http://www.oplanetise.mibor.rs/lokalni%20plan%20otpada.doc

4.Zbornici radova naučno stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina“ 2005-2011
Štampani zbornici
http://www.eco-ist.rs/preuzimanjesr.html

5.Radovi naučno stručnog skupa „Ekološka istina“ 2004 i 2003 Štampani zbornici
http://www.mibor.rs/kampanje/resursi/ekoist.html
http://www.mibor.rs/arhiva/index.html

6.Zbornici radova naučno stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina“ i „Ekološka istina“ 1993 - 2003, Štampani zbornici

7.Elaborat o zaštiti planinskog područja Stola, Velikog i Malog krša i Deli Jovana
Rukopis, i na INTERNETU
http://www.mibor.rs/kampanje/resursi/elaborat.html

8.Preliminarna bibliografija o prirodi Karpatske Srbije - monografija
Štampano izdanje i na Internetu
http://www.mibor.rs/projekti/bibliografija/index.html

9.Demo baza podataka kvaliteta otpadnih voda u Boru za 2005
http://www.mibor.rs/projekti/demo-projekat/baza.asp

10.Bilten EKOBOR br. 16 za oktobar-decembar 2005
Štampano izdanje i internet izdanje
http://www.mibor.rs/ekobor/ekobor16_1.html

11.Bilten Ekobor br. 1-4 za 2002 Štampano izdanje i Internet izdanje
http://www.mibor.rs/st/ekobor.html

12.Monografija: Nove tehnologije za čistiji Dunav
http://www.mibor.rs/pdf/brosura.pdf

13.Katalog novih tehnologija
Štampano izdanje

14.Projektne osnove učešća javnosti u donošenju lokalnih ekoloških akcionih planova - brošura
Štampani izdanje i na Internetu http://www.mibor.rs/projekti/leap/pdf/brosura_anketa.pdf

15.Zlotska klisura
istaraživački elaborat

16.Projekat: Učešće lokalne zajednice u kontroli zagađenja rudničkim vodama
Rukopis i na Internetu
http://www.mibor.rs/projekti/rudvod/index.html

17.Projekat: B – O – R (Bolje održive reke)
(Better Optained Rivers) – Smanjenje zagađenja Dunava
Rukopis i na Internetu
http://www.mibor.rs/projekti/dunav/index.html

18.Projekat: Poboljšanje pristupa informacijama i učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini – Smanjenje zagađenja Dunava Rukopis i na Internetu
http://www.mibor.rs/projekti/demo-projekat/index.html

19.Projekat:Smanjenje siromaštva i životna sredina
http://www.mibor.rs/projekti/sss/index.html
Okrugli sto: Prirodni resursi i siromaštvo
http://www.mibor.rs/projekti/sss/index.html

20. Projekat: "Kampanja za smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa"
Rukopis i na Internetu
http://www.mibor.rs/kampanje/resursi/index.html

21. Projekat:Kampanja za formiranje Lokalnog ekološkog parlamenta
Rukopis i na Internetu
http://www.mibor.rs/kampanje/lep/index.html

22.Projekat:Kampanja "Ekološka svest za novi milenijum"
Rukopis i na Internetu
http://www.mibor.rs/st/zakon.html

23.Projekat: „OPLANETI SE! RECIKLIRAJ:
Bor je za Bolje Organizovanu Reciklažu“ Rukopis i na Internetu
http://www.oplanetise.mibor.rs/projekat1.aspx

24.Baza podataka o kvalitetu voda reka na teritoriji opštine Bor 1992 - 2000, Elektronski u Excelu

25.Hidrogeolo[ke karakteristike šire okoline Bora - monografija Štampana brošura

26.Rudničke vode i životna sredina
Izveštaj projekta

27.Spisak evidentiranih makromiceta okoline Bora
Istraživački izveštaji, sveska 1

28.Fauna Gastopoda (Mollusca) okoline Bora Istraživački izveštaji, sveska 1 i 4

29.Fauna dnevnih leptira okoline Bora (Lepidoptera: Rhopalocerae)
Istraživački izveštaji, sveska 3

30.Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Dubašnice
Istraživački izveštaji, sveska 3 i 4

31.Istraživanje fosilne faune kučmenjaka borskog područja Istraživački izveštaji, sveska 3

32.Sastav i populaciona dinamika faune sisara na borskom području Istraživački izveštaji, sveska 3

33.Trematofauna i ishrana bezrepih vodozemaca Dubašnice Istraživački izveštaji, sveska 4

34.Populaciona istraživanja sisara borskog područja Istraživački izveštaji, sveska 4

35.Hidrobiološka istraživanja podzemnih voda – istraživanja zooplanktona Istraživački izveštaji, sveska 4
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 20 Jul 2012 :  11:29:33  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
36. Katastar speleoloških objekata Dubašničkog krasa

37. Speleološki objekti Dubašnice i uticaj antropogenog faktora na njihovu degradaciju, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za četvrtu istraživačku godinu, 5, elektronski

38. Kras Dubašnice, Gornjana i Majdanpeka – pećine, jama, kraška hidrografija, monografija, stampano izdanje

39. Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, elektronski

40.Pregledni Izveštaj o rezultatima projekta Ekološka istraživanja Borskog područja 1994, elektronski

41.Izveštaj o istraživanjima flore i faune Beljanice 1996 i 1997, elektronski

42. Projekat istraživanja flore i faune Beljanice 1998

43. PREGLED UTVRDJENIH VRSTA DNEVNIH LEPTIRA BORSKOG PODRUČJA

44. Ekološka istraživanja borskog područja, izveštaj za 1996, sveska 5
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 30 Jul 2012 :  20:34:43  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Evo odgovora koji je stigao na meil Društva mladih istraživača Bor iz Ministarstva za životnu sredinu povodom metaregistra:

Postovani,hvala vam na dostavljenom upitniku i velikoj pomoci u uspostavljanju Ekoregistra!

Planiramo da azuriranje Metaregistra bude sledece godine tako da cete biti u mogucnosti da dodajete dokumente.


Srdacan pozdrav,

Tina Janjatovic

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 16 Dec 2012 :  14:30:56  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Pod nazivom EKOREGISTAR ovaj metaregistar podataka o ekoloskim pitanjima postavljen je na sajt Agencija za zivotnu sredinu na adresi http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/

Zainteresovani mogu videti i dokumenta kojima raspolaze DMI Bor i na adresi http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/drustvo-mladih-istrazivaca-bor

Takodje, ekoregistar dokumenata kojima raspolaze DMI Bor nalazi se adresi sajta DMI http://www.mibor.rs/arhiva/index.html
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 03 Nov 2013 :  14:40:22  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Evo pisma koje ke pristiglo na adresu Društva mladih istraživača Bor 3.11.2013.:

Postovani,

Ministarstvo energetike, razvoja i zastite zivotne sredine Republike Srbije i Agencija za zastitu zivotne sredine, uz podrsku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, pokrenuli su projekat unapredjenja i azuriranja Ekoregistra, odnosno nacionalnog metaregistra za informacije o zivotnoj sredini. Ekoregistar predstavlja bazu podataka i portal ka postojecim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti zivotne sredine i nalazi se na sledecoj adresi: www.ekoregistar.sepa.gov.rs .

Molimo Vas da nam pomognete u azuriranju i obezbedjivanju tacnosti podataka vezanih za Vasu instituciju koji su uneti u Ekoregistar. Podacima o Vasoj instituciji mozete pristupiti na sledecoj adresi (primer agencija za zastitu od jonizujuceg zracenja i nuklearnu sugurnost):
http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/agencija-za-zastitu-od-jonizujucih-zracen
ja-i-nuklearnu-sigurnost-srbije

Molimo Vas da u Ekoregistru proverite tacnost Vasih kontakt podataka i dokumenata koji su uneti u Ekoregistar kao dokumenti u Vasem posedu, i da nas obavestite o svim eventualnim ispravkama i izmenama, kao i o svim dokumentima vezanim za oblast zivotne sredine koje posedujete a koji nisu uneti u bazu podataka. Ukoliko za neki dokument postoji i elektronska verzija dostupna na Internetu, a to nije navedeno u Ekoregistru, molimo Vas da nam dostavite i internet adrese za pristup takvim dokumentima.

Takodje Vas molimo da nam sve informacije i komentare dostavite do 15.
novembra 2013. godine. Za sve dodatne informacije se mozete obratiti gospodji Tini Janjatovic putem elektronske poste na sledecu adresu:
tina.janjatovic@merz.gov.rs.

S postovanjem,
Marija Smederevac-Lalic
projektni tim za azuriranje Ekoregistra
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 03 Nov 2013 :  16:51:09  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
A evo i našeg odgovora:

Poštovana Marija,

u skladu sa vašim pozivom za ažuriranje EKOREGISTRA šaljemo vam ispred Društva mladih istraživača Bor sledeće informacije:

1. Potrebno je dodati u deo EKOREGISTRA koji se odnosi na DMI Bor i podatak da raspolažemo sa elektronskim tekstovima zbornika radova naučno-stručnog skupa "Ekološka istina" pored godina koje su navedene u Ekoregistru i za 1993. godinu, 1996., 1997., 2003., 2004., 2012., i 2013. dok je skeniranje preostalih godišta u toku. Internet adresa je http://www.eco-ist.rs/preuzimanjesr.html

Iako je DMI Bor stalni surganizator ovog skupa od prve, 1993. godine, mi nismo zbornike stavljali na naš sajt (raspolažemo svim štampanim zbornicima), već se nalaze na sajtu kojim administrira Tehnički fakultet Bor. Međutim on izgleda nije prijavio svoja dokumenta i radove koji se odnose na oblast ekologije iako pored "Ekološke istine" organizuje već skoro deset godina još jedan ekološki skup pod nazivom "Simpozijum o reciklažnim tenologijama i održivom razvoju". Prosledićemo ovaj vaš poziv za ažuriranje Ekoregistra i njima.

2. Na stranici Ekoregistra http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/radovi-naucno-strucnog-skupa-ekoloska-istina-2004-i-2003-drustvo-mladih-istrazivaca-bor treba izmeniti adresu zbornika radova Ekološka istina - staviti http://www.eco-ist.rs/preuzimanjesr.html

3. Krajem oktobra obratio nam se kolega Dragan Mladenović iz SEPE za zahtevom da prosledimo Lokalni plan upravljanja otpadom opštine bor koji po njegovoj poruci nije objavljen na Ekoregistru. Odgovorili smo mu sledeće:

"Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Bor, promovisan je kroz projekat OPLANETISE:RECIKLIRAJ! BOR je za Bolje Organizovanu Reciklažu, koji je realizovalo u Boru Društvo mladih istraživača Bor. Objavljen je u celosti na sajtu Ddruštva mladih istraživača Bor www.mibor.rs , podsajt http://www.oplanetise.mibor.rs na stranici http://www.oplanetise.mibor.rs/projekat1.aspx odakle se može prevući sa http://www.oplanetise.mibor.rs/lokalni%20plan%20otpada.doc .

Na Eko registru Ministarstva zaštite životne sredine prijavljen je kao dokument kojim raspolaže Društvo mladih istraživača Bor, pošto na opštinskom sajtu nije objavljen. Može se prevući sa stranice Ekoregistra http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/drustvo-mladih-istrazivaca-bor , odnosno http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/lokalni-akcioni-plan-upravljanja-otpadom-opstine-bor .

U opštini Bor u toku je revizija Lokalnog ekološkog akcionog plana, u kome je jedan značajan deo posvećen upravljanju otpadom. Takođe je u pripremi i ažuriranje postojećeg Lokalnog plana upravljanja otpadom. Molimo vas da se za informaciju o tome obratite Kancelariji za životnu sredinu opštine Bor Ljiljani Marković Luković na adresu zastita.zs@opstinabor.rs ili telefon 030 427 313 a mi ćemo je obavestiti o ovom vašem zahtevu."

Ne znamo zašto se na sajtu opštine Bor ne nalazi ovaj dokument kao ni Lokalni ekološki akcioni plan opštine Bor. Pored toga na sajtu su i najnoviji mesečni izveptaji o kvalitatu vezduha, usvojena je Strategija lokalnog održivog razvoja koja nije postavljena na sajt opštine i dr.

Kada se u pretraživaću Ekoregistra ukuca Društvo mladih istraživača Bor, dobiju se dve stranice sa 20 pogodaka ali među njima nema Lokalnog plana upravljanja otpadom i Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Bor.

Međutim kada se ukucaju nazivi "opština Bor", "Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Bor" ili Opština Bor - Kancelarija za zaštitu životne sredine" dobija se stranica samo sa Informatorom o radu. Ali zato na stranici http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/opstina-bor nalazi se 9 dokumenata a među njima i Lokalni plan upravljanja otpadom, Lokalni ekološki akcioni plan i dr.

Treba preispitati postavljene linkove unutar Ekoregistra da bi se ove greške ispravile.

4. Društvo mladih istraživača Bor ima dosta istraživačke dokumentacije u pisanoj i štampanoj formi (prijavili smo u okviru prve prijave za metaregistar), tako da ćemo nastojati narednih godima da digitalizujemo ovu građu i tako je preko naših sajtova i Ekoregistra učinimo dostupnom širem krugu zainteresovanih.

5. Oficijelni meil Društva mladih istražćivača Bor je mibor@ptt.rs pa molimo da ga navedete i u Ekoregistru.

Srdačan pozdrav
Dragan Ranđelović
predsednik DMI Bor

Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4348

Poslato - 21 Nov 2013 :  20:57:34  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Evo kako je status Ekoregistra rešen u nacrtu izmena i dopuna Zakona o zaštiti životne sredine:

„Agencija za zaštitu životne sredine uspostavlja i vodi Nacionalni
metaregistar za informacije o životnoj sredini koji je sastavni deo informacionog sistema.
Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini je elektronska baza podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine različitih institucija i organizacija (u daljem tekstu: Nacionalni
metaregistar).”


Primedba izrečena u toku javne rasprave u Boru je bila da je potrebno rešiti zakonom i status same Agencije za zaštitu životne sredine.

Vrh strane
  Prethodna tema Tema Sledeća tema  
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.22 sek. Timočka krajina na Internetu