Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Ekonomija
 Turizam
 NOVI ZAKON O TURIZMU SRBIJE 2009
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Autor Prethodna tema Tema Sledeća tema  

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 18 May 2009 :  21:27:25  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Beograd, 13. maj 2009.

Skupština Srbije usvojila novi Zakon o turizmu


Skupština Srbije usvojila je novi Zakon o turizmu kojim se propisuju i uređuju uslovi i načini planiranja i razvoja turizma, a koji je deo paketa ekonomskih zakona usmerenih približavanju Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Novi zakon sledi uputstva evropskih zakona i opšte prihvaćenog trgovačkog zakonodavstva u svetu i donosi značajne novine.

Zakonom će biti uređen rad turističkih organizacija za promociju turizma, turističkih agencija, kao i rad u ugostiteljskoj, nautičkoj i lovno – turističkoj delatnosti. Novim zakon će biti uređene i usluge u turizmu, takse, naknade i penali u turizmu kao i Registar turizma.

Planiranje i razvoj turizma obuhvata integralno planiranje razvoja turizma, proglašenje i održivo korišćenje prostora od značaja za turizam, kategorizaciju turističkog mesta, sprovođenje podsticajnih mera za razvoj turizma i poslove od posebnog značaja za razvoj turizma.

Značajna novina ovog zakona biće će to da će Agencija za privredne registre voditi Registar turizma u koji će se registrovati turističke agencije-oganizatori putovanja i turističke agencije-posrednici. Takođe će se evidentirati i turistička mesta, ugostitelji, kategorisani i nekategorisani ugostiteljski objekti, kategorisani i nekategorisani objekti nautičkog i lovnog turizma, pružaoci usluga lovno – turističke delatnosti, turistički vodiči, lokalni turistički vodiči, turistički pratioci, privredni subjekti koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila, lica koja pružaju usluge u domaćoj radinosti i lica koja pružaju usluge u seoskim turističkim domaćinstvima.

Izvor: sajt Ministarstva za ekonominu i regionalni razvoj, http://www.merr.gov.rs/aktivnosti/vesti.php?vestid=513&lang=lat

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 18 May 2009 :  22:57:03  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Novi Zakon o turizmu Srbije može se prevući sa sajta Narodne skupštine sa adrese http://www.parlament.sr.gov.yu/content/cir/akta/akta_detalji.asp?Id=569&t=Z
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 12 Jun 2009 :  17:54:47  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Narodna skupština Srbije usvojila je 13. 5. 2009. novi Zakon o turizmu Srbije. Evo izvoda iz zakona koji se odnose na smeštaj u domaćoj radinosti i seoskom turizmu:

Z A K O N O TURIZMU
(IZVODI)
I. OSNOVNE ODREDBE


Član 2.
Uređenje odnosa u oblasti turizma zasniva se na načelima:
6)partnerskog odnosa privatnog i javnog sektora i civilnog društva kod planiranja, oblikovanja i plasmana turističkog proizvoda na tržištu;

II. PLANIRANJE I RAZVOJ TURIZMA

1.1.5. Program razvoja turizma
Član 12.
Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava i posebnim zakonom, donose program razvoja turizma u skladu sa Strategijom.

III. TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA PROMOCIJU TURIZMA


3. Turistička organizacija jedinice lokalne samouprave
Član 39.
Za teritoriju jedinice lokalne samouprave može se osnovati turistička organizacija ili obavljanje tih poslova poveriti drugom pravnom licu.
Turistička organizacija jedinice lokalne samouprave obavlja poslove:
5) prikupljanja i objavljivanja informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma;
8) posredovanja u pružanju usluga u domaćoj radinosti;

V. UGOSTITELJSKA DELATNOST


8. Ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti
Član 72.
Fizičko lice može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja obroka u kući, apartmanu i sobi čiji je vlasnik u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva.
Član 73.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.
Kuće, apartmani i sobe koje fizička lica iznajmljuju moraju da ispunjavaju propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove i da budu kategorisani.
Fizičko lice može da pruža usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića samo turistima kojima pruža usluge smeštaja.
Član 74.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti izdaje kuću, apartman i sobu preko lokalne turističke organizacije, turističke agencije ili privrednog subjekta, na osnovu ugovora.
Ugovor iz stava 1. ovog člana fizičko lice dostavlja, radi evidentiranja, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju kategorisanih kuća, apartmana i soba kao povereni posao i dužan je da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju koju vodi u pisanoj (štampanoj i elektronskoj) formi.
Član 75.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti dužno je da:
1) u kući, apartmanu i sobi koju izdaje turistima istakne propisanu oznaku kategorije određenu rešenjem nadležnog organa;
2) održava prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim standardima za kategoriju kuće, apartmana i sobe, koja mu je određena rešenjem nadležnog organa;
3) vidno istakne cene usluga koje pruža i iznos boravišne takse i pridržava se istaknutih cena;
4) utvrdi normative hrane ako pruža uslugu ishrane i pridržava se utvrđenih normativa;
5) vodi evidenciju gostiju dnevno i uredno.
Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove, propisuje oblik, sadržinu i način vođenja evidencije gostiju u domaćoj radinosti.

9. Ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu
Član 76.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, a organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista koja ne koristi usluge smeštaja, samo ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Fizičko lice iz stava 1. ovog člana može da pruža usluge pripremanja, usluživanja hrane i pića koje je pretežno sam proizveo.
Fizičko lice iz stava 1. ovog člana, mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita zdravlja.
Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu moraju da ispunjavaju minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove.
Član 77.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu izdaje objekte preko lokalne turističke organizacije, turističke agencije ili privrednog subjekta, na osnovu ugovora.
Ugovor iz stava 1. ovog člana fizičko lice dostavlja, radi evidentiranja, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju seoskih turističkih domaćinstava kao povereni posao i dužan je da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj i elektronskoj).
Član 78.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu dužno je da:
1) vidno istakne cene usluga koje pruža i iznos boravišne takse i pridržava se istaknutih cena;
2) utvrdi normative hrane ako pruža usluge ishrane i pridržava se utvrđenih normativa;
3) vodi evidenciju gostiju dnevno i uredno.
Ministar uz saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove propisuje oblik, sadržinu i način vođenja evidencije gostiju u seoskom turističkom domaćinstvu.
Član 79.
Ministar uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja propisuje minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove koje moraju da ispunjavaju objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu.


VIII. USLUGE U TURIZMU

1.1. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora i lokalnog turističkog vodiča
Član 98.
Usluge lokalnog turističkog vodiča može da pruža lice koje ispunjava uslove iz člana 94. stav 2. ovog zakona i koje ima položen stručni ispit za lokalnog turističkog vodiča.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na predlog turističke organizacije opštine, odnosno grada, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva, propisuje program i način polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča.
Troškove polaganja ispita za lokalnog turističkog vodiča snosi lice koje polaže stručni ispit.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da Registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj) zaključno sa 31. decembrom tekuće godine do 15. januara naredne godine.
Član 99.
Lokalni turistički vodič pri obavljanju poslova vodiča mora da ima kod sebe legitimaciju lokalnog turističkog vodiča i da nosi propisanu oznaku lokalnog turističkog vodiča.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje oblik i sadržinu legitimacije i oznake lokalnog turističkog vodiča i utvrđuje visinu troškova polaganja ispita.

IX. TAKSA, NAKNADA I PENALI U TURIZMU


1. Boravišna taksa
Član 106.
Naplatu boravišne takse vrše privredni subjekti koji pružaju uslugu smeštaja, kao i subjekti iz člana 74. stav 1. i člana 77. stav 1. ovog zakona (napomena: lokalne turističke organizacije, turističke agencije ili privrednog subjekta) preko kojih se pruža usluga smeštaja (u daljem tekstu: davalac smeštaja).
2. Turistička naknada
Član 111.
Jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi turističko mesto koje je razvrstano u kategoriju propisuje obavezu plaćanja turističke naknade uz saglasnost ministarstva.
Obveznici plaćanja turističke naknade su i fizička lica koja turistima izdaju kuće, stanove, apartmane i sobe, kao i vlasnici kuća za odmor, u slučajevima kada svoje kuće izdaju trećim licima.

X. REGISTAR TURIZMA


Član 117.
Registar turizma vodi Agencija za privredne registre.
U Registru turizma registruju se:
12)lica koja pružaju usluge u domaćoj radinosti;
13)lica koja pružaju usluge u seoskim turističkim domaćinstvima.

XI. NADZOR


Član 118.
Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo preko turističkih inspektora.
Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu ispunjenosti sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova u objektima u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost, kao i u objektima, odnosno prostorijama u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smeštaja i ishrane u domaćoj radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko sanitarnih inspektora
2. Ovlašćenja turističkog inspektora
Član 121.
Turistički inspektor je ovlašćen da:
7) privremeno zabrani fizičkom licu pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ako kuće, apartmani i sobe, nisu kategorisani u skladu sa odredbama ovog zakona i fizičkom licu pružanje ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu ako objekti u kojima se pružaju te usluge ne ispunjavaju minimalne tehničke uslove, kao i da zabrani pružanje ugostiteljskih usluga ovim fizičkim licima ako ne poseduju ugovor iz člana 74. stav 1. i člana 77. stav 1. ovog zakona;
11) izrekne novčanu kaznu na licu mesta;

XII. KAZNENE ODREDBE


Član 128.
Novčanom kaznom od 8.000 do 80.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
1) izdaje kuće, apartmane i sobe koje nisu kategorisane ili koje ne ispunjavaju propisane sanitarno-higijenske uslove (član 73. st. 1. i 2);
2) pruža usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića suprotno članu 73. stav 3;
3) ne izdaje kuće, apartmane i sobe na osnovu ugovora i ne dostavi ugovor nadležnom organu (član 74. st. 1. i 2);
4) postupi suprotno članu 75. stav 1. tač. 1) do 5);
5) ne pruža usluge smeštaja i ishrane u seoskom turističkom domaćinstvu na propisan način (član 76, član 77. st. 1. i 2. i član 78. stav 1. tač. 1) do 3);
6) pruža usluge turističkog vodiča, turustičkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča, odnosno turističkog animatora, a ne ispunjava propisane uslove (član 94. st. 2. i 9, član 95. stav 1. i član 98. stav 1);
7) ne postupi po rešenju turističkog inspektora (čl.121. i 122).

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 132.
Privredna društva, preduzetnici ili ogranci drugog domaćeg ili stranog pravnog lica i fizička lica koja obavljaju delatnost turističkih agencija, ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost i pružaju usluge u turizmu, uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 134.
Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se, osim u delu u kome su u suprotnosti sa ovim zakonom, sledeći podzakonski akti:
1) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, br. 66/94, 3/95 i 31/05);
Član 137.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe ovog zakona koje se odnose na registraciju odnosno evidenciju u Registru turizma i na licence primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

Nažalost IZOSTAVLJENO JE IZ DOSADAŠNJEG ZAKONA sledeće:

Usluge u seoskom turizmu

Uslugama u seoskom turizmu, u smislu ovog zakona, smatra se pružanje usluga smeštaja i ishrane u seoskim domaćinstvima, etno objektima i salašima; organizovanje pešačkih tura, branja lekovitog bilja, jahanja, ribolova i drugih tematskih aktivnosti; degustacija i prodaja proizvoda; pripremanje i usluživanje tradicionalnih jela uz nadoknadu; proizvodnja i prodaja narodnih umotvorina, kao i organizovanje aktivnosti na upoznavanju nasleđa, načina života i tradicionalne kulture seoskih područja.


Vidi na http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1187
Vrh strane

draganr
moderator

broj poruka:
4344

Poslato - 11 Oct 2010 :  08:24:10  Podaci o autoru  Pošalji poruku s citatom
Vlada Srbije usvojila je 9. septembra 2010. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu.

Pored teksta izmena i dopuna, tu je i obrazlozenje predloga i potpuni tekst zakona sa svim izmenama i dopunama, kao mi izjava o uskladjenosti ovog propisa sa propisima Evropske unije.

Za sada pogledajte ovaj dokument na http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/139683/pz_izmena_dopuna_zakona_turizam0318_cyr.zip
Vrh strane
  Prethodna tema Tema Sledeća tema  
 Nova tema  Diskusija o temi
 Štampanje
Pogledaj:
Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.12 sek. Timočka krajina na Internetu