Etos - Home Page Timocka krajina na Internetu
Etos diskusioni forum
Home | Lični podaci | Registracija | Nove poruke | Članovi | Pretraga | Pomoć
Korisničko ime:
Lozinka:
Memoriši lozinku
Zaboravili ste vašu lozinku?

 Sve grupe tema
 Obrazovanje i zapošljavanje
 Obrazovanje odraslih
 Festival obrazovanja odraslih 2015

Pažnja: Morate biti registrovan član da bi ste slali poruke.
Za registraciju, kliknite ovde.. Registracija je besplatna!

Veličina okvira:
Korisničko ime:
Lozinka:
Način formatiranja:
Formatiranje teksta: Istaknut tekstIskošena slovaPodvučenoPrecrtano Tekst poravnat ulevoCentriran tekstTekst poravnat desno Horizontalna crta Umetanje linkaUmetanje e-maila Umetanje kodaCitatLista
   
Poruka:

* Isključen HTML
* Interni kod uključen
Ikonice
osmeh [:)] veliki osmeh [:D] hladnokrvan [8D] crvenim [:I]
jezik [:P] đavo [):] namigivanje [;)] klovn [:o)]
modro oko [B)] osmerac [8] mrzovolja, tuga [:(] oprez [8)]
šokiran [:0] ljut [:(!] mrtav, pandrknuo [xx(] sanjiv [|)]
poljubac [:X] iskusan, važan [^] odbačen [V] pitanje [?]

  Oznaka za uključenje obaveštavanja e-mailom o novim porukama na ovu temu.
 
    

S A D R Ž A J     T E M E
draganr Poslato - 21 Oct 2015 : 09:43:00
Pripremni sastanak za IX Festival obrazovanja odraslih u Boru

U okviru priprema za festival obrazovanja odraslih 2015. Društvo mladih istraživača Bor organizovalo je sastanak predstavnika 15 organizatora obrazovanja odraslih. Učesnici su upoznati sa koncepcijom ovogodišnjeg festivala, koju je pripremilo Društvo za obrazovanje odraslih, a zatim se razgovaralo u okviru dosadašnjih inicijativa pokretanih u Boru radi unapređenja obrazovanja odraslih koje se mogu grupisati i tri dela:

- obrazovne potrebe odraslih
- programski kapaciteti
- organizacioni, tehnički i prostorni kapaciteti

Rasprava i pokrenute inicijative pokazale su da je za borsku sredinu osnovno sagledati dobro obrazovne potrebe različitih grupa odraslih jer su one različite zavisno od mnogih aspekata - mesta življenja (grad, selo), doba starosti, radno angažovanje, ekonomski status, nivo društvenog angažovanja i dr., zatim ponuditi obrazovne programe koje pokrivaju ove potrebe i obezbediti određene uslove njihove realizacije. Pored značaja podrške lokalne samouprave, učesnici sastanka su istakli i veliki značaj umrežavanja samih organizatora obrazovanja odraslih i to posebno nevladinih organizacija i udruženja građana koja se bave obrazovanjem međusobno i sa obrazovnim i kulturnim institucijama - školama, bibliotekom, muzejom, medijima i dr. Na taj način, zajedničkim snagama umnogome se mogu rešavati problemi preklapanja programa, pogrešnog sagledavanja pravih obrazovnih potreba, korišćenja opreme i prostora i dr.
Dogovoreno je da se Festival obrazovanja odraslih organizuje sredinom novembra sa sadržajem predstavljanja pojedinih organizatora obrazovanja odraslih i njihovih obrazovnih programa, potpisivanja memoranduma o saradnji kroz formu centra za obrazovanje odraslih ili neku drugu formu i formiranje koordinacionog odbora koji će usmeravati dalje obrazovne aktivnosti.

Pokrenuta su sledeća pitanja i inicijative:

OBRAZOVNE POTREBE

- sagledati obrazovne potrebe starijih ljudi na selu (problem starenja sela) kako u pogledu njihovog osposobljavanja za obavljanje poiljoprivrednih, proizvodnih i uslužnih delatnosti radi ostvarivanja dopunskih prihoda, tako i u pogledu njihovog društvenog, kulturnog i humanitarnog angažovanja (aktivno starenje)
- sagledati obrazovne potrebe starijih ljudi za korišćenje savremenih IKT ne samo za bolju komunikaciju već sa poboljšanje kvaliteta života - korišćenje elektronskih servisa bančinih usluga, plaćanja komunalija, naručivanja namirnica, zakazivanja zdravstvenih pregleda i komunikacija sa lekarima
- OSI odnosno invalidna lica imaju posebne obrazovne potrebe koje se moraju precizno sagledati da bi se ponudili i realizovali prilagođeni obrazovni programi. Takođe potrebna je obuka i lica koja rade sa OSI
- posebno je ukazano na važnost dobrog sagledavanja obrazovnih potreba romske nacionalne manjine
- obrazovne potreba tzv edukatora ( kako osposobiti one koji treba da prenesu znanje drugima, naprimer ekološke edukatore, edukatore za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje, za rad sa starima i invalidnim licima, mladima, ljiudima sa sela i dr.)
- NVO koje se bave obrazovanjem odraslih imaju velike potrebe za osposobljavanjem svojih članova za upravljanjem samom organizacijom (izrada i realizacija projekata, prikupljanje sredstava, organizovanje lobiranja odnosno učešća u donošenju propisa i utvršivanju javnih politika, organizovanje aktivnosti članstva i dr.) pored potrebe za osposobljavanjem predavača/trenera obrazovnih programa. Takođe neophodna je i obuka onih saradnika koji će sagledavati obrazovne potrebne i pripremati odgovarajuće obrazovne programe


PROGRAMSKI KAPACITETI

- Gajenje lekovitog bilja ( posebno za ljude na selu i posebno za stara i invalidna lica)
- Organska proizvodnja lekovitog bilja
- Seminari za poljoprivrednike (nove tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, savremena poljoprivredna oprema, zadrugarstvo, klimatske promene i dr.)
- Obuka turističkih vodiča za invalidna lica
- Ekološki dani Bora (tridesetak značajnih ekoloških datuma i tema)
- Obuka ekoloških edukatora (nastavnici, saradnici NVO, novinari) za prenošenje učenicima i građanima stečenih ekoloških znanja
- Zeleni paket - obuka nastavnika i saradnika ekoloških NVO za prenošenja ekoloških znanja iz Zelenog paketa učenicima i članstvu NVO
- Škola roditeljstva - Obuka roditelja za rad sa decom u različitim oblastima: bolesti zavisnosti, maloletničko nasilje, bezbednost na internetu, kako prepoznati i podsticati darovitost, kako odabrati školu i zanimanje - profesionalna orijentacija, itd.
- Škola organizatora manifestacija - kako organizovati manifestacija za decu, odrasle i dr.
- EU i pčelarstvo: iskustva EU u podsticanju, zaštiti, razvoju pčelarstva
- Iskustva susednih zemalja (Bugarska, Rumunija) u razvoju pčelarstva
- Škola ljudskih prava - posebno nacionalnih, ekoloških i dr.
- Veb novinarstvo za Rome
- Škola tolerancije: Predrasude prema Romima i kako ih prevazići
- Iskustva susednih zemalja (Rumunija) u podizanju kvaliteta života Roma i njihovom uključivanju u društveni život
- Internet škola za bake i deke
- Klub za stara lica: kako preko interneta zakazati kod lekara, kako plaćati komunalne usluge, kako naručivati namirnice, kako međusobno komunicirati, kako pribaviti dokumenta
- Škola slovenačkog jezika i slovenačke kulture
- Škola poezije i recitatorstva
- Obuka za pripremu i realizaciju projekata u okviru prigranične saradnje (IPA)
- Socijalno preduzetništvo
- Obuka anketara ( za anketu starijih ljudi na selu i slično)
- Zeleni prsten Bora (upoznavanje sa prirodnim vrednostima okoline)
- Festivali nauke, reciklaže, obrazovanja odraslih
- Serije tribina za unapređenje turističkih potencijala, upravljanje stambenim zgradama, zaštitu prirode, urbanističke planove naselja i dr.
- Klub ljubitelja prirode
- Škola zdrave hrane
- Pomoć starim licima (gerontodomaćice)
- Obuka iz prve pomoći
- Škola volontera Crvenog krsta


ORGANIZACIONI, TEHNIČKI I PROSTORNI KAPACITETI

- u Boru načelno ima dovoljno prostora za realizaciju obrazovnih aktivnosti odraslih (škole, posebno na selu imaju dosta praznih učionica usled smanjenja broja učenika, kulturne institucije, mesne zajednice, domovi kulture, turistički objekti, neke NVO imaju i svoje posebne prostore)
- postoje izuzetne mogućnosti za razvoj korišćenja virtuelnog prostora ( internet sajtovi, društvene mreže, e- edukacija) ali su skopčane sa prethodnim osposobljavanjem i potencijalnih predavača/trenera i učesnika ovih obuka putem IKT, sa posedovanjem ili pristupom IKT
- iako se za Bor može reći da je grad tehničke inteligencije, za brojne teme nema dovoljno kvalitetnih predavača - osnovni problemi su transport do Bora usled udaljenosti od glavnih centara (ne samo troškovi prevoza već i vremenski uslovi i vreme putovanja i boravka u Boru) - izlaz je u prethodnom osposobljavanju lokalnih predavača i trenera iz samog Bora koji bi zatim nastavili obrazovanje ostalih odraslih građana. Potrebna je pomoć stručnih institucija i organizacija van Bora za osposobljavanje lokalnih predavača/trenera.
- većina organizatora obrazovanja odraslih ima svoje sajtove i fejsbuk stranice koje se mogu koristiti i za pojedine programe obuke ili se mogu kombinovati sa klasičnim oblicima obrazovanja
- postoji dosta ograničenja (pre svega finansijskih, a izmenom zakona o turizmu i pravnih) u realizaciji vidova obrazovanja odraslih kao što su izleti, posete kulturnim spomenicima i prirodnim retkostima, posete sajmovima i primerima uspešnog bavljenja određenim delatnostima (pčelari, stariji ljudi, ekolozi, nastavnici i dr.)
- kod obrazovanja invalidnih lica odnosno OSI postoji problem prostora koji ima pristupne rampe (nisu svi raspoloživi prostoru u Boru pripremljeni za pristup OSI)
- organizacioni problemi se najlakše mogu rešiti umrežavanjem
- važan aspekt je uloga medija odnosno informisanje javnosti sa programima koji se nude ili realizuju kako bi se motivisali potencijalni korisnici za obrazovanje odraslih

POSEBNI ASPEKTI

- u raspravi su posebno pomenute mogućnosti korišćenja prigranične saradnje (IPA programi) za zajedničke obrazovne aktivnosti sa partnerima iz susednih zemalja - Bugarska i Rumunija - posebno u prioritetnim oblastima saradnje: turizam, životna sredina, mladi, idr. Za ovo je, pored obuke za pripremu IPA projekata, neophodno obezbediti sredstva za obezbeđenja učešća u IPA projektima (15%) i pozajmni fond za obrtna sredstva.
- obezbediti preko lokalne zajednice aktiviranje ili minimalnim ulaganjem osposobljavanje školskih prostora koji se ne koriste (seoske škole, slobodne učionice u gradskim školama) odnosno ustupati ga organizatorima obrazovanja odraslih ukoliko škole same ili u saradnji sa partnerima ne razviju obrazovne programe za odrasle

Fotografija na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900987006645407.1073741859.162746573802791&type=3


ALBUM Pripremni sastanak za IX festival učenja odraslih u Boru 2015
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
draganr Poslato - 02 Dec 2015 : 21:40:43
3. decembar 2015.g.
Impakt Hab, Makedonska 21

GRADIMO UČENjE U ZAJEDNICI, GRADIMO
GRAD KOJI UČI

Ko svake nedelje otvara vrata Španske kuće za komšiluk?
Kako izgleda kada stariji crtaju priče koje pričaju deca?
Kako svoje emocije pretočiti u poeziju ili u fotografiju?
Kako biti dobar roditelj, kako pravi muškarac?
Kako se gaji organsko povrće na terasi u centru Beograda?
Kako se aktivno stari uz zumbu i slikanje minijatura?
Kako otvoriti dušu i osloboditi se neuroza?
Kako zvuči kad zajedno pevaju dečji hor i hor seniora?

Po odgovore na ova i mnoga druga pitanja dođite na Festival učenja odraslih
Društvo za obrazovanje odraslih, sa partnerskim organizacijama iz Beograda, po deveti put
organizuje Festival učenja odraslih, sa namerom da ukaže na značaj učenja, obrazovanja i
aktivizma u zajednici. Želimo da Vam predstavimo „prilike za učenje“ u Beogradu, da Vas
ohrabrimo da ih iskoristite ili da pokrenete sopstvene. Želimo da Vam predstavimo šta je
sve obrazovanje odraslih, kao i najznačajnije inicijative koje u svojim zajednicama
organizuju besplatne obrazovne aktivnosti, jer verujemo da je učenje presudno za izgradnju
boljeg okruželja u kome živimo.

Uz moto „Svako ima pravo da uči sve što želi i svako može da poučava“ pokrećemo sa svojim
partnerima inicijativu za formiranje Centara za učenje u zajednici - samoorganizovanih,
samoodrživih i nezavisnih lokalnih inicijativa koje okupljaju neprofitne aktivnosti
članova zajednice - pojedinaca, grupa i organizacija, u kojima značajno mesto zauzima
razmena znanja, veština i stavova, a koje se organizuju mahom u javnim prostorima zajednice,
na osnovu raspoloživih kapaciteta i potreba zajednice.
Ovo je naš odgovor na sve veću potrebu da se učenjem razvijamo i sve manju ponudu prilika za
učenje u Beogradu.

Potrebna nam je Vaša pomoć da je realizujemo i da podržimo Vas i Vaše
okruženje

Društvo za obrazovanje odraslih
Kolarčeva 5 ;
011-30-33-723 ;
office@aes.rs ;
f Dođoh, videh, naučih ;
www.dodjohvidehnaucih.eu
draganr Poslato - 02 Dec 2015 : 21:36:50
3. decembar 2015.g.
Impakt Hab, Makedonska 21
Društvo za obrazovanje odraslih

IX Festival učenja odraslih u Beogradu

PROGRAM

15:30 – 16:00
Registracija učesnika
Prijavi se za avanturu uz kafu dobrodošlice

16:00 – 16:30
Svečano otvaranje
Dozvolite da se predstavimo

16:30 – 18:00
Iskustvo učenja
Raspolažete i baratate sitnicama koje život znače
i koje postaju još značajnije kada ih delite sa drugima

18:00 – 18:30
Moje mesto za učenje u zajednici
Uz zalogaje razmenjujemo ideje
kako da unapredimo okruženje u kojem živimo

18:30 – 19:00
Centar za učenje u zajednici
Mesto gde je svako znanje značajno, a sva znanja skupljena na
jedno mesto stvaraju nezamislive čarolije

19:00 - 19:30
Za kraj ili za novi početak
Koliko lekovita može biti pesma i pokret
i šta možemo njima da poručimo

Dobrodošli!
draganr Poslato - 22 Nov 2015 : 18:06:05
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
IX FESTIVALA OBRAZOVANJA ODRASLIH U BORU


U saradnji sa Društvom obrazovanje odraslih iz Beograda, u Boru je 19. novembra 2015. održano završno veče IX festivala obrazovanja odraslih, na kome je predstavljen Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru za 2016. godinu i programi pojedinih organizatora obrazovanja odraslih, podeljene diplome polaznicima pojedinih obrazovnih programa i vođen dijalog o unapređenju obrazovnih aktivnosti za odrasle, odnosno doživotnog učenja.

Festival je realizovan pod motom "UČENJE U ZAJEDNICI" što je imalo za cilj da naglasi potrebu aktivne uloge lokalne zajednice u podsticanju obrazovanja uopšte, a posebno obrazovanja odraslih, kao i u obezbeđivanju neophodnih uslova za realizaciju obrazovnih programa za odrasle.

Učesnici festivala su tokom priprema, kroz Okvirni program i prezentacije na festivalu i dijalog usvojili sledeće

Zaključke i preporuke


1. U narednom periodu očekuje se izrada više strateških dokumenata razvoja opštine Bor u kojima treba detaljnije razraditi ulogu obrazovanja uopšte, a posebno obrazovanja odraslih, kao i uslove koje treba obezbediti za unapređenje doživotnog obrazovanja. U tome aktivno treba da učestvuju organizatori obrazovanja odraslih.

2. Radi daljeg unapređenja obrazovanja odraslih u borskoj lokalnoj zajednici neophodno je razviti širu aktivnost na sagledavanju obrazovnih potreba različitih kategorija odraslih. Kroz podršku obrazovnim programima i organizatorima obrazovanja odraslih lokalna zajednica treba da insistira na kontinuiranom i dobrom sagledavanju obrazovnih potreba koje bi bile zadovoljene realizacijom ponuđenih obrazovnih programa.

3. U redovnom obrazovnom sistemu, na svim nivoima redovnog obrazovanja potrebno je razvijati kompetencije učenika i studenata za doživotno obrazovanje, kao i kompetencije nastavnika i roditelja da usmeravaju i obezbeđuju učenicima sticanje ovih kompetencija.

4. Iako generalno u opštini Bor nema izraženih problema sa prostorom za obuku i obrazovanje odraslih, neophodno je da lokalna zajednica obezbedi aktiviranje ili minimalnim ulaganjem osposobljavanje školskih prostora koji se ne koriste (seoske škole, slobodne učionice u gradskim školama) odnosno ustupanje organizatorima obrazovanja odraslih ukoliko škole same ili u saradnji sa partnerima već ne razviju obrazovne programe za odrasle.

5. Neophodno je podržati u narednom periodu i veće korišćenje mogućnosti savremenih IKT i Interneta za obrazovanje odraslih, za šta u borskoj lokalnoj zajednici postoje uslovi.

6. Lokalna zajednica treba da nastavi i u narednom periodu sa finansijskom pomoći obrazovnim programima i organizatorima obrazovanja odraslih, kao i da po mogućnosti poveća visinu sredstava koja se u opštinskom budžetu izdvajaju za obrazovne aktivnosti NVO i ostalih organizatora obrazovanja odraslih. Posebno treba podržati spontana i neformalna okupljanja zainteresovanih za pojedine obrazovne sadržaje, obrazovne aktivnosti namenjene stanovnicima borskih sela, Romima i drugim manjinskim zajednicama, OSI i drugim ranjivim grupama, ekološke obrazovne aktivnosti i dr.

7. Posebno je potrebno podržati kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja i aktivnosti Nacionalne službe zapošljavanja programe stručnog obrazovanja odraslih obzirom da u Boru deluje Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih pri Tehničkoj školi Bor, kao javno priznati organizator obrazovanja odraslih.

8. Neophodno je u narednom periodu obezbediti veću vidljivost obrazovnih programa za odrasle koji se nude, njihove realizacije i posebno rezultata, u čemu je nezamenljiva uloga lokalnih medija ali i novih internet medija i društvenih mreža.

9. Potrebno je nastaviti sa osposobljavanjem rukovodstva i saradnika NVO i drugih organizatora obrazovanja odraslih za pripremu i realizaciju obrazovnih i drugih projekata, aktiviranje zajednice u pravcu kontinuiranog učenja, prikupljanje sredstava i sticanje neophodnih andragoških znanja potrebnih za obrazovanje odraslih.

10. U okviru IX festivala formiran je koordinacioni odbor predstavnika zainteresovanih organizatora obrazovanja odraslih u opštini koji će koordinirati obrazovne programe, pružati pomoć organizatorima obrazovanja, povezivati potencijalne partnere i dr. Početni sastav koordinacionog odbora čine predstavnici Narodne biblioteke, Muzeja, Centra za kontinuirano obrazovanje, Filijale NSZ, Društva mladih istraživača, Gerontološkog društva, Pokreta za novo doba, Čitaonice "Evropa", Akademskog kulturnog kluba i Društva pčelara Slatina.

11. U pripremi IX festivala Društvo mladih istraživača Bor postavilo je na stranice svoga sajta Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru u 2016. godini koji sadrži samo deo obrazovnih programa iz lokalne zajednice. Svi zainteresovani organizatori obrazovanja odraslih pozvani su da pridodaju svoje programe kako bi se Okvirni program dopunio, a svoje tekuće obrazovne aktivnosti (analize obrazovnih potreba, obrazovne programe, pozive polaznicima, rezultate obrazovnih aktivnosti i dr.) moći će da postave na stranice namenskog sajta koji će otvoriti Društvo mladih istraživača.

U Boru 19. novembra 2015.

Učesnici IX festivala obrazovanja odraslih

Narodna biblioteka Bor
Romsko udruženje "Gypsi Soul"
Muzej rudarstva i metalurgij Grupa 55
Udruženje za lekovito bilje "Dubašnica"
Podružnica Crvenog krsta
Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih
Društvo pčelara Slatina
Filijala NSZ Eko klub Slatina
Društvo mladih istraživača Prisutni građani
Gerontološko društvo
Klub za stara lica
Čitaonica "Evropa"
Pokret za novo doba
Akademsko kulturno društvo Tehničkog fakulteta
Slovenačko kulturno društvo
draganr Poslato - 22 Nov 2015 : 18:04:06
Informacija o IX festivalu odraslih u Boru

http://www.vesti.rs/Bor/IX-Festival-obrazovanja-odraslih-2.html

http://tin.rs/bor-ix-festival-obrazovanja-odraslih/

http://aktuelno.net/vesti/vesti/IX-festival-obrazovanja-i-ucenja-odraslih-u-Boru-PROGRAM/c/799234

http://www.najvesti.com/gradovi-srbija/grad-bor/2741689-IX-festival-obrazovanja-odraslih-u-Boru.html
draganr Poslato - 22 Nov 2015 : 00:58:33
Posebno je na svom sajtu i fejsbuku o festivalu i svom aktivnom učešću informisalo udruženje Pokret za novo doba

https://www.facebook.com/people/Pokret-Za-Novo-Doba/100010157289365

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010157289365&fref=ufi

http://pznd.ueuo.com/procitaj.php?id=12

http://pznd.ueuo.com/procitaj.php?id=11
draganr Poslato - 19 Nov 2015 : 16:01:21
O IX festivalu obrazovanja odraslih u Boru objavljeni su prilozi na RTV Bor

http://rtvbor.rs/video-m/player/gosti-budilice/budilica-gostovanje-dragan-ran%C4%91elovi%C4%87-,-19-novembar-2015-rtv-bor

http://rtvbor.rs/vesti/1922-ix-festival-obrazovanja-odraslih

i na portalu Medija centra Bor

http://www.mc.kcbor.net/2015/11/18/ix-festival-obrazovanja-odraslih-u-boru/

http://www.mc.kcbor.net/2015/11/20/ix-festival-obrazovanja-odraslih/

U vestima Regionalne televizije SEZAM od 8 do 12 minuta
http://www.dailymotion.com/video/x3equ2z_vesti-rtv-sezam-20-11-2015_news
draganr Poslato - 18 Nov 2015 : 22:14:30
Na andragoškoj obuci
17. 11. 2015 autor: Violeta Stojmenović

Zajedno sa predstavnicima Društva mladih istraživača – Bor, Akademskog kluba Tehničkog fakulteta u Boru i Muzeja rudarstva i metalurgije, Narodna biblioteka Bor je, zbog dugogodišnjeg uspešnog i kvalitetnog rada u okviru Festivala učenja odraslih i zbog raznovrsnosti svojih edukativnih programa za sve uzrasne i interesne grupe, imala prilike da učestvuje na obuci čiji je cilj bio da se unaprede veštine organizovanja obrazovnih programa za odrasle, kao i da se steknu nova znanja iz ove oblasti.

Organizaor obuke bilo je Društvo za obrazovanje odraslih dok su samu obuku izvodili predavači Odeljenja za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Tokom obuke, koja je uvod u 9. festival učenja odraslih, bilo je reči o potrebama odraslih za učenjem, organizovanju obrazovnih programa tako da oni imaju precizno definisane i izvodljive ciljeve i ishode, raznovrsnu metodologiju i jasan tok rada i podučavanja kao i kvalitetne, zajednici potrebne sadržaje; o zadacima i obavezama raznih aktera uključenih u procese i programe obrazovanja odraslih; o kreiranju atmosfere pogodne i podsticajne za učenje.

Izvor: http://biblioteka-bor.org.rs/2015/11/na-andragoskoj-obuci/
draganr Poslato - 17 Nov 2015 : 17:13:42
Pozivnica za IX festival obrazovanja odraslih u Boru objavljena na web portalu IST MEDIA Bor na
http://www.istmedia.rs/bor-19-novembar-biblioteka-ix-festival-obrazovanja-i-ucenja-odraslih/

Informacija o IX festivalu obrazovanja odraslih u Boru na web portalu BOR030
http://www.bor030.net/ix-festival-obrazovanja-i-ucenja-odraslih-u-boru-program
draganr Poslato - 16 Nov 2015 : 09:30:02
Poštovani saradnici,

pripreme za IX festival obrazovanja odraslih u Boru privode se kraju. Festival je zakazan za 19. novembar 2015. (četvrtak) u prostoru Narodne biblioteke Bor u 18,00 (gde se tradicionalno odvija svake godine).

Pripremni sastanak će biti održan u utorak 17. novembra od 18,00 do 19,00 časova u prostorijama DMI Bor (Osnovna škola 3. oktobra, ulaz iz ulice Kralja Petra I)

U prilogu pozivnica za festival i Okvirni program obrazovanja odraslih za 2016.

Pozdrav
ispred organizatora

Dragan Ranđelović
draganr Poslato - 15 Nov 2015 : 18:41:17
IX FESTIVAL OBRAZOVANJA I UČENJA ODRASLIH
B O R - 17. NOVEMBAR 2015.


OKVIRNI PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH
U OPŠTINI BOR ZA 2016. GODINU


OKVIRNI PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH U OPŠTINI BOR ZA 2016. GODINU pripremljen je u okviru IX Festivala obrazovanja odraslih 2015. koji je organizovalo Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Društvom obrazovanja odraslih iz Beograda i partnerima - organizatorima obrazovanja odraslih u Boru. Program je pripremljen na osnovu rasprava koje su organizovane na prošlogodišnjem festivalu pod nazovom "Bor - grad koji uči" kao i na osnovu pripremnih sastanaka ovogodišnjeg festivala, gde su posebno sagledavani aspekti obrazovnih potreba odraslih, programski, organizacioni, tehnički i prostorni kapaciteti za realizaciju obrazovnih programa.

Za uspešnu realizaciju obrazovanja odraslih za borsku sredinu je osnovno sagledati dobro obrazovne potrebe različitih grupa odraslih jer su one različite zavisno od mnogih aspekata - mesta življenja (grad, selo), doba starosti, radno angažovanje, ekonomski status, nivo društvenog angažovanja i dr., zatim ponuditi obrazovne programe koje pokrivaju ove potrebe i obezbediti određene uslove njihove realizacije. Pored velikog značaja podrške lokalne samouprave veliki značaj ima i umrežavanja samih organizatora obrazovanja odraslih i to posebno nevladinih organizacija i udruženja građana koja se bave obrazovanjem međusobno i sa obrazovnim i kulturnim institucijama - školama, bibliotekom, muzejom, medijima i dr. Na taj način, zajedničkim snagama umnogome se mogu rešavati problemi preklapanja programa, pogrešnog sagledavanja pravih obrazovnih potreba, korišćenja opreme i prostora i dr.

Kada se radi o obrazovnim potrebama za uspešnu realizaciju okvirnog programa obrazovanja odraslih neophodno je:

- neprekidno sagledavati obrazovne potrebe starijih ljudi na selu (problem starenja sela) kako u pogledu njihovog osposobljavanja za obavljanje poiljoprivrednih, proizvodnih i uslužnih delatnosti radi ostvarivanja dopunskih prihoda, tako i u pogledu njihovog društvenog, kulturnog i humanitarnog angažovanja (aktivno starenje)
- sagledavati obrazovne potrebe starijih ljudi za korišćenje savremenih IKT ne samo za bolju komunikaciju već sa poboljšanje kvaliteta života - korišćenje elektronskih servisa bančinih usluga, plaćanja komunalija, naručivanja namirnica, zakazivanja zdravstvenih pregleda i komunikacija sa lekarima
- OSI odnosno invalidna lica imaju posebne obrazovne potrebe koje se moraju precizno sagledati da bi se ponudili i realizovali prilagođeni obrazovni programi. Takođe potrebna je kontinuirana obuka i lica koja rade sa OSI
- posebno je važno dobro sagledavanje obrazovnih potreba romske nacionalne manjine
- obrazovne potreba tzv. edukatora ( kako osposobiti one koji treba da prenesu znanje drugima, naprimer nastavnike, ekološke edukatore, edukatore za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje, za rad sa starima i invalidnim licima, mladima, ljudima sa sela, roditeljima i dr.)
- NVO koje se bave obrazovanjem odraslih imaju velike potrebe za osposobljavanjem svojih članova za upravljanjem samom organizacijom (izrada i realizacija projekata, prikupljanje sredstava, organizovanje lobiranja odnosno učešća u donošenju propisa i utvršivanju javnih politika, organizovanje aktivnosti članstva i dr.), pored potrebe za osposobljavanjem predavača/trenera njihovih obrazovnih programa. Takođe neophodna je i obuka onih saradnika NVO koji će sagledavati obrazovne potrebe i pripremati odgovarajuće obrazovne programe.

Zajednica/grad koje uči ostvaruje ideju celoživotnog učenja i obrazovanja. Razvoj kompetencija (znanja, veština, stavova i ličnih svojstava) za celoživotno učenje počinje još kod učenika u redovnom obrazovnom sistemu gde nastavnik ima ulogu saveznika i vodećeg saradnika koji podstiče i usmerava učenje podstičući kod učenika preuzimanje samokontrole nad učenjem. Pri tom značajnu ulogu imaju i roditelji i lokalna sredina koji se uključuju u ovaj proces. Osim formalnog i različiti oblici neformalnog obrazovanja pružaju mogućnosti za razvoj ovih kompetencija. Edukatori – nastavnici, roditelji, predstavnici organizacija i institucija koji realizuju programe edukacije mladih moraju biti obučeni za realizaciju programa učenja usmerenih na razvoj kompetencija za doživotno obrazovanje kod mladih.

Opština Bor podržava na različite načine programe obrazovanja odraslih. U 2015. na konkurs za finansijsku podršku programima obrazovanja odraslih prijavilo se 20 udruženja građana. Podržano je 11 programa u različitim oblastima, a za ostale koji nisu podržani osnovni razlog je bio nedostatak sredstava. U toku je realizacija ovih programa ali ono što nedostaje je njihova veća vidljivost, odnosno nema dovoljno informacija kako se realizuju. Bolja informisanost o realizaciji obrazovnih programa i njihovim rezultatima predstavljala bi značajan podsticaj da lokalna samouprava nastavi i pojača podršku obrazovanju odraslih u narednom periodu.

U opštini Bor identifikovano je preko 50 organizacija i institucija - organizatora obrazovanja i
učenja odraslih. Međutim, Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru za 2016. ne sadrži programe svih postojećih organizatora obrazovanja odraslih, već samo onih koji su se aktivno uključili u pripremu IX festivala, s tim što je otvoren za dopunu programima ostalih zainteresovanih organizacija.

NARODNA BIBLIOTEKA BOR

U skladu sa Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti, jedan od osnovnih zadataka javne biblioteke je da pruža osnovne uslove za učenje tokom čitavog života i ostvarivanje kulturnog napretka pojedinaca i različitih društvenih grupa. U skladu sa tim, u okviru svojih programskih aktivnosti NBB u svom prostoru organizuje različite sadržaje za različite ciljne grupe.

1. Edukativne radionice za odrasle namenjena upoznavanju zainteresovanih korisnika sa domaćim digitalnim bibliotekama, repozitorijumima i bazama podataka i načinima njihovog korišćenja
Učesnici : Odrasli zainteresovani korisnici biblioteke; u grupi okvirno 15 učesnika

2. Predstavljanje književnog stvaralaštva kao "suđenje književnosti" Borskog književnog teatra, kroz tribine i razgovore, promociju pojedinih pisaca i književnih
Učesnici: Odrasli sugrađani (oko 80 po programu), poklonici književnosti koju pišu zavičajni autori i poznati domaći i svetski književnici

3. Tribine / Radionice na temu „Kako se piše istorija“
Učesnici: Odrasli sugrađani, različitih generacija, koje ujedinjuje interesovanje za istoriju; oko 60 po tribini/radionici

4. Serija predavanja na temu porodica i kako je sačuvati
Učesnici: Namenjena roditeljima adolescenata(konkretni učesnici biće određeni u saradnji sa savetima roditelja borskih osnovnih škola) ali i ostalim zainteresovanim sugrađanima raznih generacija; od 60 do 80 po predavanju

5. Promocija digitalizovane neknjiževne građe
Učesnice: najširi krug građana Bora, posebno onih na koje se pojedini sadržaji odnose

Informacija o programima: Informativno odeljenje - tel. 030 458 120, meil nbb.informativno@gmail.com, sajt http://biblioteka-bor.org.rs

Tekući program do kraja 2015. izložba : Portret kao industrijski pejzaž.

MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE BOR

Muzej rudarstva i metalurgije Bor, kao specijalizovani muzej sve više razvija svoje obrazovne funkcije namenjene i deci i odraslima, koristeći različite klasične i inovativne forme, kako u svom prostoru tako i u okruženju.
Edukativna delatnost Muzeja rudarstva i metalurgije obuhvata različite manifestacije, radionice, stručna predavanja i vođenje kroz izložbe i postavke, čime se javnosti na pravi način prezentuju kulturne vrednosti. U skladu sa tim, u 2016. planiraju se različite programske aktivnosti za različite ciljne grupe odraslih:

1. Festival arheološkog filma
Učesnici: Odrasli zainteresovani posetioci za dostignuća u oblasti arheologije
Trajanje: 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 500

2. Festival etnološkog filma
Učesnici: Odrasli zainteresovani posetioci za etnološko nasleđe
Trajanje: 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 500

3. Muzeji Srbije deset dana od 10 do 10
- Izložba
Trajanje : 10 dana
Ukupan broj očekivanih posetilaca: oko 1000, različite generacije

4. Radionice ''U susret Vaskrsu''
Učesnici: sugrađani različitih generacija
Trajanje: 1 dan
Ukupan broj posetilaca: oko 80

Planiraju se izložbe (arheološka, etnološka, likovna, prirodnjačka) za različite ciljne grupe.
Tekuća aktivnost u novembru i decembru 2015.:
IZLOŽBA "Nebeski letači" u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom iz Beograda:

Informacija o programima: ul. Moše Pijade 19, tel. 030 423560 , meil muzej5@mts.rs , sajt http://www.muzejrudarstvaimetalurgije.org

CENTAR ZA KONTINUIRANO OBRAZOVANJE ODRASLIH – Tehnička škola Bor

Kao organizaciona jedinica Tehničke škole, Centar se bavi pružanjem usluga neformalnog obrazovanja kao organizovanih procesa učenja na osnovu posebnih programa, radi sticanja znanja, vrednosti, stavova, sposobnosti i veština sa ciljem unapređenja ličnog razvoja odraslih, zapošljavanja i drugih socijalnih aktivnosti.

Tehnička škola je javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, na osnovu verifikacije Ministarstva prosvete.
Centar ima u ponudi preko 100 različitih programa obuke
Na zahtev građana, posebno nezaposlenih, poslodavca ili organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, kao i lokalne zajednice ili državnih organa, Centar može obavljati sledeće aktivnosti:

1. sprovođenje programa obrazovanja odraslih (izradu i realizaciju obuka iz različitih područja rada proizvodnja i prerada hrane, lične usluge, grafičarstvo, hemija, rudrastvo i geologija, mašinstvo, metalurgija, informatika itd.) po narudžbini poslodavca ili polaznika;
2. ocenjivanje i ispiti;
3. priznavanje prethodnog učenja koje odgovara standardu ključnih ili stručnih kompetencija

Informacije na: 030/21-000-24, 2432-270, ul. Beogradska 10, meil tehnickaskolabor@mts.rs, sajt http://www.tsbor.edu.rs


DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA


Veći broj različitih obrazovnih programa na području zaštite životne sredine, klimatskih promena i održivog razvoja Društvo mladih istraživača Bor je koncentrisalo u kompleksan program "Ekološki dani Bora 2016.", koji organizuje u saradnji sa Kancelarijom za životnu sredinu opštine Bor i velikim brojem ostalih partnera.
Program je pokrenut pre više od deset godina (2003.) kao nastavak prethodnog programa "Dani mladih istraživača". Realizuje se svake godine kroz različite oblike: tribine, promocije i prezentacije, izložbe, izlete, naučno-stručne skupove, ulične manifestacije, konkurse, takmičenja u znanju, festivale nauke i reciklaže i dr. na različite ekološke teme a povodom značajnih međunarodnih, nacionalnih i lokalnih ekoloških datuma. U 2016. godini obuhvata trideset i dve teme povodom svakog značajnog ekološkog datuma, počev od Svetskog dana ekološke edukacije 26. januara do Međunarodnog dana planina 11. decembra ( u proseku 2 do 3 programa mesečno).
Ovi programi usmereni su ka mladima i ka odraslima – nastavnicima, roditeljima, predstavnicima javnih i kulturnih institucija i ostalim građanima. Svaki program osmišlja i realizuje određena institucija i u samoj priprenoj fazi neophodno je edukacija realizatora programa radi uspešnog ostvarivanja ciljeva programa. Kada se u realizaciju programa uključuju mladi počinje se od edukacije edukatora koji dalje vode mlade kroz ovaj proces i prenose ga na posetioce – građanstvo koje posećuje realizaciju programa.

Učesnici: Prosečno je pedesetak učesnika po tribini i izletu, a više stotina i hiljada na uličnim manifestacijama, izložbama i festivalima.

Tekuće aktivnosti u okviru Ekoloških dana Bora 2015. u novembru i decembru 2015.:
Programi obeležavanja svetskih dana ekoloških pokreta 17. 11., zaštite zemljišta 5.12., volonterizma 5.12. i planina 11.12. 2015.

Informacije na: ul. 3. oktobra 71, tel. 030 444 241, meil mibor@ptt.rs, sajt www.mibor.rs

GRAĐANSKA ČITAONICA : EVROPA"


Udruženje Građanska čitaonica "Evropa" deluje od 1997. godine sa glavnim programima edukacije za odrasle, izdavačkom delatnišću i organizacijom medijskih kampanja.
U 2015. od februara do novembra realizuje program obuke Roma kroz Školu novinarstva za Rome (dvadeset tema, od kojih je najviše obrađivana tema Radno angažovanje Roma, a završna tema je Legalizacija romskih naselja)
U 2016. godini planirani su sledeći programi obrazovanja odraslih:

1. Škola veb novinara, za deset polaznika
2. Škola energetske efikasnosti, za 20 polaznika
3. ECDL obuka iz informatike, do 20 polaznika
4. Obuka za razvoj veština za zapošljavanje, do 20 polaznika

Prijave zainteresovanih na 030 422 386, Kralja Petra I 23, meil evropa@kcbor.net


GERONTOLOŠKO DRUŠTVO BOR


Program kontinuiranog obrazovanja starijih ,, ZNANJEM PROTIV PREDRASUDA,,

Cilj programa je praćenje primene informatičke tehnologije, stvaranje uslova za edukaciju i bolju komunikaciju starih kroz atraktivne programe informatičke obuke u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i mogućnostima, a u funkciji aktivnog starenja
Zbog nedovoljne uključenosti u obrazovanje, nedovoljnog poznavanja i korišćenja IKT u svakodnevnom životu, posebno interneta, stara lica imaju potrebe za uvođenjem aktivnosti kao što je informatička obuka starih. U okviru ove aktivnosti predviđen je kontinuirani informatički kurs za grupe od 15 polaznika sa stručnim predavačem. Zasniva se na praktičnim vežbama polaznika u korišćenju različitih mogućnosti koje pruža ineternet – elektronska komunikacija - sa udaljenim članovima porodice, sa lekarom, prodavnicama, elektronsko plaćanje, društvene mreže, informisanje, obrazovanje, međusobna komunikacija starih i sl. To bi bila prilika da starije osobe - polaznici kursa , nauče nešto novo, a da zatim to prenesu svojim vršnjacima i time prošire obim informatičke obuke, razvijaju međugeneracijski dijalog, ujedno podstičući motivaciju i promovišući aktivnu i kreativnu starost ( vršnjačka edukacija).
Obuka bi se odvijala u prostoru Kluba za stara lica i sa opremom koju poseduje klub.

Prijave zainteresovanih: Klub za stara lica, Penzionerska 1, 030 425 052

Tekuća aktivnost krajem 2015.: Škola praktične primene informatike - kako ostvariti kontakt sa lekarom putem savremene informatike

POKRET ZA NOVO DOBA


Pokretb za novo doba je novoformirano udruženje građana koje, pored ostalih aktivnosti, želi da razvije i obrazovne programe. U 2016. predviđena su dva stalna programa obrazovanja odraslih:

1. Seminar za izradu projekata i biznis planova.

U aktivnosti udruženja PZND-a uključio se veliki broj nezaposlenih, za koje je uočeno da ne poseduju znanja potrebna za razvoj preduzetništva, pripremu projekata i biznis planova neophodnih za osnivanje malih preduzeća, zanatskih radnji i drugih oblika preduzetništva. Seminar je namenjen upravo toj strukturi korisnika.
Seminar će biti organizovan u trajanju od dva dana, više puta tokom godine. Pored predavanja o izradi projekata i biznis planova, seminar će sadržati i radionice, na kojima će učesnici vežbati na konkretnim primerima projekata i biznis planova kako se rade ovi dokumenti. Svaki polaznik seminara će imati zadatak da izradi jedan projekat ili biznis plan. Predavači će biti saradnici PZND-a.
Seminar će obuhvatiti 15 učesnika iz redova nezaposlenih članova udruženja PZND i drugih zainteresovanih odraslih gradjana.

2. Serija tribina pod nazivom „ Nove potrebe i mogućnosti u razvoju poljoprivrede Borskih sela „

Usmeravajući svoju aktivnost prema selu i uključujući stanovnika sela u svoje programe, udruženju PZND je došlo do saznanja da se u Borskim selima ne poznaju dovoljno savremene tehnologije u poljoprivredi i da se ne koriste prirodne pogodnosti okoline Bora za razvoj poiljoprivrede. Takodje da su zemljoradničke zadruge prestale sa radom, a ne postoji znanje o novim oblicima udruživanja, kao i da se posebno neshvataju posledice klimatskih promena na poljoprivredu i mogućnosti adaptacije poljoprivrednoj proizvodnji. Poseban je problem kako staračka domaćinstva koja sve više dominiraju u Borskim selima da nastave da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Serija tribina obuhvatiće u proseku 15 - 20 učesnika po tribini u 12 sela Borske opštine Svaka tribina će trajati u proseku 2 sata, i biće u zavisnosti od interesovanja organizovana u svakom selu (12 sela) i po potrebi više puta, a pored upoznavanja sa temom učesnici će imati prilike da postavljaju pitanja, da razresavaju dileme, da dobiju savete u rešavanju datih problema u poljoprivrednom domaćinstvu i sl. Teme koje će obuhvatiti serije tribina su:

a) Organska proizvodnja
b) Neophodnost udruživanja kao uslov za brži razvoj poiljoprivredne proizvodnje.
c) Prilagodjavanje poljoprivredne proizvodnje klimatskim promenama.
d) Uslovi za proizvodnju lekovitog bilja na teritoriji Borske opštine.
e) Psiho-socijalna prodška starim licima na selu, posebno u poljoprivrednim domaćinstvima.

Serija tribina obuhvataće u proseku 15 - 20 učesnika po tribini. Predavači će biti saradnici PZNDa.
Krajem 2015. odvija se aktivnost na obilasku sela i ispitivanju konkretnih obrazovnih potreba pojedinih kategorija seoskog stanovništva i uslova za organizivanje serije tribina.

Informacije na:
sajt https://www.facebook.com/people/Pokret-Za-Novo-Doba/100010157289365


AKADEMSKI KULTURNI KLUB TEHNIČKOG FAKULTETA

Akademski kulturni klub Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu se bavi promocijom i negovanjem svih vrsta umetnosti kroz različite kulturne aktivnosti i obrazovne programe: izložbe, književne i muzičke večeri, škole poezije, slikarstva, grafike, web dizajna, pravilnog recitovanja i dr. samostalno ili u saradnji sa partnerima.

Orgnizacije još uvek nema formalni status a pokrenuta je u februaru mesecu 2014. godine povodom obeležavanja Dana studenata na Tehničkom fakultetu u Boru, kao rezultat opredeljenja da tehnička inteligencija koja radi i školuje se na Tehničkom fakultetu proširi svoje vidike kroz različite kulturne i obrazovne programe.
Profil učesnika i veličina grupa: 50 učesnika (studenti, asistenti, profesori i zaposleni na Tehničkom fakultetu u Boru) kao i ostali zainteresovani građani prilikom nastupa u okviru partnetrskih aktivnosti ( programi Ekoloških dana Bora, festivali nauke i dr.). Koristiće se prostori narodne biblioteke, Studentskogh centra, Tehničkog fakulteta, škola i dr.

Akademski kulturni klub Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu, u daljem periodu će nastaviti uspešnu saradnju sa svojim partnerskim organizacijama, Savezom slovenačkih kulturnih zajednica Srbije i Društvom mladih istraživača Bor u cilju promovisanja kulture i svih oblasti umetnosti. Obrazovni program ove neformalne grupe će nadalje obuhvatiti školu pravilnog recitovanja i pravilnog pisanja pesama i proznih tekstova. Takođe u saradnji sa pomenutim Savezom slovenačkih kulturnih zajednica Srbije nastaviće obuku iz slovenačkog jezika i slovenačke kulture, takođe će biti zastupljena serija predavanja o istoriji Slovenije. Kao rezultat svega ovoga, u planu za 2016. godinu je izdavanje dvojezične zbirke dečjih pesama, foto izložba o planinama u Sloveniji i snimanje radio emisije o zanimljivim istorijskim činjenicama Slovenije. Kao i do sada, Akademski kulturni klub će pesmama i fotografijama svojih članova učestvovati na obeležavanjima svetskih ekoloških datuma u programu Ekološki dani Bora i festivalu nauke, koji su u organizaciji Društva mladih istraživača Bor.

Tekuća aktivnost do kraja 2015. :
Akademski kulturni klub će pesmama i fotografijama svojih članova učestvovati na obeležavanjima svetskih ekoloških datuma u programu Ekološki dani Bora 2015.


DRUŠTVO PČELARA SLATINA

Obrazovni program: Edukacija građana i stručno usavršavanje pčelara


Velika zainteresovanost stanovnika Slatine i ostalih sela za pčelarstvo, a pritom nepostojanje tradicije, iskustva i znanja za bavljenju pčelarstvom. Zato je započet program opšte i stručne obuke zainteresovanih. Ostvarena je veoma dobra saradnja sa Savezom pčelara Srbije koji je obezbeđivalo stručne predavače za najveći deo predavanja koja su organizovana u proseku jednom u mesec do dva.
Organizovanje serije predavanja na opšte i stručne teme iz oblasti pčelarstva, posebno na teme:. "Zazimljavanje pčelinjih zajednica“, „Borba protiv varoe - krpelj“, „Korišćenje pčelinjih proizvoda u apiterapiji“, „Prolećni razvoj pčelinjih društava“, „Značaj korišćenja meda u ljudskoj ishrani“.

Profil učesnika i veličina grupe:
Od 30 do 80 učesnika po predavanju, zavisno od konkretne teme / predavanja se održavaju u prostorijama škole u Slatrini a u slučajevima veće grupe predavanja se održavaju u Sali Doma kulture). Učesnici su pčelari, deca školskog uzrasta, mladi, nezaposleni i šire zainteresovano građanstvo

Informacije na: selo Slatina, meil pcelari.slatina@gmail.com

USLOVI ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Na festivalu obrazovanja odraslih 2014. i u toku priprema IX festivala obrazovanja odraslih 2015. ukazano je na neke uslove koje je neophodno obezbediti da bi se program uspešno realizovao:

1. Razviti širu aktivnost na sagledavanj obrazovnih potreba različitih kategorija odraslih.

2. U redovnom obrazovnom sistemu na svim nivoima redovnog obrazovanja razvijati kompetencije učenika i studenata za doživotno obrazovanje kao i kompetencije nastavnika i roditelja da usmeravaju i obezbeđuju učenicima sticanje ovih kompetencija.

3. Iako generalno u opštini Bor nema izraženih problema sa prostorom za obuku i obrazovanje odraslih, neophodno je da lokalna zajednica obezbedi aktiviranje ili minimalnim ulaganjem osposobljavanje školskih prostora koji se ne koriste (seoske škole, slobodne učionice u gradskim školama) odnosno ustupanje organizatorima obrazovanja odraslih ukoliko škole same ili u saradnji sa partnerima već ne razviju obrazovne programe za odrasle

4. Više koristiti mogućnosti savremenih IKT i Interneta za obrazovanje odraslih

5. Nastaviti sa finansijkom pomoći i po mogućnosti povećavati visinu sredstava koja se u opštinskom budžetu izdvajaju za obrazovne aktivnosti NVO i ostalih organizatora obrazovanja odraslih

7. Obezbediti veću vidljivost obrazovnih programa za odrasle koji se nude, njihove realizacije i posebno rezultata, u čemu je nezamenljiva uloga lokalnih medija ali i novih internet medija i društvenih mreža.

8. Osposobiti rukovodstva i saradnika NVO za pripremu i realizaciju obrazovnih i drugih projekata, aktiviranje zajednice u pravcu kontinuiranog učenja, prikupljanje sredstava i sticanje neophodnih andragoških znanja potrebnih za obrazovanje odraslih.

9. Formirati koordinacioni odbor predstavnika zainteresovanih organizatora obrazovanja odraslih u opštini koji bi koordinirao obrazovne programe, pružao pomoć organizatorima obrazovanja, povezivao potencijalne partnere i dr.

Okvirni program obrazovanja odraslih u lokalnoj zajednici Bor za 2016. otvoren je za dopune programima drugih organizatora obrazovanja odraslih. Program je postavljen na sajt Društva mladih istraživača Bor www.mibor.rs i može se dopuniti prijavom na mibor@ptt.rs kao i na forum Društva mladih istraživača http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1361 gde se može direktno dopuniti.


Okvirni program pripremilo:

Društvo mladih istraživača Bor
draganr Poslato - 15 Nov 2015 : 16:24:17
U Č E NJ E U Z A J E D N I C I

IX FESTIVAL OBRAZOVANJA I UČENJA ODRASLIH B O R
ČETVRTAK 19. NOVEMBAR 2015.

NARODNA BIBLIOTEKA BOR, 18,00 časova

PROGRAM


1. Otvaranje festivala

2. Prezentacija: Okvirni program obrazovanja odraslih u Boru za 2016. godinu - DMI Bor

3. Prezentacija: "Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih u Boru i savremene tendencije u obrazovanju odraslih" - Tehnička škola Bor

4. Prezentacija: "Ekološki dani Bora" kao obrazovni program za odrasle
5. Prezentacija: Nove potrebe i mogućnosti razvoja poljoprivrede u borskim selima -Pokret za novo doba Bor

6. Obrazovno - kulturni program Narodne biblioteke: Izložba PORTRET KAO INDUSTRIJSKI PEJZAŽ

7. Škola poezije Akademskog kulturnog kluba TF Bor

8. Podela diploma polaznicima obrazovnih programa Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda u okviru IX Festivala učenja odraslih - DMI Bor i polaznicima Škole novinarstva za Rome - Čitaonica Evropa

9. Prezentacije ostalih programa i diskusija

10. Koktel


Za organizatore

DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA
BOR


draganr Poslato - 10 Nov 2015 : 22:43:35
Obrazovni projekti prijavljeni na konkurs opštine Bor za finansiranje aktivnosti NVO 2015. Prihvaćeno je 11 programa, dok je 9 odbijeno zbog nedostatka sredstava ili nepotpune dokumentacije.

1. Asocijacija za razvoj Bora
Obrazovanje za budućnost - zelena ekonomija u opštini Bor
nije odobreno zbog nedostatka sredstava

2. Udruženje građana "Village" - pokret za razvoj sela
5. međunarodni festival folklora "Malinik"
odobreno 200.000 din

3. Društvo za zaštitu životinja "Beban"
Edukacijom do humanosti (briga za zaštitu pasa i mačaka lutalica)
Odobreno 404.500 din

4. Udruženje građana "Kosmopoliten"
Bezbedan na Internet - jedini pravi
nije odobreno zbog nedostatka sredstava

5. Udruženje građana makedonske nacionalne manjine Borskog regiona "Pelister"
Edukacija kroz kulturu uspomena
Odobreno 95.000 din

6. Udruženje građana "Tiki"
Kurs za frizere i škola šminkanja
nije odobreno zbog nedostatka sredstava

7. SIK "Rock & Ice"
Nauči da reaguješ
nije dobreno zbog nepotpune dokumentacije

8. Građanska čitaonica "Evropa"
Čuvajmo energiju
nije odobreno zbog duga opštini iz prethodnih godina

9. Društvo pčelara Krivelj
Edukacija članova, poseta sajmovima i uglednim pčelarima
nije odobreno zbog nedostatka sredstava

10. Društvo Roma "Napred"
Od igre do školice
Odobreno 181.600 din

11. Resurs centar Bor
Letnja škola ljudskih prava
Odobreno 480.000 din

12. Udruženje roditelja "Bebironče"
U susret porodici
Odobreno 100.000

13. Opštinska organizacija invalida rada
Budimo veseli u trećem dobu
odbijeno zbog nekompletne dokumentacije

14. Udruženje građana "Aurora"
Pompoć i podrška deci uključenoj u inkluzivno obrazovanje u opštini Bor
Odobreno 219.000 din

15. Udruženje građana "Pištaljka"
Starost nije hendikep
Odbijeno zbog nekompletne dokumentacije

16. Gerontološko društvo
nastavak projekta Sigurna starost
odbijeno zbog nekompletne dokumentacije

17. Gerontološko društvo
Programske aktivnosti GD i manifestacija Zlatna svadba
odobreno 200.000

18. Udruženje građana "Kokoro"
Promena na bolje - mere uz otvorene zaštite
Odobreno 188.370 din

19. Centar za samostalni život OSI
Programske aktiovnosti u 2015
Odobreno 199.500 din

20. Nevladina organizacija "Sveza"
Svet mašte učenja i druženja
Odobreno 209.500 din

Na IX festival obrazovanja odraslih 2015. biće pozvani predstavnici svih navedenih organiuzacija kako bi se zauzeo stav o neophodnosti dalje podrške opštine Bor obrazovnim programima nevladinih organizacija.
draganr Poslato - 10 Nov 2015 : 22:25:29
Treći seminar u okviru programa IX festivala obrazovanja i učenja odraslih biće održan u Beogradu 13. i 14. novembra 2015.

Tema seminara je: Andragoška obuka

Tematske celine: Potrebe odraslog učenika, stvaranje povoljnog ambijenta za učenje, kreiranje programa obrazovne aktivnosti, realizacija programa obrazovne aktivnosti


Iz Bora su polaznici seminara: Dragana Ignjatović - Muzej rudarstava i metalurgije, Violeta Stojmenović i Vesna Tešović - Narodna biblioteka, Drago Nižol - Pokret za novo doba, Sanela Božinović - Akademski kulturni klub TF i Dragan Ranđelović - Društvo mladih istraživača.IX Festival učenja odraslih
Obuka „Kreiranje i realizacija obrazovnog programa“
Beograd, 13-14.11.2015.g.


PROGRAM RADA


Petak, 13. novembar

10.00-11.30 Uvodna radionica – Međusobno upoznavanje učesnika i predstavljanje programa

Specifičnosti učenja i obrazovanja u odraslom dobu

11.30–12.00 Pauza

12.00–13.30 Formulisanje ciljeva obrazovnog programa

Obrazovni programi usmereni na ishode (na nivou znanja, veština i stavova)

13.30-14.30 Pauza za ručak

14.30–16.00 Sadržaj, njegovo strukturiranje i konstruktivno planiranje celina programa

Izrada predloga programa

16.00–16.30 Pauza

16.30-18.00 Odlike efektivne prezentacije

Prezentacija predloga programa


Subota, 14. novembar

9.00 – 10.30 Stvaranje povoljnog ambijenta za učenje

Ključni akteri procesa

10.30-11.00 Pauza

11.00-12.30 Odlike efektivne komunikacije u obrazovnom procesu

Aktivno slušanje

12.30-13.30 Pauza za ručak

13.30-15.00 Evaluacija obrazovnog programa

Izveštavanje i promotivne aktivnosti

15.00- 15.30 Pauza

15.30-17.00 Sumiranje, evaluacija i zatvaranje obuke
draganr Poslato - 10 Nov 2015 : 16:47:10
SVEDOČANSTVA O UČENJU

Pogledajte na

https://www.youtube.com/watch?v=evNV6V0CTRc

https://www.facebook.com/dvn.eu/

http://dodjohvidehnaucih.eu/celozivotno-ucenje/osnovne-informacije/
draganr Poslato - 04 Nov 2015 : 00:59:12
IX Festival učenja odraslih
Obuka „Lokalna zajednica“
Beograd, 7-8.11.2015.g.


PROGRAM RADA
Subota, 7. novembar
10.00-11.30 Dobrodošlica
Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima seminara
Šta je lokalna zajednica
Uključenost lokalne zajednice
Kako predstaviti zajednicu
11.30-11.50 Pauza za kafu
11.50-13.15 Građanska participacija
13.15- 14.30 Pauza za ručak
14.30-15.30 Opšti koraci u razvoju zajednice
Identifikacija problema i potreba
Tehhnike za ispitivanje potreba
15.30-15.50 Pauza za kafu
15.50-18.00 Mapiranje lokalnih resursa
Nedelja, 8. novembar
9.00 – 10.30 Uključivanje gradjana u postavljanje ciljeva
10.30-10.50 Pauza za kafu
11.05-13.00 Partnerstvo u zajednici
Prikupljanje sredstava u zajednici
13.00-14.15 Pauza za ručak
14.15-15.40 Organizovanje događaja u zajednici kao način prikupljanja sredstava
15.40- 16.00 Pauza za kafu
16.00-17.00 Prezentacija praktične vežbe
Sumiranje seminara
Evaluacija seminara

Iz Bora će učestvovati Vesna Tešović, ispred Narodne biblioteke, Danijel Efremov, ispred Pokreta za novo doba i Dragan Ranđelović, ispred Društva mladih istraživača.

Etos diskusioni forum © Etos Vrh strane
Strana je generisana za 0.2 sek. Timočka krajina na Internetu