Štampaj stranu | Zatvori okvir

Bibliografija o prirodi Karpatske Srbije

Printed from: Etos diskusioni forum
Topic URL: http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1154
Printed on: 18 Mar 2018

Topic:


Autor teme: draganr
Subject: Bibliografija o prirodi Karpatske Srbije
Posted on: 27 Sep 2008 19:19:49
Message:

Društvo mladih istraživača Bor izdalo je 2004. godine "PRELIMINARNU BIBLIOGRAFIJU KARPATSKE SRBIJE" kao sopstveni doprinos pripremama za implementaciju Konvencije o održivom razvoju Karpata (Karpatska konvencija). U međuvremenu, Karpatska konvencija je usvojena, a jedna od glavnih aktivnosti u njenom sprovođenju je očuvanje biodiverziteta.

Autori bibliografije su Prof dr Predrag Jakšić, tada zaposlen u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, a sada profesor na Biološkom fakultetu niškog univerziteta, zatim Dragan Ranđelović, predsednik DMI Bor i Toplica Marjanović, rukovodilac Ekološkog kluba DMI Bor. Knjiga je štampana u 500 primeraka i obuhvatila je preko 2500 bibliografskoh jedinica.

Obzirom da je ovaj tiraž uglavnom razdeljen i da postoji još dosta bibliografskih jedinica koje nisu obuhvaćene, prezentiraćemo na ovom Forumu u grupi tema koje se odnose na Karpatsku konvenciju, sve u knjizi objavljene bibliografske jedinice sa pozivom autorima da se jave sa novim bibliografskom jedinicama kako bi sakupili građu za drugo, dopunjeno i prošireno izdanje Bibliografije.

POZIV AUTORIMA - JAVITE SE U DISKUSIJI OVE TEME, DOPUNITE SVOJE RADOVE PO METODOLOGIJI BIBLIOGRAFIJE

Replies:


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 19:25:27
Message:

Pored karte Karpatske Srbije na naslovnoj strani (prema D. Gavriloviću) koja pokazuje područje obuhvaćeno prilikom prikupljanja bibliografskih jedinica, na početku knjige je i uvod na srpskom i engleskom jeziku, koji navodimo u celini:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


UVOD


Ovom bibliografijom obuhvaćeni su radovi iz domena geodiverziteta i biodiverziteta prostora Karpatske Srbije. To je prostor na kome se sučeljavaju Balkanske planine i Karpati, čije granice su već jedan vek predmet diskusije. Mi smo prihvatili granice koje je postavio prof. dr D. Gavrilović. One idu od Dunava na severu do Knjaževca i Sokobanje na jugu. Istočnu granicu čini linija Sip – Brza Palanka – Zaječar – Knjaževac. Zapadna granica ide od Golupca, preko Despotovca i Plane do Mozgova i Bovana. Prostor, dakle, obuhvata Djerdap, Miroč, Homolje, Beljanicu, Kučajske planine, Deli Jovan, Malinik i Rtanj.
Bibliografijom su obuhvaćeni radovi koji tretiraju fundamentalnu građu. Reference koje se odnose na primenjena istraživanja, tehnološke procese i stanje životne sredine, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, kulturno-istorijsko nasleđe područja, etničke i istorijske prilike i dr. nisu obuhvaćene.

Na Petoj Ministarskoj konferenciji u Kijevu, 21-23. maja 2003. godine Srbija je pristupila Karpatskoj konvenciji (Convention on the protection and sustainable development of the Carpathians). Nacionalni park "Djerdap” je deo teritorije Karpatske Srbije koji je obuhvaćen konvencijom. Međutim, planirajući rad na ovoj bibliografiji zauzeli smo stav da je racionalno da se bibliografijom obuhvati ceo prostor Karpatske Srbije. Time bi se neposredno olakšao rad na studiji područja Djerdapa, ali bi se spremno dočekala i naredna etapa – studija celokupnog prostora Karpatske Srbije.

Pristupanje Karpatskoj konvenciji je prilika za Srbiju da se uključi u brojne integrativne tokove u sveri zaštite geodiverziteta i biodiverziteta na nivou Evrope. Od neposrednog interesa za Srbiju je oko 30 konvencija i inicijativa na globalnom i regionalnom nivou a sve one se mogu integrisati kroz projekte Nature 2000 i The Pan-European Ecological Network. Dobro poznavanje geodiverziteta i biodiverziteta je elementarni preduslov razvijanja ovih inicijativa kod nas a ova bibliografija treba da doprinese tom poznavanju.

Naslovom „Preliminarna bibliografija …” želeli smo da istaknemo da ne pretendujemo na sveobuhvatnost referenci. Svesni smo činjenice da su nam mnogi izvori ostali nedostupni. Upućujemo, zato, korisnicima molbu da nas obaveste o propuštenom kako bi smo u drugom izdanju otklonili nedostatke.

U narednim diskusijama prikazaćemo azbučni katalog autora bibliografskih jedinica obuhvaćenih knjigom.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 19:28:02
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


A

Adamović, L., 1892. O vegetaciji jugoistočne Srbije, Niš.
Adamovič, L., 1911. Flora jugoistočne Srbije. Jugoslavenska akademija nauka, knj. 175, 177, 179, 181, 183, 185, 188, Zagreb.
Adamović, Ž., 1967. Stanište vrste Zeuneriana amplipennis (Br. W.) kod Tekije u Đerdapu, Srbija (Tetigoniidae, Orthoptera). Glasnik Prirodnjačkog muzeja, B, 22: 153-172, Beograd.
Adamović, Ž., 1968. On the Orthoptera of the Đerdap Gorge, Serbia. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, B, 23: 185-191, Beograd.
Adamović, Ž., 1969. The distribution and the abundance of Orthoptera in the area of the Đerdap Gorge in Serbia. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, B, 24: 73-136, Beograd.
Adamović, Ž., 1969. Odnos prema staništu nekih bliskih vrsta Tetrigida, Orthoptera, Ekologija, 4(2):165-184, Beograd, (on-line baza časopisa Ekologija,
www.des.org.yu.ekologija).
Adamović, Ž., 1970. Swampy and sandy habitats of Orthoptera in NE Srbija. Ekologija, 5(1): 81-100, Beograd.
Adamović, Ž., 1971. Orthoptera of the dry, grassy habitats of the Đerdap gorge and its surrounding country, NE Serbia. Acta entomologica Jugoslavica, 7(1): 11-28, Zagreb.
Adamović, Ž., 1975. Pregled vrsta Mantodea i Saltatoria nađenih u SR Srbiji. (Review of the species on Mantodea and Saltatoria recorded in Serbia) SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, 1: 9-84, Beograd.
Adamović, Ž., 1988. Distribution and population variability of Cicindela germanica (Coleoptera, Cicindelidae) in Yugoslavia. Bulletin T. XCVIII de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts Classe des Sciences naturelles et mathématiques, Sciences naturelles No 30: 33-46, Beograd.
Ajdačić, N., 1985. Istraživanje stepena radioaktivne kontaminacije u slivu Timoka, Peka i Dunava, Godišnji izveštaj 1982/85 po projektu Zaštita i unapređenja životne i radne sredine regiona Zaječar, Bor.
Aleksić, B., Grubić, A., Kalenić, M., 1967. Protorozoik i rifeokambrijum, VIII Kongres KBGA, Geološki pregled Karpato-balkanida, Beograd.
Aleksić, D., Kalenić, M., Pantić, N. i dr., 1974. Istorijsko - geološka evolucija kontinentalne, prelazne i okeanske litosfere u Srbiji 8i susednim oblastima, Zbornik „Metalogenija i koncepcije geotektonskog razvoja Jugoslavije”, Beograd.
Aleksić, D., 1983. Geohemijska korelacija vulkanita timočkog magmatskog kompleksa, Magistarska teza, RGF, Beograd.
Aleksić, V. Kalenić, M., 1966. Osnovne crte sedimentacije, mafgmatizma i tektonskog razvića centralne i istočne Srbije, Referati, VI savetovanje geologa Jugoslavije, Savez geoloških društava SFRJ, I: 96-130, Ohrid.
Aleksić, V., Kalenić, M., 1967. On the Evolution of Magmatizam in the Ensialic Alpine Geosynclinal of Eastern Serbia and the Ensimatic Dinaric Geosynclinal Belt., VIII kongres Karpatsko-balkanske geološke asocijacije, II: 9-30, Beograd.
Aleksić, V., 1969. Epigeosinklinalne etape razvoja severne grane alpijske geosinklinalne oblasti u istočnoj Srbiji, Zapisnici srpskog geološkog društva za 1969., Beograd.
Aleksić, V., 1969. Osnovni principi reonizacije rudnih ležišta alpijske ensijamične geosinklinalne oblasti istočne srbije, Zapisnici Srpskog geološkog društva za 1964-1967., 797-806, Beograd.
Aleksić, V., Kalenić, M., 1969. Osnovi ustanovljenija tektoničeskoj evoljuciji severnoj vetvi aljpijskoj geosinkljinaljnoj oblasti vostočnoj i centraljnoj Serbiji, Acta geolog. Sc. Hungaricae, T. 13: 87-103, Budimpešta.
Aleksić, Valentina, Milutinović, S., Marić, M., Petrović, R., 1999. Fenomen suše i njene agro-ekološke posledice u Timočkoj krajini, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 69-72, Zaječar.
Aleksić Valentina, Milutinović, S., Marić, M. i Đorđević, N., 2004. Suša u Timočkoj Krajini i njen uticaj na biljnu proizvodnju (Draught in Timok region and its konsequences on plant production). Zbornik radova Ekološka istina ‘04: 224-228. Borsko jezero.
Andrée, Th., 1879. Die Erzlagerstätten Krivelj, Bor und Umgebung Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 34, Wien.
Andrée, T., 1880. Die Umgebung von Majdan Kučajna in Serbien. Jahrbuch d. k. k. geol. R.A. XXX Bd. Wien.
Andrić, B. i dr., 1972. Analiza građe Timočkog rov sinklinarijuma u svetlosti novih geoloških istraživanja, III savetovanje o bakru, Bor.
Andrić, J., 1997. Zdravstveni aspekt Brestovačke Banje. (Healt Aspects of Brestovačka Banja). Zbornik radova sa naučnog skupa priroda Brestovačke banje, 97-104, Bor. Anđelković, J., 1983. Problem životne sredine u Borskom basenu i njegova nastavna obrada, magistarski rad, Geografski fakultat, Beograd.
Anđelković, M., 1959. Stratigrafija jure i krede na istočnim padinama Velikog Grebena u severoistočnoj Srbiji. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXVI: 29-53, Beograd.
Anđelković, M., Petković, V. K., 1960. Geološka evolucija Karpato – balkanskog geosinklinalnog prostora istočne Srbije, Geološki anali Balkanskog poluostrava, XXVII, Beograd.
Anđelković, M., 1963. Novi podaci za geologiju severoistočne Srbije. Zapisnici SGD za 1963. godinu. Beograd.
Anđelković, M., 1967. Strukturno-facijalne zone Karpato- balkanida Srbije, Zbornik radova, Bor.
Anđelković, M., Grubić, A., Sikošek, B., 1967. Strukturno-facijalne zone Karpato-balkanida istočne Srbije, Geološki pregled Karpato-Balkanida istočne Srbije, KBGA, 103-119, Beograd.
Anđelković, M., Sikošek, B., 1967. Opšte tektonske crte (istočne Srbije), Geološki pregled Karpato-Balkanida istočne Srbije, KBGA, 120-126, Beograd.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1967. Gornjojurski dolomiti istočne Srbije, Zbornik radova, V, Bor.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1967. The Upper Cretaceous Volcanogenic sediment complex of the Carpatho – Balkan Middle belt – East Serbia, VIII kongres KBGA, Beograd.
Anđelković, M., 1969. Stratigrafija fliša u Karpato-Balkanu Jugoslavije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXIV: 1-10, Beograd.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1972/1973. Timočki slojevi u Karpato-balkanidima istočne Srbije, Zbornik radova RMF i Instituta za bakar Bor., XIV, Bor.
Anđelković, M. i Nikolić, P., 1974. Položaj, rasprostranjenje i međusobni odnosi strukturno-facijalnih zona u Timočkoj eruptivnoj oblasti između Knjaževca, Bora i Majdanpeka. Zbornik radova Rudarsko-Geološkog i Metalurškog fakulteta u Boru, XVI, Bor.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1974. Tektonska rejonizacija Karpato – balkanida istočne Srbije, RMF i Institut za bakar Bor., XVI, Bor.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1974. Veliki šarijaž u tektonskoj građi istočne Srbije, Zapisnici SGD za 1973., Beograd.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1975. Gornja kreda u središnjem pojasu Karpato – Balkanida, Geologija Srbije, Stratigrafija, Beograd.
Anđelković, M., 1975. Jabukovački slojevi u severoistočnoj Srbiji. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXIX: 1-11, Beograd.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1975. Relativna starost vulkano - sedimentnih stena timočke eruptivne oblasti, Fond RMF, Bor.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1976. Opšti tektonski plan istočne Srbije. Geologija Srbije, IV, Tektonika, Beograd.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1977. Tektoničeskaja struktura Vostočnoi Serbii i ee položenie v predelah Karpato – Balkanskogo orogena, XI kongres KBGA, Kijev.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1978. Jedinstvo sastava i građe Karparto – Balkanida Jugoslavije, Rumunije i Bugarske, Zbornik radova RGF i Instituta za bakar, XX, Bor.
Anđelković, M.,1979/80. Ridanjsko – krepoljinska dislokacija, Geološki anali Balkanskog Poluostrva, XLIII-XLIV: 71-96, Beograd.
Anđelković, M., Nikolić, P., 1980. Skordiski šarijaž, Skordikum u Karpato – balkanidima Jugoslavije, Simpozijum regionalne geologije i paleontologije, Beograd.
Anđelković, M. i Nikolić, PP., 1980. Tektonika Karpato-Balkanida Jugoslavije. Univerzitet u Beogradu, Monografija, 20: 1-248. Beograd.
Anđelković, M., 1987/88. Paleogen između Rtnja i Nišave (istočna Srbija), Glasnik Prirodnjačkog muzeja, ser. A, 42/43, Beograd.
Anđelković, M. i dr., 1988. Paleografklo-stratigrafski razvoj oligocenskih i miocenskih jezerskih basena u istočnoj Srbiji, Geološki anali Balkanskog poluostrva, 52., Beograd.
Anđelković, M.,m Anđelković, J., 1991. Gornji eocen u Istočnoj Srbiji. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 55(1): 1-12, Beograd.
Anđus, Lj., 1990. Istraživanje Thysanoptera u Srbiji. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. B 45: 41-46, Beograd.
Angelus, J., (uredn.), 1996., Nacionalni park #208;erdap: pamtivek prorode i čoveka, 1-204, Ecolibri, Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije, NP Đerdap, Beograd.
Anić, M., Miljković, M., Milošević, N., 1983., Kompleksna ocena aerozagađenja u Boru.Arhiv Instituta za bakar, Bor.
Anonymous, 1949. Rešenje o stavljanju pod zaštitu države „Lazareve pećine”, Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti NR Srbije, br. 14. od 15.11.1949. godine, Beograd.
Anonymous, 1951-1995. Meteorološki godišnjaci I temperatura, vlažnost vazduha, vetar i oblačnost. Savezni hidrometeorološki zavod. Beograd.
Anonymous, 1951-1995. Meteorološki godišnjaci II padavine. Savezni hidrometeorološki zavod. Beograd.
Anonymous, 1951-1995. Hidrometeorološki godišnjaci - vodostaj, proticaj, prenos nanosa. Savezni hidrometeorološki zavod. Beograd.
Anonymous, 1952. Opšti katastar voda, Beli, Crni i Veliki Timok, Mlava, Pek. Savezna hidrometeorološka služba, Beograd.
Anonymous, 1954. FNR Jugoslavija. Karta izohijeta za period 1923-1940, razmera 1: 1,250.000. Geokarta, Beograd.
Anonymous, 1954. FNR Jugoslavija. Karta prosečnog godišnjeg hidroenergetskog potencijala od padavina, razmera 1: 1,250.000. Geokarta, Beograd.
Anonymous, 1954. FNR Jugoslavija. Karta prosečnog godišnjeg hidroenergetskog potencijala od voda koje se slivaju, razmera 1: 1,250.000. Geokarta, Beograd.
Anonymous, 1954. FNR Jugoslavija. Karta neto hidroenergetskog potencijala slivova, razmera 1: 1,250.000. Geokarta, Beograd.
Anonymous, 1954. FNR Jugoslavija. Karta gustine neto hidroenergetskog potencijala vodnih tokova i njihovih gravitacionih centara, razmera 1: 1,250.000. Geokarta, Beograd.
Anonymous, 1958. Vodoprivredna osnova Timočkog basena, Biljni prekrivač i biološke mere Borbe protiv erozije, Elaborat, knj. VI, Institut za vodoprivredu, Beograd.
Anonymous, 1958. Vodoprivredna osnova Timočkog basena, Stanje šumskog pokrivača i njegova ekonomska vrednost, Elaborat, Beograd.
Anonymous, 1959. Rešenje o stavljanju pod zaštitu države mešovite sastojine jele (Abies pectinata), bukve (Fagus silvatica), tise (Tahus baccata), mečje leske (Corylus colurna) i crnog jasena (Fraxinus ornus) na planini Malinik, Sl. Glasnik NR Srbije, 53: 886, Beograd.
Anonymous, 1961. FNR Jugoslavija. Karta izohijeta, R = 1: 1,500.000. Geokarta. Beograd.
Anonymous, 1970. Dopuna vodoprivredne osnove vodnog područja sliva Timoka, Poljoprivreda i šumarstvo, Elaborat, knj. II, sv. 2., Beograd.
Anonymous, 1970., Ispitivanje zagađenosti vazduha u Boru, Zavod za zdravstvenu zaštitu SR Srbije, Odeljenje za komunalnu higijenu, Beograd.
Anonymous, 1971. Annuaire statistique de la Commission du Danube pour 1970. Commission du Danube. Budapest.
Anonymous, 1972. Program razvoja turizma u dunavskom regionu do 1980. godine. Đerdap turist, Turistička organizacija PKB. Beograd.
Anonymous, 1974/79., Studija obnove naselja živog sveta u reci Pek posle zagađivanjajalovinom rudnika Majdanpek, Godišnji izveštaji od 1974 do 1979, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Rudarski institut Zemun, Institut za biološka istrazivanja „Siniša Stanković”, Beograd., Arhiv Rudnika bakra Majdanpek, Majdanpek.
Anonymous, 1980. Prostorni plan područja sa posebnom namenom turističko –rekreativnog kompleksa „Vojala” (Dubašnica, Južni Kučaj), Komitet za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu čovekove sredine Bor., Bor.
Anonymous, 1981. Posebna šumsko-privredna osnova za gazdinsku jedinicu „Bele vode”. ŠIK „Južni Kučaj” Zaječar, OOUR Boljevac. Zaječar.
Anonymous, 1982. Lazarev kanjon, Elaborat o zaštiti, Republički zavod za zaštitu prirode, Beograd.
Anonymous, 1982/86. Osnovni plan ribarskog regiona „Timočka krajina”, Ribokombinat, Beograd.
Anonymous, 1983. Generalni urbanistički plan Bora 1979-2000, 1-108, Beograd. projekt-Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd.
Anonymous, 1983. Karta erozije SR Srbije, 1: 500.000. Institut za šumarstvo i drvnu industriju. Beograd.
Anonymous, 1983. Sumporni dim od 1908. do 1935. godine, Arhivska građa, XXVIII, Bor.
Anonymous, 1983. Sumporni dim od 1935. do 1941. godine, Arhivska građa, XXIX, Bor.
Anonymous, 1969-1984. Atlas klime Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Savezni hidrometeorološki zavod. Beograd.
Anonymous, 1985. Golubac, Generalni urbanistički plan. Ekonomski biro Instituta za marketing i ekonomska istraživanja. Beograd.
Anonymous,1989, Istraživanje mogućnosti ozelenjavanja brana flotacijskih jalovišta RTB Bor., Tehnički fakultet Bor., Institut za šumarstvo Beograd.
Anonymous, 1990. Studijsko-istražni radovi i idejna rešenja zaštite Borskog jezera. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Beograd.
Anonymous, 1991. Oduka o proglašenju užeg područja Brestovačke banje za kulturnoˇ dobro – prostorno kulturno – istorijsku celinu, Skupština opštine Bor.
Anonymous, 1992. Environmental Programme for the Danube River Basin, Programe Document.
Anonymous, 1992. Inicijativa za stavljanje pod zaštitu prirodnih dobara na područjima:istočnog Kučaja, Beljanice, Malog i Velikog Krša, Stola i Deli Jovana, Arhiv Društva mladih istraživača Bora, Bor.
Anonymous, 1992. Zaključci SO Bor o zaštiti prirodnih dobara od 7. maja 1992., Arhiv SO Bor., Bor.
Anonymous, 1992. Zaključci SO Bor povodom razmatranja analize stanja zaštite kulturnih i prirodnih dobara na području opštine Bor., br. 6-4/92 od oktobra 1992., Bor.
Anonymous, 1994. Strategic Action Plan for the Danube River Basin 1995-2005. Task Force for the environmental Programme for the Danube River Basin. Vienna.
Anonymous, 1994. Analysis and Synthesis of National Reviews for the Danube River Basin Environmental Programme. Final Report. IUCN, The World Conservation Unit, Vienna.
Anonymous, 1995. Projekat zaštute životne sredine – jalovište „Valja Fundata”, RGF-PMS Beograd. i Borovac C.E.
Anonymous, 1996. Nacionalni park Đerdap, 1-64, Ecolibri, Beograd.
Anonymous, 1996. Danube Strategic Action Plan Implementation Programe 1996-99.Danube Programe Coordinations and Secretariat for the Danube River Protection Convertain. Viene.
Anonymous, 1996. Program pripremanja Detaljnog urbanističkog plana turističkog područja „Zlotske pećine”, Nacrt, 1-35, PUDS „Borinžinjering”, Bor.
Anonymous, 2000. Uredba o zaštiti spomenika prirode „Lazarev kanjon”, Službeni glasnik RS, 16: 493-495, Beograd.
Anonymous, 2000. Assessment of Copper Smelter, Copper mine, Lanfill & Thermal Power Plant Bor., International Waste Management Group Anonymous, 2000/2001., Economics, Environmental & Public Health Assessment Bor. Municipality, Yugoslavia, Part I, II, III, International Waste Management Group.
Anonymous , 2002. Rudničke vode i okolina – Mine waters and environment, 1-12, Centar za okolisno održivi razvoj Sarajevo BIH, Ekološko društvo Probištip Makedonija, Društvo mladih istraživača Bor., Jugoslovensko udruženje za vodno pravo, Bor.
Anonymous, 2002. Bor: Environmental Assessment, Institute of Public Health of Belgrade, Beograd.
Anonymous, 2002. Chemicals Analyses of Ground and Surface Water, Soil, Plants, River sediment and Suspended Particles in Ambient Air in Bor Area, Institute of Public Health of Belgrade, Beograd.
Anonymous, 2002., Assessment of Environmental Monitoring Capacities in Bor., Mision Report, UNEP: Cleanup of Environmental Hotspots, UNEP. Geneva.
Anonymous, 2003. Program zaštite i razvoja spomenika prirode „Lazarev kanjon” za period 2003 – 2007., 1/39, JP Srbijašume – ŠG Timočke šume, Boljevac.
Anonymous, 2003. Zakon o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav. Službeni list SR Jugoslavije, Međunarodni ugovori, 2(XII): 26-42, Beograd.
Anonymous, 2003. Local Environmental Action Plan, Draft Sumary, Munitipality of Bor.
Anonymous, 2003., Amendment to Risk Assessment of Dump Site Bor Mining Complex, UNEP: Cleanup of Environmental Hotspots, UNEP.
Anonymous, Projekat sanitarne zaštite akumulacije Grlište, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Beograd.
Antić, M. i Bunuševac, T., 1952. Hemijska reakcija zemljišta u šumskim asocijacijama Majdanpečke Domene. Glasnik Šumarskog fakulteta, 5, Beograd.
Antić, M., 1968. Rezultati pedoloških istraživanja u šumskim zajednicama Đerdapa. Republički zavod za zaštitu prirode, 3. Beograd.
Antić, M., Avdalović, V., Jović, N., 1968. Geneza i osobine zemljišta fakultetskog oglednog dobra Majdanpečke domene. Glasnik Šumarskog fakulteta, 34, Beograd.
Antić, M., Čolić, D., Dinić, A., Jović, D. i Mišić, V., 1968. Kompleksno naučno istraživanje najuže obale Dunava u Đerdapskoj klisuri od Donjeg Milanovca do Sipa. Elaborati, 1. Republi!ki zavod za zaštitu prirode, Beograd.
Antić, M. i Mišić, V., 1968. Rezultati fitocenološkog i pedološkog istraživanja u rezervatima nacionalnog parka Đerdapp. Republički zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd.
Antić, M., Avdalović, V., Jović, N., 1970. Genetičko-evolucione serije zemljišta u reliktnim šumama Đerdapa. Zemljište i biljka, 19(1-3): 109-116. Beograd.
Antić, M. i Mišić, V., 1971. Ekologija oraha (Juglans regia L.) u Đerdapskoj klisuri. Ekologija, 6(1): 87-92. Beograd.
Antić, M., Dinić, A., Mišić, V., 1974. Varijabilitet i ekologija mečje leske (Corylus colurna L.) i njeno učešće u izgradnji reliktnih šumskih zajednica đerdapskog područja. Zbornik radova sa simpozijuma povodom 100-godišnjice prve jugoslovenske dendrologije J. Pančića. Naučna skupština SANU, 1: 133-142, Beograd.
Antonijević, I., 1954. Doger kod Ždrela (Istočna Srbija). (Der Dogger von Ždrelo (Ost-Serbien). Vesnik Zavoda za geološka i geofizička istraživanja N. R. Srbije, XI: 89-102, Beograd.
Antonijević, I., 1957. Izveštaj o geološkom kartiranju timočkog eruptivmog masiva u 1956. godini, Fond Geozavoda, Beograd.
Antonijević, I., 1958. Donja kreda između Krivelja i Bučja, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja, XVI, Beograd.
Antonijević, I., 1959. Geološka građa timočko-pečke eruptivne oblasti, Materijali III kongresa geologa FNRJ, Budva.
Antonijević, I., 1959. Timočki eruptivni masiv ( prikaz geološke karte ), Zapisnici SGD za 1958., Beograd.
Antonijević, I., Milošaković, R., Mićić, I., Krstić, B., 1960. Tumač za osnovnu geološku kartu FNRJ, list Boljevac 52. Fond stručnih dokumenata Zavoda geološka i geofizička istraživanja „J. Žujović”. Beograd.
Antonijević, I., Mićić, I., Drovenik, M., 1962. Novi pogledi na magmatizam i geološku građu timočke eruptivne oblasti. Vesnik Zavoda za geološka i geografska istrazivanja, serija A, XX, Beograd.
Antonijević, I., Milašković, R., 1962. Geološki stub Kučaja, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja SRS. A, XX, Beograd.
Antonijević, I., 1963. Dolomiti Rtnja. Zapisnici Srpskog geološkog društva za 1960 i 1961. godinu. Beograd.
Antonijević, I., Mićić, I., 1967. Gornjokredni vulkanizam u istočnoj Srbiji, Zapisnici SGD za 1967., Beograd.
Antonijević, I. i dr., 1970. Osnovna geološka karta 1:100.00 sa tumačem, List „Bor. „, Beograd.
Antonijević, I. i dr., 1970. Tumač za Osnovnu geološku kartu, list Žagubica. Savezni geološki zavod, Beograd.
Antonijević, I., 1973. Stratigrafija i tektonika Velikog krša i Stola u istočnoj Srbiji, Rasprave Zavoda za geološka i geofizička istraživanja, Beograd.
Antonijević, I., Grubić, A., Đorđević, M., 1974. Gornjokredni paleorifit istočne Srbije, Zbornik „Metalogenija i koncepcija geološkog razvoja Jugoslavije”, Beograd.
Antonijević, I., 1984. Prilog biostratigrafskoj zoneografiji albskog kata istočne Srbije. (Contribution to biostratigraphic zoning of the albian stage in eastern Serbia). Vesnik, Geologija, A, XLII: 81-95. Zavod za geološka i geofizička istraživanja. Beograd.
Antonijević, I., 1991. Geološka građa Timočko-pečke eruptivne oblasti, III kongres geologa FNRJ, I, Budva-Titograd.
Antonijević, M.M., Stevanović, D., Marić, M., 2000. Teški metali kao zagađivači zemljišta oštećenog nanosom flotacijske jalovine, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 78-83, Sokobanja.
Antonović, G., 1965. Geneza i osobine zemljišta na crvenim peščarima istočne Srbije, Arhiv za poljoprivredne nauke, XVIII(60)., Beograd.
Antonović, G., 1967. Pojava erozije i mere zaštite zemljišta na crvenim peščarima istočne Srbije, Arhiv za poljoprivredne nauke, god. XX(69)., Beograd.
Antonović, G., 1970. Pseudoglej – smonica u okolini Bor.skog rudnika, Arhiv za poljoprivredne nauke, god. XVIII, sv. 83., Beograd.
Antonović, G., 1972. Neke karakteristike zagađenja zemljišta u okolini Borskog rudnika, IV kongres Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta, 14-19, Beograd.
Antonović, G., Nikodijević, V., Tanasijević, Đ., Vojinović, Lj., 1975. Zemljišta Braničevsko-Zviške oblasti i Homolja. Institut za proučavanje zemljišta, 3(126), Beograd.
Antonović, G., 1972. Prilog proučavanju aluvijalnih nanosa oštećenih flotacionim materijalom poreklom iz Borskog rudnika, Arhiv za poljoprivredne nauke, XXVI, (94). Beograd.
Antonović, G., Aleksić, Ž., 1972. Uticaj sumpornih gasova na promene nekih osobina zemljišta u okolini Borskog rudnika, Zemljište i biljke, 21(2). Beograd.
Antonović, G., Pavićević, N., Nikodijević, V., Aleksić, Ž., Tanasijević, Đ., Filipović, Đ.,Vojinović, Lj., Jeremić, M. 1974. Zemljišta basena Timoka. Centar za poljoprivredna istrazivanja, Institut za proučavanje zemljišta, Beograd.
Antonović,.G., Nikodijević, V., Tanasijević, Đ., Vojinović, Lj., Pavićević, N., Aleksić, Ž., Filipović, Đ., Jeremić, M., 1974. Zemljišta basena Timok. Institut za proučavanje zemljišta, Beograd.
Antonović, G., 1975. Pedološke odlike šire okoline Bora, Monografija „Bor i okolina”, II: 68-73, Bor.
Antula, D., 1903. Brestovački termalni izvori, zapsinici Srpskog geološkog društva, god. XII, febr-mart 1902, br. 2 i 3, Srpsko geološko društvo, Beograd.
Antula, D., 1903. Baremska fauna kod D. Milanovca. Zapisnici Srpskog geološkog društva, XIII. Beograd.
Antula, D., 1904. O bakarnim rudištima u atarima opštine Borske i Kriveljske, Rudarski glasnik, II, Beograd.
Antula, D., 1905. O bakarnim rudištima u atarima opštine Borske i Kriveljske, u srezu Zaječarskom, okrugu Timočkom, Zapisnici SGD, XIV(2), Beograd.
Antula, D., 1905. O kučajskim rudnicima, beleška sa jedne ekspedicije 1899. godine, Rudarski glasnik, III: 33-38, Beograd.
Antula, D., 1909. Beleške o istražnim radovima u: Brestovac i Zlot, Godišnjak rudarskog odeljenja, II, Beograd.
Antula, D., 1909. Geološka istraživanja u Timočkom andezitskiom masivu, Godišnjak rudarskog odeljenja, II, Beograd.
Antula, D., 1909. Geološka istraživanja u Timočkom andezitskom masivu, Godišnjak rud. od., II, Beograd.
Apfelbeck, V., 1904. Die Käferfauna der Balkanhalbinsel. I. Caraboidea. Friedländer, 1-422, Berlin.
Apostolov, S., Nikolić, S., 2000. Hidroekološka ispitivanja Brestovačke reke, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 346-351, Sokobanja.
Apostolov, S., Nikolić, S., 2001. Hidroekološka ispitivanja Brestovačke reke, II prilog, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 255-258, Donji Milanovac.
Arsenijević, I., 1992. Herpetofauna Zlotske klisure, Stručni izveštaj sa akcije „Zlot 92.”, Društvo mladih istraživača Bor, BID „Josif Pančić”, Bor-Beograd.
Arsenijević, M., 1957. Prethodno saopštenje o otkriću germanijuma u Boru, Glasnik Prirodnjačkog muzeja srpske zemlje 1957., Beograd.
Atanasov, N., 2002. Kvalitet vode Brestovačke reke na osnovu zajednica makrzoobentosa kao indikatora, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 351-355, Donji Milanovac.
Avramović, D., 2000. Zaštićena prirodna dobra na području Istočne Srbije, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 21-24, Donji Milanovac.
Avramović, D., Milosavljević, V., Vučković, M., Ranđelović, N., 2003. Zaštićene biljne vrste istočne Srbije, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 25-27, Donji Milanovac.
Avramović, D., Ranđelović, N., Mitić-Stojanović, D. Jeremić, Ž., 2004. Zaštićena prirodna dobra homoljske kotline (Protected objects of nature in Homoljska kotlina valley). Ekološka istina, 30. 05. - 2. 06. 2004. Zbornik radova, 54-57. Borsko jezero.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 19:30:39
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


B

Babac, D. i sar., 1989. Projekat utvrđivanja stanja i mera za zaštitu Borskog jezera u cilju njegovog nesmetanog dvonamenskog korišćenja za potrebe privrede i rekreacije, 1- 2(1-6), Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Beograd.
Babac, D. i sar., 1993. Utvrđivanje stanja i mera za zaštitu Borskog jezera u cilju njegovog nesmatanog dvonamenskog korišćenja za potrebe privrede i rekreacije, knj. I (sv.1-6)-II (sv. 1-5), Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Beograd.
Babić, D., 1966. Cvijićeva teza o pomeranju Karpata na #208;erdapskom potezu Dunava, u svetlu dosadašnjih terestričkih merenja, (rukopis).
Babić-Mladenović, M., Varga, S., Popović, L., 2001. The pollution of the Iron Gate reservoir, ENRY, Belgrade.
Balenić, M. i Aleksić, V., 1971. Baikalische orogenetische phasen in karpatho-balkaniden ostserbiens. Premier Symposium sur les phases orogenetiques dans les domaines de l’Europe Alpine. Beograd.
Bandić, D., 1973. Tradicionalna poljoprivreda u đerdapskim naseljima, Zbornik radova Etnografskog instituta, 6: 90, Beograd.
Barbić, F., Krainčević, B., 1971. Prilog poznavanju oksidativnog dejstva bakterija lokaliteta Majdanpek, Zbornik radova RMF Beograd i Instituta za bakar Bor., XIII, Bor.
Barjaktarević, M., 1972. O stanovništvu đerdapskih naselja, Razvitak, br. 2., Zaječar.
Belij, S., Ducić, V., Trnavac, D. i Petrović, A., 1997. Mrazne travne humke u kraškim uvalama na Beljanici (Frosty Grass-mounds in Karstic Uvales on Beljanica Mt.). Proceedings of the 3rd Symposium on Karst Protection, 157-168. Student Speleologic and Alpinistic Club. Beograd.
Beloica, V., 1993. Kratak pregled geoloških istraživanja na području Sikola, MIS, Beograd.
Benić, N., #208;orđević, D., Mihajlović, T., Jovanović, J., Dukić, N., Vuzović, J., Terzić, N i Stevanović, K., 1991. Vegetacijska istraživanja planina Veliki i Mali Krš u okolini Bora, Mladi istraživači Srbije, Društvo mladih istraživača Bor., BID „Josif Pančić”, Beograd.
Bilbajkić, P., 1983. Prostor južnio od Bora kao područje od posebnog interesa za pronalazenje novih rudnih rezervi, „Bakar”, 36, Bor.
Blagojević, M., 1922. Pojava zlatonosnih ruda u paleozojskom terenu i trahitu Majdanpeka i okoline Bor.skog rudnika, Geološli anali, VIII, Beograd.
Blagojević, M., 1979. Vode timočkog regiona - zagađenje i potreba njihove zaštite. Razvitak, 19(6): 29-34, Zaječar.
Blagojević, N., Lješević, M., Mandić, M., 1981. Najveći ispitani speleološki objekti u SR Srbiji. Osmi jugoslovenski speleološki kongres, 195-200, Savez speleoloških organizacija Srbije, Beograd.
Blaženčić, J. i Cvijan, M., 1980. Alge u mineralnim vodama Ribarske, Brestovačke i Jošaničke banje. (Algae in mineral waters of Ribarska, Brestovačka and Jošanička banja). Biosistematika, 6(2): 117-134, Beograd.
Blaženčić, Ž., Zonjić, I., Mitrović, M., Uporedno istraživanje vodnog režima i morfo-anatomskih karakteristika listova Syringa vulgaris L. na dva različita staništa kod Kučeva u istočnoj Srbiji. Simpozijum „Nedeljko Košanin i botaničke nauke”, abstr. 28, Ivanjica.
Blečić, V., 1957. Prilog o proširenju rezervata „Malinik”. Zaštita prirode, 11: 39-41, Beograd.
Blečić, V., Tatić, B., 1960. Prilog proučavanju vegetacije istočne Srbije, Glasnik botaničkog zavoda i botaničke bašte u Beograd.u, II, (XII), I, (V – nova serija), Beograd.
Bobić, M., Miljanović, B., 1994. Fauna zooplankotona i Oligochetae kao indikatora kvaliteta vode Borskog jezera, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-24, 167-168, Borsko jezero.
Bobić, M., 1994. Kvalitativni sastav i relativna abudanca nekih grupa zooplanktona kao indikatora kvaliteta voda, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 2: 1-3, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Bobić, M. 1995. Zooplankton i mikrofauna kao indikator kvaliteta vode Kriveljske reke i njenih sastavnica, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 213-219, Borsko jezero.
Bobić, M. 1996. Dinamika zooplanktona i mikrofaune u letnjem aspektu Ravne reke (Bor., istočna Srbija), IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 203-207, Kladovo.
Bobić, M., 1996. Hidrobiološka istraživanja podzemnih voda – istraživanja zooplanktona, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za treću istraživačku godinu, 4: 18-19, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Bobić, M., 1997. Sastav i dinamika zooplanktona i mikrofaune nekih izvora i vrela Borskog područja, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 288-293, Donji Milanovac.
Bobič, M., 1998. Prilog poznavanju mikrofaune Malog Krša (Bor, Istočna Srbija). Zbornik radova Ekološka istina, VI naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, 179-182, Negotin.
Bobić, M., 1999. Prilog poznavanju faune Rotatoria nekih izvora i vrela Dubašnice (Bor., istočna Srbija), VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 185-189, Zaječar.
Bobić, M., 2000. Mikrofauna prokapnih voda Lazareve pećine (istočna Srbija, Jugoslavija), IV simpozijum o zaštiti karsta, Zbornik apstrakata, 23, Despotovac.
Bobić, M., 2000. Prilog poznavanju zooplanktona i mikrozooperifitona srednjeg i donjeg dela sliva Crnog Timoka (istočna Srbija, YU), VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 427-431, Sokobanja.
Bobić, M., 2001. Novi i retki taksoni Rotatoria i Copepoda u fauni YU konstatovani u Borskom regionu (Bor, Istočna Srbija ), IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 315-319, Donji Milanovac.
Bobić, M., Pejaković, J., 2002. Prilog poznavanju mikrofaune prokapnih voda Lazareve pećine (istočna Srbija, Jugoslavija), X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 35-38, Donji Milanovac.
Bobič, M., 2003. Prilog proučavanju biodiverziteta mikrofaune (Rotatoria, Cladocera, Copepoda) Borskog regiona. Ekološka istina, XI: 56-60. Donji Milanovac.
Bobič, M., 2003. Mikrofauna prokapnih voda Lazareve pećine (Istočna Srbija, YU). 4. Simpozijum o zaštiti karsta, Despotovac 2000, 101-104. Beograd.
Bogdanović, B., 1989. Stanje kvaliteta površinskih voda na području regiona Zaječar, Čovek i životna sredina, br. 2-3/89, str. 64-68, Beograd.
Bogdanović, M., Gigov, A. i Tešić, Ž., 1972. Tresave našeg Podunavlja. Acta biologica iugoslavica, Zemljište i biljka, 21(1). Beograd.
Bogdanović, P., 1962. Prilog za poznavanje tektonike severoistočne Srbije, Zapisnici SGD iz 1962., Beograd.
Bogdanović, P., 1967. Metalogenetske karakteristike istočne Srbije, Zbornik radova, V, Bor.
Bogdanović, P., 1968. Stratigrafija gornje krede istočne Srbije, Vesnik Zavoda za geološka i geofizička istraživanja, Serija C, 26, Beograd.
Bogdanović, P., 1968. Strukturne karakteristike oblasti između Dunava i Timoka, Vesnik Zavoda geološko-geofizičkih istraživanja, serija C, 26, Beograd.
Bogdanović, P., 1969. Geologija i tektonika šire okoline rudnika bakra Bor sa osvrtom na Cu – mineralizaciju, Vesnik Zavoda za geološka i geofizička istraživanja, Serija A, 27, Beograd.
Bogdanović, P., 1969. O tektonskom sklopu donjokrednih sedimenata Kriveljskog kamena (kod Bora), Zapisnici srpskog geološkog društva za 1964, 1965, 1966 i 1967., Beograd.
Bogdanović, P., 1972. Starost borskih konglomerata i njihov značaj za tektoniku šire okoline Bora, Vesnik zavoda za geologiju i geofiziku, XXIX/XXX, ser. A., Beograd.
Bogdanović, P., et al, 1973. Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000, list Donji
Milanovac, Savezni geološki zavod, Beograd.
Bogdanović, P., 1973/74. Geotektonska rejonizacija istočne Srbije, Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd.
Bogdanović, P., 1975/76. Metalogenetska rejonizacija istočne Srbije. Vesnik, XXXIII/XXXIV, A: 111-133, Zavod za geološka i geofizička istraživanja. Beograd.
Bogdanović, P., 1977. Geologija severoistočne Srbije (stratigrafija, magmatizam, tektonika, metalogenija), posebna izdanja Zavoda za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička ispitivanja, 19., Beograd.
Bogdanović, V., Popović, Z., Gajić, I., Hadži-Pavlović, M., 1997. Mogućnosti za unapređenje stanišnih uslova za jelensku divljač (Cervus elaphus L.) u otvorenim lovištima. Savremeni aspekti gajenja, zaštite i korišćenja divljači u funkciji razvoja brdsko-planinskih područja Jugoslavije, 24-28, Beograd.
Bogić, N., Ninković, J., Prolović, A., Reh, Ž., Vasić, M., Živković, J., 1995. Fizičko - hemijske karakteristike vode pojedinih hidrografskih objekata sliva Brestovačke reke, Zbornik radova Ekološke škole „Borsko jezero 1993/94”, 1: 7-10, Društvo mladih istraživača, Bor.
Bogojević, J., 1978. Fauna Collembola područja Đerdapa (deo Golubac – Donji Milanovac). Fauna of Collembola of the Đerdap area, SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, II: 155-176, Beograd.
Bogojević, J., 1980. Fauna Collembola područja Đerdapa II. Područje Donji Milanovac - Kladovo. Zbornik radova o fauni SR Srbije, SANU, 1: 31-47, Beograd.
Bogojević, J., Koledin, D., 1984., Distribucija Collembola na staništima zagađenim piritnom jalovinom iz Timoka, III Kongres ekologa Jugoslavije, 2(1): 365-368, Sarajevo.
Bogojević, J., 1998. Fauna Collembola Podunavskih peskova Srbije. (Collembolan fauna of the sands by the river Danube in Serbia). SANU, Zbornik radova o fauni Srbije, V: 141-156, Beograd.
Bogosavljević, M., 1975., Klima Bora i njegove okoline, Monografija „Bor i okolina”, II, Bor.
Bojanić, D., 1973. Fragmenti jednog zbirnog i jednog opširnog popisa Vidinskog sandžaka iz druge polovine XV veka, Miscellanea, Istorijski institut, Beograd.
Bojanić-Lukač, D., 1969. Turska popisna naselja negotinske krajine u XV i XVI veku, Razvitak, 6, Zaječar.
Bojović, D., 1975. Fauna šuma i nešumskih površina, Monografija „Bor. i okolina”, II: 79-81, Bor.
Bököny, S., 1978., The Vertebre fauna of Vlasac, Vlasac – mezolitsko naselje u Đerdapu, II: 35-65, Beograd.
Bončev, E., 1910. Beitrag zur Frage der tektonischen Vebindung zwischen Karpathen und den Balkaniden, geologija na Balkanite, 1: 5-48, Sofija.
Bončev, E., 1960. Tektoničeskoe vzaimootnošenie meždu Karpatami i Balkanami. Materialji Karpato-balk. Associjacijii. Kiev.
Bončev, E., 1961. Po vprosa za tektonskata vrska meždu Balkanite i Južnite Karpati, Trudove vrhu geol. na Blgarija, ser. Strat. i tekt., IV: 197-236, Sofija.
Bončev, S., 1923., Geologie der Umgegend von Timok, Trudovi na Blg. prirod. izpitatel. druž., X: 1-23, Sofija.
Bončev, S., 1923. Geologija na Timoškata okraina, Trud na Blg. Prir. ispt. Druž. X, Sofija.
Bordacs, S., Popescu, F., Slade, D., Csaikl, U. M., Lesur, I., Borovics, A., Kezdy, PP., Konig, A.O., Gomory, D., Brewer, S. Burg, K. and Petit, R. J., 2002. Chloroplast DNA variation of white oaks in northern Balkans and in the Carpathian Basin. Forest Ecology and Management, 156: 197-209.
Boreli-Zdravković, Đ. I Radenković, Z., 2003. Nitrati u podzemnoj vodi šire zone izvorišta „Ključ 1” grada Požarevca. Voda 2003. Zbornik radova 32, godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, 357-360. Zlatibor.
Bošković, S., 1952. Skretanje vertikala u Srbiji. (Deviations de la verticale sur le territoire de la Serbie). Srpska akademija nauka, Posebna izdanja, CXCVI, Geografski institut, 4. Beograd.
Boué, A., 1840. Esquise géologique de la Turquie d’Europe. Paris.
Boué, A., 1889. Die europaische Turkei, Band I, p. 88. Wien.
Brajković, M., Krunić, M., Tomanović, Ž., Stanisavljević, Lj, Miloradović, Z., 1996, Nove vrste parazitskih osa (Braconidae:Hymenoptera) za faunu istočne Srbije, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 209-212, Kladovo.
Brajković, M., Tomanović, Ž., Krunić, M., Petrović, O., 1995. Prvi prilog poznavanju diverziteta faune brakonida (Braconidae: Hymenoptera) istočne Srbije, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 333-336, Borsko jezero.
Breithaupt, A., 1860. Geognostische Beschaffenheit des östlichen Serbiens, Berg-u Hüttenmän. Ztg. 20-51.
Breithaupt, A., 1861. Timatzit, eine neue Gesteinsart, und Gamzigradit, ein neuer Amphibol, Berg- und Huttenmannische Zaitung, 20. Jahgang, No. 6: 51-54.
Bresina, A., 1985. Über die Meteoriten von Šarbanovac, Jahrbuch d. kk. geol. R.A.B. XXXV, Wien.
Brevinac, M.M., 1951. Neke prirodne znamenitosti u krasu Istočne Srbije. Zaštita prirode, 2-3, Beograd.
Brndušić, I., 1994. Pčele nastanjene divlje u okolini Bora, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 145-146, Borsko jezero.
Brndušić, I., Marjanović, T., 1995. Divlje nastanjene pčele - bioindikatori stanja životne sredine, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 261-266, Borsko jezero.
Brnović, B., Hajduković, D., Vuković, M., Mijatović, Lj., 1989. Nivoi radioaktivnosti u životnoj sredini regiona Zaječar u periodu 1960-1988. god., Čovek i životna sredina, 4-5: 135 - 140, Beograd.
Bruk, S. i Varga, S., 1991. Transport nanosa i proračuni deformacije korita Dunava pod uticajem HE „Đerdap 1”, Vodoprivreda, 22: 135-157. Beograd.
Budak, V. i sar., 1995. Prilog flori Homolja, Zbornik radova II simpozijuma o flori jugoistočne Srbije, Vranje.
Bugarin, M., 1992. Geološke karakteristike zlatonosnih plagiogranita sa rezultatima dosadašnjih istraživanja – Blagojev kamen, o kvarcnih žica na području Blagoevog kamena, Zbornik radova XXIV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 32-35, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01128, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Bugarin, M., 1992. Geološke karakteristike selitsko zlatonosnih rudnih tela u rudnom polju Blagojev kamena, Zbornik radova XXIV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 36-39, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01127, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Bugarin, M., 1992. Geologija zlatonosno kvarcnih žica na području Blagojevog kamena, Zbornik radova XXIV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 68-71, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01111, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Bugarin, M., 1994. Geneza ležišta zlata Blagojev kamen, doktorska disertacija, Rudarsko – geološki fakultet, Beograd.
Bugarin, M.,. 1996. Geološke karakteristike kvarcnih žica Blagojevog kamena, XXVIII Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik radova, 11-13, Donji Milanovac.
Bugarski, M., 1996. Geološke karakteristile kvarscnih žica Blagojevog kamena, Zbornik radova XXVIII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 11-13, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01546, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Burlica, Č., Tomović, Z., Jović, P., Velojić, M., 1998., Procena dinamike vlažnosti zemljišta u Srbiji, Ekologija, 33 (Supplementum): 47-54, Beograd (on-line baza časopisa Ekologija,www.des.org.yu/ekologija).
Bunuševac, T., 1951. Geološka podloga i rasprostranjenje šumskih asocijacija na Oglednom dobru – Majdanpečka Domena, i njegovoj neposrednoj okolini. Glasnik Šumarskog fakulteta, 3, Beograd.
Bunuševac, T., Kolić, B., 1959. Klimatski uslovi severo – istočne Srbije i pojava sušenja stabala u njenim bukovim šumama, Posebno izdanje Šumarskog fakulteta, Beograd.
Bunuševac, T., 1971. Šume Đerdapskog regiona Dunava i turizam, Glasnik Šumarskog fakulteta, serija C, Hortikultura, 39: 1-24, Beograd.
Buturović, A., 1960. O nekim vrstama kopnenih izopoda Srbije. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, B, 15: 93-112, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 19:31:39
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


C

Ceuca, T., 1964. Zur Kenntnis der Höhlendiplopoden Jugoslawiens. Fragmenta Balcanica, 8: 37-46, Skopje.
Chappius, P.A. 1923. Copepodes nouveaux de Serbie, Bull. Soc. Sc. Clui, t. 2. Clui.
Chincea, I., 2000. Sustainable Use of Danube’s Natural Resources through Creation of The Biosphere Reserve „Iron Gates – Đerdap”. File>//A:\Iron Gates – Đerdapp.htm
Cilenšek, M. Aleksić, D. 1972. Problemi metodologije i interpretacije rezultata geofizičkih ispitivanja u Timočkoj eruptivnoj oblasti, III savetovanje o bakru, Bor.
Cilenšek, M. Grkovec, S. Perić, M. 1969. Geofizička ispitivanja u Timočkoj eruptivnoj oblasti, Zbornik radova RMF, IX, Bor.
Clar, E. 1949. Das Alter der Vererzung von Bor. (Ostserbien), Verhandlungen der geol. Bundesanstalt f. 1946, 10-12: 151-163, Wien.
Cocić, S., #208;orđević, G., 1999. Pojave bakrove mineralizacije u slivu Beljevine severno od Zlota, Zbornik radova XXXI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 02035, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Cocić, S., Kostić, S., Koželj, D. 2000. Analiza rezultata geoloških istraživanja i geofizičkih ispitivanja na području Kiridžijskog potoka kod Bora, Zbornik radova XXXII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 61-65, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 02279, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Crnobrnja, J. 1982. Faunističke crtice o gmizavcima i vodozemcima Homolja.
Crnobrnja, J., Kalezić, M., Džukić, G., 1989. Genetic divergence in the crested newt (Triturus cristatus complex) from Yugoslavia. Biosistematika, 15(1): 81-92, Beograd.
Cvetičanin, R. 1967. Uslovi formiranja jurskih ugljenih basena u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, Zbornik radova RGF, Beograd.
Cvetković, Lj., 1992. Novi primarni minerali iz grupe volframskih germanita u ležištu bakra Bor. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 56(2): 281-287, Beograd.
Cvetković, Lj., Krajnović, D., Zrnić, B., Obradović, Lj., 2000. Crystallochemical characteristics of colusite from the Bort copper deposit (Eastern Serbia). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 63: 155-163, Beograd.
Cvetković, M. Marjanović, T. 1996. Uticaj termoelektrane na zagađenost vazduha u Boru, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 81-85, Kladovo.
Cvijić, J., 1889. Ka poznavanju krša Istočne Srbije. Prosvetni glasnik, januar: 1-4, februar: 62-73, mart: 121-139. Posebni otisak u štampariji Kralj. Srbije, str. 3-122, Beograd.
Cvijić, J., 1893. Geografska ispitivanja u oblasti Kučaja u istočoj Srbiji. Geološki anali Balkanskog poluostrva, V: 7-122, Beograd. preštampano u: Sabrana dela Jovana Cvijića, Knj. 13. Morfologija i hidrografija Istočne Srbije. Beograd.
Cvijić, J., 1895. Pećine i podzemna hidrografija u Istočnoj Srbiji. Glas SKA, XLVI: 1-101, Beograd.
Cvijić, J., 1895. La Grande Grotte de Duboca, dans la Serbie orientale.
Cvijić, J., 1895. Velika pećina u Dubokoj u istočnoj Srbiji. (prevod Dr Dragutin Petrović). Glasnik Srpsdkog geografskog društva, LXXXVI(2): 35-39. Beograd.
Cvijić, J., 1896. Izvori, tresave i vodopadi u Istočnoj Srbiji. Glas SKA, LI, 18: 1-122, Beograd.
Cvijić, J. 1908. Die Entwicklungsgeschishte des Eisernen Thores, Erganzungsheft, No. 160 zu ”Petermanns Mitteilungen”, Gotha.
Cvijić, J., 1913. Rtanj. Glasnik Srpskog geografskog društva, II: 279-298, Beograd.
Cvijić, J., 1921. #208;erdapske terase. Glas SKA, CI, prvi razred, 43: 1-33, Beograd.
Cvijić, J. 1922. O snežaničkoj i ledničkoj eroziji, Glasnik Geografskog društva, 7-8: 21-48, Beograd.
Cvijić, J. 1924. Geomorfologija I, Beograd.
Cvijić, J., 1996. Morfologija i hidrografija istočne Srbije. Sabrana dela Jovana Cvijića, Knjiga 13. SANU, Beograd i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (reprint) Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 19:32:45
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


Ć

Ćalić-Ljubojević, J., Ljubojević, V., 1999. Tisova jama, Zaštita prirode, 51(2), 27-31, Beograd.
Ćalić-Ljubojević, J., 2000. Natural bridges on the Vratna river (Eastern Serbia) as the last remnants of a former cave. Acta Carsologica, 29/2, 18: 241-248. Ljubljana.
Ćalić-Ljubojević, J. & Ljubojević, V., 2000. Caves below collapse dolines – case study of Tisova jama (Eastern Serbia). Acta carsologica, 29/2, 6: 95-101. Ljubljana.
Ćalić-Ljubojević, J., 2002. Karst of the ridge Đevrinska Greda: Fluvial influences, caves and groundwater circulation. Theoretical and Applied Karstology, 15: 43-50.
Ćirić, B. 1950. Spisak senonskih fosila iz revira ugljenog rudnika „Rtanj” (istočna Srbija), Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemlje, Ser. A 3: 131-134, Beograd.
Ćirić, M. 1953. Jedna vrsta mitogene crnice u istočnoj Srbiji, Zemljište i biljke, II (2). Beograd.
Ćirović, D., Savić, I., Kataranovski, D., Milenković, M., 1995. Body dimensions and weight of the fox (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) from East Serbia. Arch. Biol. Sci., 47: 21P-22P, Belgrade.
Ćirović, D. and Milenković, M., 1999. Previous findings of the Racoon dog (Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) in Yugoslavia and analysis of probable paths of its immigration. Contributions to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region, 1: 75-82.
Ćirović, D. Hadžipavlović, M. Bjedov, V. Radović, D. Stamenković, S. 2001. Telemetrijsko praćenje populacije risa (Linux linux L. 1758) na teritoriji severoistočne Srbije: perspektive i problemi, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 350, Donji Milanovac.
Ćurčić, B.P.M., 1972. Un pseudoscorpions cavernicole nouveau pour la peninsule des Balkans – Chthonius (C.) bogovinae n. spp. (Chthoniidae, Pseudoscorpiones). Annales de Speleologie, 27(2): 341-350.
Ćurčić, B.P.M., 1972. Deux nouveaux pseudoscorpions habitant des localites souterraines de la Peninsule balkanique: Chthonius caecus iugoslavicus n. ssp. et Chthonius bogovinae latidentatus n. ssp. Bull. Mus. Hist. Nat. 27: 125-142. Belgrade.
Ćurčić, B.P.M., 1974. On some characteristics of Araneae found in caves of North-East Serbia – The Iron Gate Region. Abh. V Int. Kongr. Speleol., Stuttgart 1969, 4, 16B: 1-10.
Ćurčić, B.P.M., Dimitrijević, R.N., Makarov, S.E., Lučić, L.R., Karamata, O.S., Tomić, V.T., 1997. The Zlot Cave – a Unique Faunal Refuge (Serbia, Yugoslavia). Arch. Biol. Sci., 49(3-4): 29P-30P, Belgrade.
Ćurčić, B.P.M., 1981. Biospleološka obeležja istočne Srbije, Osmi jugoslovenski speleološki kongres, 119-124, Savez speleoloških organizacija Srbije, Beograd.
Ćurčić, B.P.M., 1986. Chthonius (C.) stevanovici (Chthoniidae, Pseudoscorpiones), nova vrsta pseudoskorpija iz Istočne Srbije. Zbornik radova Odbora za kras i speleologiju, II: 141-154. SANU, Posebna izdanja, knj. DLXVIII, Predsedništvo, Knj. 3. Beograd.
Ćurčić, B.P.M., 1991. The systematics zoology of Neobisium stankovici Ćurčić, 1972 (Neobisiidae, Pseudoscorpiones) in Eastern Serbia. Recueil des rapports du Comite pour le karst et la speleologie, IV, Ed. Spec. Acad. Serbe sci. arts. DCXIV, Cl. Sci. nat. math. 67: 31-44, Belgrade.
Ćurčić, B.P.M., Deltshev, Ch., Blagoev, G., Ćurčić, B.S., Tomić, T.V. and Makarov, E.S., 2000. On some soil and cave spiders (Araneae, Arachnida) from Serbia. Arch. biol. Sci., 52(4): 235-242, Belgrade.
Ćurčić, B.P.M., Dimitrijević, N.R., Legakis, A., 2004. The Pseudoscorpions of Serbia, Montenegro and the Republic of Macedonia. Institute of Zoology - Faculty of Biology - University of Belgrade, Hellenic Zoological Society, Committee for Karst and Speleology - Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute of Nature Conservation of the Republic of Serbia. Monographs, VIII, Belgrade-Athens.
Ćurčić, B.S., 2000. On the diversity of some carabid beetles (Coleoptera: Carabidae: Carabinae and Harpalinae) in Serbia. Arch. biol. Sci., 52(4): 219-226, Belgrade.
Ćurčić, B.S., 2003. Raznovrsnost, uporedno-morfološka, razvojna i filogenetska svojstva familije Carabidae (Coleoptera, Insecta) u Srbiji. Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Beograd.
Ćurčin-Lenhardt, M., 1985. Das Wachsen von Aland (Leuciscus idus L.), Zahrte (Vimba vimba carinata Pall.) und Barbe (Barbus barbus L.) in der Donau im Bereich des Stausee „Đerdap II”. 25. Arbeitst. der IAD, 376, Bratislava.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:09:59
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


Č

Černjavski, P., 1935. Prilog poznavanju lijaske flore istočne Srbije, Vesnik geološkog instituta Jugoslavije, IV, Beograd.
Čokić, S., Bobić, M., 1997. Letnji aspekt faune Rotatoria u obraštaju termomineralnih izvora Brestovačke banje i Banjskog potoka, , V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornk saopštenja, 304-307, Donji Milanovac.
Čolić, D., 1966. Istraživački i konzervatorski rad na području #208;erdapskog sektora Dunava po prirodnjačkoj komponenti u 1965. godini. (Prethodni izveštaj). Zaštita prirode, 33: 363-375. Beograd.
Čolić, D., 1966. Rad na proglašenju novih nacionalnih parkova u SR Srbiji sa posebnim osvrtom na Nacionalnom Parku #208;erdapska klisura (Gvozdena vrata) na Dunavu u pograničnom području između jugoslavije i Rumunije. Zaštita prirode, 34: 266-269, Beograd.
Čolić, D., 1966. Istraživački i konzervatorski rad na području #208;erdapskog sektora Dunava po prirodnjačkoj komponenti u 1966. godini. Zaštita prirode, 34: 283-294, Beograd
Čolić, D., 1967., Ekološki uslovi područja lovišta „Južni Kučaj” za lovnoprivrednu osnovu, Elaborat, Zavod za zaštitu prirode SR Srbije, Beograd..
Čolić, D., 1968. Predlozi za zaštitu prirode u predelu #208;erdapske klisure. Republički zavod za zaštitu prirode. Elaborat. Beograd.
Čolić, D. i sar., 1968. Studija o prirodnim uslovima i predlozi mera za zaštitu prirode na teritoriji opštine Bor, Zavod za zaštitu prirode SR Srbije, Beograd.
Čučulović, A., Stanković, S., Dragović, S., Pantelić, G., 2002. Radioaktivna kontaminacija bioindikatora Karpatsko – balkanske Srbije, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 53-56, Donji Milanovac.
Čukić, Z., Janać, M., Ljuboja, M., 1984. Istraživanje kvaliteta rečnih tokova i podzemnih voda u slivu Timoka i njihove međusobne zavisnosti, Projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u regionu Zaječar, 1981/85”, Elaborat, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd. „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 390-398, Sokobanja.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:11:07
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


D

Dabovski, C., 1991. Modern concepts on thew evolution of the Alpine orogen in theEastern Mediterranean and the Carpathian-Balkan area. A review and some problems of bulgarian geotectonics (in bulg.). Geotewct., Tectonophysics and Geodynam., 22: 45-79.
Dajoz, R., 1987. Notes sur quelques espčces d’Annomatus de Serbie et description de deux espčces nouvelles (Insecta, Coleoptera). La faune des Coléoptčres endogés troglobiontes de Serbie. Zbornik radova o fauni Srbije, SANU, 4: 185-189, Beograd.
Dakić, B. 1967. Sokobanjska kotlina, Beograd.
Damjanović, M., Babić-Mladenović, M., 2002. Kvalitet sedimenta u akumulaciji Đerdap u periodu 2001-2002. Međunarodna konferencija „Zaštita voda”, Zlatibor.
Damjanović, M. i Popović, L., 2003. Kvalitet reke Dunav sa osvrtom na akumulaciju Đerdap, Voda 2003. Zbornik radova 32. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, 165-170. Zlatibor.
Dangić, A. Maksimović, Z. Jović, V. Ršumović, M. 1989. Selenium in magmatic rock ih east Serbia and sulfide minerals from Bor. and majdanpek mines, Čovek i životna sredina, 14: 33-37, Beograd.
Dangić, A. Maksimović, Z. Jović, V. Ršumović, M. 1989. Selen u magmatskim stenama istočne Srbije i sulfidnim mineralima Bora i Majdanpeka, Čovek i životna sredina, 4-5/89, 33 - 37, Beograd.
Danilova, A., Pejović, D., 1981. First discovery of colomiellas and radiolitids in aptian of East Serbia. Bull. T. LXXV, Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. math. nat., Sci. nat., 21: 101-104, Beograd.
Deleon, G. Lovrić, A. Červenjak, Z. 1962. Neki podaci o starosti granitoidnih stena i nekih mineralizacija u okviru Karpato – balkanskog luka, referati V savetovanja geologa Jugoslavije, II deo, 59-62, Beograd.
Delić, S. 1949. Izveštaj sa terenskog puta na Rtanj, Arhiv Prirodnjačkog muzeja, 11. Beograd.
Deltshev, C.C., Ćurčić, B.P.M. & Blagoev, G.A., 2003. The Spiders of Serbia. (Pauci Srbije). SANU, Odbor za kras i speleologiju; BAN, Institut za zoologiju; Biološki fakultet, Institut za zoologiju i Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković:. Beograd.
Diklić, N., 1958. Flora šibljaka na planini Miroču u istočnoj Srbiji sa osvrtom na vegetaciju. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 12, Beograd.
Diklić, N, 1965. Prilog poznavanju vegetacije šiblja jorgovana (Syringa vulgaris L.) u istočnoj Srbiji (Eryngosyringetum vulgaris Diklić), Glasnik Prirodnjačkog muzeja, ser. B, 23, Beograd.
Diklić, N. Nikolić, V. 1970, Primula duricula L. subsp. Servatifolia (Roch) Jav. na Velikom Kršu u severoistočnoj Srbiji, Glasnik Prirodnjačkog muzeja, ser. B. 25, Beograd.
Diklić, N. i Nikolić, V., 1972. O nekim livadskim zajednicama iz Đerdapske klisure. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 27: 201-208, Beograd.
Diklić, N. i Nikolić, V., 1972. Novo nalazište vrste Viola grisebachiana Vis. u Srbiji. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 27: 209-218, Beograd.
Diklić, N., Nikolić, V., 1973. Zur Flora und Vegetation des jugoslawischen Anteilles des neuen Djerdap Stausee-gebietes an der Donau. Verein zum Schutze der Alpen-pflanzen und Tieren, 5(38): 109-118. Muenchen.
Dimitrijević, V. 1997. Pleistocenska sisarska fauna istočne Srbije, Naučni skup «Arheologija istočne Srbije», Zbornik radova, 45-53, Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Beograd. Beograd.
Dimitrijević, V., Čalić-Ljubojević, J. and Bogićević, K., 2002. Cave bear (Ursus spelaeus Rosenmüller & Heinroth) males’ den from Velika Pećina in Duboka near Kučevo (Eastern Serbia). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 64: 153-165, Beograd.
Dimović, D. and Hegediš, A., 2002. The National Park „Đerdap” – The Needs Assessment Report. pp.: 1-30. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. Beograd.
Dimovski, P. Ljubojev, M. Torbica, S. Stojanović, Z. Kojdić, R. 1995. Procena obima zarušavanja obodnih delova napuštenog kopa Bor usled podzemne eksploatacije rudnog tela „Tilva Roš„, Zbornik saopštenja radova XXVII Okrobarskog savetovanja rudara i metalurga Bor. 242-244, Bor.
Dinić, A., 1967. Ekološka ispitivanja mečje leske (Corylus colurna) u području Đerdapa. I. Učešće mečje leske (Corylus colurna) u šumskim fitocenozama đerdapskog područja.
Dinić, A., 1975. Varijabilnost i ekološka diferencijacija graba (Carpinus betulus L.) u severnoj Srbiji (Variability and ecological differentiation of the nornbeam (Carpinus betulus L.), in Northern Serbia. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 48: 22-114. Novi Sad.
Dinić, A., 1979. Individualni varijabilitet ploda graba - Carpinus betulus l. (Corylacea) u Gornjačkoj klisuri. Biosistematika, 5: 155-165, Beograd.
Dinić, A. i Mišić, V., 1981. Varijabilitet i ekologija koprivića (Celtis australis L.) u Đerdapu. Biosistematika, 8(1): 49-62, Beograd.
Dinić, A., 1996. Grab (Carpinus betulus L.) u reliktnim šumskim zajednicama na karstnim terenima Đerdapa. V Kongres ekologa Jugoslavije, abstr. 58, Beograd.
Dinić, A., Mišić, V., 1996. Ekološki faktori koji su uslovili opstanak i rasprostranjenje mezofilnih reliktnih šumskih ekosistema na karstnim terenima Đerdapa. III Simpozijum o zaštiti karsta, abstr. 22, Beograd.
Dinić, A., 1998. Grab (Carpinus betulus L.) u reliktnim šumskim zajednicama na karstnim terenima Đerdapa, Ekologija, 33(1-2): 85-90, Beograd, (on-line baza časopisa Ekologija, www.des.org.yu/ekologija).
Dinić, J. 1957. Lazareva dolina, Glas Srpskog geografskog društva, 37(1): 54-57, Beograd.
Dinić, J., 1964. Prirodne retkosti u slivu Belog Timoka. Zaštita prirode, 27-28: 285-291, Beograd.
Dinić, Jovan, 1970. Klimatske zone vinograda u SR Srbiji (Climatic zones of vineyards in SR Serbia). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 38: 184-200, Novi Sad.
Disterlo, Ž, Milošević, N. 2001. Jonosferski uticaj na klimu istočne Srbije, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 196-198, Donji Milanovac.
Divljan, M. Nešić, S. 1953. Kratka beleška o granitoidnim stenama u timočkom masivu, Godišnjak Zavoda za geološka i geofizička istraživanja Srbije, III: 22, Beograd.
Divljan, M. i Mićić, I., 1960. Petrografske karakteristike riolita (paleo-riolita) južnog i centralnog dela Kučaja. (Petrographic characteristics of rhyolite (paleorhyolite) from southern and central parts of the Mountains Kučajske planine (East Serbia). Vesnik, Geologija, XVIII, A: 333-339, Yavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd.
Divljan, M. Mićić, I. 1960. Rezultati ispitivanja granitoidnih stena Gornjanskog masiva, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja, XVIII, Beograd.
Divljan, M. Karamata, S. 1966. Eruptivne stene Rudanjsko-krepoljinske zone, u: Kredno-tercijarne magmatske stene jugoslovenskih Karpato-balkanida (istočna Srbija), Karoatsko-balkanska geološka asocijacija (KBGA), Komisija za magmatizam i metamorfizam, 22-27, Beograd.
Divljan, M. Divljan, S. 1970. Uporedni petrološki prikaz granitoidnih stena istočne Srbije, VII kongres geologa Jugoslavije, II, Zagreb.
Dokmanović, P., 1997. Mogućnosti korišćenja podzemnih voda tercijarnih basena u Srbiji (bez Vojvodine) za vodosnabdevanje. (Possibilities of water supply by groundwater of tertiary basins in Serbia (without Vojvodina). 100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji. Zbornik radova, 113-119. Beograd.
Dopuđa-Glišić, T., Denić, Lj., 2004. Retrospektiva havarijskih događaja na rekama Srbije u periodu 1996-2003 (Retrospective of accidental events on rivers of Serbia in period 1996-2003). Voda 2004: 69-74, Borsko jezero.
Dragašević, J. 1876. Homolje, Beograd.
Dragić, M. 1977. Etnobiološki procesi u istočnoj Srbiji u vreme Cvijićevih proučavanja i danas, Razvitak, 6, Zaječar.
Dragić, M. 1977. Rani brakovi u istočnoj Srbiji, Razvitak, 2, Zaječar.
Dragišić, V. 1981. Hidrogeološke karakteristike Timočke eruptivne oblasti sa terenima oboda, magistarski rad, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
Dragišić, V. 1981. Prikaz i analiza rezultata hidrogeoloških i hidrohemijskih istrazivanja Timočke eruptivne oblasti, Zbornik radova savetovanja o istrazivanju bakrove mineralizacije, Borsko jezero.
Dragišić, V. 1982. Fizičke osobine i hemijski sastav podzemnih voda u vulkankim i hidrotermalno izmenjenim vulkanskim stenama Timočke eruptivne oblasti, Zbornik radova X jugoslovenskog kongresa geologije, knj. III, Budva.
Dragišić, V. 1982. Fizičke osobine i hemijski sastav podzemnih voda u vulkanskim stenama Timočke eruptivne oblasti, Zbornik radova X jugoslovenskog kongresa geologa Jugoslavije, III, Budva.
Dragišić, V. 1982. Hidrogeološke karakteristike vulkanskih stena Timočke eruptivne oblasti, Zbornik referata VII jugoslovenskog simpozijuma o hidrogeologiji, Novi Sad.
Dragišić, V. 1982. Izveštaj o hidrogeološkim istraživanjima karsta istočnog Kučaja, Fond Društva mladih istraživača Bor. Bor.
Dragišić, V. 1984. Hidrogeološke karakteristike Timočke eruptivne oblasti sa terenima oboda, Magistarski rad, Grupa za hidrogeologiju RGF, Beograd.
Dragišić, V. Stevanović, Z. 1984. O mogućnostima podzemnog isticanja dela karstnih izdanskih voda po obodu Timočkog eruptivnog masiva, Zbornik referata VII jugoslovenskog simpozijuma o hidrogeologiji, Budva.
Dragišić, V. 1988. Hidrogeološke karakteristike i uslovi odvodnjenosti ležišta bakra istočne Srbije, Doktorska disertacija, Rudarsko geološki fakultet, Beograd.
Dragišić, V. Miladinović, B. 1988. Hidrogeološke karakteristike planine Rtanj, Studija, Mladi istraživači Srbije Beograd. - Društvo mladih istraživača Bor. 1-128, Beograd.
Dragišić, V. 1989. Hidrogeološke karakteristike šire okoline Bora, 1-45, Mladi istraživači Srbije, Društvo istraživača Bor. Beograd.
Dragišić, V. 1990. Hidrogeološka studija ležišta bakra Bor. (R.T. Borska reka ), Fond Grupe za hidrogeologiju RGF, Beograd.
Dragišić, V. 1991. Termomineralne pojave Brestovačke banje, Zbornik radova XXIII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, 43-46, Bor.
Dragišić, V., Miladinović, B., 1992. Bakteriološko zagađenje i uslovi zaštite Mirovskog vrela u istočnoj Srbiji, I Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1990, Zbornik radova, ASAK, Beograd.
Dragišić, V., Stevanović, Z. and Filipović, B., 1992. The occurence of deep siphonal circulation of karst aquifer of the Miroč Mountain (NE Serbia, Yugoslavia). Theoretical and Applied Karstology, 5: 115-120.
Dragišić, V. 1994. Hidrohemijske karakteristike ležišta bakra „Veliki Krivelj”, XXVI oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik saopštenja, 42-44, Donji Milanovac.
Dragišić, V., Stevanović, Z., 1994. Karakteristike pojava termalnih voda pukotinske izdani Istočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, LVIII(1): 247-262, Beograd.
Dragišić, V. Papić, P. Miladinović, B. 1994. O genezi termomineralnih voda Brestovačke banje, Geološki anali balkanskog poluostrva, LVIII(2): 285-301, Geološki zavod Univerziteta u Beogradu. Beograd.
Dragišić, V., Miladinović, B., 1995. Narušavanje kvaliteta karstnih izdanskih voda u procesu eksploatacije bakrovih ruda na primeru istočne Srbije, II Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1993, Zbornik radova, ASAK, Beograd.
Dragišić, V., Miladinović, B., Milenić, D., 1997. Uslovi zaštite Oštreljskog vrela od otpadnih voda kriveljskog flotacijskog jalovišta, III Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1996, Zbornik radova , ASAK, Beograd.
Draškić, V., 1992. Hidrogeologija ležišta bakra istočne Srbije. Institut za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta Beograd. Beograd.
Draškoci, J., 1955. Pećine, bezdane i potkapine izvorišta Resave. Prvi kongres speleologa Jugoslavije, Postojna.
Drensky, P., 1936. Katalog der echten Spinnen (Araneae) der Balkanhalbinsel. Sbornik na Bulgarskata akademiya na naukite, 32(15): 1-223. Sofia.
Drobnjaković, M., Ristić, M., Kostić-Pulek, A., Živković., D. 1999. Istorijski osvrt nalaženja i dobijasja zlata i srebra u Boru sa širom okolinom, Zbornik radova XXXI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 02031, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Drovenik, F. 1952. Doprinos poznavanju orudnjenja u Timočkom andezitskom masivu, Timočka krajina, I, Bor.
Drovenik, F. 1952. Doprinos poznavanju orudnjenja u Timočkom andezitskom masivu, Timočka krajina, 1: 47-55, Zaječar.
Drovenik, F. Drovenik, M. 1956. Dosadašnja znanja o orudnjenju u Timočkom andezitskom masivu, I jugoslovenski kongres geologa, Ljubljana.
Drovenik, M. 1953. O izvoru rudnih mineralov v Bor.skem rudniku, Geologija, 225-239, Ljubljana.
Drovenik, M. 1958. Bakrovo rudište Gornja Lipa, Geološke rasprave in poročila, knj. 4, Ljubljana.
Drovenik, M. 1959. Prispevek poznavanju magmatskih kamenih timočkega eruptivnega masiva, Geologija, Ljubljana.
Drovenik, M. 1961. Petrografska studija širše okolice rudnika Bora (Vzhodna Srbija), doktorska disertacija, Ljubljana, Fond RTB Bor. Bor.
Drovenik, M. Antonijević, I. Mičić, I. 1962. Novi pogledi na magmatizam i geološku građu Timočke eruptivne oblasti, Vesnik Zavoda za geološka i geofizička istraživanja, Ser. A, 20: 67-92, Beograd.
Drovenik, M., Đorđević, M., Antonijević, I., Mićić, I., 1967. Les roches magmatique de la region eruptive de Timok. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 11: 115-138. Budapest.
Drovenik, M., 1968. Razvoj magmatskih in piroplastičnih kamenin v okolici bakrevogo rudišča Bor. Geologija, rasprave in poročila, 11: 5-129, Ljubljana.
Drovenik, M. 1968. Borsko ležište epi – ili singenetsko (osvrt na rad P. Bogdanovića: Metalogenetske karakteristike istočne Srbije 1967.), Zbornik radova RGF, VI, Bor.
Dukić, D., 1964. Đerdapska hidroelektrana. Glasnik Srpskog geografskog društva, XLIV(2), Beograd.
Dukić, D. 1975. Hidrografske karakteristike istočne Srbije, Zbornik radova Instituta „J. Cvijić”, 26. Beograd.
Dukić, D. 1976. Dunav – hidrografske osobine i saobraćajni značaj, „Naučni pregled”, knjiga 3. Naučno društvo Srbije, Beograd.
Dukić, D., 1978. Vode SR Srbije. Srpsko geografsko društvo, Posebna izdanja 44, Beograd.
Dunđerski, J., Dunđerski, Z., Matić, R., Koledin, D., 1989. Delovanje teških metala na sivog pacova R. norvegicus u regionu Bor. Čovek i životna sredina, 14: 40-43, Beograd.
Dunđerski, J., Dunđerski, Z., Matić, R., Koledin, D., 1989. Delovanje teških metala na sivog pacova R. norvegicus u regionu Bor. Naučni skup „Zaštita i unapređenje životne i radne sredine na području Zaječar - Bor”, 17, Donji Milanovac.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:13:25
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


Đ

Đakonović, F. Mijanović, O. 1982. Ukrasne biljke na zelenim površinama Brestovačke banje, Glasnik Šumarskog fakulteta, serija C, Pejsažna arhitektura, 59: 67-77, Beograd.
Đarmati, D., Perišić, M., Vasiljević, M., Stupar, M., 2003. The Danube today – contamination of sediment by metals. II Regional Symposium „Chemistry and the Environment” June 18-22, 2003 Kruševac, Serbia and Montenegro. Proceedings, 87-88, Kruševac.
Đoković, I. 1988. Kompozitni sklop vulkanskog aparata severoistočno od sela Metovnica – istočna Srbija, Zapisnici SGD za 1985-86 godinu, Beograd..
Đorđević, G. 1978/79. Uprošćeni model ležišta bakra u Timočkoj magmatskoj oblasti i mogućnosti njegovog korišćenja kod daljih istraživanja, Zbornik radova RGF i Instituta za bakar, 24, Bor.
Đorđević, G. 1979. Magmatizam timočke magmatske oblasti iz posebni osvrt na prvu vulkansku fazu (timocitsku asocijaciju), Internacionalni simpozijum o evropskim ležištima bakra, Vodič za ekskurziju, Bor.
Đorđević, G., Cocić, C., 1999. Povezanost dacita „borskog tipa” sa bakrovom mineralizxacijom u Timočkoj eruptivnoj oblasti, Zbornik radova XXXI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 74-77, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 03034, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Đorđević, Lj., Gotović, D., Marković, T., 1993. Koncentracija čađi u sezoni loženja u periodu 1988-1992. Razvitak, 33 1-2(190-191): 11-13. Zaječar.
Đorđević, M. 1967. Kredno-tercijarni megmatizam. Geološki pregled Karpato-balkanida istočne Srbije, Karpato-balkanski geološka asocijacija, VIII kongres, Zbornik radova, 76-81, Beograd.
Đorđević, M. 1989. Formaciona geološka istraživanja timočke eruptivne oblasti i mogućnosti nalaska pojava mineralnih sirovina, Zbornik radova XXI savetovanja rudara i metalurga, Bor.
Đorđević, M. Milošaković, R. 1959. Pojave mladih prutonita u jučnom delu timočkog eruptivnog masiva, Zapisnici srpskog geološkog društva za 1957. Beograd.
Đorđević, S. 1986. Geologija i tektonika Timočke magmatske oblasti Karpato-balkanida istočne Srbije, doktorska teza, Rudarsko geološki fakultet, Beograd.
Đorđević, S. 1986. Rekonstrukcija paleovulkanskih procesa Timočke magmatske oblasti, 3 R, 22(2): 123. Bor.
Đorđević, S. 1987. Formiranje reljefa i analiza erozionih procesa u Timočkoj magmatskoj oblasti, 3 R, 23(1-2): 1. Bor.
Đorđević, S. 1988. Hemizam magmata Timočke eruptivne oblasti ( I ), 3 R, 24(1): 1. Bor.
Đorđević, S. 1988. Hemizam magmata Timočke eruptivne oblasti ( II ), 3 R, 24. (12): 141. Bor.
Đorđević, S. 1989. Morfostrukturne osobenosti rudnih pol;ja timočke magmatske oblasti, Zbornik radova, RMF i Institut za bakar, 25 (2), Bor.
Đorđević, S. 1989. Regionalni odnosi magmatizma, tektonike i mineralizacije u Timočkoj magmatskoj oblasti (istočna Srbija ), 3 R, 25(1): 1. Bor.
Đorđević, S. 1990. Relativna starost vulkansko - sedimentnih tvorevina u južnom delu Bora (Kučajna), GRM, 26(2): 191. Bor.
Đorđević, S., 1993. Geološka problematika Istočne Srbije u publikovanim radovima od 1970. do 1990. godine, Zbornik radova XXV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 86-89, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01136, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Đorđević, S. 1996. Geotektonski uslovi formiranja karpatskog šarijaža (Karpatikuma) u istočnoj Srbiji, XXVIII Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik radova, 52-55, Donji Milanovac.
Đorđević, S. Geološka problematika istočne Srbije u publikovanim radovima od 1970. do 1990. godine, XXV okrobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik saopštenja, 86-89, Beograd..
Đorđević, T. 1894. Uz Moravicu, V(1-2), Beograd.
Đorđević, Z. 1969. O broju i stratigrafskom položaju ugljanih slojeva u senonskom rovu istočne Srbije, Zapisnici SGD za 1966. Beograd.
Đulić, B., Soldatović, B. and Dunđerski, Z., 1980. Distribution of karyotypes in Mus musculus Linnaeus, 1758 (Rodentia, Muridae) in some regions of Yugoslavia. (Areali kariotipova vrste Mus musculus Linnaeus, 1758 (Rodentia, Muridae) u nekim područjima Jugoslavije. Biosistematika, 6(2): 203-210, Beograd.
Đunišić, Z. i sar. 1995. Projekat hidrogeoloških istraživanja u cilju dobijanja toplijih termalnih voda u Gamzigradskoj banji, Geohidroekspert, Novi Sad.
Đurđić, S., 2002. Specifičnosti zaštite prirode u pograničnim oblastima Srbije. Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, 119-128., Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Đurović, P. Nešić, D. 1992, Pećine i jame Tupižnice, Zbornik radova Geografskog fakulteta PMF, 40, Beograd.
Đurović, P., urednik, 1998. Speleološki atlas Srbije, posebna izdanja Geografskog instituta „Jovan Cvijić” SANU, 52: 1-290. Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:17:14
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE
Džukić, G., 1972. Herpetološka zbirka Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 27: 165-180, Beograd.
Džukić, G., 1974. Prilog herpetofauni Srbije. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 29: 105-110, Beograd.
Džukić, G., 1993. Fauna, zoogeografija i zaštita repatih vodozemaca (Caudata) Srbije. Doktorska disertacija, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Beograd.
Džukić, G., Kalezić, M., Ljubisavljević, K., 2003. Zaštita i očuvanje zelenih žaba u Srbiji i Crnoj Gori. Savezni sekretarijat za rad, zdravstvo i socijalno staranje, Sektor za životnu sredinu. Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:21:52
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


E

Elezović, I. Mojašević, M. 1982. Istraživanje kvaliteta rečnih tokova i podzemnih voda u slivu Timoka i njihove međusobne zavisnosti, Projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u regionu Zaječar, 1981/85”, Elaborat, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd.
Elezović, I.1986. Istraživanje akumulacije pesticida i teških metala u vodi i ribama, Godišnji izveštaj 1982/85 po projektu Zaštita i unapređenje i životne i radne sredine regiona Zaječar, Bor.
Elezović, I. Poleksić, V. Mitrović-Tutundžić, V. 1989. Sadrzaj pesticida i teških metala u vodi i ribama sliva Timoka i uticaj zagađenja na morfološku građu škrga ruba, Čovek i životna sredina, 4-5: 88 - 94, Beograd.
Ercegovac, M., 1973. Lijaski paleopalinološki kompleks Rgotine. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXVIII: 277-285, Beograd.
Ercegovac, M., Hagemann, H.W., Hollerbach, A., 1979-1980. Organo-petrografske i geohemijske karakteristike organske materije iz lijaskih peščara Istočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLIII-XLIV: 309-332, Beograd.
Ercegovac, M., Đajić, S., 1996. Lower Paleozoic Acritarchs of Kučaj Zones, Eastern Serbia. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 60(2): 185-202. Beograd.
Ercegovac, M., Grubić, A. and Milivojević, J., 2002. Biostratigraphical study of Lower Cretaceous Kašajina river beds and its importance for geology of NE Serbia. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 64: 63-82, Beograd.
Erić, S., Logar, M. i Bobič, D., 1997. Alkalno-deficitan turmalin iz distensko-korundskog škriljca lokalnosti Bobološ - Brza Palanka (Istočna Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 61: 419-431, Beograd.
Erös, L. 1892. Keleti Szerbia Trachit-es Granitjanak petrografiai tanalmanvozasa, Budapest.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:22:52
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


F

Filipović, B. Dragišić, V. 1985. Hidrogeološka studija ležišta bakra „Veliki Krivelj”, Fond Grupe za hidrogeologiju RGF, Beograd.
Filipović, B. Stevanović, Z. Dragišić, V. 1987. Hidrogeološka studija sliva Beljevine i Zlotske reke za potrebe povećanja kapaciteta izvoričta Bora (I faza), Fond Grupe za hidrogeologiju RGF, Beograd.
Filipović, B. Dragišić, V. 1989. Hidrogeološka studijas termomineralnih voda Brestovačke banje, 1-83, Rudarsko – geološki fakultet, Beograd.
Filipović, B., Dragišić, V., Lazić, M., Krunić, O., Jevtović, B., Sekulović, B., 1997. Hidrogeološke karakteristike u široj zoni pojavljivanja termomineralnih voda Brestovačke Banje. (Hydrogeological Characteristics in the Extended Zone of Thermal-Mineral Waters of Brestovačka Banja). Zbornik radova sa naučnog skupa priroda Brestovačke banje, 35-52, Bor.
Filipović, D. 1969, Faunistički sastav izvorskog regiona Crnog Timoka i njegove karakteristike, III kongres biologov Jugoslavie, Knjiga plenarnih referatov in pouzetkov, 104, Ljubljana.
Filipović, D., 1973. Prilog razradi ekološke zonacije tekućih voda na primeru tekućica Istočne Srbije. I Kongres Ekologa Jugoslavije, Beograd.
Filipović, D., 1975. Fauna Ephemeroptera SR Srbije (Ephemeroptera of SR Serbia) SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, knj. 1: 211-219, Beograd.
Filipović, D., Janković, D., Janković, M., Milovanović, D., Nedeljković, R., Petrović, G., Živković, A., 1975. Limnološka istraživanja akumulacionog jezera Đerdap. Simp. za organizaciju mreže trajno zaštićenih površina u Jugoslaviji i njihovo istraživanje, p. 73, Ohrid.
Filipović, D., 1976. Über die Ernährung der Fishe in Stausse „Đerdap” und in einigen Zuflussen der Donau. XIX Jubilaumstagung Donauforsch., Bulgar. Akadem. Wissensch., 888, Sofia.
Filipović, Đ. 1965. Prilog proučavanju erozije zemljišta na pašnjacima istočne Srbije, Arhiv za poljoprivredne nauke, XVIII, 63, Beograd.
Filipović, Đ. Vojinović, Lj. Spasojević, M. 1965. Neke karakteristikle smonice Timočkog basena, Arhiv za poljoprivredne nauke, god. XVIII, sv. 60. Beograd.
Filipović, Đ. 1967. Zaštita zemljišta i obnova vegetacije na krečnjačkom području istočne Srbije, Zemljište i biljke, 16(1-3), Beograd.
Filipović, Đ. Antonović, G. 1967. Prilog proučavanju Terra rossa (crvenice) istočne Srbije, Arhiv za poljoprivredne nauke, XX, 68. Beograd.
Fukarek, P. i Jovanović, B., 1983. Karta prirodne potencijalne vegetacije SFR Jugoslavije. Naučno Veće vegetacijske karte Jugoslavije.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:25:14
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


G


Gajić, M., 1953. Prilog poznavanju flore Majdanpečke Domene. Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemlje, Serija B, 5-6: 113-141. Beograd.
Gajić, M., 1953. O nekim retkim biljkama i njihovom značaju u istoriji flore majdanpečke domene. (Uber einigen seltenen pflanzen und ihrer wichtigkeit in der geschichte der domanenflora). Zaštita prirode, 4-5: 314-319, Beograd.
Gajić, M., 1954. Rezultati ispitivanja prošlosti šuma na Majdanpečkoj domeni. Šumarstvo, 7-8, Beograd.
Garača, Z., Popović, D., 2003. Uticaj sleganja terena usled otkopavanja uglja u jami „Strmosten” na životnu sredinu. Zbornik radova sa 4. Međunarodnog simpozijuma Rudarstvo i zaštita životne sredine, 191-193, Vrdnik.
Gavrić, M. i Mihajlov, A. (uredn.), 2002. Izveštaj o stanju životne sredine za 2000. godinu i prioritetni zadaci u 2001+godinama za Srbiju. Republika Srbija, Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline. Uprava za zaštitu životne okoline. Beograd.
Gavrilović, D., 1961. Bogovinska pećina. Naše jame, 1-2. Ljubljana.
Gavrilović, D., 1962. Krstata pećina. Zaštita prirode, 21-25: 273-277, Beograd.
Gavrilović, D., 1966. Prilog proučavanju tektonske strukture planine Beljanice. Glasnik Srpskog geografskog društva, XLVI(1). Beograd.
Gavrilović, D., 1968. Mrazne strukture tla na planini Beljanici. Glasnik Srpskog geografskog društva, XLVIII(1). Beograd.
Gavrilović, D., 1970. Mrazno-snežanički oblici u reljefu Karpatsko-Balkanskih planina Jugoslavije. (Formes kryo-nivales dans le relief des montagnes Carpatho-balkanique en Yugoslavie). Zbornik radova Geografskog instituta PMF, XVII: 11-22, Beograd.
Gavrilović, D., 1975. Kras Karpatsko-balkanskih planina. Glasnik Srpskog geografskog društva, 55(2). Beograd.
Gavrilović, D., 1976. The Karst of Serbia. In: Problems of Karst Hidrology in Yugoslavia. Memoirs of Serbian Geographical Society, 13: 3-28, Belgrade.
Gavrilović, D., 1992. Geomorfološka proučavanja bigra u Istočnoj Srbiji. (Geomorphological studies of tufa in East Serbia). Zbornik radova, 39: 15-28, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Gavrilović, D., 1996. Radiokarbon datacije u pećinama u Srbiji. (Radiocarbone datation in the caves in Serbia). Zbornik radova, XLVI: 5-15, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. Beograd.
Gavrilović, D., 1997. Bigar istočne Srbije i potreba njegove zaštite, III Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1996, Zbornik radova , ASAK, Beograd.
Gavrilović, D., 1998. Prirodni kameni mostovi – fenomen fluviokrasa Istočne Srbije. Zaštita prirode, 48/49: 25-32, Beograd.
Gigov, A., 1964. Tekijska bara – tresava u #208;erdapu. I Kongres ekologa Jugoslavije. Beograd.
Glavendekić, M., 2000. Parazitoidi i hiperparazitoidi Agriopis spp. (Lepidoptera: Geometridae) u Srbiji. Glasnik Šumarskog fakulteta, 82: 59-72. Beograd.
Glavendekić, M., 2002. Mrazovci (Lepidoptera: Geometridae) u hrastovim šumama Srbije. Zadužbina Andrejević. Beograd.
Glišić, M., 1976. Šumske fitocenoze privrednih jedinica „Miroč” i „Crni vrh”. Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, 13-14: 75-107, Beograd.
Gotfrid, B., 1978. Pojava suhoveja u Timočkoj Krajini. Savetovanje o zaštiti od atmosferskih elementarnih nepogoda, Hidrometeorološki zavod NR Srbije, 1-7, Aranđelovac.
Gotović, D. #208;orđević, Lj. Jovanović, S. 1993. Kvalitet vode reke Crni Timok za period 1988-1992. godine i akcidentalna stanja u 1992.god. Razvitak, 33,1-2(190-191): 8-10, Zaječar.
Gotović, D. #208;orđević, Lj. Smičković, M. 1997. Uticaj gradske kanalizacije Majdanpeka na reku Mali Pek, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 132-135, Donji Milanovac.
Gotović, D. #208;orđević, Lj. Vidanović, R. 1996. Uticaj otpadnih voda „Zlatare” Majdenpek na reku Mali Pek, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 97-101, Kladovo.
Gradojević, M., 1930-31. Leptirovi Srbije Diurna. Glasnik jugoslovenskog entomološkog društva, V-VI: 133-158. Beograd.
Grebešnikov, O. 1950. Prolog poznavanju visokoplaniske faune skakavaca (Orthoptera) istočne Jugoslavije, Zbornik radova Instituta za ekologiju i biogeografiju, 1: 181-195, Beograd.
Grubač, B., 1998. Prilog fauni slepih miševa (Chiroptera, Mammalia) Jugoistočne Srbije (Jugoslavija). (Contribution to the bat fauna (Chiroptera, Mammalia) of South-Eastern Serbia (Yugoslavia). SANU, Zbornik radova o fauni Srbije, V: 157-166, Beograd.
Grubač, B., 2003. Slepi miševi (Mammalia, Chiroptera) u speleološkim objektima Srbije. (Bats (Mammalia, Chiroptera) in serbian Caves). 4. simpozijum o zaštiti karsta, Despotovac, 91-96, Beograd.
Grubić, A. i Radojčić, S., 1960. Prilog poznavanju geologije severoistočne Srbije. Zapisnici SGD za 1960 i 1961. god., Beograd.
Grubić, A. Antonijević, I. 1961/62. Novo shvatanje o tektonskom sklopu istočne Srbije, Zbornik radova RMF, 8: 178-187, Beograd.
Grubić, A. Antonijević, I. 1962. Strukturne osobine istočne Srbije, V savetovanje geologa Jugoslavije, Beograd.
Grubić, A. 1964. Nova shvatanja o tektonskom sklopu istočne Srbije, Zbornik radova RGF, 8. Beograd.
Grubić, A. 1967. Die Kraištiden Ostserbiens und ihre Problematic, Symposium über die Problemen der Kraištidenm No. 19, Sofia.
Grubić, A. 1967. Glavnija geološka literatura za istočnu Srbiju, Geološki pregled Karpato-balkanida istočne Srbije, Karpatsko-balkanska geološka asocijacija, VIII kongres, 139-153, Beograd.
Grubić, A. 1967. Hipoteza megaantiklinarijumske građe istočne Srbije, VIII kongres KBGA „Geološki pregled Karpato – Balkanida istočne Srbije”, opšti vodič, Beograd.
Grubić, A. 1967. Rudanjsko-krepoljinska rasedna zona u istočnoj Srbiji, Geološki anali Balkanskog poluostrava, knj. XXXIII, 41-60, Beograd.
Grubić, A. 1968. Sur le probleme de la limite entre les Karpathides meridionales et les Balkanides dans la Serbie orientale (Jougoslavie), XIII, Intern. Geol. Congr. 3: 129-138, Prague.
Grubić, A. 1970. O problemu granice između južnih Karpata i Balkanida u istočnoj Srbiji, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXV: 13-23, Beograd.
Grubić, A. 1972. Osvrt na tektonske osobine i geološki razvoj planina istočne Srbije, Geološki anali Balkanskog poluostrva, knj. XXXVII, 2: 1-17, Beograd.
Grubić, A. Jankičević, J. 1973. Karbonantna platforma u gornjoj juri i donjoj kredi istočne Srbije, Zapisnici srpskog geološkog društva za 1972. Beograd.
Grubić, A. 1974. Istočna Srbija u svetlosti nove globalne tektonike i odraz takvih modela na tumačenje tektonike severne grane Alpida, Metalogenija – geotektonika, RGF, Beograd.
Grubić, A. 1980. Tektonika u radovima Jovana Cvijića, Glasnik prirodnjačkog muzeja, A, 35: 86-108, Beograd.
Grubić, A., 1992. Geološki profil Dževrinskog brda u SI Srbiji. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 56(1): 17-35, Beograd.
Grubić, C., Janković, D., Mitrović-Tutundžić, V., 1981. Der Einfluss der Abwässer des Kohlenbergwerkers „Rembas” auf Ichtyofauna des Flusses Resava. 22. Arbeitst. der IAD, Basel.
Grubić, G., Janković, D. i Mitrović-Tutundžić, V., 1982. Uticaj zagađivanja suspendovanim materijama rudnika uglja „Rembas” na ihtiofaunu Resave, pritokeVelike Morave. (Effect of pollution by suspended matter from the coal mines „Rembas” on the ichtyofauna of the river Resava, tributary of the Velika Morava). Ekologija, 17(1): 39-53, Beograd.
Grubišić, S. Antonov, S. 1996. Iskustvo obaranja prašine na južnom reviru rudnika bakra Majdanpek, Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 87-92, Beograd.
Grujičić, B. 1996. Mineralna potencijalnost prostora istočno od rudnog polja Bor. XXVIII Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik radova, 3-8, Donji Milanovac.
Grujić, D., 1983. Zaštita i unapređenje sredine u sistemu obrazovanja i vaspitanja na području regiona Zaječar. Razvitak, 23(2): 14-16, Zaječar.
Grujić, J. Nikolić, Z. 1994. Ispitivanje sanitarnih parametara reke Beljevine, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-20, 159-160, Borsko jezero.
Grujić, M., Pavlović, A., Trifunović, S., #208;orđević, T., 1995. Procedna voda flotacijskog jalovišta Valja Fundata i njen uticaj na reku Veliku Pek , Zbornik radova XXVII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 367-371, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01463, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Grujić, M. 2001. Zaštuta životne sredine – neophodnost savremenog rudarstva, III Međunarodni simpozijum „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 1-6, Beograd.-Vrdnik.
Grujičić, B., 1996. Mineralna potencijalnost prostora istočno od rudnog polja Bor, Zbornik radova XXVIII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 4-8, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01544, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor
Grujičić, B., Bugarin, M., 1989. Aluvijalna ležišta zlata u slivu Peka, Zbornik radova XXI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 69-75, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01006, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Gržetić, I. Jelenković, R. Polić, P. 1994. Geološki i industrijski zagađivači reka timočkog sliva, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik izvoda saopštenja, 67-68, Borsko jezero.
Gržetić, I. and Brčeski, I., 1995. Degradation of slags from the Bor smelter. First Regional Symposium: Chemistry and the Environment, Serbian Chemical Society, pp. 407-410. Vrnjačka banja.
Gržetić, I. Brčeski, I. 1995. Degradacija Borskih šljaka kao kontaminacioni proces, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 95-100, Borsko jezero.
Gržetić, I. and Polić, P., 1995., Mobilization and transport of toxic metals from the dump of the Bor Mining and Smelting Basin (Serbia). Proc. of the 2nd Internat. Sympos. on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, pp. 846-848, Budapest.
Gržetić, I., Pavićević, M.K. and Polić, P., 1996. Determination of arsenic sources by means of EPMA and its environmental impact in the Bor mining district (Serbia). Beitr. Elektronenmikroskop. Direktabb. und Analyse von Oberfl., 29: 109.
Gržetić, I., 1998. Investigation of Environmental Pollution Sources by Means of SEM and EDX. Bulletin T. CXV de l’Académie serbe des sciences et des arts - 1998 Classe des sciences mathématiques et naturelles Sciences naturelles, 37: 67-76, Beograd.
Grubić, A., #208;oković, I., Marović, M., Petković, S., 1992. Geološka građa Stenke kod Senjskog rudnika (Istočna Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 56(2): 17-29, Beograd.
Grupa autora, 1957. Idejni projekat za uređenje Borske reke, pritoke V.Timoka, Rejonska sekcija za zaštitu zemljišta od erozije i uređenje bujica, Knjaževac.
Grupa autora, 1967. Istraživački i konzervatorski rad na području #208;erdapskog sektora Dunava po prirodnjačkoj komponenti u 1996. god. Republički zavod za zaštitu prirode, Beograd.
Grupa autora, 1972. Osnovna geološka karta SFRJ, list Zaječar 1:100000, Savezni geološki zavod, Beograd.
Grupa autora, 1973. Hidrogeološka istraživanja ležišta Bor-Krivelj, Elaborat, Fond Geozavoda, Beograd.
Grupa autora, 1981. Termički režim Bora po podacima SM stanice Bor i GM stanice Crni Vrh, Republički hidrometeorološki zavod SR Srbije, Beograd.
Grupa autora, 1988. Elaborat o speleološkim istrazivanjima lista Žagubica 1:100000, Akademski speleološko alpinistički klub, Beograd.
Grupa autora, 1990. Istraživanje mogućnosti ozelenjavanja brana flotacijskih jalovišta RTB Bor. Tehnički fakultet, Bor.
Grupa autora, 1991. Eksploatacija rude bakra površinskim kopom iz ležišta „Cerovo-Cementacija” – Elaborat o zaštiti životne sredine, Gradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd.
Grupa autora, 1991/92. Zaštita Kriveljske reke od otpadnih voda rudnika cerovo – Glavni hidrograđevinski projekat i taložnik sa pumpnom stanicom, Institut za bakar, Bor.
Grupa autora, 1992. Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje brane i akumulacije ekološke brane II rudnika Cerovo, Geoinžinjering, Niš.
Grupa autora, 1992. Elaborat o zonama uticaja rudarskih radova na prostorni plan V. Krivelj, Institut za bakar, Bor.
Grupa autora, 1992. Podloge za proučavanje kvaliteta vode i zaštita kvaliteta sistema Bogovina, Institut „Jaroslav Černi” Beograd.
Grupa autora, 1993. Prostorni plan zone uticaja rudnika „V. Krivelj-Cerovo”, Rudarski institut, Zemun
Grupa autora, 1993. Uticaj flotacijskog jalovišta „V. Krivelj” na životnu sredinu, Gradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd.
Grupa autora, 1997. Geology of Đerdap area, Internacionalni simpozujum, Donji Milanovac
Grupa autora, 1999. Isveštaj o istraživanju Tisove jame oktobra 1999. Fondovski materijal Akademskog speleološko alpinističkog kluba, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:26:40
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


H

Hadži, J., 1935. Kurze zoogeographische Ubersicht Jugoslaviens. Verhandlungen der Internationalen Vereiningun fur theoretische und angewandt Limnologie.
Hadži, J., 1973. Novi taksoni suhih južih (Opilionidae) v Jugoslaviji. Neue Taxa der Weberknechte (Opilionidae) aus Jugoslawien. Razprave (Dissertationes) Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti, XVI, 1, IV: 1-120. Ljubljana.
Hadži-Pavlović, M. 1997. Ris u Timočkoj krajini, Savetovanje o racionalnom korišćenju lovnih pasa i predatorima u lovištu i biološkoj ravnoteži 17.019. oktobra 1997. rukopis, Aranđelovac
Hadžišehović, M. i sar. 1979. Prilog ispitivanju voda u aluvijalnim nanosima Timoka, Morave i Save preko tritijuma. Vesnik, Inženjerska geologija i hidrigeologija, XIV/XV, serija B, Zavod za geološka i geofizička istraživanja, Beograd.
Hadžišehović, M. 1986. Sadržaj tritijuma u podzemnim vodama u slivu Timoka, Godišnji izveštaj 1982/85, Projekat Zaštita i unapređenje zivotne i radne sredine regiona Zaječar, Bor.
Ham, I. 1977. Prilozi fauni ptica (Aves) istočne Srbije, Zbornik radova o fauni Srbije, SANU, 1:129-145, Beograd.
Hanic, M. Košec, B. Dehin, M. 1978. Tektonsko strukturološka analiza prostora severoistočnog dijela Srbije, Pomoravlja, Šumadije i južnog Banata na temelju satelitskog (Landsat-1) snimka i njegova digitalna obrada, Bakar, Bor.
Hanich, M. 1972. Rezultati strukturološke obrade Timočkog eruptivnog masiva s obodnim dijelovima, dobiveni fotogeološkom analizom, Fond Industroprojekta, Zagreb.
Hanich, M. Olujić, M. 1972. Fotogeološka analiza strukturnogeoloških odnosa Timočkog eruptivnog masiva sa obodnim dijelovima, Fond Industroprojekta, Zagreb.
Haydoutov, I., 1991. Origin and Evolution of the Precambrian Balkan-Carpathian Ophiolite Segment (on bulg., with engl. Summ.). Ed Bulg ac. Sci., pp. 179. Sofia.
Hegediš, A., Nikčević, M., Mićković, B., 1992. The fish fauna of the lower course of river Pek. Arch. Biol. Sci., 44(3-4): 11P-12P, Belgrade.
Heise, W. 1931. Die Kupfererzlagerstätte von Bor. in Abhängigkeit von der Tektonik Ostserbiens, Zeit. Dut. Geol. Ges, 133. 85
Herder, F. 1845. Rudarski put po Srbiji, Beograd.
Herder, S.A.W. 1846. Bergmannische Reise in Serbien, Verlag von K.A. Hartleben.
Hesse, P., 1929. Snecken aus dem nördlichen Serbien. Arch. f. Molluskenk. 60(1).
Höbart, A., Novotny, B., Pillmann, W., 1999. Development of a Danube Information System for the International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR). International Society for Environmental Protection, Vienna.
Hofman, F. 1892. Izveštaj o rudarskim istraživanjima po požarevačkom i od časti krajinskom okrugu, Godišnjak rudarskog odeljenja, I: 149-173, Beograd.
Horvat, A. 1995, Prvi rezultati analize ishrane vrste Bufo viridas Laurenti, 1768 (Amphibia: Anura) u Srbiji (Žagubica), III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 349-352, Borsko jezero.
Horvat, A. Sekulić, N. 1995. Morfologija i ishrana Sauria područja opštine Bor. I zbor. preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, sv. 3. 13-14, Društvo mladih istraživača Bor. i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:30:21
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


I

Ignjatović, S., Todorović, M., Topalov, K., 1997. Prilog flore okoline Borskog jezera, Zbornik učeničkih radova, st. 2-8, Eko škola „Borsko jezero 97”, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Igrutinović, D., 1968. Hidrogeologija negotinske nizije i oboda sa aspekta melioracije. Doktorska disertacija. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
Ilić, B. 1998. Korundsko-distenska pojava „Bobološ‘ (Istočna Srbija), Zaštita prirode, 48-49: 313-319, Beograd
Ilić, E., 1951. Fitocenološka istraživanja u šumama Majdanpečke Domene. Šumarski list, 3-4. Zagreb.
Ilić, M. 1939. Petrografsko– rudarska promatranja u Borskom rudniku, Zapisnici srpskog geološkog društva, Beograd.
Ilić, M. 1953/54. O pojavama andezit-bazalta kod Brestovačke banje, Bora i Malog Krivelja, Zbornik radova RGF, II, Beograd.
Ilić, M. 1956. O pojavama andezit bazalta kod Brestovačke banje, Bora i Malog Krivelja, Zbornik radova RGF, Beograd.
Ilić, M. 1957. O pojavama albitskih trahita u okolini Brestovačke banje, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istrazivanja, knj. XIII, Beograd.
Ilić, P. 1905. Rudarsko-geološka promatranja, 3. Metovnica, u srezu zaječarskom, okrugu Timočkom, Rudarski glasnik, 215.
Ivančević, B. 1986. O gljivama Zlota, Stručni izveštaj sa akcije „Zlot 86.”, Arhiv BID „Josif Pančić”, Beograd.
Ivanović, M., 2000. Petrology of the Paleozoic metamorphic rocks in the area between rivers Mlava and Pek. Unpublished Mr thesis, Univ. Beograd, Fac. Min. Geol., 1-104, Beograd.
Ivanović, S., Ranđelović, N., 1994. Mikrobiološka istraživanja i analiza bentofaune izvora na području Dubašnice, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 2: 4-6, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Ivković, M. 2001. Uticaj podzemne eksploatacije uglja u ležištu «Rembas» na ugrožavanje životne sredine, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 62-65, Donji Milanovac.
Ivošević, D. 1995. Aromatično bilje planine Tupižnice, Zbornik radova X smotre naučno-istraživačkog rada studenata, 141-148, Mladi istraživači na Univerzitetu u Beogradu, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:32:26
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


J


Jakovčev, D., 1985. Prilog poznavanju oligohetne faune u slivu Timoka. I Kongres biosistematičara Jugoslavije, 94, Popova Šapka.
Jakovčev, D. 1986. Prilog poznavanju oligohetne faune u slivu velikog Timoka, Biosistematika, 12(1): 67-77, Beograd.
Jakovčev, D. 1987. Fauna Oligochaeta Borskog jezera, Biosistematika, 13(2): 139-143, Beograd.
Jakšić, P., 1988. Privremene karte rasprostranjenosti dnevnih leptira Jugoslavije (Lepidoptera, Rhopalocera). Jugoslavensko entomološko društvo, Posebna izdanja, knj. 1: 1-215. Zagreb.
Jakšić, P., 1993. The M. Rogulja collection of Rhopalocera (Lepidoptera) from the former state of Yugoslavia. Entomologist’s Gazette, 44: 85-99.
Jakšić, P. 1995. Fauna dnevnih leptira (Lepidoptera: Rhopalocera) okoline Bora, Projekat ”Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor. preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 2-6, Društvo mladih istraživača Bor. i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Jakšić, P., 1999. Dnevni leptiri (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea) srpskog dela Stare planine. Zaštita prirode, 51(2): 69-84. Beograd.
Jakšić, P. i Dimović, D., 2000. Pregled utvrđenih vrsta rodova Eilema Hübner, [1804] i Lithosia Fabricius, 1798 Bora i susednih područja (Lepidoptera: Arctiidae, Lithosiinae). Zaštita prirode, 52(1): 47-63. Beograd.
Jakšić, P., 2003. Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea). Zavod za zaštitu prirode Srbije, pp.1-198. Beograd.
Jakšić, P., 2003. Procena ekološkog rizika od rudarskih radova po kavernikolu faunu. Zbornik radova sa 4. Međunarodnog simpozijuma Rudarstvo i zaštita životne sredine, 54-57, Vrdnik.
Jakšić, P., 2003. Prime Butterfly Areas in Yugoslavia. In: Swaay, C. van and Warren, (Ed.) Prime Butterfly Areas in Europe. Priority sites for conservation. 655- 680. Ministrz of Agriculture, Nature Management and Fisheries. The Netherlands.
Jakšić, P., 2004. Razvoj pasivnog biološkog monitoringa u Lazarevoj (Zlotskoj) pećini. Ekološka istina ‘04: 23-31. Borsko jezero.
Jankičević, J. 1978. Barenski i aptski kat u srednjim delovima Karpato-balkanida istočne Srbije sa posebnim osvrtom na urgonsko razviće, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLII: 103-194, Beograd.
Jankičević, J., Rabrenović, D., 1994. Problem izdvajanja neokomskih sedimenata u karbonatnom kompleksu gornja jura - donja kreda središnjih Karpatobalkanida Istočne Srbije. Geoloiški anali Balkanskog poluostrva, 58(1): 23-29, Beograd.
Janković, A. Stojanović, P. 1995. Upotrebna vrednost voda hidroloških objekata Tupižnice, Zbornik radova X smotre naučno-istraživačkog rada studenata, 155-163, Mladi istraživači na Univerzitetu u Beograd.u, Beograd.
Janković, D., 1957. Paraziti organa za varenje i trbušne duplje dunavske kečige. Ribarstvo Jugoslavije, 12: 126-129, Beograd.
Janković, D., 1958. Ekologija dunavske kečige (Acipenser ruthenus L.). Biološki institut NR Srbije, posebna izdanja, 2: 1-146. Beograd.
Janković, D., 1964. Geographisch-ökologische Verbreitung der Fische in dem Jugoslawischen Teil der Donau. 8. Arbeitst. der IAD, Langenargen.
Janković, D., 1965. Die geographisch-ökologische Verbreitung der Fische in dem Yugoslawischen Teil der Donau. Zbornik radova Biološkog instituta, 8: 1-27, Beograd.
Janković, D., 1965. Sadašnje stanje ihtiofaune u đerdapskom delu Dunava i problemi ribarstva posle izgradnje hidroenergetskog sistema na #208;erdapu. Zaštita prirode SRS. Beograd.
Janković, D., 1967. Limnologie der Donau, Liepolt, R. ed. Arbeitag. Donauforsch. Soc. Limnol., 1: 1-326, Stuttgart.
Janković, D., 1967. Taksonomska istraživanja na dunavskoj deverici (Abramis brama danubii Pav.). Zbornik radova Instituta za biološka istraživanja, 11: 191-200, Beograd.
Janković, D., 1970. Improvement of the fish production in the Lake of Bor by introduction of new fish species and by protecting measures. Ekologija, 5(2): 217-223, Beograd.
Janković, D., 1973. Jahreszeitlische Veränderungen der Ichtyofauna im Stausee „Eisernes Tor” (1971-1972). Soc. Int. Limnol. 16. Arbeitst. Donauforsch, 1: 1-5, Bratislava.
Janković, D., 1973. Sezonische Veränderungen der Ichtyofauna im Eisernes Tor (Im Jahre 1971, 1972). 16. Arbeitst. der IAD, Bratislava.
Janković, D., 1974. Die Ichtyofauna im Rückstau des Eisernen Tores im ersten Jahr dem Beginn des Aufstaues. Arch. Hydrobiol. Suppl., 44: 364-371.
Janković, D., 1974. Privredni ribolov na #208;erdapskoj akumulaciji - indikator promena u naselju riba posle izgradnje brane. Simp. Međunarodn. kom. za ribolov na Dunavu, Bratislava.
Janković, D., 1974. Wandlungen in der Zusammensetzung und Struktur der Ichtyofauna des #208;erdap-Sees in den jahren seiner Entstehung. 17. Arbeitst. der IAD, Galaci.
Janković, D., 1975. Das Wachstum der Barschen (Abramis brama danubii P.) in der Akumulation des Eisernes Tores and die Moglichkeit deren Naturlichen Ausnutzung. 18. Arbeitst. der IAD, Regensburg.
Janković, D., 1977. Ihtiofauna istočne Srbije - Crni Timok sa pritokama. III. Simpozijum Biosistematičara Jugoslavije, Novi Sad.
Janković, D., 1977. The effect of antropogenic factors on the zonal distribution of fish in the river system of the Danube in Serbia. 20. Limnol. Conven. Sect. Internat. Limnol. Theor. Appl., Copenhagen.
Janković, D., 1977. Neophodna naučno istraživačka delatnost i mere zaštite i unapređenja ribarstva koje treba preduzeti povodom izgradnje HE „Đerdap II”. 19. Zased. Mešovite Kom. za primenu Sporazuma o ribarstvu u vodama Dunava. Novi Sad.
Janković, D., 1979. Die Veranderungen in der Zusammensetzung der Ichtyofauna im Stausee „#208;erdap” im laufe der Ersten funf. Jahre nach seiner Inbetriebnahme. XIX. Jubilaumstagung Donauforschung, 383-388, Sofia.
Janković, D., 1979. The process of fish fauna restoration in the river Pek following the cathastrophic outbreak of gangue from the copper mines „Majdanpek” in Jugoslavia. Symposium Biologicum Hungaricum, 19: 141-149, Budapest.
Janković, D., 1979. 25 jahre Ichtyologische Forschungen am jugoslawischen Teil der Donau und Ihrer Züflusse. 19. Arbeitst. der IAD, 377-382, Sofia.
Janković, D., 1979. Sadašnje stanje ihtiofaune i mogućnosti racionalnije eksploatacije đerdapske akumulacije u svrhe ribarstva. Konferencija o zaštiti voda „Zaštita ‘79”, Jug. Društva za zaštitu voda. Beograd.
Janković, D., 1980. Ihtiofauna sliva Crnog Timoka. (Die Ichtyofauna des flussgebietes Crni Timok), SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, 1: 155-163, Beograd.
Janković, D., 1980. Sadašnje stanje istraženosti đerdapskih akumulacija i mogućnost njihove racionalnije eksploatacije u svrhe privrednog ribarstva. Vodoprivreda, 1293-95, Beograd.
Janković, D., 1982. Uticaj otpadnih voda rudnika bakra „Majdanpek” na sadržaj teških metala u ribama iz reke Pek. VI Kongres biologa Jugoslavije, Novi Sad.
Janković, D. 1982 - 1984, Istraživanje sadašnjeg stanja ihtiofaune i njihove produkcije u slivu Timoka, Istraživanje kvaliteta rečnih tokova i podzemnih voda u slivu Timoka i njihove međusobne zavisnosti, Projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u regionu Zaječar, 1981/85”, Elaborat, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd.
Janković, D., 1983. Wandlungen in der Zusammensetzung und Struktur der Ichtyofauna des „Eisernes Tor” (Đerdap-Sees) in den ersten Jahren seiner Enstehung. Acad. Republ. Soc. Romania, Hidrobiol., 17: 165-173.
Janković, D., 1983. Wirtschaftfischerei auf der Donau. Biologische und wirtschaftliche Probleme der Donaufischrei. Acad. rep. Soc. Romania, Hidrobiol., 17: 189-195.
Janković, D., 1985. Ichtyoforschungen am Donauteil der Künftigen Akkumulation „Đerdap II” und Stromabwärts bei zur Timokmunding in die Donau. 25 IAD, 380-385, Bratislava.
Janković, D., 1985. Stacionarnie isledovania Džerdapskoj akkumulacijii. 13. Zased. Sov. Uponom. Probl. „Ekosistemi”, SEV, Đerdap.
Janković, D., 1986. Taksonomske i ekološke odlike manića (Lota lota L.) iz dunavskog sliva. VII Kongres biologa Jugoslavije, C-31, Budva.
Janković, D., Rasulić, N., Lenhardt, M., 1986. Indeks rasta riba u Borskoj akumulaciji (istočna Srbija). VII Kongres biologa Jugoslavije, C-47, Budva.
Janković, D., Lenhardt, M., 1988. Growth of bream (Abramis brama L.) in #208;erdap accumulation. 6th Congr. Eur. Ichtyologists, Budapest.
Janković, D. 1989. Dosadašnja istraženost vodenih ekosistema na području regiona Zaječar, Čovek i životna sredina, 4-5/89, 48 - 54, Beograd.
Janković, D., 1994. Ichthyofauna. In: Janković, D. and Jovičić, M. (eds.), The Danube in Yugoslavia – contamination, protection and exploation., pp.: 131-137. Beograd.
Janković, D., Krpo, J., Lenhardt, M., Hegediš, A., 1994. Ecological characteristics of the Danubian fisf species. In: The Danube in Yugoslavia - Contamination, Protection and Exploatation. Eds. D. Janković, M. Jovičić, 159-173, Belgrade.
Janković, D., Pujin, V., Hegediš, A., Maletin, S., Krpo, J., Lenhardt, M., Kostić, D., Anđelković, M., MiljanoviĆ, B., 1994. Community structure of the fish fauna in the Danube and its tributaries. In: The Danube in Yugoslavia - Contamination, Protection and Exploatation, Eds. D. Janković, M. Jovičić, 137-148, Belgrade.
Janković, D. 1996. Mogućnost korišćenja riba iz sliva Timoka u ishrani, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 273-276, Kladovo.
Janković, D. 1999. Zaštuta rečnih sistema u slivu Timoka, značajnih za očuvanje raznovrsnosti faune riba, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 158-161, Zaječar.
Janković, D., 1999. The ecological and geographical fish distribution in the Yugoslav section of the Danube. Contributions to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region, 1: 321-326.
Janković, Lj., 1975. Fauna Homoptera: Auchenorrhyncha SR Srbije. (Homoptera fauna (Auchenorrhyncha) in der Republik Serbien) SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, 1: 84-210, Beograd.
Janković, M. Živković, N. 1988. Mogućnosti razvoja seoskog turizma u opštini Bor. Teorija i praksa turizma, 3-4: 37-39, Beograd.
Janković, M.M. Janković, J.M. 1962. Ekološki uslovi vegetacije u vrelu Mlave kod Žagubice, s posebnim osvrtom na biljku Calitriche, saopštenje na II kongresu biologa Jugoslavije, Beograd.
Janković, M.M., 1968. Isptivanje šumskih zajednica u užoj priobalskoj zoni i na ostrvima đerdapskog područja. Elaborat, knj. 1. republički zavod za zaštitu prirode, Beograd.
Janković, M.M., 1973. Prilog poznavanju taksonomije, ekologije i cenologije hrastova (Quercus) #208;erdapskog područja. Glasnik Instituta za botaniku i Botaničke bašte Univerziteta u Beogradu, 8(1-4): 9-34. Beograd.
Janković, M.M., 1990-91. Prilog rešavanju ekoloških problema fitosanacije reke Pek. Zaštita prirode, 43-44: 21-38, Beograd.
Janković, Mirjana i Janković, M.M., 1962. Ekološki uslovi vodene vegetacije u vrelu Mlave kod Žagubice, sa posebnim osvrtom na biljku Callitriche verna. Arhiv bioloških nauka, 14: 157-168, Beograd.
Janković, Mirjana, 1967. Ekologija i rasprostranjenjije ličinok hironomid v jugoslavskoj časti Dunaja. 11. IAD, Kijev.
Janković, Mirjana, 1969. Die Chironomidenbiozönosen der jugoslawischen Donaustrecke. Arch. Hydrobiol. Suppl. 36: 61-70.
Janković, Mirjana, 1969. Ekologija i rasprostranjenije ličinok hironomid v jugoslavskoj časti Dunaja. Limnol. isled. Dunaja, Posebno izdanje, 319-336, Kijev.
Janković, Mirjana, 1971. Die Entwicklung der Bodenfauna in den Gebirsstauen, 18. SIL, 81, Lenjingrad.
Janković, Mirjana, 1971. Die Chironomidenfauna aus dem Periphyton in der jugoslawischen Donaustrecke. 14. IAD, Wien.
Janković, Mirjana, 1972. Die Besiedlung des Periphytons mit Chironomiden-Larven im jugoslawischen Donauteil zwischen Beograd und Tekija. 15. IAD, Budapest.
Janković, Mirjana, 1973. Untersuchung des #208;erdap-Stausees in den ersten Jahren nach seiner Bildung. Glasn. Instit. Bot. bašte, Univerziteta u Beogradu, 8: 71-79, Beograd.
Janković, Mirjana, 1973. Aenderungen in der Chironomiden-Besiedlung unter Einfluss des Đerdap-See. 16. IAD, Bratislava.
Janković, Mirjana, 1974. Untersuchungen von Chironomidenlarven im Periphyton des jugoslawischen Donauteils zwischen Bezdan und Zemlin, 17. IAD, Gallati.
Janković, Mirjana, 1975. Aenderungen in der Chironomiden-Besiedlung unter Einfluss des Đerdap-See. Arch. Hydrobiol./Suppl., 44: 462-475.
Janković, Mirjana, 1976. Ispitivanje naselja Chironomidae reke Pek posle zagađenja rudničkom jalovinom. Arhiv Bioloških Nauka, 28: 153-160. Beograd.
Janković, Mirjana, 1976. Ispitivanje naselja Chironomidae reke Peka posle zagađenja rudničkom jalovinom. Simpozijum o fauni Srbije, 96, Beograd.
Janković, Mirjana, 1977. Untersuchungen von Chironomidenlarven in Periphyton des jugoslawischen Donauteil zwischen Bezdan und Zemlin. Arch. Hydrobiol., Suppl., 52: 1-15.
Janković, Mirjana, 1978. Raspored larvi Chironomidae u #208;erdapskoj akumulaciji u vezi sa nekim ekološkim faktorima (Verteilung der larven Chironomidae in der akkumulation des Eisernen tores in bezug auf einige okologischen faktoren). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 54: 267-287. Novi Sad.
Janković, Mirjana, 1978. Fauna Chironomida (Diptera, Nematocera) jugoslovenskog dela Dunava i njegovog plavnog područja i karakteristike zajednica koje njegove larve obrazuju na različitim staništima. (Fauna Chironomidae (Diptera, Nematocera) on Yugoslav part of Danub and its floodearegion and characteristics of community which their larvas organize of different domiciles) SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, II: 29-89, Beograd.
Janković, Mirjana, 1979. Mahrjährige Studien der Bodenfauna an den Flüssen Serbiens, mit besonderem Rückblick auf die larve Chironomidae in der Donau und einigen Züflussen. Bulg. Akad. Wissensch., 19: 287-293, Sofia.
Janković, Mirjana, 1979. Die Beeinflussing der Unterlage auf die Verteilung der Chironomidenlarven im Pek. XXI, IAD, Novi Sad.
Janković, Mirjana, 1979. Composition of Chironomid larvae in the conditions of organic and toxic pollution of the river Pek. VII Internat. Symp. Chironomids, 7, Dublin.
Janković, Mirjana, 1981. Die Beeinflussung der Unterlage auf die Verteilung der Chironomiden larven im Pekfluss. Hydrobiologia, 78: 39-43.
Janković, M., 1983. The contribution to the ecological studies of Rivulogammarus balcanicus (Crustacea, Amphipoda). Bulletin T. LXXXIII de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts Classe des Sciences natureles et mathématiques Sciences naturelles, No. 24: 5-15, Beograd.
Janković, Mirjana, 1983. Proučavanje Chironomidae (Diptera) sliva Velikog Peka. (The Study of Chironomidae (Diptera) in the drainage system of the river Veliki Pek). SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, II: 55-56-146, Beograd.
Janković, Mirjana, 1984. Stanje faune dna u rekama sliva Timoka pod uticajem zagađenja. III Kongres biologa Jugoslavije, 531, Sarajevo.
Janković, Mirjana, 1987. Stanje faune dna sliva Velikog Timoka u uslovima datog zagađenja. Glas CCCXLIX, 51: 91-106, SANU, Beograd.
Janković, Mirjana, 1987. Stanje faune dna sliva Veliki Timok u uslovima datog zagađenja. Biosistematika, 12(1): 67-77, Beograd.
Janković, S. i dr. 1980. Metalogenetic features of copper deposits in the volcano-intrusive complexes of the Bor district, SGA, Specijalna publikacija, I, RGF, Beograd.
Janković, S. 1965. Metalogenetic eposhs and ore destricts Eastern Serbia, VII Cong KBGA, Pt, III: 309-318, , Sofia.
Janković, S. 1968. O nekim problemima rejonizacije rudnih ležišta istočne Srbije, Zbornik radova RMF, VI, Bor.
Janković, S., Jovanović, M., Karamata, S., Lovrić, A., 1981. Izotopska starost nekih stena Timočke eruptivne oblasti. (The isotopic age of some rocks from the Timok eruptive area). Glas CCCXXIX, SANU, 48: 87-94. Beograd.
Janković, S. 1990. Types of copper deposits related to volcanic environment in the Bir district, Yugoslavia, Geol. Rundschau, Stuttgart.
Janković, S. 1996. Odlaganje jalovine sa površinskog kopa „Veliki Krivelj”, Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 123-125, Beograd.
Jaranov, D. 1961. Megaantiklinarij Karpato-Balkanskoj dugi, Karpato-Balkanska geološka asocijacija, V Sjezd. , akc. III: 153-167, Bukuresti.
Jeannel, R., 1923. Description preliminaire d’Anopthalmes nouveaux de Serbie. Bull. Soc. Sci. Cluj., 2: 1-11. Cluj.
Jekić, J. M. 1902. Istina o ograničavanju šuma u krajinskom okrugu, Beograd.
Jelić, M., 1966. Neke ekološke karakteristike lignikolnih makroskopskih gljiva u bukovim šumama #208;erdapskog područja. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 21: 37-41, Beograd.
Jemcov, I., Pavlović, R. and Stevanović, Z., 2002. Morphotectonic analysis in hydrogeological research of karst terrains. A case-study of SW Kučaj, Eastern Serbia. Theoretical and Applied Karstology, Vol. 15: 51-59.
Jenić D. 1992. Eksploatacija rude bakra iz ležišta „Cerovo – cementacija” i zaštita čovekove okoline, Zbornik radova XXIV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, 264-267, Bor.
Jenić, D., Mitrović, S., 1992. Eksploatacija rude bakra iz ležišta „Cerovo – Cementacija” i zaštita čovekove okoline, Zbornik radova XXIV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 264- 267, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00764, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Jeremić, Ž., 1995. Rasprostranjenost i varijabilnost nekih vrsta šafrana na području Timočke krajine. Razvitak, 35(194-195): 90-94, Zaječar.
Jevđević, V., 1956. Energetski izvori Jugoslavije (Power resources of Yugoslavia). Jugoslovenski Nacionalni komitet Svetske konferencije za energiju (Yugoslav National Committee of the World Power Conference). Hidrotehnički institut „Ing. Jaroslav Černi”. 1-457+Karte I - VI., Beograd.
Jocić, D., 1974. Stanje i mere za otklanjanje posledica zagađenja vode Borske reke. Razvitak, 14(2): 38-43 i (3): 51-55. Zaječar.
Jocić, D., 1980. Zaštita i unapređenje prirode i čovekove sredine regiona Zaječar, 20(2): 38-44, Zaječar.
Jovanović, Božana, 1994. Fauna Gastropoda (Mollusca) okoline Bora, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor. preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, sveska 1: 15-21, Ekološki klub Društva mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Jovanović, Božana, 1994. Retke vrste puževa (Gastropoda, Mollusca) područja Bora, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 43-47, Kladovo.
Jovanović, Božana, 1995. Preliminarni prikaz faune Gastropoda (Mollusca) područja Bora, II simpozijum o zaštiti karsta, Zbornik saopštenja, 235-244, Beograd.
Jovanović, Božana, 1995. Vodeni puževi (Gastropoda, Mollusca ) područja Bora, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-11, 141, Borsko jezero.
Jovanović, Božana, 1996. Prilog poznavanju faune Gastropoda (Mollusca) planine Stol, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 217-221, Kladovo.
Jovanović, Božana, 1996. Proučavanje puževa (Gastropoda, Mollusca) područja Bora, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za treću istraživačku godinu, 4: 9-14, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Jovanović, Božana, 1997. Puževi (Mollusca , Gastropoda) planinskih područja Malog krša i Vizaka (Bor. Srbija), V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 354-359, Donji Milanovac.
Jovanović, Božana, 1998. Diverzitet faune Gastropoda (Mollusca ) Borskog regiona (Srbija), VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 239-242, Negotin.
Jovanović, B. 1995. Privreda Timočke krajine 1940-1990. JP ŠRIF, Bor.
Jovanović, B., 1987. Poreklo najranijeg rudarstva i metalurgije na Centralnom Balkanu, Zbornik radova XIX oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 1-6, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00599, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Jovanović, B., 1988. Određivanje starosti praistorijskog rudnika bakra „Rudna glava” analizom radioaktivnog ugljenija 14 C, Zbornik radova XX oktobarskog savetovanja rudara, metalurga i tehnologa, str. 23-26, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00669, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Jovanović, B., Janković, N., 1989. Metalurgija kasnog bronzanog doba na području Bora, Zbornik radova XXI oktobarskog savetovanja rudara, metalurga, tehnologa i mašinaca, 323-329, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00106, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Jovanović, B., 1951. Velika pećina kod Duboke – prilog morfologiji i hidrologiji krasa istočne Srbije. (La Grande drotte pres du village de Duboka). Zbornik radova, knj. VIII, Geografski institut, 1: 135-165. SAN, Beograd.
Jovanović, Branislav, 1949. Prilog poznavanju dendroflore šumskih asocijacija Majdanpečke Domene. God. Polj.-Šumarskog fakulteta, 1: 201-326, Beograd.
Jovanović, Branislav, 1953. O dvema fitocenozama istočne Srbije. Zbornik radova SAN, 29(3): 1-44, Beograd.
Jovanović, Branislav, 1954. Šibljak asocijacije Arthemisieto-Amygdaletum nanae na Rtnju. Šumarstvo, 7(6), Beograd.
Jovanović, Branislav, 1955. O reliktnosti jedne šume u istočnoj Srbiji. Zbornik radova sa I. Kongresa biologa jugoslavije, pp.: 196-197, Zagreb.
Jovanović, Branislav, 1955. Šumske fitocenoze Rtnja. Glasnik šumarskog fakulteta, 10: 99-127, Beograd.
Jovanović, Branislav, 1956. O fitocenozama grabića – javora i crnog bora u istočnoj Srbiji, Beograd.
Jovanović, Branislav, 1956. O klimatogenoj šumi jugoistočne Srbije, Institut za ekologiju i biogeografiju, Zbornik radova, 7, Beograd.
Jovanović, Branislav, Tucović, A. 1967. Neka zapažanja o nalazištima Fagus orientalis Lip. u istočnoj Srbiji, Šumarstvo 3-4, Beograd.
Jovanović, Branislav, Valčić, V. 1970. Fitocenoze sa orahom ( Juglans regia L. ) u području #208;erdapa, Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, Beograd.
Jovanović, Branislav, 1975. Neka dendrološka zapažanja iz istočne Srbije. Šumarstvo, XI-XII: 689-700, Beograd.
Jovanović, Branislav, 1978. Šumske fitocenoze sa sivim lužnjakom (Quercus pedunculiflora K. Koch) u severoistočnoj Srbiji (Krajini). Glas. CCCVI. Srp. Ak. Nauka i umetn., Odeljenje prir.-matemat. Nauka, 43, Beograd.
Jovanović, Branislav, 1982. Fitocenoza maljavog poljskog jasena sa lužnjakom u Krajini. Zaštita prirode, 35: 43-62, Beograd.
Jovanović, Branislav, Mišić, V., Dinić, A., Avdalović, V., 1982. Klimatogena šuma severoistočne Srbije (Quercetum farnetto Jov. ass. nova). Ekologija, 17: 77-102, Beograd.
Jovanović, Branislav, i sar. 1985. Fitocenološka pripadnost bukovih šuma na Crnom Vrhu i Čestobrodici.
Jovanović, Branislav, i sar. 1986. Fitocenološka pripadnost bukovih šuma na području šumskih sekcija Boljevac i Bor.
Jovanović, Branislav, 1987. Fitocenološka pripadnost kitnjakovih šuma severoistočne Srbije, Rukopis, Godišnji izveštaj o NIR na regionu Zaječar, Beograd.
Jovanović, B. 1969. Rudna glava , Majdanpek – rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled, 11: 29-31, Beograd.
Jovanović, B. 1970. Rudna glava , Majdanpek – rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled, 12: 26-28, Beograd.
Jovanović, B. 1970. Rudna glava , Majdanpek – rudokop ranog eneolita (Rudna Glava: A Mine from the Early Aeneolithic Period), Bakar, 48-51 , Bor.
Jovanović, B. 1970. Statueta iz Korbova ( La statuette de Korbovo), Zbornik Narodnog muzeja, VII: 103-112.
Jovanović, B. 1971. Rudna glava , Majdanpek – rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled 13, 18-19, Beograd.
Jovanović, B. 1972. Kuznjica - Rudna Glava ( Majdanpek) - Gradina starijeg gvozdenog doba, Arheološki pregled, 14: 41-44, Beograd.
Jovanović, B. 1973. Rudna glava , Majdanpek – rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled, 16: 28-31, Beograd.
Jovanović, B. 1973. Praistorijsko rudarstvo, Bor i okolina (T. Pajić, ured.) 29-41, Bor.
Jovanović, B. 1975. Istraživanje praistorijskog rudarstva bakra na Rudnoj Glavi kod Majdanpeka (Investigation of Prehistory Copper Mining in Rudna Glava Neor Majdanpek), Tehnika, Rudarstvo, Geologija, Metalurgija, XXVI, 12: 2083-2089, Beograd.
Jovanović. B. 1976. Rudna glava – ein Kupferbergwerk des frühen Eneolithikums in Ostserbien, Der Anschnitt, 28(5): 150-157.
Jovanović, B. 1976. Rudna Glava and the begigung of Metallurgy in the Central Balkans, Bolletino del centro Camuno di Studi Preistorici, XIII-XIV, 77-90.
Jovanović, B. 1980. Rano eneolitsko rudarstvo na Rudnoj Glavi kod Majdanpeka (Early Eneolithic Mining in Rudna Glava by Majdanpek), Zbornik radova Muzeja rudarstva i metalurgije, I: 9-24, Bor.
Jovanović, B. 1982. Rudna Glava – najstarije rudarstvo bakra na centralnom Balkanu, Muzej rudarstva i metalurgije Bor i Arheološki institut Beograd. Posebna izdanja 17: 1-155, t. I-XXVII, prilozi 1-12, Bor.-Beograd.
Jovanović, B. Stanojević, Z. 1985. Rudna glava – Najstarije rudarstvo bakra na centralnom Balkanu, Les plus anciennes mines de cuivre au centre des Balkans, 1-88, Muzej rudarstva i metalurgije Bor. Bor. – Creusot.
Jovanović, D. 1889. Iz Timočke krajine, Glasnik srpskog učenog društva, knj. 70. Beograd.
Jovanović, D. 1907. Les richesses minarales de la Serbie. I Les gisements auriféres. Historique, géologie, minéralogie. Distributions de l’or dans les bassins du Pek, de la Mlava, de la Porečka et du Timok, H. Dound & E. Pinat, Paris.
Jovanović-Dunjić, R., 1952. Fitocenoze Ramondija u Srbiji. Godišnjak Biološkog instituta Sarajevo (Spomenica K. Maly-u), 1-2: 257-270, Sarajevo.
Jovanović – Dunjić, R. 1954. O fitocenozi đipovine (Chrysopogon gryllus ) u istočnoj Srbiji, Zbornik radova Instituta za ekologiju i biogeografiju, 5: 10-18, Beograd.
Jovanović-Dunjić, R., 1956. Tipovi pašnjaka i livada na Rtnju. Zbornik radova Instituta za ekologiju i biogeografiju, 7(1): 3-45, Beograd.
Jovanović-Dunjić, R., Danon, J., Blaženčić, Ž., 1986. Vegetacija livada i pašnjaka na teritoriji severoistočne Srbije. I Simpozijum o flori i vegetaciji SR Srbije, 40, Beograd.
Jovanović, D., 1995. Uticaj zagađenja na estetski izgled stambenih objekata u Boru, Zbornik radova XXVII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 475-477, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01492, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Jovanović, G., 1992. Paleoekološka i tafonomska analiza fosilonosnog sloja iz badenskih sedimenata Žutog brega kod Golupca (Istočna Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 55(2)_: 209-219, Beograd.
Jovanović, G. i Tomić, Z., 1997. Paleoekološke i minerološke metode pri rekonstrukciji životnih uslova u badenskom veku Golupca (Istočna Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 61: 371-392, Beograd.
Jovanović, J. Radman, B. 1995. Bentofauna reke Grze i crnog Timoka, Zbornik radova Ekološke škole „Borsko jezero 1993/94”, 1: 15-16, Društvo mladih istraživača , Bor.
Jovanović, J., 1998. Klimatske karakteristike istočne Srbije, Geografski kampovi – Jovanu Cvijiću na dar. Zbornik radova, Beograd.
Jovanović, K. 1910. Negotinska krajina i Ključ, Naselja, 29, Beograd.
Jovanović, K. 1949. Negotinska Krajina i Ključ, Srpska kraljevska Akademija, 29. Beograd.
Jovanović, M. 1986. Herpetološka istraživanja na području #208;erdapa, VII Kongres biologa Jugoslavije, Plenarni referati i izvodi iz saopštenja, D1-34, 189, Budva.
Jovanović, M. 1995. Prvi nalaz guštera Ablepharus kitiabelli Stefaneki Fuhn 1070. u Jugoslaviji, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 345-346. Borsko jezero.
Jovanović, M., Koželj, D., 1989. Ležište bakra „Cementacija” Kraku Bugaresku, Zbornik radova XXI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 51-59, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00984, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Jovanović, M., Koželj, D., 1989. Rezultati geoloških istraživanja i mogućnosti eksploatacije ležišta bakra „Kraku Bugaresku”, Zbornik radova XXI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 41-49, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01005, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Jovanović-Stojanović, M., 1964. Pregled fonda rudnog blaga sreza Zaječar (izvod iz orijentacionog perspektivnog plana geoloških istraživanja za period 1964-1970. god.). Razvitak, 4(2): 15-21, Zaječar.
Jovanović, P. 1924. Geomorfologija Sokobanjske kotline, Glasnik geografskog društva, 10, Beograd.
Jovanović, P. 1953. Reljef sliva Resave, , knj. 5, Geografski institur SANU, Beograd.
Jovanović, R. 1951. Prilog stratigrafiji istočne Srbije, Geološki vesnik, IX: 111-125, Beograd.
Jovanović, R. 1985. Kučevo, Monografija Socijalistička republika Srbija, III: 79- 84, NIRO „Književne novine”, Beograd.
Jovanović, S. Gotović, D. 1989. Rezultati kontrole kvaliteta površinskih voda sliva reke Timok za period 1983 – 1988. Čovek i životna sredina, 2-3: 69-71, Beograd.
Jovanović, S. Milenković, P. 1989. Rezultati kontrole kvaliteta vode za piće sa područja regiona Zaječar u periodu 1980 – 1988. Čovek i životna sredina, 2-3: 72-75, Beograd.
Jovanović, S.P. 1924. Geomorfologija sokobanjske kotline, Glasnik GD, 10, Beograd.
Jović, D., Medarević, M., 1996. Sušenje šuma u Nacionalnom parku „#208;erdap”. Referat saopšten na Petom kongresu ekologa Jugoslavije, 22-27, Beograd.
Jović, N. Knežević, M. i sar. 1986. Zemljište na području šumskih sekcija Boljevac i Bor.
Jović, N. Knežević, M. i sar. 1987. Zemljište na području šumskih sekcija Boljevac, Bor. Zaječar i Knjaževac.
Jović, N. Knežević, M. 1987. Zemljišta na oglednim poljima u kitnjakovim šumama u severoistočnoj Srbiji, rukopis, Beograd.
Jović, N. Knežević, M. 1987. Zemljište u kitnjakovim šumama severoistočne Srbije, Rukopis, Godišnji izveštaj o NIR na regionu zaječar, Beograd.
Jović, V. 1997. Geološke i geomorfološke karakteristike istočne Srbije, Naučni skup «Arheologija istočne Srbije», Zbornik radova, 21-32, Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Beograd. Beograd.
Jovičić, M. Bogdanović, B. Popović, L. 1989. Neki aspekti zaštite od otpadnih voda Topionice i rafinacije Rudarsko topioničarskog basena Bor. Čovek i životna.
Jovičić, M., Soro, A., Božinović, M., Đukić, M., Milovanović, M., Popoović, M., Zdravković, D. i Milovanović, D. (urednički kolegijum), 2001. Vodoprivredna osnova Republike Srbije. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Beograd.
Jovičić, Ž., 1985. Područje Đerdapa u turističkoj ponudi Srbije. Teorija i praksa turizma, 3-4, Beograd.
Jurišić. Ž., 1901. Prilog poznavanju Mahovina u Srbiji. Srpska Kraljevska Akademija, Spomenik XXXV, Prvi razred, 5: 47-59, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:34:34
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


K


Kadović, R. i Knežević, M., 2002. Teški metali u šumskim ekosistemima Srbije. Šumarski fakultet Unoverziteta u Beogradu i Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine Republike Srbije. Beograd.
Kalafatić, V., 1979. Vergleich zwischen der Zussamensetzung und der Produktion des Zooplankton im Mikrostauraum an der Save und in Stausee „Đerdap”. Bulgar. Akad. Wissensch., XIX Jubilaumstagung Donauforsch., 245-247, Sofia.
Kalafatić, V., 1985. Der Einfluss des Mikrostauses Zaton auf das Zooplankton des Flusses Mali Pek. 25. Arbeitstagung der Internat. Arbeitsgemeinschaft Donauforsch., 289-300, Bratislava.
Kalinić, M., Mišić, V., Dinić, A., 1984. Edafsko-vegetacijske osobenosti planine Deli Jovan i Krajine u severoistočnoj Srbiji. Zemljište i biljka, 3: 215-256. Beograd.
Kamenović, M., 1970. Šumarstvo, Privreda Timočke krajine, str. 73-80, Osnovna privredna komora i novinska ustanova „Timok”, Zaječar.
Kanic, F., 1985. Srbija – zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja 19. veka. Beograd.
Karaman, B. 1999. Endemske vrste puževa (Mollusca, Gastropoda) istočnog dela Srbije, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 170-174, Zaječar.
Karaman, B. 2000. Rasprostranjenje vrste Bulgarica stolensis (Pfeiffer 1859) (Gastropoda, Pulmonata, fam. Clausiliidae) u Srbiji, Jugoslavija, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 442-445, Sokobanja.
Karaman, B. 2001. Prilog poznavanju slatkovodnih puževa (Gastropoda, Mollusca) u jugoslovenskom delu Dunava, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 304-309, Donji Milanovac.
Karaman, B. 2002. Rasprostranjenost vrste Helicigona kollari (Pfeiffer, 1856) (Gastropoda, Pulmonata, fam. Helicidae) u Srbiji, Jugoslavija, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 25-28, Donji Milanovac.
Karaman, B. 2003. Distribution of the species from the genus Helix L. 1758. (Gastropoda, Pulmonata, fam. Helicidae) in Serbia and Crna Gora (Montenegro), XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 61-66, Donji Milanovac.
Karaman, G. 1982. Contribution to the knowledge of the Amphipoda 125 First discovery of genus Nophargopsis Chevr. 1922 in Yugoslavia with revision of ther genus (fam. Gammaridae), Poljoprvreda i šumarstvo, XXVIII, 2: 87-103, Titograd.
Karaman, G. 1994. Fauna Amphipoda (Crustacea, Malacostraca) površinskih i podzemnih voda područja Bora i problem njihove zaštite, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 231-232, Borsko jezero.
Karaman, G., 1997. Podzemna fauna Amphipoda (Crustacea, Malacostraca) Borskog regiona i Istočne Srbije. Naša ekološka istina, V: 348-353. Donji Milanovac.
Karaman, G. 1998. Novi podaci o fauni Amphipoda Borskog regiona i susednih oblasti (Srbija), 232. prilog poznavanju Amphipoda, VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 235-237, Negotin.
Karaman, G. 2000. Amfipodi (Crustacea, Amphipoda) u pećinama Srbije i Crne Gore (237. prilog poznavanju Amfipoda), VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 446-451, Sokobanja.
Karaman, G. 2001. Komparativna analiza faune Amphipoda (Crustacea) Borskog regiona (Srbija) i Crne Gore (240. prilog poznavanju Amphipoda), IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 300-303, Donji Milanovac.
Karaman, G. 2002. Novi podaci o fauni Amphipoda istočne Srbije i drugih delova Balkana, 242. prilog poznavanju Amphipoda, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 21-24, Donji Milanovac.
Karaman, Z., 1961. Nycteriibidae (Diptera, Pupipara) sakupljene u Srbiji. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 17: 235-240, Beograd.
Karamata, S. i sar. 1967. Les reches magmatiques crétacées tertiares des Carpatho-balkanides Yugosloves, Acta Ged. Acad. Sci. Hungariacae, XI, Budapest.
Karamata, S. Milenković, P. 1969. Clay minerals in hydrothermally altered and estherned zones in Timok eruptive complex – their application to prospecting of copper mineralisation, Acad. Yugoslave sci et arts, 6: 47-56, Zagreb.
Karamata, S., 1974. Geohemijske, petrološke i metalogenetske provincije kredno-tercijarne starosti dela Balkanskog poluostrva i Male Azije. (Geochemical, petrologic and metallogenetic provinces of the Balkan peninsula and in Asia Minor). SANU, Posebna izdanja, knjiga CDLXXV, Odelj. Prir.-matemat. Nauka, 42. Beograd.
Karamata, S. #208;orđević, P. 1980. Origin of the Upper Cretaceous and Tertiary magmas in the eastern parts Yugoslavia, Bull. LXII, SANU, Sci. nat. 20, Belgrade.
Karamata, S. Knežević, V. #208;orđević, P. Milovanović, D. 1983. Alterrations in the Bor copper deposit and their significance for explanation of the ore genesis, Ged. Zb Geol. Carpathica, 34, Bratislava.
Karamata, S. #208;orđević, V. 1984. Petrološko – vulkanološka studija timočkog magmatskog kompleksa, Stručni fond RTB Bor. Bor.
Karamata, S., Vasković, N., Cvetković, V., Knežević, V., 1994. Gornjokredni i tercijarni magmatiti centralne i istočne Srbije i njihova metalogenija. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 58(1): 159-175, Beograd.
Karanović, T. Bobić, M. 1998. Two new species of Copepoda Harpacticoida from East Serbia (Balkan Peninsula) Parastenocaris serbica sp. N. and Bryocampatus (R.) borus sp. N. Crustaceana, 71(2), Leiden.
Kašić, V. 1996. Komparativna analiza rezultata dosadašnjih istraživanja zlatonosnih nanosa Peka, XXVIII Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik radova, 18-22, Donji Milanovac.
Kataranovski, D., 1999. Distribution of the Norway rat Rattus norvegicus Berk, 1796, (Rodentia) in the territory of former and present yugoslavia. Contribution to the zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterran Region., 1: 99 – 104.
Kekić, V., Marinković, D., Anđelković, M. i Milošević, N.J., 1995-98. Studies of Drosophilidae (Diptera) in Yugoslavia, X. collection from Vinci at Danube coast. (Proučavanje faune Drosophilidae (Diptera) u Jugoslaviji, X. kolekcija sa lokaliteta Vinci (obala Dunava). Glasnik Prirodnačkog muzeja u Beogradu, B, 49-50: 191-200, Beograd.
Kirbus, B. 1990. Geomorfološki potencijali značajni za korišćenje prostora na području opštine Golubac, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, SANU, 42, Beograd.
Knežević, D. Dražović, D. Marković, M. Dimitrijević, P. 1996. Flotacijska jalovišta – uticaj na okolinu i mere zaštite, Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 389-393, Beograd.
Knežević, Lj. 1981/84. Istraživanje stanja zagađenosti podzemnih voda u funkciji površinskih voda u slivovu Timoka, Godišnji izveštaji 1981 – 1984, Institut Vinča, Beograd.
Knežević, Lj. 1989. Istraživanje stanja zagađenosti podzemnih voda u funkciji površinskih voda u slivovima Timoka i Dunava, Čovek i životna sredina, 2-3:60-63, Beograd.
Kobačević, N. 1998. Proučavanje lekovitog bilja okoline Bora. Elaborat. Mladi istraživači Srbije, Beograd.
Kober, L., 1952. Leitlinien der tektonik Jugoslaviens. Geol. Instit. SAN, Posebna izdanja, F3. Beograd.
Kochanski-Devide, V. 1951. Globotrunkana iz okoline Bora u istočnoj Srbiji, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XIX, Beograd.
Kochanski-Devide, V., 1951. Aptienski korali istočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 19: 107-112, Tab. 1-2, Beograd.
Kojdić, R. 1999. Otkriće i eksploatacija Borskog ležišta bakra, 1-287, Institut za bakar Bor. Bor.
Koledin, D. i Bogojević, J., 1976. Rezultati dosadašnjih istraživanja faune Collembola u SR Srbiji. Arhiv bioloških nauka, 28(1-2): 79-94, Beograd.
Kolić B. 1986. Mikroklimatska reonizacija severoistočne Srbije, Rukopis, Šumarski fakultet, Beograd.
Kolić, B. i sar. 1985. Mikroklimatska rejonizacija područja Crni Vrh i Čestobrodice.
Kolić, B. Stojanović, Lj. 1986. Rezultati istraživanja mikroklimatskih karakteristika ivica šumskih sastojina bukve (Fagetum montanum oxalidetosum ) na Crnom Vrhu kod Bora, Glasnik šumarskog fakulteta, Serija A 67: 29-49, Beograd.
Kolunđić, Đ. 1981. Istraživanje stanja mladih kitnjakovih i bukovih sastojina na području Timočkog regiona, određivanje ciljeva gazdovanja i mera za njihovo postizanje, magistarski rad, Šumarski fakultet, Beograd.
Komatina, M. 1981, Hidrogeološke osnove karsta istočne Srbije, Osmi jugoslovenski speleološki kongres, 27-34, Savez speleoloških organizacija Srbije, Beograd.
Kostić, M. 1974. Termalna nalazišta i važnija banjska naselja istočne Srbije, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, 25, Beograd.
Kostić, M., 1974. Brestovačka banja. Zemlja i ljudi, 24. Srpsko geografsko društvo, Beograd.
Kostić-Podgorska, V. 1949. Geološka ispitivanja o oblasti senonskog rova južno od rudnika Podvis – Tresibaba, Glasnik SAN I, 3: 409-412, Beograd.
Kostić, S. 1962. Bor i okolina. Savremena škola, Beograd.
Kostić, S. 1989. Izveštaj o detaljnim geofizičkim ispitivanjima termomineralne vode u području Brestovačke banje u 1989. godini, Fond Rudarsko geološkog fakulteta, Beograd.
Kostić, S. 1996. Geofizička istaživanja sulfidne mineralizacije u lokalitetu Durlan potok kod Majdanpeka, XXVIII Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik radova, 56-61, Donji Milanovac.
Kostić, S. Komatina, S. Grujičić, B. 1996. Geofizička istraživanja u području Brestovačke banje kod Bora, Ekologika, 3, Beograd.
Kostić, V. 1949. Geološka ispitivanja u oblasti senonskog rova južno od rudnika Tresibaba, Glas SAN, 1(3), Beograd.
Kostić, V. Živković, N. Ilić, D. Apostolidis, P. 1989. Uticaj rada Termoelektrane Bor na zagađenost životne i radne sredine, Čovek i životna sredina, 4-5: 104 - 107, Beograd.
Kovács, A., 1997. Faunisztikai vizsgálat, Zbornik učeničkih radova, st. 14-16, Eko škola „Borsko jezero 97”, Mladi istraživači Vojvodine Novi Sad i Društvo mladih istraživača Bor, Bor.
Kovačević, J., 1953. Nalaz semena ječma u Golubačkom gradu. Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemlje, Serija B, 5-6: 513-514. Beograd.
Kovačević, J. Sajić, D. Blečić, N. Ilić, D. 1996. Zaštita i revitalizacija prostora pri istraživanju ukrasnog kamena Porečke reke, Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 309-312, Beograd.
Kovačević, N. i Minić, D., 1992. Značaj fitofagnih insekata i sprovođenje mera njihovog suzbijanja i sušenja kitnjakovih šuma u nacionalnom parku „Đerdap”. (Significance of phytophagous insects and their control in sessile oak forest dying in the national park „Đerdap” U: Okrugli sto – Epidemijsko sušenje hrasta kitnjaka u severoistočnoj Srbiji. Problemi održavanja i obnavljanja ugroženih šuma. pp. 59-64, Donji Milanovac.
Koželj, D. Cocić, S. Đorđević, G. Vučković, B. 1996. Potencijalnost prostora šire okoline reke Lipe – Crni Vrh (Bor.) u pogledu epitermalnih mineralizacija zlata, XXVIII Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik radova, 23-27, Donji Milanovac.
Koželj, D., 1998. Zonalnost facija hidrotermalnih alteracija epitermalnih mineralizacija zlata visoke sulfidacije u Timočkom magmatskom kompleksu, Zbornik radova XXX oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 20-24, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01835, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Koželj, D., 2000. Temperatura obrazovanja epitermalne mineralizacije zlata u borskoj metalogenetskoj zoni, Zbornik radova XXXII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 85-95, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 02284, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Krajcinović, M. Arsenijević, M. Prilog proučavanju štetnih uticaja SO2 dimnih gasova na vegetaciju u okolini Borskog rudnika, Glasnik hemijskog društva, 21, sv 25.
Kräutner, H.-G., Krstić, B., 2001. Correlation of Alpine and Pre-Alpine structural units within the Southern Carpathians and the Eastern Balkanides. In: Ádám A., Szarka L. and Szendröi J. (Eds.) Pancardi 2001, II, Abstracts. CP-14. Sopron.
Krstić, B., 1960. Staropaleozojske tvorevine centralnog Kučaja (istočna Srbija). (Formation from older Paleozoic on middle part of the Mountain Kučaj – East Serbia). Zavod za geol. Geofiz. Istraž., Vesnik XVIII, A: 53-64, Beograd.
Krstić, B., 1961. O zoni sa Monograptus testis (Barr.) u siluru Kučaja. Zapisnici Srpskog geološkog društva, zbor od 27.XII. 1961., Beograd.
Krstić, B. 1962. Beleška o prisustvu pre-Karadočke serije metamorfoznih stana na Kučaju i Beljanici, Geološki anali Balkanskog poluostrava, XXIX, 51-52, Beograd.
Krstić, B. 1962. O starijem paleozoiku na Kučaju (istočna Srbija), Zapisnici SGD za 1958. i 1959. Beograd.
Krstić, B., 1963. O zoni Monograptus testis (Bar.) u siluru Kučaja. Zapisnici Srpskog geol. Društva za 1960. i 1961. god., Beograd.
Krstić, B. 1967. Ordovicijum, silur, devon, VIII KBGA, Geološki pregled Karpato – balkanida, Beograd.
Krstić, B., 1967. Stariji paleozoik. U: Geološki pregled Karpato-Balkanida, VIII kongres Karpat.-Balk. Geol. Asocijacije. Beograd.
Krstić, B. Kalenić, M. Danilova, A. 1968. Tupižnicsko – knjaževacskaja sinklinal, Geol. inst. Bulgar. Akad. Nauk, jubilaren geološki zbornik, 67-71, Sofija.
Krstić, B. Kalenić, M. Danilova, A. Maslavarić, Lj. 1968. Jurski sedimenti Tupižnice, Krstaca, Device, Kurilova, Zukovske reke i Svrljiških planina, Vesnik zavoda za geološkas i geofizička istrazivanja, A,XXVI, Beograd.
Krstiš, B., Spasov, H., Stojanović-Kuzensko, S. i Pajić, V., 1970. Prilog poznavanju donjeg i srednjeg devona u istočnoj Srbiji. Vesnik Zavoda za geološka i geofizička istraživanja, ser. A, 28: 307-326, Beograd.
Krstić, B. Danilova, A. 1972. Prilozi za poznavanje stratigrafije i tektonike jugoistočne Srbije, Zapisnici Srpskog geološkog društva za 1968, 1969. i 1970. Beograd.
Krstić, B., 1974. Neki graptoliti iz silura istočne Srbije. Glas CCLXXXIX, 36: 157-187, SANU, Beograd.
Krstić, B., 1984. Stratigraphy of the Lower Paleozoic (Ordovician-Devonian) between the rivers Resava and Nišava, Eastern Serbia. Rasprave. Zavod geol. geofiz. istraž., 22: 1-64, Beograd. (in Serbian, English summary).
Krstić, B. and Maslarević, Lj., 1989. Marine Paleozoic between the Nišava River and Ruj Mountain (Kučaj Zone of the Hercynides in Eastern Serbia). Geol. an. Balk. poluostr., 53: 23-76. Beograd. (in Serbian, English summary).
Krstić, B., Maslarević, Lj., 1990. Depositional Environment of the Marine Paleozoic in the Hercynid Kučaj Zone, Easatern Serbia. Bull. T. CII, Acad. Serbe Sci. Arts, Cl. Sci. math. nat., Sci. nat., 32: 29-37, Beograd.
Krstić, B. i Maslarević, Lj., 1990. Depozicione sredine morskog paleozoika Kučajske zone Hercinida Istočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, LIII(1): 183-191. Beograd.
Krstić, B. i Sudar, M., 1990. Paleozojski konodonti istočne Srbije, Jugoslavija (III). Radovi Geoinstituta, 24: 193-212, Beograd.
Krstić, B. Karamata. 1992. Terani u Karpato-balkanoidima istočne Srbije, Zapisnici SGD, jubilarna knjiga, 57: 57-74, Beograd.
Krstić, B. i Sudar, M., 1992. Paleozojski konodonti istočne Srbije, Jugoslavbija (V). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 56(1): 185-210, Beograd.
Krstić, B. i Sudar, M., 1993. Paleozojski konodonti Istočne Srbije, Jugoslavija (VI). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 57(1): 139-158, Beograd.
Krstić, B. i Sudar, M., 1994. Paleozojski konodonti Istočne Srbije, Jugoslavija (VII). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 58(1): 139-148, Beograd.
Krstić, B., Maslarević, Lj., 1998. Ordovicijum Kučajskih planina (Istočna Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 62: 1-24, Beograd.
Krstić, B., Maslarević, Lj., Ercegovac, M., Sudar, M. and #208;ajić, S., 2004. Devonian in the carpatho-Balkanides of Eastern Serbia. Bulletin T. CXXVIII de l’Académie serbe des sciences et des arts - 2004 Classe des sciences mathématiques et naturelles Sciences naturelles No 42: 7-16. Beograd.
Krstić, Mijat, Krstić, B., Simonović, J. Aleksić, D., 1976. Epidemiološki i epizootološki aspekti ehinokokoze u regionu Timočke krajine, Razvitak 16(6): 17-19, Zaječar.
Krstić, Mijat, Suhanek, Lj., Kostandinović, F., 1985. Epidemiološka i epizootološki aspekti trihineloze u opštini Kladovo, Razvitak 25(6): 27-29, Zaječar.
Krstić, Mijat, 1987. Neke aktuelnije zooantroponoze u Timočkoj krajini. Razvitak, 27(6): 16-19, Zaječar.
Krstić, Mijat, Cokić, J., Jelenković, D., 1989. Epizootološki i epidemiološki aspekti besnila u Timočkoj krajini. Razvitak, 29(2): 20-21, Zaječar.
Krstić, M., 1989. Istraživanje ekološko proizvodnih karakteristika kitnjakovih šuma i izbor najpovoljnijeg načina obnavljanja na području severoistočne Srbije. Doktorska disertacija, Šumarski fakultet, Beograd.
Krstić, M. Stojanović, Lj. Milin, Ž. 1989. Prirodno obnavljanje šuma kitnjaka sa cerom (Orysopsio – Quarcetum montanum cerretosum Jov.) na području severoistočne Srbije u funkciji unapređenja životne i radne sredine, Čovek i životna sredina, 2-3: 95-99, Beograd.
Krstić, M. Ostojić, D. 1995. Stanje i ugroženosti šuma u okolini Brestovačke banje i njihova ekološka uloga, Naučno-stručni skup „Banjska i klimatska mesta Jugoslavije”, Zbornik radova, 224-231, Beograd.
Krstić, M., 1997. Šumski fond istočne Srbije (Borsko područje) u funkciji unapređenja ivotne sredine. (The Forest of Eastern Serbian (Bor Region) in the Function of Improving the Environment). Zbornik radova sa naučnog skupa priroda Brestovačke banje, 77-95, Bor.
Krstić, M. 1997. Uporedne karakteristike razvoja i proizvodnosti izdanačke šume bukve i sastojina duglazije i smrče podignutih na bukovom staništu na području istočne Srbije, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 47, Zaječar.
Krstić, M., 2003. Kitnjakove šume đerdapskog područja, stanje i uzgojne mere. (Sessile oak forests in Đerdap region, state and silvicultural measures) Akademska misao, 1-135, Beograd.
Krstić, N., 1967. Neke Cyprididae (Ostrac.) iz ponta Kladova. Zapisnici Srpskog Geološkog Društva, zbor od 10.II 1967, Beograd.
Krstić, N., 1967. Pontijski ostrakodi Istočne Srbije: 1. Amplocypris i Hungarocypris. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXIII: 237-242, Beograd.
Krstić, N. 1975. Pontijski ostrakodi istočne Srbije: 3 Cytherideidae, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXIX: 209-222, Beograd.
Krstić, O. 1957. Planinski i šumski pašnjaci i lisničke šume u slivu Timoka, Beograd.
Kuzmanović, J. 1996, Zaštićena prirodna dobra u priobalju Dunava, Dunav, Futura, 16-44, Fond futura, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:40:06
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


L

Lacić, M. Petrović, D. Plavšić, D. Radonjić, J. Rančić, A. Simić, A. 1996. Prilog poznavanja vaskularne flore Crnog Vrha, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 197-202, Kladovo.
Lakota, R., 2000. Lateralna zonalnost mineralnih asocijacija u majdanpečkom severnom reviru, Zbornik radova XXXII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 36-39, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No. 02274, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Lakota, R., Lakota, E., Krstić, S., Momčilović, S., 2000. Budućnost majdanpečkog rudarstva, Zbornik radova XXXII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 40-43, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 02275, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Lakušić, D, 1993. Prilog flori i vegetaciji Zlotske klisure i Malinika, Elaborat, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd.
Lakušić, D. Niketić, M. 1986. Prilog poznavanju flore i vegetacije kanjona Lazareve reke i grebena Malinik (rezultati istrazivanja iz 1985/86), Stručni izveštaj sa akcije „Zlot 86.”, Arhiv BID „Josif Pančić”, Beograd.
Lakušić, D. Niketić, M. 1986. Prilog poznavanju kanjona Lazareve reke i grebena Malinik, Elaborat „Prilog poznavanju flore i faune Zlotske kluisure i okoline”, Mladi istraživači Srbije, 1081, Beograd.
Lakušić, D., Niketić, M., Stevanović, V., 1996. Floristička raznovrsnost rezervata „Kanjon Lazareve reke i Malinik”, Ekologija, 31(2): 49-59, Beograd, (on-line baza časopisa Ekologija,www.des.org/ekologija).
Laušević, R. and Nikitović, J., 1993/94. Floristical composition of algae of Borsko jezero lake (Yugoslavia). Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B 48: 73-81, Beograd.
Laušević, R. Nikitović, J. 1994. Letnji aspekt algi Borskog jezera 1990. godine, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-23: 165-166, Borsko jezero.
Laušević, R. Nikitović, J. 1994. Saprobiološka analiza Borskog jezera, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-22, 163-164, Borsko jezero.
Lavadinović, V. Isajev, Vasilije, 1997. procena genetskog potencijala 29 provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga mensiesii (Mirg) Franco ) u test kulturi kod Bora, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 42, Zaječar.
Lazarević, M. 1908. Zur Paragenesis der Kupfererze von Bor in Serbien, Zeitschr. F. prakt. Geologie.
Lazarević, M. 1913. Der genetische Zuzammenhang der Eizenkupfer – Lagerstätten in Nordserbien (Majdanpek Erzrevier) und Ostserbien (Department de Timok), Oesterr. Zeitschrift f. Berg und Hüttenwesen.
Lazarević, R. 1971. Fizičko-geografske karakteristike Dunava, s posebnim osvrtom na #208;erdap, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd.
Lazarević, R., 1977. Kretanje suspendovanog nanosa na našim rekama. Zbornik X jubilarnog kongresa geografa Jugoslavije, održanog u Srbiji od 15. do 20. septembra 1976., Savez geografskih društava i Srpsko geografsko društvo, 376-382, Beograd.
Lazarević, Radenko. 1974. Pećina Valja Fundata i krečnjački pojas između akumulacionog jezera i Velikog Peka, Institut za šumarstvo, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1974. Speleološka istraživanja krečnjačkog pojasa između jezera i Velikog Peka, Institut za šumarstvo, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1976. Katastar speleoloških objekata (sliv Malog Peka i sliv Šaške), Institut za šumarstvo), Beograd.
Lazarević, Radenko, 1976. Katastar speleoloških objekata sliva Zlotske reke, Fond Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1977. Katastar speleoloških objekata – Veliki Krš, Stol i istočni Kučaj, II, Institut za šumarstvo, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1978. Zlotska pećina. Turistički savez Bor. Bor.
Lazarević, Radenko, 1981. Rajkova pećina III izdanje, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1981. Zaštita pećine Vernjikice, Osmi jugoslovenski speleološki kongres, 179-183, Savez speleoloških organizacija Srbije, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1983. Karta erozije SR Srbije. Beograd.
Lazarević, Radenko, 1986. Podzemne hidrografske veze na Dubašnici. Zbornik radova odbora za kras i speleologiju, II: 37-54. SANU, Posebna izdanja, Knjiga DLXVIII, Predsedništvo, 3. Beograd.
Lazarević, Radenko, 1986. Zaštita speleoloških objekata. (Protection of speleological forms). Zaštita prirode, 39: 53-66, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1988. Speleološki turizam u opštini Bor. Teorija i praksa turizma, 3-4: 24-30, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1988. Mikroklimatske karakteristike Lazareve pećine i Vernjikice. Zbornik radova odbora za kras i speleologiju, III, Posebno izdanje DLXXXIX, 63: 87- 115, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1988. Ceremošnja. „Partizan”, Kučevo.
Lazarević, Radenko, Malez, M. i Orlić, A., 1988. Kronostratigrafski položaj fosilnih vertebrata u spilji Ceremošnji kod Kučeva u Srbiji. Naš krš, XIX: 24-25, Sarajevo.
Lazarević, Radenko, 1990. Speleološka i hidrološka istraživanja Malog Krša, Instirut za šumarstvo, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1991. Hidrološka istraživanja Belog izvorca, Institut za šumarstvo, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1991. Kučevska potajnica, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1991. Rezultati mikroklimatskih merenja u Resavskoj pećini. (The protection of the Resavska pećina cave). Zaštita prirode, 43-44: 57-79, Beograd.
Lazarević, Radenko, Dožić, S. Nikolić, S. Janković, M. Simonov, S. 1993. Elaborat – ekspertiza „Uslovi i mogućnosti zaštite područja Dubašnica”, 1-45, Zavod za zastitu prirode Srbije, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1993. Ravništarka, Beograd.
Lazarević, Radenko, 1994. Kras Stola i Velikog Krša, Zbornik radova sa naučnog skupa „Jovan Cvijić i istočna Srbija”. 59-88, Bor.
Lazarević, Radenko, 1998. Kras Dubašnice, Gornjana i Majdanpeka – pećine, jama, kraška hidrografija. Grupa izdavača. Beograd.
Lazić, A., 1913. O kršu na Beljanici. Glasnik Srpskog geografskog društva, II. Beograd.
Lazić, A., 1929. O reljefu Homolja i Zvižda. Glasnik geografskog društva, XV. Beograd.
Lazić, Lj. 1989. Uticaj industrijskih zagađenja na mikrofloru voda rečnih sistema u regionu Zaječar, Čovek i životna sredina, 2-3: 48-52, Beograd.
Lazić, M. 1999, Inžinjersko geološke odlike terena u priobalju đerdapske akumulacije između Boljetinske i Porečke reke, Studijski materijal za izradu planova gazdovanja šumama, Beograd.
Lazić, M. Cokić, Z. Vidović, M. Nikolić, Z. Nikolski, M. 1995. Prilog rešavanju problema zaštite Srebrnog jezera, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 569-574, Borsko jezero.
Lazić, M. (uredn.)1997. Arheologija istočne Srbije, Naučni skup «Arheologija istočne Srbije», Zbornik radova, 1-338, Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Beograd. Beograd.
Leko, M., 1901. Hemijsko ispitivanje mineralnih voda u Kraljevini Srbiji. Srpska Kraljevska Akademija, Spomenik, XXXV, Prvi razred, 5: 103-157, Beograd.
Leko, M. Ščerbakov, A. Joksimović,H. 1922. Brestovačka banja, u Lekovite vode i klimatska mesta u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca sa balneološkom kartom, Ministarstvo narodnog zdravlja, 141-143, Beograd.
Lekovski R., 1991. Mogućnosti tehničke i biološke rekultivacije na odlagalištu jalovine površinskog kopa kvarscnih peščara „DEO” Donja Bela Reka, Zbornik radova XXIII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 115-118, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00457, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Lekovski, R. 1992. Uticaj eksploatacije rudnog ležišta „Cerovo – cementacija” na životnu sredinu, Zbornik radova XXIV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, 268-270, Bor.
Lekovski R. Cvetkovski V. 1993. Uticaj eksploatacije ležišta bakra na životnu sredinu, Izvodi radova II simpozijuma „Hemija i životna sredina”, 507-508, Vrnjačka banja.
Lekovski, R., 1993. Ostvareni parametri tehničke i biološke rekultivacije na odlagalištima u Majdanpeku, Zbornik radova XXV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 245-247, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01072, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za akar, Bor.
Lekovski , R. Jenjić, D. Milijić, Z. Marjanović, T. 1995. Influence of copper recorvery tehnological processes onto the environment of Bor. I regional symposium: Chemystri and the environmental, Procedings I, 311-314, Vrnjačka banja.
Lekovski, R. Vaduvesković, Z. Jovanović, D. 1995. Tehnička rekultivacija na odlagalištima reskivke u RTB Bor. u cilju zaštite zivotne sredine, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 75-79, Borsko jezero.
Lekovski, R., Vaduvesković, Z., 1995. Sprečavanje štetnog uticaja flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj na životnu sredinu Oštrelja, Zbornik radova XXVII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 356-358, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01460, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Lekovski, R. Milošević, N. Stojanović, Z. 1996. Analiza uticaja površinske eksploatacije rude bakra u Velikom Krivelju na životnu okolinu, Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 93-98, Beograd.
Lekovski, R. Miljković, M. 1997. Zaštita životne sredine Cerova od uticaja površinske eksploatacije ležišta bakra, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 49, Zaječar.
Lekovski, R. Miljković, M. Miloševioć, N. 1997. Zaštita životne sredine Bora od zagađenja koja nastaju pri zapunjavanju otkopnog prostora površinskog kopa „Bor.”, Monografija: Zaštita životne sredine grada i prigradskih naselja, 71-76, Novi Sad
Lekovski, R. Miljković, M. Milošević, N. 1999. Prognoza dometa opasne koncentracije prašine sa”ogledala” isušenog flotacijskog jalovišta „Bor” na životnu sredinu, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 29-31, Zaječar
Lekovski, R. #208;urić, M. Krstić, S. 2000. Zaštita prirodnih vrednosti opštine Žagubica, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 405-409, Sokobanja.
Lekovski, R. Miljković, M. Madić, B. 2002. Biološka rekultivacija brane „Kaluđerica” flotacijskog jalovišta „Valja Fundata” kao trajna mera zaštite životne sredine Debelog Luga, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 105-108, Donji Milanovac.
Lekovski, R., Miljković, M. and Janković Miljković, S., 2003. Mathematical model of an accident on flotation tailing in Majdanpek. II Regional Symposium „Chemistry and the Environment” June 18-22, 2003 Kruševac, Serbia and Montenegro. Proceedings, 293-294, Kruševac.
Lekovski, R., Miljković, M., Popović, K., 2003. Određivanje mogućeg nivoa udesa na flotacijskom jalovištu „Veliki Krivelj” i procena posledica po ekološke faktore životne sredine. Zbornik radova sa 4. Međunarodnog simpozijuma Rudarstvo i zaštita životne sredine, 361-366, Vrdnik.
Lepojević, O., 1976. Želudačno-crevne strongilide ovaca u SR Srbiji. Arhiv bioloških nauka, 28(1-2): 27-44, Beograd.
Lozanić, S. 1987. Das meteor Sokol-Banja in Serbien, Berichte der deutschen Gesellschaft, Bd. 97-II, Berlin.
Lozanović, M., 1964. Stanje fertilnosti zemljišta na socijalističkom sektoru u srezu Zaječar i mere za njegovo poboljšanje. Razvitak, 4(2): 22-29, Zaječar.
Lozanović, M., 1966. Vodno-fizičke osobine nekih zemljišta u srezu Zaječar. Razvitak, 6(2): 18-21, Zaječar.
Lučić, L. and Stanković, S., 2002. A new genus of cave-dwelling springtails (Collembola, Neanuridae), from Serbia. Arch. biol. Sci., 54(3-4): 101-104, Belgrade.
Lukić, D. Petrović, K. Matović, V. 1999. Sadržaj nekih metala u vodama arterskih izdana zaječarske kotline. VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 118-122, Zaječar.
Luković, M., 1932. Geološka promatranja u flišnoj zoni Severoistočne Srbije. Zapisnici Srpskog geološkog društva. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XI(1). Beograd.
Luković, M., 1938. O postšarijaškim pokretima u Istočnoj Srbiji. Vesnik Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije, VI. Beograd.
Lutovac, M. 1953. Rudnik i naselje Bor. Glasnik srpskog geografskog društva, XXXIII, 1, Beograd.
Lutovac, M., 1960-1961. Stočarstvo i stočarski život na Beljanici, Kučaju i Rtnju planinama istočne Srbije. Glasnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, IX-X. Beograd.
Lutovac, M., 1962. Krajina (Negotinska). Enciklopedija Jugoslavije, 5, Zagreb.
Lutovac, M., 1962. Ključ. Enciklopedija Jugoslavije, 5, Zagreb.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:41:00
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


LJ

Lješević, M. 1981. Problem degradacije i zaštite životne (geografske) sredine u krasu Srbije, Osmi jugoslovenski speleološki kongres, 155-160, Savez speleoloških organizacija Srbije, Beograd.
Ljiljak, N. i sar. 1992. Osnove za korišćenje zemljišta na teritoriji opštine Zaječar, Zaječar.
Ljubić, Z. Mitrović, S. 1993. Perspektive površinske eksploatacije ležista bakra Bor. XXVI oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik radova 233-236, Donji Milanovac.
Ljubojev, M. Dimovski, P. Kojdić, R. 1955. Uticaj podzemnih rudarskih radova na ekologiju prirodne sredine i instrumenti za merenje parametara sleganja, III naučni – stručni skup Naša ekološka istina, Zbornik radova, 39-42, Borsko jezero.
Ljubojev, M. Vušović, N. Dimovski, P. Ignjatović, M. 1994. Uticaj podzemne eksploatacije na površinu terena sa procenom stepena oštećenja objekta, Ekologika, 1: 83-84, Beograd.
Ljubojević, V., Pacevski, A. and Ćalić-Ljubojević, J., 2000-2001. On the genetic conditions of black manganese deposits from two caves of Eastern Serbia. Theoretical and Applied Karstology, 13-14: 75-79.
Ljubojević, V., 2001. Caves of Mt Miroč (Danube Gorge, Estern Serbia), Proceedings of the 13th International Congress of Speleology, Brasilia.
Ljubojević, V., 2003. Pregled speleoloških istraživanja na Miroču, Nacionalni Park „Đerdap. 4. simpozijum o zaštiti karsta, Despotovac 2000, 109-115, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:44:52
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


M

Mačaj S. 1988. Brestovačka banja. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 10: 7-57, Beograd.
Mačaj, S. 1866. Građa za topografiju okruga Knjaževačkog, Glasnik Srpskog učenog društva, 19. Beograd.
Maćejka , M., 1985. Klima kao turistička vrednost #208;erdapskog sektora Dunava, Glasnik Otseka za turizmološke studije „Teorija i praksa turizma”, 3-4, Beograd.
Marković, Z., 1994. Paleoloki uslovi borskog podruja na osnovu fosilnih ostataka kičmenjaka, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 2: 14-15, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Magdalinović, N. 1991. Priprema mineralnih sirovina – sastavni deo tehnologija za zaštitu životne sredine, IV kolokvijum o pripremi mineralnih sirovina - PMS i zaštita okoline, 156-160, Beograd.
Magdalinović, N. 1995. Tehnologije za eksploataciju i primarnu preradu ruda bakra i njihov uticaj na životnu sredinu, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, plenarno saopštenje, Zbornik saopštenja, 1-7, Borsko jezero.
Majer, V. 1953. Prilog poznavanju stijena monconitskog tipa u istočnoj Srbiji, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja, X, Beograd.
Majić, V. 1978. Degradacija Borskih šuma, Galaksija, 75: 92, Beograd.
Makarov, S.E., Ćurčić, B.P.M., Tomić, V.T., Legakis, A., 2004. The Diplopods of Serbia, Montenegro and the Republic of Macedonia. Institute of Zoology - Faculty of Biology - University of Belgrade, Hellenic Zoological Society, Committee for Karst and Speleology - Serbian Academy of Science and Arts. Monographs, IX, Belgrade - Arhens.
Makkay, J. 1976. Problems Concerning Copper Age Chroniology in the Carpathian Basin, Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hungaricae, 28: 251-300, Budapest.
Maksimović, B. 1951. Rezultati geoloških ispitivanja u oblasti sela Rujišta (istočna Srbija), Glas SAN, III, sv. 1, 2, 69. Beograd.
Maksimović, B. 1951. Prilog za poznavanje urgonske faune Tumbe kog sela Šuman Topla u istočnoj Srbiji, Zbornik radova SAN, XVI, Geološki institut, 2: 195-198, Beograd.
Maksimović, B. Mrvaljević, N. 1958. Prilog geologiji centralnog Kučaja, Zbornik radova Geološkog instituta”Jovan Žujović”, knj. X, Beograd.
Maksimović, B., 1963. Osvrt na novu geotektonsku nomenklaturu istočne Srbije. Zapisnici SGD za 1963. godinu, Beograd.
Maksimović, B., Sikošek, B., 1970. The older styrian stage in the tectonics of eastern Serbia. Vesnik, Geologija, A, 27. Beograd.
Maksimović, B. 1970. Ridanjsko – krepoljinska zona istočne Srbije, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja, serija A, tom XXVIII, Beograd.
Maksimović, B. 1976. Lužnička zona, Gornjačko-suvoplaninska zona, Kučajsko-svrljiška zona, Geologija Srbije, IV, Tektonika, Beograd.
Maksimović, M., 1952. Štetočine u šumama NR Srbije u 1950 i 1951 godini. Zaštita bilja, 9: 70-82, Beograd.
Maksimović, Z. 1982, Geohemijska ispitivanja rečnih sedimenata i voda u slivu Timoka, Istraživanje kvaliteta rečnih tokova i podzemnih voda u slivu Timoka i njihove međusobne zavisnosti, Projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u regionu Zaječar, 1981/85”, Elaborat, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd.
Maksimović, Z. #208;ujić, I. Jović, V. 1989. Deficit selena u životnoj sredine u istočnoj Srbiji (zaječarski region) i moguće posledice na zdravlje, Čovek i životna sredina, 4-5: 24 - 32, Beograd.
Maksimović, Z., Dangić, A., Jović, V., Ršumović, M., 1992. Selenium in the igneous rocks of Serbia (Yugoslavia). Bulletin T.CV de l’Academie Serbe des Sciences et des Arts. Classe des Sciences mathématiques et naturelles Sciences naturelles, No 33: 23-37, Beograd., Beograd.
Maksimović, Z., Đijić, I., Jović, V., Ršumović, M., 1992. Selenium deficiency in Serbia and possible effects on health. Bulletin T.CV de l’Academie Serbe des Sciences et des Arts. Classe des Sciences mathématiques et naturelles Sciences naturelles, No 33: 65-83, Beograd., Beograd.
Maljević, E., Despotović, N., Vasiljević, M., Stupar, M., 2001. Uticaj otpadnih voda Termoelektrane Kostolac na reke Dunav i Mlavu i podzemne vode. (The influence of wastewater of the thermal power plant „Kostolac” on groundwaters and the river Danube and the Mlava). 30. konferencija o aktuelnim problemima zaštite voda, Zaštita voda 2001: 291-297, Aranđelovac.
Mandić, M. 1984. Jama na Dubašnici, IX jugoslovenski speleološki kongres, Zagreb.
Mandić, M., 1992. Preliminarni rezultati analize degradacije speleoloških objekata na terenu Srbije. Zbornik I simpozijuma o zaštiti karsta, 50-55, Akademski speleološko alpinistički klub, Beograd.
Mandić, M., Radenković, Ž., 1997. Iskustva u evidentiranju i praćenju geo objekata i pojava na lokalitetima Miroča i nacionalnog parka #208;erdap, III Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1996, Zbornik radova , ASAK, Beograd.
Mandić, R. (uredn.) 1981. Homolje 81 – rezultati bioloških istrazivanja, Mladi istraživači Srbije, Beograd.
Mandić, V. 1952. Pojava molibdena u Gornjanskom granitnom masivu, Godišnjak zavoda za geološka i geofozička istrazivanja NRS, Beograd.
Manojlović, P. 1988. Paleogeomorfološki značaj neogenih segmenata severoistočne Srbije, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, SANU, LXVII, 1, Beograd.
Manojlović, P. 1994. Intezitet hemijske erozije stena Timočkog andezitskog masiva, Zbornik radova naučnog skupa „Jovan Cvijić i istočna Srbija”, 39-57, Beograd.
Manojlović, P., 1996. Prilog poznavanju geneze bigra.(A contribution to the understanding of tufa genesis). Zbornik radova, XLVI: 23-34, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Manojlović, P., 1997. Reljef okoline Brestovačke banje. (The Relief of the Area Surrounding Brestovačka Banja) Zbornik radova sa naučnog skupa priroda Brestovačke banje, 23-33, Bor.
Manojlović, P. i Živković, 1997. Karta specifičnih oticaja u Srbiji. (The Map of runoff in Serbia). Zbornik radova, XLVII: 15-26, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Manzalović, D. 1976. Kladovo, Zemlja i ljudi, 26, Beograd.
Maran, A., 1998. Urgonski ehinidi okoline Boljevca (Istočna Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 62: 193-211, Beograd.
Marić, L., 1957. Magmatiti u užem području rudnika Bor u istočnoj Srbiji. Posebna izdanja SANU, CCXCVI, 17, 91, Beograd.
Marić, L. 1968. Timacit, eine neue Gestainsart, und Gamzigradit, ein neuer Amphibol, Mit beiläufigen Bemerkunden von August Breithaupt, Freiberger Forschugshefte, Probleme der Paragenese von Mineralien, Elementen und Isotopen, Teil I, Breithaupt-Kolloquium 1966. in Freiburg, Leipzig.
Marić, M. Milutinović, S. Mladenović, D. , 2000. Uticaj rudarskog kompleksa RTB-a na oštećenje zemljišta i način popravke u cilju proizvodnje zdrave hrane, Tematski Zbornik, 95-99, Eko konferencija „Zdravstveno bezbedna hrana”, Novi Sad.
Marić, M. Milutinović, S. Mladenović, D. Petrović, R. 2000. Sadržaj arsena, bakra, olova i cinka u zemljištima Borskog područja, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 186-191, Sokobanja.
Marić, R., 1985. Mogućnosti razvoja izletničkog turizma na đerdapskom sektoru Dunava. Teorija i praksa turizma, 3-4, Beograd.
Marinček, M. i Petrov, B., 1998. Prilog poznavanju faune Anostraca (Crustacea) u nas. I. (Contribution to the knowledge of Anostraca fauna in our country). Zbornik radova o fauni Srbije, V: 1-7, Beograd.
Marinček, M. i Petrov, B., 1998. Rezultati dosadašnjih istraživanja faune Conchostraca (Crustacea) Jugoslavije. (Results of investigations on Conchostraca (Crustacea) fauna in Yugoslavia to date). Zbornik radova o fauni Srbije, V: 19-26, Beograd.
Marinkov, Lj., Trajković, S., 1997. Bakar u vodama sliva Borskog jezera. (Cooper in the water of lake Bor). Zaštita voda ’97: 291-295, Sombor.
Marinković-Gospodnetić, M., 1975. Fauna Trichoptera SR Srbije. Fauna of Trichoptera of Serbia) SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, 1: 221-236, Beograd.
Marinković, J. Radovanović, N. Velinovski, V. Colović, N. 1989. O problemu zagađenja radne i životne sredine arsenom pri topioničkoj preradi koncentrata bakra, Čovek i životna sredina, 2-3: 36-39, Beograd.
Marinković, P. 1968. Vodoprivredna osnova sliva Timoka, Beograd.
Marinković, P. i Panić, I., 1987. Pojava i osobenosti sušenja hrasta kitnjaka u prirodnom rezervatu univerzitetskoj domeni u Majdanpeku. (Phenomen and properties of oakdying in natural reservate on university domain near Majdanpek). Zaštita prirode, 40: 71-79. Beograd.
Marinković, P., 1992. Sušenje hrasta kitnjaka u severoistočnoj Srbiji, uzroci i posledice. (Sessile oak dying in northeast Serbia causes and consequences). U: Okrugli sto – Epidemijsko sušenje hrasta kitnjaka u severoistočnoj Srbiji. Problemi održavanja i obnavljanja ugroženih šuma. 7-24, Donji Milanovac.
Marinović, R., 1953. Prilog poznavanju vegetacije Negotinskog rita. Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemje, Serija B, 5-6: 29-44, Beograd.
Marinković, S., Ham, I., 1989. Posledice primene insekticida na strukturu naselja ptica u hrastovim šumama (Quercetum montanum serbicum Jov.) Debelog luga kod Majdanpeka, 30. Jugoslovensko savetovanje o primeni pesticida. Opatija.
Marinović, R., 1953. Prilog poznavanju algi Negotinskog rita. Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemlje, Serija B, 5-6: 45-58, Beograd.
Marjanović, D. Barbić, F. 1970. Oksidativno dejstvo bakterija u sistemu luženja raskivke rude u Boru, Zbornik radova RMF i Instituta za bakar, X, Bor.
Marjanović, T. 1985. Stanje životne sredine Bora i okoline i mere sanacije, Čovek i životna sredina, 2: 6 - 18, Beograd.
Marjanović, T. 1989. Uticaj zagađenosti životne sredine na zdravstveno stanje stanovništva Bora, Savetovanje SKGOJ „Za lepši i zdraviji grad”, Beograd.
Marjanović, T. 1991. Informacija o stepenu zagađenosti vazduha u Boru, Savetovanje „Industrijski centri i zaštita okoline”, SKGOJ, Zenica.
Marjanović, T. 1993. Uticaj zagađene životne sredine na zdravstveno stanje stanovnika Bora, Izvodi radova II simpozijuma „Hemija i životna sredine”, Vrnjačka Banja.
Marjanović, T. 1994. Bibliografija o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Borskog područja, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, sveska 1: 1-2, Ekološki klub Društva mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Marjanović, T. 1995. Bibliografija radova o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Borskog područja, Projekat ”Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor. preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 9-10, Društvo mladih istraživača Bor. i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Marjanović, T. 1999. Ekološki aspekti hidrometalurgije bakra, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 37-41, Zaječar.
Marjanović, T. Ranđelović, D. 1999. Turistički potrencijali i zaštita Stola, Velikog i Malog Krša, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 151-157, Zaječar.
Marjanović, T. 2001. Lokalni ekološki akcioni plan, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 27-36, Donji Milanovac.
Marjanović, T. i Ranđelović, D., 2002. Projektne osnove učešća javnosti u donošenju lokalnih ekoloških akcionih planova. Društvo mladih istraživača. Bor.
Marjanović, T. Trumić, M. Marković, Lj.(uredn.), 2003. Lokalni ekološki akcioni plan opštine Bor. 1-186, Građanski forum, Bor.
Marjanović, T., Živković, D., Štrbac, N. and Ranđelović, D., 2003. Waste management and LEAP (Local Environmental Action Programme). II Regional Symposium „Chemistry and the Environment” June 18-22, 2003 Kruševac, Serbia and Montenegro. Proceedings, 377-378, Kruševac.
Marković, A., Balcerkiewicz, S., Grujić, D. and Žikić, R.V., 1997. Phytocoenological investigations of ass. Fagetum submontanum at the microlocalities in the area of lower course of the river Timok (East Serbia). Abstracts 59, First Balkan botanical congress, 19-22, Thessaloniki.
Marković, A. Balcerkijević, S. Grujić, D. Žikić, R.V. 1997. Fitocenološka istraživanja Ass. Fagetum submontamum ma mikrolokalitetima na području donjeg toka Timoka, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 35, Zaječar.
Marković, A., Balcerkiewicz, S., Grujić, D. and Žikić, R.V., 2003. Phytocoenological investigations of ass. Fagetum submontanum (Rudski, 1949) Jov. 1967 at the microlocalities in the area of lower corse of the river Timok (East Serbia). Kragujevac J. Sci. 25: 121-126. Kragujevac.
Marković, D.J. 1950. Fosilna fauna bigra doline Gradašnice kod Sokobanje, Glasnik prirodnjačkog muzeja, Srpske zemlja, Serija A, Mineralogija, geologija i paleontologija, III, Beograd.
Marković, J., 1954. Reljef sliva Crnice i Grze. (Relief bassin de la Crnica et de la Grza) Geografski institut SANU, XXXIX, 7: 19-84, Beograd.
Marković, J., 1957. Neke prirodne retkosti terena Istočne Srbije. Zaštita prirode, 10: 13-19, Beograd.
Marković, J., 1962. Prirodne retkosti Homoljske kotline. Zaštita prirode, 21-25: 251-264. Beograd.
Marković, J., 1962. Evolucija Žagubičkog vrela. Glasnik Srpskog geografskog društva, XLIII(2). Beograd.
Marković, J., 1963. Homoljska potajnica. Glasnik Srpskog geografskog društva, XLIII(2). Beograd.
Marković, J., 1964. Centralna jezerska ravan homoljske kotline. Zbornik radova Geografskog odseka PMF Beogradskog Univerziteta, XI, Beograd.
Marković, J. 1985. Despotovac, Monografija Socijalistička Republika Srbija, III: 174-177, NIRO „Književne novine”, Beograd.
Marković, J. 1985. Istočna Srbija, Monografija Socijalistička Republika Srbija, III: 7- 129, NIRO „Književne novine”, Beograd.
Marković, Lj. Marjanović, T. 1995. Prilog izučavanju bibliografije radova o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Borskog područja, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 507-510, Borsko jezero.
Marković, Lj. Marjanović, T. 1996. Prilog izučavanju istorijata ekoloških istraživanja Borskog područja u devetnaestom veku, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 329-332, Kladovo.
Marković, Lj. Marjanović, T. 1996. Prilog izučavanju istorijata ekoloških istraživanja Borskog područja u dvadesetom veku, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 333-336, Kladovo.
Marković-Marjanović, J. 1950. Fosilna flora bigra doline Gradašnice kod Sokobanje, Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemlje, 3: 119-128, Beograd.
Marković-Marjanović, J., 1954. Pećina više zapisa Subotinačke crkve (Krstatac – Istočna Srbija). Glasnik SAN, VI, 1, Beograd.
Marković-Marjanović, J., 1967. Stratigraphie du Quaternaire de la region de Ključ Danubien en Yougoslavie et possibilite de correlation avec les pazs vioisins – Roumanie et Bulgarie. VIIe Congres Associat. Geol. Carpato-Balkanique, Belgrade.
Marković-Marjanović, J., 1968. Prilog poznavanju pećina i okapina Srbije kao staništa paleolitskog čoveka. Cvijićev zbornik u spomen 100. godišnjice njegovog rođenja, 169-185. SANU, Beograd.
Marković-Marjanović, J., 1969. Geologija i stratigrafija arheološkog nalazišta Lepenski Vir u #208;erdapskoj klisuri. U: Srejović, D. (Uredn.) Lepenski vir. Srpska književna zadruga. Beograd.
Marković-Marjanović, J., 1976. Geologija i stratigrafija mezolitskog naselja Vlasac u #208;erdapskoj klisuri. U: (Letica, M. i Srejović, D., Urednici) „Vlasa”. SANU i Filozofski fakultet u Beogradu. Beograd.
Marković, M. 1986. Prilog poznavanju herpetofaune Zlotske klisure, Stručni izveštaj sa akcije „Zlot 86.”, Arhiv BID „Josif Pančić”, Beograd.
Marković, N. Stevanović, D. Miladinović, M. 1987. Uticaj aerozagađivanja na kontaminaciju zemljišta u okolini Bora i način njihove rekultivacije, Agrohemija, 3: 233-241, Beograd.
Marković, O., 1951. Mezozojski korali Srbije. I. Aptski korali iz okoline sela Sukova (istočna Srbija). Zbornik radova, 16: 181-193, Tab. 1-5. Beograd.
Marković, S. Tomić, P. Romelić, J. Svirčev, Z. Krizmanić, I. 1996. Značaj adekvetnog proučavanja abiotičkih ekoloških faktora u ekološkim istraživanjima na primeru projekta „Ekološka istraživanja Borskog područja”, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 305-308, Kladovo.
Marković, V., Urošević, D. i Simonović, S., 1970. Prilog poznavanju stratigrafije SI Srbije. Zapisnici SGD za 970. godinu, Beograd.
Marković, V., Bogdanović, P. i Danilova, A., 1970. Razviće krede na istočnom krilu miročke antiklinale (istočna Srbija). Materijali VII Kongresa geologa Jugoslavije. Zagreb.
Marković, V., 1972. Srednja jura na Miroču i Velikom Grebenu. Zapisnici SGD za 1972. godinu. Beograd.
Marković, V., 1972. Nova lokalnost karbona i perma u severoistočnoj Srbiji. Zapisnici SGD za 1972. godinu, Beograd.
Marković, V. i Danilova, A., 1972. O stratigrafskom i tektonskom položaju dževrinskih peščara u severoistočnoj Srbiji. Zapisnici SGD za 1972. godinu, Beograd.
Marković, V. i Danilova, A., 1972. Razviće krede na zapadnom krilu miročke antiklinale. Zapisnici SGD za 1972. godinu, Beograd.
Marković, V. i Danilova, A., 1972. O razviću barem-apta preko sinajskih slojeva na Miroču i Velikom Grebenu u severoistočnoj Srbiji. Zapisnici SGD za 1972. godinu, Beograd.
Marković, V. i Danilova, A., 1973. Jura i kreda na Miroču i Velikom Grebenu i novi pogledi na tektoniku ovih planina (severoistočna Srbija). Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, 28, A: 131-142. Beograd.
Marković, Z. Miljanović, B. 1995. Mikrozoobentos Kriveljske reke, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 221-225, Borsko jezero.
Marković. Z. (uredn.), 1996. Hidrobiološka istraživanja Ravne, Borske i Kriveljske reke, realizovana u okviru projekta „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izveštaj, Društvo mladih istraživača, Bor.
Marković, Z. Mitrović-Tutundžić, V. 1997. Fauna Ephemeroptera izvorišta Dubašnice, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 294-298, Donji Milanovac.
Marković, Z. Mitrović-Tutundžić, V. Miljanović, B. 1997. Fauna dna Mikuljskog vrela. V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 299-303, Donji Milanovac.
Marković, Z. 1998. Fauna Plecoptera izvora i izvorišta Borskog područja. VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 189-192, Negotin.
Marković, Z. 1998. Izvori brdsko-planinskih područja Srbije – ekološka studija makrozoobentosa. 1-318, Biološki Fakultet, Beograd.
Marković, Z. Mitrović-Tutundžić, V. 1999. Diverzitet makrozoobentosa izvora i izvorišta Dubašnice. VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 177-180, Zaječar.
Marković, Z. 2000. Rasprostranjenje i ekologija izvorskih planaria Borskog područja. VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 427-431, Sokobanja.
Marković, Z. Paunović, M. 1994. Holocene and Upper Pleistocene mammal fauna from the Mandina Pećina cave (East Serbia), Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunda, 68. Jahrstagung, 28, Wien.
Marković, Z. Paunović, M. 1994. Mandina pećina – primer uticaja prokapnih voda na pretaložavanje fosilnih ostataka, XI Kongres Speleologa Jugoslavije, Zbornik radova 16-17, Petnica.
Marković, Z. Paunović, M. 1994. The Pleistocene and Holocene Mammal fauna of the Mandina pećina cave, 5th International Congress of the Hellenic speleologital Society, Athens.
Marković, Z. 1995. Istraživanje fosilne faune kičmenjaka Borskog područja, Izbor. preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 18-19, Društvo mladih istraživača Bor. i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Marković, Z., Paunović, M., Milivojević, M., 1995. Novi rezultati istraživanja fosilne faune sisara pećine okoline Zlota. III naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. Zbornik saopštenja, 371-375, Borsko jezero.
Marković, Z., Paunović, M., Vasić, V., 1996. An Analysis of Fossil and Subfossil Remains of Bats from lazareva pećina Cave (Eastern Serbia). VI European Bat Research Symposium, Book of Abstracts. Veldhoven.
Marković, Z. 1998. Novi rezultati istrazivanja fosilne faune kičmenjaka Mandine pećine, VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 249-150, Negotin.
Martinović-Vitanović, V., 1989. Floristička istraživanja algi Velikog Timoka i reka u njegovom slivu. II. Kongres biosistematičara Jugoslavije, abstr. 75, Gozd Martuljek.
Marović, M., 1990. Blokovska građa i vertikalna neotektonska kretanja područja Istočne Srbije prema podacima morfostrukturne analize. Geološki anali Balkanskog poluostrva, LIV: 107-114, Beograd.
Marović, M., #208;oković, I., 1993. Geneza i kinematika mlađih neogenih basena Karpato-Balkanida Istočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 57(1): 37-58, Beograd.
Marović, M., #208;oković, I., Toljić, M., 1998. Geneze neotektonskih struktura Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 62: 25-45, Beograd.
Marović, M., #208;oković, I., Milićević, V., Toljić, M. and Gerzina, N., 2002. Paleomagnetism of the late Paleogene and Neogene rocks of the serbian Carpatho-Balkanides: tectonic implications. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 64: 1-12, Beograd.
Maslarević, Lj., 1987. The Kučaj – Zvonce flysch. In: Dimitrijević, M. & M. (Ed.), 1987. Turbiditic basins of Serbia. Serbian academy of sciences and arts. Monographs Volume DLXXVI Department of natural and mathematical sciences, No. 61: 211-237. Beograd.
Martinović, M. Filipović, V. 1997. Rekultivacija starog flotacijskog jalovišta „Bor.”, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 67-71, Donji Milanovac.
Martinović-Vitanović, V. 1985. Der Einfluss des Strausees Bovan auf das Phytoplankton im Fluss Moravica, 25. Arbaitstagung der IAD, SIL, Wissen schaftliche Kurcreferate I: 228-231, Bratislava.
Maslarević, Lj. i Krstić, B., 1987. Paleozojske olistostrome u Kučajsko-zvonačkom flišu jugoslovenskog dela Karpato-balkanida. Geološki vjesnik, 40: 217-232, Zagreb.
Matić, K.S., 1922. Fauna serbica (Coleoptera). Spomenik Srpske kraljevske akademije, Prvi razred, 9: 1-50, Beograd.
Matić, S. i sar. 1993. Uticaj flotacijskog jalovišta „V.Krivelj” na životnu sredinu, Elaborat, Gradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd.
Matović, M. Topužović, M. Bojović, B. Pižurica, R. 1997. Mogućnost korišćenja vrsta Rumex acetosella i Cynodon dactylon u biološkoj rekultivaciji jalovišta, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 37, Zaječar.
Matvejev, A., 1974. Nova nalazišta vrste Soosia diodonta (Mollusca, Helicidae) u Srbiji. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B 29: 101-104, Beograd.
Matvejev, S. i Sigunov, A., 1953. Klimogrami istočne Jugoslavije i primeri njihove upotrebe u ekologiji. Zbornik radova Instituta za ekologiju i biogeografiju SAN, 29(3), Beograd.
Matvejev, S., 1961. Biogeografija Jugoslavije. Osnovni principi. Posebna izdanja Biol. Instituta Srbije, 9: 1-232, Beograd.
Matvejev, S., 1973. Predeli Jugoslavije i njihov živi svet. Naučna knjiga, 1-322, Beograd.
Matvejev, S.D., 1980. Mogućnost biogeografske podele istočne Jugoslavije jedinstveno za sve faunističke grupe. (Possibilites of a Common Biogeographical Division of Eastern Yugoslavia for All Faunistic Groups), SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, 1: 181-204, Beograd.
Medarević, M., 2001. Šume #208;erdapa. Nacionalni park „#208;erdap” Donji Milanovac; Ecolibri, Beograd i Grafoofset, Sremska Kamenica.
Medarević, M. Banković, S. i sar. 2001. Opšta osnova gazdovanja šumama za Nacionalni park „#208;erdap” (2001-2010), Šumarski fakultet, Beograd.
Međedović, M. i sar. 1986. Izloženost radnika i stanovnika Bora olovu i arsenu, Zbornik radova II simpozijuma o zaštiti zdravlja radnika, Bor.
Međedović, M. Petrović, S. Stanković, V. Stanković, M. 1989. Izloženost radnika i stanovnika Bora arsenu i olovu, Čovek i životna sredina, 4-5: 32 - 35, Beograd.
Međedović, M. i sar. 1998. Izloženost radnika i stanovnika Bora arsenu i olovu, Čovek i životna sredina, 2-3: 32-35, Beograd.
Mempel, G. 1937. Die Kupfererzlagerstätte von Bor in Jugoslavien, Mettal u. Erz. N. 21, 34 Jhrg.
Menković, Lj., 1995. Geomorfološka karta Srbije, 1: 500.000. Geografski institut „Jovan Cvijić”, SANU. Beograd.
Mičić, I. 1957. Magmatiti i metamorfiti istočne Srbije. V savetovanje geologa Jugoslavije, Beograd.
Mićić, I. 1958. Monconitske stene Susule. Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja, Beograd.
Mićić, I. 1962. Magmatiti i metamorfiti istočne Srbije. Vodič za ekskurzije kroz istočnu Srbiju, Beograd.
Mićić, I. 1963. Paleozojski (devonski) konglomerati Skrajne reke (Kučaj). Zapisnici Srpskog geološkog društva, (zbor od 12.4.1960.), Beograd.
Mićić, I. 1964. Pojave turmalinizacije u timočkoj eruptivnoj oblasti. Zapisnici srpskog geološkog društva od 30. marta 1964. Beograd.
Mihajlović, B., 2003. Istraživanje mogućnosti ekonomične podzemne eksploatacije postojećih rezervi ruda bakra. Doktorska disertacija. Bor.
Mihajlović, D. #208;uričić, Lj. Kaluđerović, Z. 1997. Istraživanja paleolita na području istočne Srbije. Naučni skup «Arheologija istočne Srbije», Zbornik radova, 33-42, Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Beograd. Beograd.
Mihajlović, D. 1970. O nekim karakteristikama šumske vegetacije Timočke krajine, Razvitak, 10(6): 17-22, Zaječar.
Mihajlović, I. 1963. Lisničke šume u narodnoj privredi sreza Zaječarskog, Razvitak, 4-5, 25- , Zaječar.
Mihajlović, I. 1976. Privredni značaj lova u Timočkom regionu, Šumarstvo, 2. Beograd.
Mihajlović, I., 1981. Uticaj ekstenzivnog stočarstva na nestanak šuma u Timočkoj krajini (1833-1918). Razvitak, 21(6): 68-74. Zaječar.
Mihajlović, I., 1982. Šumarstvo Timočke krajine od 1833. do 1979. godine. ŠIK „Južni Kučaj”, Zaječar.
Mihajlović, I., 1982. Eksploatacija državnih šuma kao uzrok njihovom nestajanju na području Timočke krajine u periodu 1861-1918. godine. Razvitak, 22(1): 72-84, Zaječar.
Mihajlović, Lj. Krstić, O. 1957. Naše iskustvo sa rekultivacijom zatrovanih terena u basenu Borskog rudnika, Šumarstvo, 7-8, Beograd.
Mihajlović, Lj. i Krstić, O., 1964. Rekultivacija zatrovanih terena u bazenu borskog rudnika. (Recultivation of polluted areas in the basin of Bor mines). Zaštita prirode, 27-28: 79-111, Beograd.
Mihajlović, Ljubodrag, 1978. Prvi prilog poznavanju faune superfamilije Pyraloidea SR Srbije. (First contribution to the knowledge of the superfamily Pyraloidea in SR Serbia), SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, knj. II: 177-201, Beograd.
Mihajlović, Ljubodrag, 1986. Najvažnije vrste savijača (Lepidoptera, Tortricidae) u hrastovim šumama Srbije i njihovi paraziti. Doktorska disertacija. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Beograd.
Mihajlović-Matić, D. 1949. Dolina Boljetinke – geomorfološka promatranja, Glassnik Srpskog geografskog društva, XXIX, 2, Beograd.
Mihajlović, M., 1959. Izveštaj o odredbi graptolitske faune Kučaja. Fond stručnih dokumenata Zavoda za geološka i geofizička istraživanja „J. Žujović”. Beograd.
Mihajlović, M. 1963. O donjem siluru na Kučaju, Zapisnici Srpskog geološkog društva (zbor. od 10.1.1963.), Beograd.
Mihajlović, M., 1967. Graptoliti gornjeg venloka Rtnja. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, 22. Beograd.
Mihajlović, M., 1973. The Amonites fauna of the Dogger sediments of the klauss Facies envir of Donji Milanovac. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, A, V. 24, Beograd.
Mihajlović-Pavlović, M., 1985. Katalog zbirke jurskih amonita u Prirodnjačkom muzeju. (Catalogue collection of Jurassic Ammonites Natural History Museum). Prirodnjački muzej u Beogradu, Posebna izdanja, 34. Beograd.
Mihajlov, Milena i Tucakov, J., 1978. Fitoncidno lekovito bilje u narodnom lekarstvu Trgoviškog Timoka i Stare planine kroz vekove. Razvitak, 18(2): 63-67. Zaječar.
Mihajlov, Milena, 1989. Lekovito bilje i njegova primena u medicini i narodnom lečenju na području Miroča. Razvitak, 29(1): 94-95, Zaječar.
Mijić, S., 2001. Bačija – arhaična ustanova stočarenja na Dubašnici i Maliniku, Muzej rudarstva i metalurgije, Bor.
Mijin, K., 1958. Prvi prilog poznavanju faune Ceruridae (Notodontidae) i Tetheidae (Cymatophoridae) Srbije. Zaštita bilja, 46: 107-113. Beograd.
Mikić, Ž. 1997. #208;erdapska antropološka serija i neolitizacija Podunavlja, Naučni skup «Arheologija istočne Srbije», Zbornik radova, 71-78, Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Beograd. Beograd.
Mikinčić, S., 1932. Kenozojske tvorevine između Golupca, Vukovića i V. Gradišta. Vesnik Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije, I, 1, Beograd.
Miladinović, M. Aranđelović, P. Aranđelović, D. 1997. Neki aspekti kulturno-istorijske, ekološke, zdravstveno-rekreativne perspektive donjomilanovačkog područja i prostorni plan Srbije, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 225-228, Donji Milanovac.
Milaković, B. 1968. Archaeolithothamnium lugeoni Pfender iz senonskog rova istočne Srbije i problem postojanja starijeg paleogena u ovim oblastima, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja, A, 26, Beograd.
Milaković, B. Novaković, M. 1971. O značaju gornjokrednih paleogenih naslaga Sokobnjskog basena za tektoniku srednjih delova istočne Srbije, Glasnik Prirodnjačkog muzeja, A, 31, Beograd.
Milaković, B. Novaković, M. 1976. Razviće sedimanata „crvene serije” starijeg paleogena na terenu između Slemena i bivšeg rudnika kamnog uglja „Rtanj” u istočnoj Srbiji, Glasnik prirodnjačkog muzeja, A, 31, Beograd.
Milaković, B. Novaković, M. Černjevski, S. 1978. Paleogena palinoflora Levovika (istočna Srbija), Zbornik radova, IX kongres geologa Jugoslavije, Sarajevo.
Milaković, B. Novković, M. Černjevski, S. 1980. Prilog poznavanju paleogena istočne Srbije, Glasnik SA, CCCXVII, Odeljenje prirodno matematičkih nauka, 46, Beograd.
Milaković, B. 1985. Brakično slatkovodni paleogen istočne Srbije, Geološki grasnik, 28, Sarajevo.
Milanović, S., Krnjajić, S., Mihajlović, Lj., 1998. A contribution to the study of gypsy moth egg parasitoids (Lymantria dispar L.) in Yugoslavia. Acta entomologica serbica, 3(1/2): 127-137. Beograd.
Milenković, M., 1980. Šakal (Canis aureus L., 1758; Mammalia, Canidae) u Istočnoj Srbiji. IV Simpozijum Biosistematičara Jugoslavije, Flora i fauna, 95, Đerdap.
Milenković, M., 1983. Jackal, Canis aureus Linnaeus, 1758 (Mammalia, Canidae) in Eastern Serbia. Šakal, Canis aureus Linnaeus, 1758 (Mammalia, Canidae) u istočnoj Srbiji, SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, II: 259-262, Beograd.
Milenković, M., 1985. Nalaz risa Lynx lynx Linnaeus, 1758 (Felidae, Carnivora) u Istočnoj Srbiji. Arhiv bioloških nauka, 37(1-4): 5P-6P, Beograd.
Milenković, M., 1987. Rasprostranjenje šakala Canis aureus Linnaeus, 1758 (Mammalia, Canidae) u Jugoslaviji. (The distribution of the jackal Canis aureus Linnaeus, 1758 (Mammalia, Canidae) in Yugoslavia). SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, IV: 233-248, Beograd.
Milenković, P., Karamata S., Milovanović, D., 1989. Geohemijske korelacije magmatita Ridansko – krepoljinske zone i Timočkog magmatskog kompleksa, Zbornik radova XXI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 33-40, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01009, INDOK centar Instituta za bakar Bor ), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Milenković, P. 1996. Kontrola kvaliteta vode i drugih uticajnih faktora sa osvrtom na unos nutrijenata u akumulaciju „Grlište”, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 247-249, Kladovo.
Milenković, P. Janković, D. Anđelković, D.1995. Mogućnosti promene biomanipulacie u akumulaciji „Grlište”, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 565-568, Borsko jezero.
Milenković, P. Marković, T. Veljković, G. Marušić, V. 1991. 1992. 1993. Elaborat o kvalitatu vode u akumulaciji „Grlište”, Zavod za zaštitu zdravlja „Timok”, Zaječar.
Milenković, P. Miljanović, B. 2001. Ekološka istraživanja antropogenih akumulacija jugoistočnog i istočnog dela Srbije, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 663-664, Donji Milanovac.
Milenković, P. Miljanović, B. Ivanc, A. 2002. Izveštaj o realizaciji projekta ekološka istraživanja antropogenih akumulacija jugoistočnog i istočnog dela Srbije, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 603-605, Donji Milanovac.
Milenković, P. Nikolić, N. Ilić, N. 1999. Preliminarmi rezultati ispitivanja akumulacije „Bovan”, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 107-110, Zaječar.
Miletić, R., 1993. Pojava ruda masivnih sulfida bakra na lokalitrtu „Kamenolom” kod Brestovca, Zbornik radova XXV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 121-123, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01103, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Miletić, R. ,1994. Selekcija dženarike (Prunus cerasifera Ehrh.) na području Timočke krajine, Jugoslovensko voćarstvo, 111-112: 17-20.
Miletić, R. 1994. Izučavanje populacije oraha na području Timočke krajine, doktorska disertacija, 1-121, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
Miletić, R. Petrović, R. 1999. Značajnije vrste samoniklog i autohtonog voća u ishrani ljudi i zaštiti životne sredine Timočke krajine, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 61-65, Zaječar.
Miletić, R. Petrović, R. Dželetović, S. 1999. Integralna i biološka proizvodnja voća u očuvanju ekosistema rečnih akumulacija istočne Srbije, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 57-60, Zaječar.
Miletić, R. Petrović, R. Milijić, S. Rajković, S. 1997. Autohtone sorte šljiva u istočnoj Srbiji, Savremena poljoprivreda, 5-6: 33-37.
Miletić, R. Petrović, R. Milijić, S. Rajković, S. 1997. Rezultati izučavanja autohtonih sorti jabuke i kruške u Timočkoj krajini, Savremena poljoprivreda, 5-6: 23-33.
Miletić, R.1998. Prilog proučavanju šumske leske (C. avelana L.) i mečje leske (C. colurna L.) u istočnoj Srbiji, Zbornik radova sa V simpozijuma o flori jugoistočne Srbije, 104-111, Zaječar.
Miletić, Ž. 1958. Prilog poznavanju uzroka sušenja šuma bukve na Južnom Kučaju, Šumarstvo, 3-4, Beograd.
Milić, Č. 1953. Reljef u slivu Brnjice, Zbornik radova SANU, XXVI, 4, Beograd.
Milić, Č. 1953. Reljef u slivu Tumanske reke, Zbornik radova SANU, XXVI, 4, Beograd.
Milić, Č., 1954. Prilog poznavanju vrtača u zagađenom krasu. (Contribution a la connaissance de la variete morphologique de dolines dans la karst barre). Zbornik radova Geografskog instituta SAN, XXXIX(7): 1-18, Beograd.
Milić, Č., 1954. Pećina Ceremošnja. (La grotte de Ceremošnja). Zbornik radova Geografskog instituta SAN, XXXIX(7): 141-154, Beograd.
Milić, Č., 1956. Sliv Peka. Geomorfološka studija. Posebno izdanje Geografskog instituta SAN, CCLII, 9, Beograd.
Milić, Č., 1965. Morfologija kraške oaze Miroča. Zbornik radova Geografskog instituta „J. Cvijić”, 20. Beograd.
Milić, Č., 1968. Jame kao indikatori periglacijala u krasu Istočne Srbije. Cvijićev zbornik u spomen 100. godišnjice njegovog rođenja, SANU, 69-81. Beograd.
Milić, Č. 1970. Osnovne karakteristike geomorfološke evolucije krečnjačkih terena u istočnoj Srbiji, Zbornik radova Instituta „Jovan Cvijić”, 22: 33-51, Beograd.
Milić, Č. 1972. Pribežni deo Lepenskog Vira – prilog morfologiji #208;erdapa, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, SANU, 24, Beograd.
Milić, Č., 1976. Rečni slivovi kao elementi reljefa istočne Srbije. Posebno izdanje Srpskog geografskog društva, 42: 1-46, Beograd.
Milić, Č. 1988. Uticaj zagađenja na intezitet kraškog procesa u severnim i centralnim delovima istočne Srbije, Zbornik radova Geografskog instituta „J.Cvijić” SANU, 40, Beograd.
Milić, Č., 1990. Savremeni geomorfološki procesi i pedo-geneza. Golubac. Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, SANU, 42: 51-69, Beograd.
Milićević, V.,1993. Razmatranja o paleorotacijama i primarnim sredinama stvaranja mlađepaleozojskih sedimenata Istočne Srbije u svetlu paleomagnetskih podataka.Geološki anali Balkanskog poluostrva, 57(1): 105-121, Beograd.
Milićević, Ž. 1995. Degradacija površine terena kao posledica eksploatacije ležišta mineralnih sisrovina, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 49-53, Borsko jezero.
Milićević, Ž. Milić, V. 1997. Ugrožavanje površine terena u funkciji dinamike otkopavanja u rudnom telu „Borska reka”, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 17-21, Donji Milanovac.
Milićević, Ž. Nenadić, D. Mihajlović, B. 1997. Razmatanje rešenja otkopavanja vrha rudnog tela „Borska reka” sa očuvanjem površine terena, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zborniksaopštenja, 22-26, Donji Milanovac.
Milićević, Ž. 2001. Nove tehnologije, nove mogućnosti i zaštita životne sredine, III Međunarodni simpozijum „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 79-84 , Beograd-Vrdnik.
Milićević, Ž., 2002. Ekološki problemi Bora i okoline u budućnosti će zavisiti od sudbine rudarske eksploatacije. Ekološka istina, Donji Milanovac.
Milićević, Ž. 2002. Perspektive dalje eksploatacije ležišta ruda bakra i mogućnosti rešavanja ekoloških problema, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 85-88, Donji Milanovac.
Milićević, Ž., 2003. Evaluation of ground pollution in „LEAP” for Bor area. Ocena stanja zagađenja zemljišta pri izradi LEAP-a za područje Bora. Zbornik radova sa 4. Međunarodnog simpozijuma Rudarstvo i zaštita životne sredine, 36-40, Vrdnik.
Milićević, Ž., Mihajlović, R., 2003. Problemi zaštite životne sredine sa aspekta perspektive dalje eksploatacije ruda bakra u RTB – Bor. Zbornik radova sa 4. Međunarodnog simpozijuma Rudarstvo i zaštita životne sredine, 82-85, Vrdnik.
Milićević, Ž. Žikić, M. Stojadinović, S. 2003. Promena pejsaža površine terena kao posledica eksploatacije ležišta u Boru i Velikom Krivelju, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 71-73, Donji Milanovac.
Miličić, M. Grujičić, B. 1979. Metalogenetske karakteristike rudnog tela Bor. Internacionalni simpozijum o evropskim lezištima bakra, Vodič za ekskurziju, Bor.
Milijić, S. Zečević, M. Petrović, R. 1976. Štetne vrste leptira u Timočkoj krajini, Zbornik naučnih radova Zavoda za poljoprivredu, Zaječar.
Milijić, Z. 1997. Jalovišta rudnika bakra, nihov uticaj na životnu sredinu i metode rekultivacije, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 58-66, Donji Milanovac.
Milin, Ž. Stojanović, Lj. Krstić, M. 1987. Neki mogući uzroci sušenja kitnjikovih šuma u severoistočnoj Srbiji, Šumarstvo, 5. , Beograd.
Milin, Ž. 1954. Istraživanje elemenata strukture u bukovoj sastojini karaktera prašume u Južnom Kučaju, Šumarski fakultet, Beograd.
Milin, Ž. 1965. Istraživanje uticaja sastojinskog stanja i elemenata strukture na način obnove i produktivnosti sastojina bukve na Južnom Kučaaju, Doktorska disertacija, Glasnik šumarskog fakulteta, 22. Beograd.
Milin, Ž. Stojanović, Lj. 1986. Rezultati istraživanja najpovoljnijeg načina nege bukovih šuma, putem seča proreda, preko naučno – proizvodnih ogleda na području šumskih sekcija Boljevac i Bor u 1985. godini, Studija, Beograd.
Milin, Ž. Stojanović, Lj. 1989. Šumski fond regiona Zaječar u funkciji zaštite i unapređivanja životne i radne sredine sa predlogom mera za njegovu optimalizaciju, Čovek i životna sredina, 2-3: 82-87, Beograd.
Milin, Ž. Stojanović, Lj. et al. , 1987. Studija: Program unapređenja šuma i razvoja šumarstva i prerade drveta Timočkog regiona za period 1986-2000. godine”, I, Šumarstvo, Beograd.
Milinčić, M. i Nešić, D., 2002(2003). Tragovi zasipanja pećine Barbaroš kao pokazatelji njene morfogeneze i evolucije. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, L: 47-64, Beograd.
Milivojević, M., 1992. Geotermalni model zemljine kore i litosfere na teritoriji Jugoslavije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 56(2): 345-364, Beograd.
Milojević-Kramžar, D. #208;orđević, S. 1970. Geološka bibliografija istočne Srbije, 3 R, XI: 1-228, Bor.
Milojević, M. S. 1936. Vrela Moravice u sokobanjskoj kotlini, Glasnik GD, 22, Beograd.
Milivojević, M. 1998. Metode paleontoloških istraživanja Mandine pećine, VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 247-248, Negotin.
Milojević, N. Konjević, S. i sar. 1965. Izveštaj o hidrogeološkim i hidrohemijskim ispitivanjima Timočkog andezitskog masiva, Fond Instituta za geološko-rudarska ispitivanja nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd.
Milojević, N. Konjević, S. i sar. 1967. Izvešta o hidrogeološkim i hidrohemijskim ispitivanjima južnog dela Timočkog andezitskog masiva, Fond Instituta za geološko-rudarska ispitivanja nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd.
Milojević N. 1967. Termalni izvori Brestovačke banje, VIII KBGA, sv, 4 b, Beograd.
Milojević, N. 1967. Geološko – hidrogeološke karakteristike karsta istočne Srbije, VIII kongres KBGA, 4. Beograd.
Milojević, N. 1967. Opšte karakteristike podzemnih voda u Timočkoj eruptivnoj oblasti, VIII kongres KBGA, 4 b, Beograd.
Milojević, N. 1967. Termomineralni izvori Brestovačke banje, , Zbornik radova VIII kongresa karpato-balkanske geološke asocijacije , vodič eksk. 4b, 19-27, Beograd.
Milojević, N., Janjić, M., Čubrilović, P., 1967. Hidrogeološki i inžinjersko-geološki problemi Karpato-balkanida Istočne Srbije. Vodič ekskurzije VIII Kongresa KBGA, 1-53, Beograd.
Milojević, N. 1973. Hidrogeologija termomineralnih izvora Nikoličevske banje i mogućnost njihovog korišćenja, Zbornik radova RGF i Instituta za bakar, XIV, Bor.
Milojević, N. Filipović, B. 1975. Hidrogeologija šire okoline Bora, Monografija „Bor. i okolina”, II, Bor.
Milojević, N. Filipović, B. 1975. Hidrogeologija terena šire okoline Bora, Monografija „Bor. i okolina”, II: 46-49, Bor.
Milojević, N. 1976. Hidrogeologija termalnih izvora sela Šarbanovac, Zbornik radova RGF, 19: 37-61, Beograd.
Milojević, N. 1976. Hidrogeologija termomineralnih izvora sela Šarbanovac, Zbornik radova RGF, 19, Beograd.
Milojević, N., Filipović, B., Milosavljević, M., 1972. Hidrografija karstnog vrela „Tupižnica” i tehničko rešenje njegovog korišćenja za snabdevanje Zaječara vodom. Razvitak, 12(2): 38-47. Zaječar.
Milojević, N., Filipović, B., Dukić, T., 1976. Oblast Karpatsko-balkanskog luka. U: Geologija Srbije, 8(1): 5-75, Beograd.
Milojević, S., 1930. Geografski prikaz Prahovo - Knjaževac, Opis puta. III Kongres slovenačkih geografa i etnografa. Beograd.
Milojević, S. M., 1933. Timočki basen. Spomenica 100-godišnjice oslobođenja Timočke Krajine. Beograd.
Milojević, S., 1938. Pojavi i problemi krša. Proučavanja u Dinarskom kršu i kršu Istočne Srbije. SKA, Posebna izdanja, CXXIII, Prirodnjački i matematički spisi, 32. Beograd.
Milosavljević, K. Milosavljević, M. 1963. Raspodela padavina u istočnoj Srbiji pri vetrovima iz severozapadnig kvarta, Zbornik meteoroloških i hidrološkig radova 1, Beograd.
Milošević, M., 1939. Dve velike i jedna manja nepoznata pećina u Kučajsko- Homoljskom vencu. Naše planine, 2: 34-40. Beograd.
Milošević, M.V., Diklić, N., Zečević, Lj., 1983. Kariološka analiza jedne populacije iz kompleksa Ranunculus auricomus (Ranunculaceae, Ranales) sa područja Đerdapske klisure. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, B 38: 19-26, Beograd.
Milošević, N. i sar. 1982/86. Stanje zagađenosti vazduha u životnoj i radnoj sredini i mere zaštite na regionu Zaječar, Projekta’ Zaštita i unapređenje životne sredine regiona zaječar”, izveštaji za I, II i III istraživačku godinu, Regionalna zajednica nauke, Bor.
Milošević, N. 1986. Emisija štetnih materija u komunalnoj sredini Bora, II simpozijum o zaštiti zdravlja radnika RTB Bor. Zbornik radova, 5-10, Bor.
Milošević, N. 1986. Emisija štetnih materija u komunalnoj sredini grada Bora, Zbornik radova II simpozijuma o zaštiti zdravlja radnika RTB Bor. 5-10, Bor.
Milošević, N. 1987. Zagađenje vazduha u Boru za period 1979.-1986. godine, Projekat „Razvoj i uređenje rudarskih naselja u Srbiji”, Institut za bakar, Bor.
Milošević, N. 1989. Stanje zagađenosti vazduha u životnoj sredini i mere zaštite u regionu Zaječar, Čovek i životna sredina, 2-3: 53-55, Beograd.
Milošević, N. 1989. Program zaštite vazduha i mere koje se preduzimaju u Boru, Savetovanje SKGOJ „Za lepši i zdraviji grad”, Beograd.
Milošević, N. i sar. 1989. Program kontrole i zaštite životne sredine regiona Zaječar, Zaječar.
Milošević, N. Milivojević, D. Nešić, B. 1995. Sistem za kontrol kvaliteta vazduha u Boru, Eko-konferencija ‘95, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Zbornik radova I: 59-62, Novi Sad.
Milošević, N., Milivojević, D., Tasić, V., 2004. Uporedna merenja sumpor-dioksida (Comparative measuring sulphur-dioxide). Zbornik radova Ekološka istina ‘04: 303-306. Borsko jezero.
Milošević, R., Oberan, Lj., 1987. Mikroflora oštećenih zemljišta aerozagađenjem u rudarskom basenu Bor. VII Kongres JDPZ, Novi Sad.
Milošević, R., Oberan, Lj., 1989. Mikrobno naselje nekih staništa izloženih aerozagađivanju u gradu Boru i okolini. Čovek i životna sredina, 14: 38-41, Beograd.
Milovanović, B. Petković, V. 1932. Sokobanjski (jošanički) dolomit i njegov značaj za tektoniku istočne Srbije, Glas SKA, 151 (75): 77-99, Beograd.
Milovanović, B. Petković, V. 1933. Der Jošanica – Soko Banja Dolomit und seine Bedeutung für die tektonik Osterserbiens, Bulletin de l’ Academie Serbe des se. Sc. Nat. mat. Kl. 129-138, Beograd.
Milovanović, B. 1934. Rudistna fauna Jugoslavije, I, Istočna Srbija, Zapadna Srbija, Stara Raška, Geološki anali Balkanskog poluostrva, 12(2): 247-252, Beograd.
Milovanović, B. 1935. Loftusia morgani Douvilie iz mastrihtiena istočne Srbije, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XII(2). Beograd.
Milovanović, B. 1938. Plagioptychis aquilloni d’ Orb iz gornjeg kampaniena Vrbovca, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XV, Beograd.
Milovanović, B., 1953. Stratigrafija i tektonika Miroča i Velikog grebena u severoistočnoj Srbiji. Vesnik Zavoda za geološka i geofizička istraživanja NR Srbije, X, Beograd.
Milovanović, B. Grubić,.A. 1971. Le Senonien supérieur á rudistes des Carpatides de la Serbie oriemtale, Glasnik Prirodnjačkog muzeja, A 25: 35-39, Beograd.
Milovanović, B. Pejović, D. Sladić, M. Grubić, A. 1971. Rudistna kreda u istočnoj Srbiji, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXVI: 1-13, Beograd.
Milovanović, B. Grubić, A. 1972. Gornja kreda istočne Srbije, Glasnik Prirodnjačkog muzeja, A 27: 115-127, Beograd.
Milovanović, D. 1971. Nekoliko aspekata u godišnjem ciklusu razvića fitoplanktona u akumulacionom basenu Brestovačke reke, Arhiv Biol. Nauka, 23(1-2): 39-59, Beograd.
Milovanović, D., 1973. Promene u strukturi fitoplanktona u prvim godinama postojanja akumulacionog jezera „#208;erdap”. Arhiv bioloških nauka, 25: 75-83, Beograd.
Milovanović, D., 1979-1980. Proučavanje hidrotermalnih promena u području Borske reke. Geološki Anali Balkanskog poluostrva, XLIII-XLIV: 511-529, Beograd.
Milovanović, Ljubica i Mihajlović, #208;., 1984. Miocenska flora iz Žagubičkog basena (Istočna Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLVIIII: 201-203, Beograd.
Milovanović, N., 1991. Mogući pravci promena današnjeg načina korišćenja zemljišta na području Istočne Srbije. (Some possible trends of changes in the present land use pattern of East Serbia). Zbornik radova XIII Kongresa geografa SFRJ, 491-495. Priština.
Miltić, R. Terzić, M. 1992. Ecological situation in the proper region Bor. and Bor.itself: Investigation of mineral raw materials and living environment protection, 2: 101-111, SIT RGM, Beograd.
Milutinović, S. i sar. 1991. Osnova za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području SO Bor. Institut za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar.
Milutinović, S. i sar. 1997. Uticaj industrijskog kompleksa RTB na zemljište, Zaječar
Milutinović, S. i sar. 1989. Rekultivacija zemljišta oštećenih piritnom jalovinom, Čoveki životna sredina, 4-5: 80-81, Beograd.
Milutinović, S. i sar. 1997. Uticaj industrijskog kompleksa RTB-a na zemljište, Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zaječar.
Milutinović, S. Marić, M. #208;orđević, N. 2002. Uslovi i mogućnosti za proizvodnju zdrave hrane na području opštine Bor. X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 191-194, Donji Milanovac.Milutinović, S. Marić, M. Aleksić, V. 1999. Hranljivi elementi i neki teški metali u zemljištu sliva Grliškog jezera i mogućnosti poljoprivredne proizvodnje, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 66-68, Zaječar.
Milutinović, S. Marić, M. Mladenović, D. 2001. Uticaj rudarskog kompleksa RTB Bor na sadržaj hranljivih elemenata i teških metala u zemljištu i biljnom materijalu, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 175-178, Donji Milanovac.
Milutinović, S. Petrović, R. Marić, M. Aleksić, V. 1997, Prilog proučavanju popravke oštećenih zemljišta piritnom jalovinom, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 72- 75, Donji Milanovac.
Milutinović, S. Vučković, S. Petrović, R. Stefanović, D. 1989. Rekultivacija zemljišta oštećenih piritnom jalovinom, Čovek i životna sredina, 2-3: 80-81, Beograd.
Milutinović, S., Marić, M. Aleksić, V. 1998. Stanje zagađenosti zemljišta piritnom jalovinom na području SO Zaječar, VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 147-149, Negotin.
Miljanović, B., Živić, N., #208;ukić, N., 2003. Distribution of Oligochaeta community in the river Danube - #208;erdap reservoir in Serbia and Montenegro. Altera, Green World Research, Department of Ecology & Environment, 9: 357-359, Wageningen.
Miljković, D., Lukić, D., Zlatković, S. i Ilić, N., 2004. Arteske česme Zaječara - dar prirode (Artesian wells of Zaječar - natural gift). Zbornik radova Ekološka istina ‘04: 354-356. Borsko jezero.
Miljković, D., Lukić, D., Milenković, P., Božanović, S., Zlatković, S., Gotović, D., 2004. Kvalitet vode sa plaža akumulacije „Borsko jezero” (Water quality from swimming baths of reservoir „Borsko jezero”). Voda 2004: 129-134. Borsko jezero.
Miljković, M., Miletić, R., Milošević, N., 1984. Prognoziranje zagađenja životne okoline Bora pomoću računara, Zbornik radova XVI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 123-141, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00950, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Miljković, M. 1989. Rudarstvo u regionu Zaječar i trendovi ugrožavanja i zaštite životne sredine, Čovek i životna sredina, 2-3: 1-5, Beograd.
Miljković, M., Stojković, Z., 1998. Uticaj površinske eksploatacije ruda metala na ekološke faktore životne okoline (Ilustrovano na primeru površinskog kopa „Veliki Krivelj” u Boru), Monografija, 1-277, Tehnički fakultet i JP štampa, radio i film, Bor.
Miljković, M. 1990, Studija ugrožavanja životne okoline kopovima i odlagalištima i korišćenje rezultata rekultivacije odlagališta jalovine RTB Bor. Bor.
Miljković, M., #208;orđević, S. Janković-Miljković, S., 2003. Stanje životne sredine područja istražnog prostora RT Borska reka u Boru (Bazni period). Zbornik radova sa 4. Međunarodnog simpozijuma Rudarstvo i zaštita životne sredine, 74-81, Vrdnik.
Mirić, #208;., 1973. Prilog rasprostranjenju i sistematskom položaju dugonogog šišmiša (Myotis capaccinii Bonaparte, 1837) iz istočnih delova Jugoslavije. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 28: 179205, Beograd.
Mirić, #208;., 1990. Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)(Chiroptera, Mammalia) - nova vrsta ljiljaka u fauni Srbije. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B 45: 171-172, Beograd.
Mirić, #208;. Paunović, M. 1992. A new records of Lynx lynx (Linneaus, 1758.) in East Serbia, Glasnik Prirodnjačkog muzeja, B 47: 171-174, Beograd.
Mirić, #208;. Paunović, M. 1994. Recovery of the Lynx (Lynx lynx L. 1758.) in East Serbia, BIOS, 2: 315-318.
Mirić, #208;, Paunović, M. 1995. Novi nalaz planinskog slepog miša Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) (Chiroptera, Mammalia) u Srbiji, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 367-370, Borsko jezero.
Mirić, #208;. Paunović, M. 1994. Recovery of the Lynx (Lynx lynx L., 1758.) in East Serbia, Proceding of the sixt International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Ađacent regions, 2: 315-318, Athena.
Miščević, V. 1965. Produktivnost bukovih fitocenoza Oglednog dobra „Debeli Lug” na raznim geološkim podlogama, Rukopis – disertacija, Šumarski fakultet, Beograd.
Mišić, R. Speleološke karakteristike Donja bele reke i Belorečkog vrela I, Izbor preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 11-12, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Mišić, R. 2000, Speleološka istraživanja Rgotskog kamena - Tomina pećina, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 399-404, Sokobanja.
Mišić, R. 2001. Nova speleološka istraživanja u pećini Vernjikici i problematika zaštite, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 346-349, Donji Milanovac.
Mišić, R. 2003. Zlotska – Lazareva pećina: nova speleološka istrazivanja, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 86-89, Donji Milanovac.
Mišić, V., 1956. Varijabilnost i ekologija balkanske bukve (Fagus moesiaca) u Jugoslaviji. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1-120, Beograd.
Mišić, V., 1962. O jednoj reliktnoj mešovitoj mezofilnoj lišćarskoj zajednici brdskog područja Srbije. Zaštita prirode, 21-25: 159-175. Beograd.
Mišić, V., 1967. Vegetacija đerdapskog područja. (Rastiteljnosti oblasti Đerdapa – željeznie vorota). Zaštita prirode, 33: 169-205. Beograd.
Mišić, A. i Dinić, A., 1967. Zelenika (Ilex aquifolium) u reliktnoj polidominantnoj zajednici Acereto-Fraxineto-Carpineto-Fagetum mixtum ilicetosum subass. nova, na severnom Kučaju u severoistočnoj Srbiji. Zaštita prirode, 34: 159-169, Beograd.
Mišić, V. Dinić, A. 1969. Prilog poznavanja vegetacijsko-ekološkog fenomena vrtača na primeru karstnog terena Velikog Štrpca na #208;erdapu, Glasnik botaničkog zavoda i bašte Univerziteta u Beogradu, 4: 73-84, Beograd.
Mišić, V., Čolić, D., Dinić, A., 1969. Ekološko-fitocenološka istraživanja Lepenskog vira. In: Srejović, D.: Lepenski vir, nova preistorijska kultura u Podunavlju. Srpska književna zadruga, 207-223. Beograd.
Mišić, V. 1971. Reliktna vegetacija Resavske klisure, Arhiv bioloških nauka, 23: 17-19. Beograd.
Mišić, V., 1971. #208;erdapska klisura i njen biljni svet. Savremena biologija, 8: 14-17, Beograd.
Mišić, V., 1975. Reliktna vegetacija Gornjačke klisure. Arh. Biol. Nauka, 27: 9P-10P, Beograd.
Mišić, V. Popović, M. 1977. Reliktna vegetacija Zlotske klisure, Manuskript, IBI „Siniša Stanković”, Beograd.
Mišić, V., Dinić, A., 1977. Specifičnosti u rasprostranjenju i međuodnosima šumskih zajednica severoistočne Srbije. Arhiv Bioloških Nauka, 29: 5P-6P, Beograd.
Mišić, V. i Dinić, A., 1977. Reliktna vegetacija Velikog Krša u istočnoj Srbiji. Arhiv bioloških nauka, 29(3-4): 7P-8P, Beograd.
Mišić, V. i Dinić, A., 1978. Poreklo, rasprostranjenje i stanje sladunove šume (Quercetum farnetto Jov.) u Srbiji. Arhiv bioloških nauka, 30(1-4): 1P-2P, Beograd.
Mišić, V., 1980. #208;erdapski refugijum – jedinstveni prirodni fenomen u Evropi. Zbornik radova IV. Simpozijuma biosistematičara Jugoslavije. Donji Milanovac, 1-24, Beograd.
Mišić, V., 1980. #208;erdapski refugijum – jedinstveni prirodni fenomen u Evropi (sa posebnim osvrtom na floru i vegetaciju). Razvitak, 20(4-5): 27-43. Zaječar.
Mišić, V. i Dinić, A., 1980. Osobenosti šumske vegetacije predela „Majdan-Kučajna” u severoisto!noj Srbiji. Arhiv Bioloških Nauka, 32: 1P-2P, Beograd.
Mišić, V., 1981. Šumska vegetacija klisura i kanjona istočne Srbije. (The forest vegetation of gorges and canyons in eastern Serbia). Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”. Beograd.
Mišić, V., 1982. Reliktne polidominantne šumske zajednice Srbije. Novi Sad.
Mišić, V., 1982. Reliktna šumska vegetacija Nacionalnih parkova Đerdapa i Tare. Savetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije. Beograd.
Mišić, V., 1980. Specifičnosti šumske vegetacije u refugijumima Srbije. VI Kongres biologa Jugoslavije, Novi Sad.
Mišić, V., Dinić, A. i Kalinić, M., 1985. Prilog poznavanju porekla i ekocenoloških karakteristika šume hrasta kitnjaka i trave Poa nemoralis (Ass. Poeto-Quercetum montanum Jov.) u Srbiji. Arhiv bioloških nauka, 37(1-4): 7P-8P, Beograd.
Mišić, V., 1986. Stanje i problemi proučavanja reliktne šumske vegetacije Srbije. I Simpozijum o flori i vegetaciji SR Srbije, 14, Beograd.
Mišić, V., Popović, M., Dinić, A., 1986. Šumska i žbunasta vegetacija severoistočne Srbije. I Simpozijum o flori i vegetaciji SR Srbije, 36, Beograd.
Mišić, V., Dinić, A., 1993. Degradacija i obnova šumske i žbunaste reliktne vegetacije na karstnim terenima u Nacionalnom parku Đerdap. II. Simpozijum o zaštiti karsta, abstr. 30, Beograd.
Mišić, V., Dinić, A., 1995. Degradacija, obnova i zaštita šumske i žbunaste vegetacije na karstnim terenima u nacionalnom parku Đerdap. II. Simpozijum o zaštiti karsta, 221-226, Beograd.
Mišić, V. and Dinić, A., 1996. Biodiversity of relict forest ecosystems on karst terrains in the National park #208;erdap. In: National parks and their role in biodiversity protection on Balkan peninsula, 105-107. Ohrid.
Mišić, V., Dinić, A., 1996. Biodiversity of relict ecosystemst on karst terrains in the National park Đerdap. Balkan Conf. „National Parks and their Role in Biodivrsity Protection on Balkan Peninsula” 105-107, Ohrid, Macvedonia.
Mišić, V. i Dinić, A., 1996. Relict polydominant forest ecosystems in national parks Đerdap and Tara and their significance for science. Naučna konf. „Šumski ekosistemi nacionalnih parkova”, abstr. 73, Bajina bašta.
Mišković, J. 1991. Knjaževački okrug. Glasnik srpskog učenog društva, Beograd.Mitrović, D. Simić, Z. Kotranjac, B. 1994. Noviji rezultati speleomorfoloških istraživanja Bogovinske pećine. Referat 11. kongresa speleologa Jugoslavije, Istraživačka stanica Petnica,Valjevo.
Mitrović-Petrović, J. i Anđelković, M., 1989. Paleoekološke odlike gornjokredne morske sredine na teritoriji Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, LIII: 319-342
Mitrović-Petrović, J., Anđelković, M., 1991. Rekonstrukcija životnih uslova koji su vladali u lijaskom moru Karpato-balkanske paleogeografske oblasti. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 55(1): 75-93, Beograd.
Mitrović-Petrović, J., Anđelković, M., 1991. Karakteristike paleosredine za vreme srednje jure u Karpato-balkanskoj oblasti. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 55(2): 91-108, Beograd.
Mitrović-Petrović, J., 1992. Mezozojski Echinoidea Srbije kao indikatori paleosredine. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 56(2): 101-118, Beograd.
Mitrović, Z. Jenić, D. 1992. Studija o mogućnosti rekultivacije flotacijskog jalovišta u Boru sa materijalima na bazi prirodnih zeiolita. Arhiv Rudnika bakra i nemetala Bor. Bor.
Mitrović-Tutundžić, V, Poleksić, V. Janković, D. 1985. Uticaj zagađenja na škrge riba u vodama sliva Timoka. Ichthyologia, 17(1): 13-27, Beograd.
Mladenović, Aleksandra, 1993(1994). Contribution to the knowledge of Odonata in Eastern Serbia. (Prilog poznavanju Odonata) u istočnoj Srbiji. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 48: 133-138. Beograd.
Mladenović, Aleksandra, 1994. Fauna Odonata borskog područja, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 2: 16-17, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Mladenović, D. 1998. #208;erdap kao daleka prošlost, Geografski kampovi – Jovanu Dučiću na dar, Zbornik radova, Beograd.
Mladenović, T., 1951. Klima Zaječara. Glasnik Srpskog geografskog društva, XXXI(1): 3-17, Beograd.
Monevski, B. Lazarević, Ž. Milošević, M. Lazić, Lj. 1996. Tehničko-tehnološka zavisnost rešenja životne sredine od štetnih materija postrojenja za koncentraciju rude bakra Cerovo – Cementacija Bor. Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 397-399, Beograd.
Mršić, N., 1985. Contribution to the Knowledge of Diplopods (Myriapoda: Diplopoda) of Serbia. I. Bulletin of Natural History Museum, B 40: 143-168, Belgrade.
Mršić, N., 1988. Polydesmida (Diplopoda) of Yugoslavia. I. Academia Scientiarum et Artium Slovenica, Classis IV, Hist. Nat., 29: 69-112. Ljubljana.
Mršić, N. 1989. Research on the fauna and associations of earthworms (Lumbricidae) in northeastern Serbia, II. Biološki vestnik, 37(2): 37-60, Ljubljana.
Mučalica, M., 1988/89. A contribution to the study of harvest-men (Opiliones, Arachnida) of #208;erdap (Iron Gate, Serbia, Yugoslavia). Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B 43/44: 189-192, Beograd.
Mudrinić, C., Petrović, S., 1993. Metalogenija antimona istočne Srbije, Zbornik radova XXV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 78-81, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01138, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:45:59
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


N

Nešić, B. Jovanović, D. Ćirić, M. Raković, H. Radisavljvić, Lj. Mirković, M. 1995. Koncepcijsko rešenje tretmana industrijskih otpadnih voda iz metalruške proizvodnje bakra u Boru, Eko-konferencija ‘95, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Zbornik radova I: 151-160, Novi Sad.
Nešić, D., 1994. Pećina Barbaroš. Zbornik radova Geografskog fakulteta, 44: 61-70, Beograd.
Nešić, D., 2001. Morfogenetski i evolutivni odnos Angelove pećine i viseće kraške depresije u dolini Prlitskog potoka. Srpsko geografsko društvo, Zbornik radova XIV kongresa geografa Jugoslavije, 421-424, Beograd.
Nešić, D., 2002. Pećine i akumulacija bigra u dolini Selačke reke kao prirodne vrednosti. Zaštita prirode, 53(2): 143-151, Beograd.
Nešić, D. 2002. Lednice i snežnice Karpato-balkanskih planina istočne Srbije, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 57- 61, Donji Milanovac.
Nešić, D., 2002. Rezultati speleoloških i speleoklimatoloških istraživanja Velikog lednika na Devici, Rtanjske i Tupužničke ledenice. Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXII(2): 45-54, Beograd.
Nešić, D. 2003. Tragovi paleonivelacione morfologije na Tupižnici, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 90-93, Donji Milanovac.
Nešić, S. 1954. Razviće trijasa u zapadnom krečnjačkom pojasu istočne Srbije, Vesnik zavoda za geološka i geiofizička istrazivanja, I, Beograd.
Nešić, S., 1957. Geologija Beljanice i severnog dela Kučaja. Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja NR Srbije, XIII. Beograd.
Nejgebauer, V. Bajdalakov, V. 1932. Uticaj sumpordioksida na poljoprivredu okoline Borskog rudnika, Beograd.
Nevenić, H. 1979. Geološko-tektonske karakteristike šire okoline Lipe (Crni Vrh - istočna Srbija), Zbornik radova RMF, 15, Bor.
Ničić, D., 1999. Brestovačka banja u dvanest viđenja prošlosti, 1-104, Stručna knjiga, Beograd.
Nikčević, M. Mićković, B. Hegedić, A. 1994. Odlike ihtiofaune donjeg toka reke Pek, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-28, 175-176, Borsko jezero.
Niketić, M. 1986. Prilog poznavanju flore i vegetacije kanjona Lazareve reke i grebena Malinik, Stručni izveštaj sa akcije „Zlot 85.” , Arhiv BID „Josif Pančić”, Beograd.
Niketić, M. Lakušić, D. 1988. Dve nove subasocijacije zajednice Seslerietum filifilia Zolyomy 1939 iz kanjona istočne Srbije, Zbornik radova „Prvih deset godina” BID „Josif Pančić”, PMF, Beograd.
Nikitin, V. 1930. Prilog karakterstici eruptivnih stena iz okoline Bora, Geološki anali Balkanskog poluostrva, X(I): 35-75, Beograd.
Nikitović, J. 1993. Floristički sastav algi i saprobiološka anliza vode Borskog jezera, Zbornik radova „Pet godina posle” BID „Josif Pančić”, 29-42, Beograd.
Nikolić, B. Knežević, Č. Jovanović, D. i sar. 1992. Projekat: Razvoj tehnologije i koncepcijskih rešenja zaštite životne sredine u okviru metalruških kombinata Srbije, Podprojekat: Metalurgija bakra Bor.
Nikolić, B., Kosić, Z. i Nestorović, S., 2002. Biološka raznovrsnost flore Đerdapa. S planinom u novi vek, Zbornik radova, 141-145, Kopaonik.
Nikolić, D., Babič, D., 1977. Kristalomorfija pirita Cu ležišta severoistočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLI: 303-311, Beograd.
Nikolić, J. 1969. Hidrogeološke odlike sliva Belog i Crnog Timoka, Fond Geozavoda, Beograd.
Nikolić, J. Vuković, A. 1971. Hidrogeološke karakteristike slivnog područja vrela Gaura Mare, Gaura Mika, Rnić i Mejlanić, Fond Geozavoda, Beograd.
Nikolić, M. 1997. Zaštita vodotokova od mogućih uticaja rudnika „Cerovo”, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 79-84, Donji Milanovac.
Nikolić, N. 1994. Neki pokazatelji ekološke situacije akumulacije „Grlište”, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-27: 173-174, Borsko jezero.
Nikolić, N. 1995, Stanje akumulacije Grlište po nekim biološkim pokazateljima u 1994. godini, problemi i perspektive, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 555-563, Borsko jezero.
Nikolić, N. 1995. Biološke analize voda Borskog jezera 1994. Projekat ”Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor. preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 7-8, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Nikolić, N. Milenković, P. 1996. Neke karakteristile vode akumulacija „Sovinac” i Vodenička reka”, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 251-254, Kladovo.
Nikolić, P. 1963. Stratigrafski i tektonski odnosi na terenima šire okoline Vlaškog polja, Povr. izdanja Geozavoda, Beograd.
Nikolić, P. 1965. Geološko – tektonske karakteristike senonsko tektonskog rova istočne Srbije u predelu između Crnog Timoka i Nišave, Zbornik radova RMF i Instituta za bakar Bor. Bor.
Nikolić, P. 1965. Metamorfizam gornjokrednih ugljeva istočne Srbije, Zbornik radova RMF, 3. Bor.
Nikolić, P. 1967. Gornja kreda timočkog rov-sinklinarijuma, VIII kongres KBGA, Beograd.
Nikolić, P. 1967. The Danian Stage in Karpato-Balkan of East Serbia, VIII Kongres KBGA, Beograd.
Nikolić, P. 1967. Vulkanogeno-sedimentni kompleks krede u široj okolini Bora, VIII kongres KBGA, Beograd.
Nikolić, P. 1968. „Borski konglomerati” – njihov stratigrafski položaj i značaj za proučavanje okoline Bora, Zbornik radova, V, Bor.
Nikolić, P. 1968. Problem proučavanja, vremenski i prostorno i izdvajanje vulkanskih stena u Timočkoj eruptivnoj oblasti(istočna Srbija), Zbornik radova RMF i Instituta za bakar Bor., VII , Bor.
Nikolić, P. Đorđević, G. 1968. Latiti senonske starosti u timočkom rov-sinklinarijumu istočne Srbije, Zbornik radova RMF, VII, Bor.
Nikolić, P. 1970. Prilog proučavanju latita u Karpatsko-balkanskom rov-sinklinarijumu, Zbornik radova RMF, XI, Bor.
Nikolić, P. 1970. Stratigrafsko mesto najmlađih stena u sastavu gornjokrednog sedimentnog kompleksa u timočkom rov-sinklinarijumu Karpato-balkanida istočne Srbije, Zbornik radova RMF, X, Bor.
Nikolić, P. Đorđević, S. 1970. Osvrt na primenjene metode u istraživanju Timočke eruptivne oblasti, 3 R, 15. XXII: 9. Bor.
Nikolić, P. 1972. Osvrt na dosadašnja gledišta o starosti vulkanskih stena u timočkoj eruptivnoj oblasti, Zapisnici SGD za 1968, Beograd.
Nikolić, P. 1974. Sirovinska baza istočne Srbije kao osnova za razvoj privrede, sa posebnim osvrtom na rasprostranjenje, istraženosti i ekonomsku vrednost mineralnih sirovina na teritoriji Timočke krajine, Zbornik radova RMF, XVI, Bor.
Nikolić, P., 1975. Bor i okolina. Prirodni uslovi, Stanovništvo, Ekonomski i društveni razvoj. 1-79, Bor.
Nikolić, P. Đorđević, S. 1975. Nemetalične mineralne sirovine u široj okolini Bora i njihov značaj za razvoj privrede u Timočkoj krajini, Monografija „Bor. i okolina”, II: 35-38, Bor.
Nikolić, P. Đorđević, S. 1975. Vreme i uslovi postanka ruda i rudnih tela, njihov mineraloško – hemijski sastav i ekonomska vrednost u ležištima Bora i Krivelja, Monografija „Bor. i okolina”, II: 24-34, Bor.
Nikolić, P. 1975. Danski kat u istočnoj Srbiji, Geologija Srbije, Stratigrafija, Beograd.
Nikolić, P. 1975. Fosilna goriva u široj okolini Bora, Monografija „Bor i okolina”, II: 39-40, Bor.
Nikolić, P. 1975. Gornja kreda istočne Srbije – opšte osobine, Geologija Srbije, Stratigrafija, Beograd.
Nikolić, P. 1976. Timočka zona, Geologija Srbije, Tektonika, Beograd.
Nikolić, P. 1977. Mineralizacija bakrovih ruda u Timočkoj eruptivnoj oblasti (istočna Srbija), „Cuprum”, 5, Vroclav.
Nikolić, P. Đorđević, S. 1979. Osvrt na primenjene metode u istraživanju Timočke eruptivne oblasti, Zbornik radova RMF i Instituta za bakar Bor. XXII, Bor.
Nikolić, P. 1980/81. Danski kat (kreda – paleogen) u timočkoj i dobrodolsko grliškoj zoni istočne Srbije, Zbornik radova RMF i Instituta za bakar, XXV, Bor.
Nikolić, P. 1981. Superpozicioni položaj i ekonomska vrednost ugljenih slojeva u timočkoj zoni istočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLV: 127-151, Beograd.
Nikolić, P. 1983. Mastriht – dan timočke zone u okviru Sokobanjskog basena, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLVIII, Beograd.
Nikolić, P., 1984. Paleogeografsko-stratigrafski odnosi u Bogovinsko-slatinskom tercijarnom basenu i mogućnosti iznalaženja uglja za eksploataciju. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLVIII: 33-52, Beograd.
Nikolić, P. 1993. Timočka zona istočne Srbije – geologija i mineralne sirovine, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
Nikolić, P. 1994. Geologija istočne Srbije u delima Jovana Cvijića, Zbornik radova naučnog skupa”Jovan Cvijić i istočna Srbija”, 15-32, Srpsko geografsko društvo, Beograd.
Nikolić, P. Anđelković, M. 1967. Gornjokredni vulkanizam središnjeg pojasa Karpato-balkanida istočne Srbije, Zbornik radova RMF i Instituta za bakar, V, Bor.
Nikolić, P. Anđelković, M. 1971. Gornja kreda u Karpato – balkanidima Jugoslavije, Zbornik radova RMF, XIII, Bor.
Nikolić, P. Anđelković, M. 1975. Morfološko-tektonske karakteristike, reljef i hidrigrafija terena šire okoline Bora, Monografija „Bor. i okolina”, II: 7-19, Bor.
Nikolić, P. Anđelković, M. 1975. Tektonski odnosi u široj okolini Rtnja, Zbornik radova RMF i Instituta za bakar, XVIII, Bor.
Nikolić, P. Anđelković, M. Petrović, M. 1974. Gornja kreda u široj okolini Bora, Zbornik radova RMF, XVI, Bor.
Nikolić, P. Pantić, N. 1981. Danski kat u Srbiji, Simpozijum o problemu danija u Jugoslaviji, Zbornik
Nikolić, P. Petković, K. Pašić, M. 1975. Rudnik Vlaško polje, Geologija Srbije, Kaustobioliti, VII, Beograd.
Nikolić, S., 1991. Terase i neotektonika u nekim oblastima Srbije i Mediterana. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 55(2): 75-90, Beograd.
Nikolić, S. 1992. Pitanja zaštite prirode, uslova rekreacije i razvoja turizma u opštini Bor. Republički zavod za zaštitu prirode, Beograd.
Nikolić, S. 1994. Ispitivanje sliva Beljevinske reke, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, II-18: 155-156, Borsko jezero.
Nikolić, S. 1995. Hidrološke karakteristike Borskog jezera, Zbornik radova X smotre naučno-istraživačkog rada studenata, 116-168, Mladi istraživači na Univerzitetu u Beogradu, Beograd.
Nikolić, S. Apostolov, S. 2000. Hidroekološka ispitivanja srednjeg toka Crnog Timoka, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 352-357, Sokobanja.
Nikolić, S. Apostolov, S. 2001. Hidroekološka ispitivanja srednjeg toka Crnog Timoka, II prilog, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 251-254, Donji Milanovac.
Nikolić, S. Lazarević, R. Stanković, S. 1992.. Pitanje zaštite prirode, uslova rekreacije i razvoja turizma u opštini Bor. Arhiv SO Bor. Bor.
Nikolić, S. Vasiljević, B. 1983. Aktivnosti na pripremanju područja Kučajskih planina kao mogućeg nacionalnog parka, Zaštita prirode, 36. Beograd.
Nikolić, T. Kraljević, B. 1992. Elaborat: Istraživanje lekovitog bilja Zlotske klisire i okoline – Dubašnica, I, MIS-DMI Bor. Beograd.
Nikolić, T. Kraljević, B. 1993. Elaborat: Istraživanje lekovitog bilja Zlotske klisure i okoline – Malinik, II, Mladi istraživači Srbije i Društvo mladih istraživača Bor. Beograd.
Nikolić, V. Diklić, N. 1975. Biljni svet šire okoline Bora, Monografija: Bor. i okolina, 82-86, Muzej rudarstva i metalurgije, Bor.
Nikolić, Z. Grujić, J. 1994. Struktura i dinamika bakterijske populacije reke Beljevine, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-19: 157-158, Borsko jezero.
Nikolić, Z. Grujić, J. Miloradović, Z.1993. Mikrobiološko ispitivanje vodenih resursa Lazareve reke, reke Beljevine i jezera Lazareve reke, Zbornik radova „Pet godina posle” BID „Josif Pančić”, 75-82, Beograd.
Nojgebauer, V. Bajdalkov, B. 1932. Uticaj SO2 gasa na poljoprivredu okoline Borskog rudbnika, Glasnik ministarstva poljoprivrede, 39. Beograd.
Nonveiller, G., 1978. Halticinae SR Srbije i njihove biljke hraniteljke (Chrysomelidae, Coleoptera). (Les Altises de la RS de Serbie et leurs plantes-hotes (Chrysomelidae, Coleoptera). SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, knj. II: 91-111, Beograd.
Nonveiller, G., 1983. Endogejska i troglobiontska fauna tvrdokrilaca Srbije (Insecta, Coleoptera). (The endogean and troglobiontic fauna of Coleoptera of Serbia). SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, II: 267-299, Beograd.
Nonveiller, G. & Pavićević, D., 1990. Recherches sur la faune des Coléoptčres endogés et troglobiontes de Serbie (Insecta, Coleoptera). VIII. Une nouvelle espčce d’Ablepton (Scydmaenidae) du Kučaj du Nord, en Serbie orientale, premier représentant du genre en Yugoslavie. Acta ent. Jugosl., 23(1/2): 79-83.
Nonveiller, G., Pavićević, D. and Popović, M., 1994. Les espčces du genre Trechus actuellement connues de Serbie (Coleoptera, Carabidae). Bull. Soc. ent. France, 99(1): 5-25, Paris.
Nonveiller, G. 1997. O nekim insektima pećina okoline Zaječara, Razvitak, 37(198-199): 66- 67. Zaječar.
Nonveiller, G., Pavićević, D. and Popović, M., 1997. The endogean and troglobiontic Coleoptera of Serbia (Insecta, Coleoptera), IX. Results of research carried out after 1983. Acta entomologica serbica, 2(1/2): 107-116, Beograd.
Novaković, M. Milaković, B. 1969. O naslagama starijeg paleogena Sokobanjskog basena, Vesnik zavoda za geološka i geofozička istraživanja, ser. A, 26, 129-146, Beograd.
Novaković, M. Milaković, B. 1970. Prilog geologiji Cerovačke Tumbe i Bezdana na jugoistočnom obodu sokobanjskog tercijarnog basena (istočna Srbija), Vesnik zavoda za geološka i geofozička istraživanja, ser. A, 28, Beograd.
Novaković, M. Milaković, B. Cvetković, D. 1970. Geološka studija Sokobanjskog tercijalnog basena, I, Vesnik zavoda za geološka i geofozička istraživanja, ser. A, 28, Beograd.
Novaković, M. Milaković, B. Cvetković, D. 1970. Geološka studija Sokobanjskog tercijalnog basena, II, Vesnik zavoda za geološka i geofozička istraživanja, ser. A, 29/30, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:49:36
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


O

Obradović, J. Pavlović, N. 1976. Sedimentološke karakteristike „Borskih pelita”, VIII Jugoslovenski geološki kongres, 2: 227-237, Ljubljana.
Obradović, J., Dimitrijević, R. i Milovanović, D., 1981. Lomontit i leonhardit u piroklastitima Bora. (Laumontite and leonhardite in pyroclastic rocks at Bor – Eastern Serbia). Glas CCCXXIX, 48: 39-51, SANU, Beograd.
Obradović, J., Karamata, S., Vasić, N., Đurđević, J., 1992. Carbonate rocks from neogene lacustrine basins of Serbia. Bulletin T.CV de l’Academie Serbe des Sciences et des Arts. Classe des Sciences mathématiques et naturelles Sciences naturelles, No 33: 1-21, Beograd.
Obradović, V. i Janić, M., 2003. Sadržaj fotosintetskih pigmenata u planktonu akumulacija „#208;erdap I” i „#208;erdap II”. Voda 2003, Zbornik radova 32. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, 171-176. Zlatibor.
Obušković, Lj., 1976. Fitocenološka istraživanja fitoplanktona #208;erdapske akumulacije u 1973. godini. Ekologija, 13(2): 149-156, Beograd.
Obuškovi, Lj. Kalafatić, V. 1983. Kratak prikaz obnavljanja flore algi i zooplanktona reke Pek posle katastrofalnog izliva jalovine rudnika bakra „Majdanpek”, Čovek i životna sredina, 8(1), 35-37, Beograd.
Obušković, Lj., Kalafatić, V., Pribilović, V., Marković, L., 1988. Biološke, saprobiološke i fizičko-hemijske karakteristike Peka i njegovih pritoka. Zaštita, 240-253, Dojran.
Obušković, Lj., 1994. Estimation of the water quality in the Đerdap accumulation based on phytoplanktons as bioindicators. Internat. Symp. Environm. Contam. Central and Eastern Europe, abstr. 140, Budapest.
Obušković, Lj., 1996. Euglenoidna flora Dunava u Jugoslaviji. V Kongres ekologa Jugoslavije, abstr. 33, Beograd.
Ognjanović, S., Ivanivić, N., 1989. Geološke odlike zone Bačevice sa osvrtom na geohemijska istraživanja i statističku obradu dobijenih podataka, Zbornik radova XXI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 87-92, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01015, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Ognjanović, S., Petrović, Z., 2000. Kvalitet krečnjaka i mermira lezišta krivelj kod Bora, Zbornik radova XXXII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 116-120, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 02289, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Ognjenović, S., 2000. Miroč - speleološka istrazivanja, Eco-centar „Bostava”, 1-66.
Ostojić, A. Simić, V. Simić, S. 1997. Fauna Rotatorija u slivu reke Timok, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 14, Zaječar.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:51:44
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


P

Pace, R., 1984. Egeotyphlus zecevici nuova specie delle Serbia orientale (Col., Staphylinidae) (XLIX Contribution alla conoscenza della faune endogea). Acta ent. Jugosl., 20: 15-16.
Pajić, T. 1995. Ugroženost okoline Bora od topioničarskih gasova i otpadnih voda od 1903. do 1952. godine, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 511-512, Borsko jezero.
Pajić, T. Kojdić, R. 1997. Rudarsko-topioničarski basen Bor. – prilozi za monografiju, 1-158, Institut za bakar Bor. Bor.
Pajtić, T., Ničić, D., 1981. Brestovačka banja u vreme kneza Miloša. Muzej rudarstva i metalurgije u Boru. Bor.
Pančić, J., 1874. Flora Kneževine Srbije. Beograd.
Pančić, J. 1885. Die flora der Serpentinberge in Mittel –Serbien.
Pandurska, R., Paunović, M., 1997. Bat news from Bulgaria and Yugoslavia, Bat News No. 47: 4-5, The Bat Conservation Trust, London.
Pantelić, G. Vulević, B. Petrović, I. Ristić, B. , 1996. Jačina apsorbovane doze gama zračenja u vazduhu u Kladovu u 1995. godini, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 137-138, Kladovo.
Pantić, N. 1951. Fosilna flora između Mlave i Peka, Geološki anali Balkanskog poluostrava, XX: 86-123.
Pantić, N. 1960. Devonska flora istočne Srbije, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXVII: 295-316. Beograd.
Pantić, N., Aleksić, V. i Kalenić, M., 1974. Osnovni geodinamički procesi u evoluciji kontinentalne litosfere spoljneg dela severnog alpskog stabla u Istočnoj Srbiji. (Basic geodynamic processes in the evolution of continental lithosphere of the northern Alpine stem in East Serbia). Glas CCLXXXIX SANU, 36: 89-104. Beograd.
Pantić, N., Pavlović, M.B., 1977. Žagubički basen. Geologija Srbije, II-3 (Stratigrafija - kenozoik). Beograd.
Papic, P. Dragišić, V. Miladinović, B. 1994. Pojava ugljokiselih voda u Karpato-balkaniodoma istočne Srbije i mogućnosti njihovog flaširanja, Zbornik radova Međunarodne konferencije „Kvalitet voda”, Čačak.
Parker, R. and Jakšić, P., 1996. The butterflies of Stara planina (Serbia) with emphasis on M. jurtina Linnaeus. British Journal of entomology and natural history, Vol. 9(2): 93-101.
Pasuljević, G., 1977. Biogeografske karakteristike vrste Ablepharus kitaibeli i istorijat njenog proučavanja u Jugoslaviji. Arhiv bioloških nauka, 29(1-2): 31-37, Beograd.
Pašić, M. 1950. Gasteropodska fauna iz podine „B” ugljenog sloja na Kukulješu – Rudnik Rtanj (istočna Srbija), Geološki anali Balkanskog poluostrva, XIX: 57-76, Beograd.
Pašić, M. 1950. Rezultati peleontološke odredbe faune Kosara (Rtanj), Glasnik SAN, 2. Beograd.
Pašić, M. 1951. Nekoliko interesantnih faunističkih vrsta iz slojeva gornje krede senonskog tektonskog rova između ugljenog rudnika Rtnja i rudnika Dobra Sreća, Zbornik radova geološkog instituta „Jovan Žujović”, 2. Beograd.
Paunković, #208;., 1935. Dolina Mlave. Geomorfološka studija. Beograd.
Paunković, #208;., 1953. Reljef sliva Resave. Posebno izdanje Geografskog instituta SANU, Knj. 5. Beograd.
Paunović, A., Sekulić, N., 1997. Morfometrija i ishrana Sauria područja opštine Bor, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za četvrtu istraživačku godinu, 5: 5-6, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Paunović, M., 1970. #208;erdap i Timočka krajina, „Binoza”, Zagreb.
Paunović, M. 1994. Planina nad planinama-Rtanjska sila, Trag, 13:26-27, Novi Sad.
Paunović, M. 1991. Prilog ornitofauni (avis) istočne Srbije sa posebnim osvrtom na ornitofaunu Bora i okoline, Mladi istraživači Srbije, Društvo mladih istraživača Bor. BID „Josif Pančić”, Beograd.
Paunović, M. 1991. Prilozi za ornitofaunu istočne Srbije, Manuskript, Prirodnjački muzej, Beograd.
Paunović, M. 1994. Novi nalaz povodnog šišmiša Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (Vespertiliondae, Chiropreta) u Srbiji, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, II-5: 129-130, Borsko jezero.
Paunović, M. Marković, Z. 1994. Prvi rezultati istrazivanja fosilne i recentne faune sisara Mandine pećine, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 125-126, Borsko jezero.
Paunović, M. Horvat, A. 1994. Caves important for Cavedwelling Bats ( Chiroptera, Mammalia) from Serbia, V International Congress of Hellenic Speleological Society, Bock of apctracts, Athens.
Paunović, M., 1994. Fauna ljiljaka (Chiroptera) Zlotske klisure i njenih pećina (Istočna Srbija). II naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštita životne sredine. Zbornik saopštenja, 127, Borsko jezero.
Paunović, M. Marković, Z. 1994. Paleontološko – teriološka istraživanja pećina Zlotske klisure, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 1: 3-9, Ekološki klub Društva mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Paunović, M., 1994. Sastav i populaciona dinamika faune sisara na borskom području, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 2: 12-13, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Paunović, M. 1995. Sastav i populaciona dinamika faune sisara Borskog područja, Izbor. preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 20-22, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Paunović, M., i Marković, Z., 1995. Komparativna analiza dijagnostičkih karakteristika južnog Rhinolophus euryale Blasius, 1853 i sredozemnog potkovičara Rhinolophus blasii Peters, 1866 (Chiroptera, Mammalia) iz Lazareve pećine (Zlot, istočna Srbija). III. Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. Zbornik saopštenja, 361-365, Borsko jezero.
Paunović, M., 1995. Prva akcija prstenovanja slepih miševa u Srbiji – Lazareva pećina ‘95 (Zlot, Bor), Projekat, 100 godina Prirodnjčkog muzeja, Beograd.
Paunović, M., 1996. Populaciona istraživanja sisara borskog područja, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za treću istraživačku godinu, 4: 15-17, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Paunović, M. 1997. Sastav i populaciona dinamika faune sisara Borskog područja, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za četvrtu istraživačku godinu, 5: 10-15, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Paunović, M., 1997. Prvi rezultati prstenovanja slepih miševa Zlotske klisure. V. naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Zbornik radova, 366-371. Donji Milanovac.
Paunović, M. Paunović, A. Ivović, M. 1998. Mehely’s horseshoe bat Rhinolophus mehelyi Matoschie, 1901, - new to the Yugoslavian bat fauna, Myotis, Band 36, s. 115-119, Bonn.
Paunović, M. Stamenković, S. 1998, Revision of the distribution and status of Rhinolophus euryale Blasius, 1853 and Rhinolophus blash Peters, 1866, (Rhinolophidae) in Yugoslavia, based on the discrimination properities of distinctive morphological characters, Myotis, Band 36, s. 7-23, Bonn.
Paunović, M., 1998. Novi rezultati markiranja slepih miševa (Mammalia: Chiroptera) u istočnoj Srbiji. VI naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, 243-246, Negotin.
Paunović, M., 2000. Posledice antropogenih zahvata na prirodne vrednosti Lazareve pećine – analiza i predlozi za njihovo očuvanje. Ekološka istina, VIII: 390-398. Sokobanja.
Paunović, P. i sar. 1998. Ispitivanje kvaliteta voda na području SO Bor i utvrđivanje mogućih veza između eksploatacije i topljenja rude i kvaliteta vode, Zavod za zaštitu zdravlja „Timok”, Zaječar.
Pavićević, D. Nonveiller, G. Čurčić, B. 1999. Povodom ponovnog nalaza pećinske trehine Paraduvalius stancovichi ssp. georgievichi Jeannel u Zlotskoj pećini (Coleoptera, Carabidae, Trechinae ),
Pavićević, M.K., Krajnović, D., Cvetković, Lj. and Gržetić, I., 1995. The trace elements in chalcopyrite and pyrite in the Bor copper deposits. Geological Society of Greece Special Publication, 4(2): 804-807.
Pavićević, N. Nikodijević, V. Antonović, G. 1968. Parapodzoli i lesivirana zemljišta istočne Srbije, Zbornik radova Instituta za pruučavanje zemljišta, 1. Beograd.
Pavićević, N. Tanasijević, #208;. Nikodijević, V. Antonović, G. 1965. Zemljišta sokobanjske kotline i njihova problematika, Arhiv za poljoprivredne nauke, XVIII, 60, Beograd.
Pavićevuć, N. i sar. 1964. Zemljišta opštine Sokobanja i njihova problematika, rukopis, Institut za proučavanje zemljišta, Beograd.
Pavlović, M., 1933. Beleška o đerdapskoj navlaci. Vesnik geol. instituta Jugoslavije, II. Beograd.
Pavlović, M., 1937. Geološka karta lista „Kladovo” (1: 100.000). Beograd.
Pavlović, M., 1937. Geološka karta lista „Negotin” (1: 100.000). Beograd.
Pavlović, M., 1937. Tumač za geološku kartu lista „Kladovo” i „Negotin”. Beograd.
Pavlović, B. Milorad, 1997. Anthracotherium iz Bogovine (Istočna Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 61: 153-160, Beograd.
Pavlović, P. S., 1901. Foraminifere iz drugo-mediteranskih slojeva u Srbiji. Srpska Kraljevska Akademija, Spomenik, XXXV, Prvi razred, 5: 61-91, Beograd.
Pavlović, P., Stojiljković, D. and Rajić, M., 1998-1999. Determination of karst aquifers recharge area in a terrain of complex geology and tectonic composition. Theoretical and Applied Karstology, 11-12: 119-124.
Pavlović, S. P. Radovanović, S. 1891. O tercijeru Timočke krajine, Glas Srpske kraljevske akademije, Beograd.
Pavlović, S. 1965. Problem prirodnog priraštaja stanoviništva u srezu Zaječar, Razvitak, 1, Zaječar.
Pavlović, Slavka, Arsić, D., 2004. Ekološka studija o kvalitetu vode reke Resave. Voda 2004: 123-128, Borsko jezero.
Pavlović, S. 1953. Minaraloški sastav bakarnih ruda crvenih peščara u istočnoj Srbiji, pisnici Srpskog geološkog društva, 5-6, Beograd.
Pavlović, S. Petković, K.V. 1948. Pojava bakarnih ruda u crvenim peščarima istočne Srbije i njihova geneza, Nauka i priroda, I(10): 20-24, Beograd.
Pavlović, S. Trifunović, S. 1996. Zaštita ozelenjavanjem flotacijskog jalovišta rudnika bakra Majdanpek, Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 381-383, Beograd.
Pavlović, S. Tutundžić, P. 1940. Izveštaj o pojavi bakarnih ruda u okolini Tande i u Borskom rudniku, Beograd.
Pavlović, Z., Arsić, D., 2004. Ekološka studija o kvalitetu vode reke Resave (An ecological study on water quality of the river Resava). Zbornik radova Ekološka istina ‘04: 357-362. Borsko jezero.
Pejović, D. 1949. Geološka ispitivanja i kartiranja u oblasti rudnika Rtanj (istočna Srbija), Glas SAN, I(3). Beograd.
Pejović, D. 1949. Nova nalazišta Pironaea polystyla var. slavonica (Hilber) Kühn i Pironaea polystyla (Pirana) Meneghini u hipuritskom sprudu Suguljan Potoka u istočnoj Srbiji, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XVII: 148-150, Beograd.
Pejović, D. 1952. Senonska fauna iz Leštara nedaleko od rudnika Rtnja u istočnoj Srbiji, Zbiornik radova geološkog instituta SAN, 4. Beograd.
Pejović, D. 1966/67. Sabinia rtanjica n. sp. iz mastrihta istočne Srbije, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja, 24/25, Beograd.
Pejović, D. Krstić, B. Danilova, A. 1972. Rekonstrukcija redosleda mastrihtskih tvorevina u „senonskom” tektonskom rovu istočne Srbije između Boljevca i Dimitrovgrada, GlasSANU, CCLXXXII, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, 34, Beograd.
Perić, J., Milivojević, M., 1979-1980. Potencijalnost teritorije uže Srbije za iznalaženje ležišta geotermalne energije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLIII-XLIV: 531-554, Beograd.
Perišić, M., Tutundžić, V., Miloradov, M., Čukić, Z., 1988. Some aspects of the river Danube selfpurification in the Iron Gate Reservoir. Ekologija, 23(1): 41-54. Beograd.
Perišić, M., Tutundžić, M., Miloradov, M., 1991. Selfpurification and joint effects in the Iron Gate reservoir. Verh. Internat. Verein Limnol., 24: 1415-1420, Stuttgart.
Perišić, M., 1998. Eutrophication in the Yugoslav part of the river Danube, in Danube river bonds. Biopolitics the bio-environment, VI: 128-136, AVA, Bratislava.
Perišić, M., Marković, I., Janežić, V., 1998. Sedimentološke karakteristike i mineralizacija sedimenta u akumulacionom jezeru HE #208;erdap 1. (Sedimentological characteristics and mineralization of sediment in the run-of-the-river reservoir #208;erdap 1). Zaštita voda ’98, 157-162, Kotor.
Perišić, M., Mitrović-Tutundžić, V. i Karadžić, V., 2003. Neki problemi identifikacije i kvantifikacije procesa u Dunavu na delu toka kroz naŠu zemlju. Voda 2003. Zbornik radova 32, godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, 261-266, Zlatibor.
Perišić, M., Tutundžić, V., 2004. Kontrola kvaliteta vode Dunava u funkciji zaštite i održivog korišćenja. Voda 2004: 105-110. Borsko jezero.
Pešić, J., Dečermić, H., #208;orđević, T., Kerčulj, J., Krišanović, R., 1998. Uticaj flotacijskog jalovišta „Šaški potok” na kvalitet vode Šaške reke, Zbornik radova XXX oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 569-573, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 02150, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Pešić, V. Petrović, D. 2002. Prvi nalaz Soldanellonyx Chappuisi Walter 1917 (Acari, Limnohalacaridae) iz Omanske pećine (Bor. Srbija) u fauni Jugoslavije, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 33-34, Donji Milanovac.
Petalinkar, S. 1997. Ekspozicija olovu, bakru i cinku stanovnika područja Bora, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 238-242, Donji Milanovac.
Petković, K. 1929. Donja kreda između Metovnice i Gamzigrada i njen značaj za tektoniku istočne Srbije, Glas SKA, CXXXV, Beograd.
Petković, K. 1931. Geološka promatranja u bakronosnom terenu atara opštine slatinske, nedaleko od Borskog rudnika, Rud. top. vesnik, Beograd.
Petković, K., 1932. Geološka karta Kraljevine Jugoslavije. 1: 1,ooo.ooo. Beograd.
Petković, K., 1933. Majdanpek i okolina. Geološki sastav i tektonski odnosi. Rasprave Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije, III. Beograd.
Petković, K. Pašić, M. 1948. O paleontološkim i stratigrafskim karakteristikama glaukonija iz podine „B” ugljenog sloja na Kukulješu (rudnik Rtanj), Geološki anali balkanskog poluostrva, VII, Beograd.
Petković, K. 1951. Krečnjaci barema kod sela Slatine (istočna Srbija) i njihov tektonski značaj, Zbornik radova SAN, XVI, Geološki institut, 2: 1-5, Beograd.
Petković, K. 1951. Rezultati mineraloško-petrografskih ispitivanja u oblasti Deli Jovana, Glasnik SAN, III(2), 233-235, Beograd.
Petković, K. 1953. Das Problem der zeitlichen und räumlichen Entstehung des grossen tektonisch-senonischen Grabens in Ost-Serbien und der darin vorkommenden scharfen prokativen Formen, Bull. De l’Acad. Serbe des sciences, Tome XII, C1. des sci. naturelles. 3. Beograd.
Petković, K. Pašić,M. 1953. Stratigrafsko- tektonski odnosi terena šire okoline rudnika „Vlaško polje” kao dela senonskog tektonskog rova istočne Srbije, Zbornik radova Geološkog instituta, 5, Beograd.
Petković, K. 1956. Nalazak graptolita u paleozojskim slojevima između Garvanice i Čuke pod Rtnjem, Zapisnici Srpskog geološkog društva (zbor. od 15.12.1954.), Beograd.
Petković, K. Pejović, D. Pašić, M. 1958. Ugljeni rudnik „Rtanj”, Monografska studija geološkog sastava i tektonskih odnosa, Posebno izdanje SAN, knj. CCCXV, Odeljenje prirodnomatematičkih nauka, 22, Beograd.
Petković, K.V. i Anđelković, Ž. M., 1960. Geološka evolucija Karpato-balkanskog geosinklinalnog prostora Istočne Srbije i jedinstvo sastava i građe J. Karpata i Balkana. (Die Geologische evolution des Karpatho-Balkanischen geosynklinalen raumes ostserbiens und die einheit im bastand und aufbau der Sudkarpathen mit dem Balkan). Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXVII: 1-43, Beograd.
Petković, K. i Pantić, N., 1963. O prealpskim pokretima u istočnoj Srbiji sa naročitim obzirom na mladovarijscisko ubiranje. Glas SAN, CCLII, Odelj. prir.-matemat. nauka, Beograd.
Petković, K. Pašić, M. Nikolić, P. 1975. Rudnik Rtanj, Geologija Srbije, Kaustobioliti, VII, Beograd.
Petković, M. i sar. 1981. Morfostrukturna analiza šireg područja zlotske zone, Stručni fond RTB Bor. Bor.
Petković, M. i sar. 1983. Morfostrukturna analiza Timočkog magmatskog kompleksa, Crni vrh, Stručni fond RTB Bor. Bor.
Petković, M. i sar. 1983. Sinteza morfostrukturne analize rudnog polja Bor. Fond RGF, Beograd.
Petković, M. 1966. Rudarsko-topioničarski basen Bor. Turistička štampa, Beograd.
Petković, M. i sar. 1981. Morfostrukturna analiza šireg područja zlotske zone, Stručni fond RTB Bor. Bor.
Petković, M. i sar. 1983. Morfostrukturna analiza Timočkog magmatskog kompleksa, Crni vrh, Stručni fond RTB Bor. Bor.
Petković, M. i sar. 1983. Sinteza morfostrukturne analize rudnog polja Bor. Fond RGF, Beograd.
Petković, M. 1966. Rudarsko-topioničarski basen Bor. Turistička štampa, Beograd.
Petković, M., 1996. O nugetima i presitnjenom zlatu istočne Srbije, Zbornik radova XXVIII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 9-10, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01545, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Petković, V. 1908. Tupižnica i njeno podnožje, Spomenik SKA, XLVI, Beograd.
Petković, V. 1922. O slojevima sa Belemnitella mucronata Schloth. u istočnoj Srbiji i o njihovom značaju za paleografiju severoistočnog dela Balkanskog poluostrava, Glas SKA, CI, Beograd.
Petković, V. 1922. Stratigrafski i tektonski odnosi u oblasti ugljenog sloja rudnika Rtanj, Spomenica 50 god. profesorskog rada S.M. Lozanića, Beograd.
Petković, V. 1923. Aptski kat (aptien) u istočnoj Srbiji, Geološko anali balkanskog poluostrva, VII: 57-64, Beograd.
Petković, V., 1926. O tektonskom sklopu Istočne Srbije (Pristupna beseda). Glas Srpske kraljevske akademije, XXXIX. Beograd.
Petković, V., 1928. Geološka istorija Timočke Krajine. Timočka Krajina, 1: 55-65, Beograd.
Petković, V., 1930. O tektonskom sklopu Istočne Srbije. Glas SKA, CXL, Prvi razred, 67: 149-188, Beograd.
Petković, V. 1931. O geološkom sastavu i tektonskom položaju jugoistočnog dela Timočkog basena, Glasnik SKA, CXI: 55-97, Beograd.
Petković, V. Bojić, D. 1932, Aptski kat (aptien) u istočnoj Srbiji, II. Geološki anali balkanskog poluostrva, XI(1): 10-19, Beograd.
Petković, V. Milovanović, B. 1932. Sokobanjski (Jošanički) dolomit i njegov značaj za tektoniku istočne Srbije, Glas SAN, CLI (I razred,74), Beograd.
Petković, V., 1932. Tektonika Istočne Srbije. Zapisnici Srpskog geološkog društva, Geološki anali balkanskog poluostrva, XI(1). Beograd.
Petković, V. i Petković, K., 1932. Stratigrafski i tektonski odnosi planine Babe i Čestobrodice u Istočnoj Srbiji. Glas SKA, CLI, Prvi razred 75: 51-75+1 karta+Tab I-VIII, Beograd.
Petković, V., 1933. Geološka istorija Timočke Krajine. Spomenica 100 godišnjice oslobođenja Timočke Krajine, Beograd.
Petković, V., 1933. Geološka karta kraljevine Jugoslavije, sekcija Zaječar, 1: 100.000. Beograd.
Petković, V., 1933. Geološka karta kraljevine Jugoslavije, sekcija Paraćin, 1: 100.000., Beograd.
Petković, V., 1933. Geološka karta kraljevine Jugoslavije, sekcija Donji Milanovac, 1: 100.000. Beograd.
Petković, V. i Protić, M., 1933. Paleozojik između Mlave i Peka. Geološki anali Balkanskog poluostrva. XI(2). Beograd.
Petković, V., 1935. Geologija Istočne Srbije. SKA, Posebna izdanja knj. CV, Prirodnjački i matematički spisi, 28: 1-219. Beograd.
Petković, V., 1937. Problem starosti formacija crvenih peščara u istočnoj Srbiji, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XIV: 43-73, Beograd.
Petković, V., 1940. Problem postanka velikog senonskog tektonskog rova Istočne Srbije vremenski i prostorno i pojave oštrih plikativnih oblika u njemu. Glasnik SAN, I, Beograd.
Petković, V. i Anđelković, M., 1960. Geološka evolucija karpato-balkanskog geosinklinalnog prostora Istočne Srbije i jedinstvo sastava i građe i Karpata i Balkana. Geološki Anali Balkanskog poluostrva, XXVII, Beograd.
Petković, V., 1961. Tektonska karta Jugoslavije. Glas SAN, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, Beograd.
Petrascheck, W.E. 1943. Gebirgsbildung, Vulkanismus und metallogenese in den Balkaniden und Südkarpathen, Fortschritte der Geologie und Paläontologie.
Petrov, B., 1977. Pregled istraženosti sisara u Srbiji. U: Pregled faune sisara SR Srbije i glavni zadaci njenog istraživanja. Arhiv bioloških nauka, 29(3-4): 113-129, Beograd.
Petrov, B. and Živković, S., 1979. Present knowledge on the systematics and distribution of Pitymys (Rodentia, Mammalia) in Yugoslavia. Biosistematika, 5(1): 113-125, Beograd.
Petrov, B. i Milenković, M., 1983. Review of main results of the study of mammalian fauna of S.R. of Serbia between the First and the Second Symp. on the Fauna of S.R. of Serbia (1976-1982). Zbornik radova II Simpozijuma o fauni SR Srbije, 163-166, Beograd.
Petrov, B. and Ružić, A., 1985. Taxonomy and distribution of members of the genus Mus (Rodentia, Mammalia) in Yugoslavia. SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, III: 209-243, Beograd.
Petrov, B., 1992. Mammals of Yugoslavia. Insectivores and Rodents. Supplementum Nat. Hist. Mus., 37: 1-186. Beograd.
Petrović, B. Mitrović, R. Šmelcerović, M. Popović, S. 1989. Polje gama zračenja životne sredine na teritoriji regiona Zaječar, Čovek i životna sredina, 2-3: 104-107, Beograd.
Petrović, B., 2001. Geološke i geomorfološke odlike Nacionalnog parka #208;erdap, Geografski kampovi – Pavlu Vujeviću na dar, str. 62-67, Zbornik radova Omladinskog kampa „Karataš„2000., Kreativni i daroviti Srbije, Beograd.
Petrović, D., 1953. Epigenetska klisura Velikog Timoka kod Zaječara. Zbornik radova GI, SAN, 4, Beograd.
Petrović, D., 1954. Sliv Zlotske reke. (Le bassin de Zlotska reka) Zbornik radova Geografskog instituta, SAN, XXXIX, 7: 85-124, Beograd.
Petrović, D., 1956. Dolina Velikog Timoka. Izveštaj o radu IV Kongresa geografa Beograd.
Petrović, D., 1956. Asimetrija neposrednog sliva Velikog Timoka. Glasnik SGD, 36(2), Beograd.
Petrović, D. 1956. Speleološka istraživanja Zlotske pećine, Nauka i priroda, 8: 332-333, Beograd.
Petrović, D., 1957. Najveća pećina Srbije. Zaštita prirode, 11: 25-28. Beograd.
Petrović, D., 1958. Zlotska pećina. Zbornik radova Instituta za proučavanje krša „Jovan Cvijić”, 2-3, Beograd.
Petrović, D., 1960. Sliv Crnog Timoka. Doktorska disertacija. Beograd.
Petrović, D., 1961. Bogovinska pećina. Drugi Jugoslavenski speleološki kongres. Zagreb.
Petrović, D., 1963. Brezovica - prilog morfogenezi zapadnog Kučaja. Glasnik Srpskog geografskog društva, XLIII(2). Beograd.
Petrović, D. 1964. Dve ledenice na Kučaju, Glasnik Srpskog Geografskog društva, XLIV(1): 69-73, Beograd.
Petrović, D. 1964. Pećina Vernjikica, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, 19. Beograd.
Petrović, D., 1965. Evolutivni tipovi kraških dolina na Kučaju. Glasnik Srpskog geografskog društva, XLV(2). Beograd.
Petrović, D. i Gavrilović, D., 1965. Novi rezultati morfoloških istraživanja Zlotske pećine. Glasnik Srpskog geografskog društva, 45, Beograd.
Petrović, D. Gavrilović, D. 1967. Suva prerast u dolini Vratne, Glasnik Srpskog geografskog društva, XLVII, 1, Beograd.
Petrović, D. 1967. Prilog poznavanju paleovulkanskog reljefa istočne Srbije, Zbornik radova Geografskog zavoda PMF, XIX, Beograd.
Petrović, D., 1968. Posredni i relativni zagat. Cvijićev zbornik u spomen 100. godišnjice njegovog rođenja, SANU, pp.: 95-102. Beograd.
Petrović, D., 1969. Prilog poznavanju geneze prerasti. Globus, I: 42-46, Beograd.
Petrović, D., 1969. #208;určeva pećina. Glasnik Srpskog geografskog društva, XLIX(1), Beograd.
Petrović, D. i Gavrilović, D., 1969. Reljef u slivu Vratne. Zbornik radova Geografskog zavoda PMF, XVI: 7-27, Beograd.
Petrović, D., 1970. Sliv Crnog Timoka. Geomorfološka studija. (Le bassin de Crni Timok). Geografski institut „Jovan Cvijić”, Posebna izdanja, knjiga 22: 1-112. Beograd.
Petrović, D., 1971. Pećine na reci Zamni. Zbornik radova Geografskog zavoda PMF, XVIII: 15-25. Beograd.
Petrović, D. 1975. Prirodne lepote šire okoline Bora, Monografija „Bor i okolina”, II: 74-78, Bor.
Petrović, D. 1976. Paleovulkanski reljef istočne Srbije, Glasnik Srpskog geografskog društva, LVI/2, Beograd.
Petrović, D., 1977. Morfologija i geneza Bogovinske pećine. (Recherches morphologiques de la grotte de Bogovina). Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić:, 29: 81-103. SANU, Beograd.
Petrović, D. Gavrilović, D. Lješević, M. 1977. Nova speleološka istraživanja Bogovinske pećine, Zbornik radova Geografskog instituta Prirodno-matematičkog fakulteta, 24: 7-23, Beograd.
Petrović, D., 1979. Eolska morfologija Srbije. Zbornik radova, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Geografski institut, XXVI: 41-57, Beograd.
Petrović, D. 1981. Velike pećine istočnog oboda Kučaja, Zbornik radova osmog jugoslovenskog speleološkog kongresa - Borsko jezero 1980. 39-44, Savez speleoloških organizacija SR Srbije, Beograd.
Petrović, D. 1984. Sesalačka pećure, Zbornik radova Instituta za za geografiju PMF, XVIII, Beograd.
Petrović, D., 1989. Morfogeneza Kučaja. (Morphogenesis of the Kučaj). Zbornik radova Geografskog fakulteta PMF, 36: 5-14, Beograd.
Petrović, G., 1965. Suspendovane materije i suvi ostatak u Dunavu na sektoru Bezdan-Prahovo. Arhiv bioloških nauka, 17: 65-75, Beograd.
Petrović, G., 1968. Studija kretanja radioaktivnih nuklida u vodotoku Dunava i ispitivanje efekata na okolinu. U: Tasovac, T., i saradn. Inst. Nukl. nauke „B. Kidrič” Vinča, 17-24: 1-33. Beograd.
Petrović, G., 1972. Beitrag zur Untersuchungen der Trübung im jugoslawischen Teil des Đerdap-Sees. 15. IAD, Budapest.
Petrović, G., 1973. Osvrt na limnološko proučavanje Dunava i njegovu zaštitu. Naučni skup „Čovek i životna sredina”, SANU, Beograd.
Petrović, G., 1975. Auswirkung der Stauanlage auf den Gewässerhaushalt des Stauraume Đerdap. Hydrobiol.- Internat. Vereinigung f. Theoret. Angevandte Limnolog., 44: 381-391.
Petrović, G., 1975. Hydrochemische Intersuchungen im Stauraum Đerdap im Jahre 1974. Intern. Arbeitsgemeinschaft Donauforsch., Arbeitstag., 18: 31-56.
Petrović, G., 1976. 20 Jahre der chemischen und physikalischen Untertagung Donauforschung. Bulgar. Akad. Wissensch., 26, Sofia.
Petrović, G., 1978. Hydrochemische Untersuchungen im Stauraum Đerdap. Arch. Hydrobiol Intern. Vereinung f. Theoret. Angew. Limnol., 52: 312-322, Stuttgart.
Petrović, G., 1978. Die Schwermetalle in den Donausedimenten in Gebiet des Stauraumes Đerdap. Internat. Arbeitsgemeinschaft Donauforsch. 20 Arbeitst., 67, Kiew.
Petrović, G., 1979. Beitrag zur Erforschung des Einflusses des Flusses Pek auf die Donau anhand der Bestimmung der Chwermetalle. Intern. Arbeitsgemeinschaft Donauforsch., Arbeitstag, in Novi Sad, 21: 26-31.
Petrović, G., 1979. 20 Jahre chemischen und physikalischen Untersuchungen des jugoslawischen Donauabshnittes. Intern. Arbeitsgeinschaft Donauforsch., Arbeitstag. in Sofia, 19: 26-31.
Petrović, G., 1981. Hidrohemijska ispitivanja reke Pek i njegovih pritoka. Arhiv Bioloških Nauka, 33: 51-63, Beograd.
Petrović, G., 1981. Schwermetalle in den Sedimenten des Flusses Pek, eines Nebenfluses der Donau.
Petrović, G., Schleitert, U., 1981. Die Schwermetallbeastung von Sedimenten der Donau. Arch. Hydrobiol. - Intern. Vereinung f. Theoret. Angewande Limnol., 52: 323-331.
Petrović, G., 1982. Sedimente als Indikatoren der Gewässergüte. Internat. Arbeitsgemeinschaft Donauforsch., Arbeitstag. in Wien, 23; 16-20.
Petrović, G., 1982. Prikaz osnovnih pokazatelja kvaliteta vode Dunava na osnovu hidrohemijskih ispitivanja tokom 20 godina. Vodoprivreda, 14: 287-291. Beograd.
Petrović, G., 1982. Die Schwermetalle in den Donausedimenten im Gebiet des Stauraumes Đerdap. Internat. Arbeitsgemeinschaft Donauforsch., Arbeitag in Kiew, 20: 67-69.
Petrović, G., 1982. Prikaz pokazatelja kvaliteta voda Dunava na osnovu hidrohemijskih ispitivanja tokom 20 godina. jugosl. konferenc. o zaštiti voda, „Zaštita 82”,Vodoprivreda, 14: 287-291, Ohrid.
Petrović, G., 1985. Kiseonički bilans u vodi Dunava u odnosu na procese samoprečišćavanja. Godišnjak Jugoslovenskog Društva za zaštitu voda, 1: 113-115.
Petrović, G., 1985. Die Ergebnisse der hydrochemischem Forschung im Stauraum Đerdap. 25. Internat. Arbeitsgemeinschaft Donauforsch., Arbeittag. in Bratislava, 53-57.
Petrović, G., 1986. Limnološka istraživanja sadržaja biljnih hranljivih soli (fosfornih i azotnih) u akumulaciji Đerdap. Godišnjak jugoslovenskog Društva za zaštitu voda, 1: 99-106, Beograd.
Petrović, G., Dvihally, S., 1986. Kiseonički bilans i procesi samoprečišćavanja na srednjem Dunavu. Zbornik radova II. kongresa o vodama Jugoslavije, IV: 1802-1812.
Petrović, G., Janković, D., Pujin, V., 1987. Einige hydrochemische, hydrobiologische und ichtyologische Eigenschaften der jugoslawischen Donaustrecke im mehrjährigem Zeitraum. Arch. Hydrobiol., Suppl. 68: 257-267.
Petrović, J. 1960. Utvrđene podzemne hidrografske veze u kršu NR Srbije, Vodoprivreda Jugoslavije, 11, god. III, Beograd.
Petrović, J. Bugarski, D. 1968. Pećine i jame u #208;erdapskoj klisuri i na Miročkoj površi, (Les
Grottes et les fossés dans le défilé des Portes de fer et sur le plateau de Miroč). Matica srpska, 34: 77-104. Novi Sad.
Petrović, J., 1968. O položaju kraških vrela i pećina u #208;erdapskoj klisuri (Sur la position des sources et grottes karstiques dans les Portes de fer). Zbornik za prirodne nauke Matice srpske, 35: 39-47, Novi Sad.
Petrović, J., 1969. Jame i pećine Srbije. Vojnogeografski institut. Beograd.
Petrović, J. 1971. Paleolitske stanice u pećinama #208;erdapa (Paleolithic stations in the caves of Đerdap). Zbornik za prirodne nauke Matice srpske, 40: 162-176, Novi Sad.
Petrović, J. 1974. Krš istočne Srbije, Posebna izdanja Srpskog geografskog društva, 40: 1-91, Beograd.
Petrović, J. 1975. Vrela u kršu Srbije, Zbornik radova PMF-a, 275-292, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Petrović, J., 1986. Neki primeri odstupanja hidrološkog od topografskog razvođa u Gornjoj Resavi. Zbornik radova Odbora za kras i speleologiju, II: 55-64. SANU, Posebna izdanja, Knj. DLXVIII, Predsedništvo, 3. Beograd.
Petrović, J., 2002. Dubinska kraška vrela u kršu Istočne Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXII(2): 3-16, Beograd.
Petrović, M. Marković, S. 1975. Raščlanjavanje gornje krede okoline Bora, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXIX: 13-33. Beograd.
Petrović, P., Džukić, G., Milenković, M., 1987. Neue angaben zur verbreitung der Bechsteinfledermaus, Myotis bechsteini Kuhl, 1818 (Chiroptera, Mammalia) in Serbien. Novi podaci o rasprostranjenju dugouhog ljiljka, Myotis bechsteini Kuhl, 1818 (Chiroptera, Mammalia) u Srbiji. SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, IV: 227-231, Beograd.
Petrović, Z., 1976. Fauna krpelja (Ixodoidea) u Srbiji. Arhiv bioloških nauka, 28(1-2): 69-72,Beograd.
Pfeiffer, L., 1857. Bericht über weitere Fittheilungen der Hern Zelebor. Malakozool. Blätt., 3, Cassel.
Pirh, O.D. 1983. Putovanje po Srbiji u godini 1829. Prosveta, Beograd.
Pljakić. M., 1972. Un nouveau troglobie de la faune de Serbie dans la region de l’arc alpin karpato-balkanique: Trichoniscus buturovici n. sp. Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus., 20: 159-165, Sarajevo.
Pljakić, M., 1972. Un nouvel élément de la faune cavernicole en Serbie orientale: Hyloniscus stankovici sp. n. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, Beograd, B, 27: 85-93, Beograd.
Pljakić, M., 1972. Eléménts nouveaux dans la faune des Crustacés archaiques en Serbie et quelques considérations sur leur paléobiogéographie. Proasellus anophthalmus resavicae ssp. n. Proasellus anophthalmus rascicus ssp. n. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, B, 27: 95-108, Beograd.
Pljakić, M., 1977. Taksonomsko-biogeografski odnosi primitivnih evolutivnih serija nižih Oniscoidea Jugoslavije posebno elemenata kavernikole faune Srbije. (Les relations taxonomiques et biogeographiques des lignees evolutives primitives des Oniscoides inferieurs de la Yougoslavie, en particulier, des elements de la faune cavernicole de la Serbie) SANU, Posebna izdanja, Knjiga DIV, Odelj. Prir.-matemat. nauka, 48: 1-184. Beograd.
Podgajni, O. 1957. Petrografija uglja rudnika Rtanj, Zbornik radova Geološkog instituta „Jovan Žujović”, IX, Beograd.
Pokorni, F. K. 1971. Vojno – geografski opis istočne Srbije i jednog dela bugarske, Razvitak, 1. Zaječar.
Poledica, D. Stanković, P. 1955, Pedološka ispitivanja okoline Bora, Beograd.
Poledica, D. Vujović, M. 1952. Ugroženo područje okoline Borskog rudnika i problemi njegove obnove, dokumentacija Muzeja rudarstva i metalurgije, Bor.
Polić, P. Gržetić, I. and Jovančević, B. 1994. Oxygen Saturation Variability in River Timok Serbia/Bulgaria), Fresinius Envir. Bull, 3: 433-438.
Polomčić, D., 1996. Problematika formiranja izvorišta u kvartarnim naslagama Dakijskog basena u Srbiji. Magistarski rad. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
Polomčić, D., Dragišić, V., 1997. Hidrogeološke karakteristike kvartarnih naslaga Dakijskog basena na području Srbije. (Hydrogeological characteristics of Quaternary deposits of Dacian basin at Serbia). 100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji, Zbornik radova, 159-166, Beograd.
Popov, P., 2002. Alpine geotectonic evolution and metallogeny of the eastern part of the Balkan peninsula. Annual of the University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”, 45(I): 33-38, Sofia.
Popović, A., Đorđević, D., Radmanović, D. and Polić, P., 2003. Simulation of acidity influence on extraction of metals from dump coal ash of „Kostolac” power plants (Serbia). . II Regional Symposium „Chemistry and the Environment” June 18-22, 2003 Kruševac, Serbia and Montenegro. Proceedings, 183-184, Kruševac.
Popović, D. Stepić, R. Ribarac-Stepić, N. 1983. Komparativno izučavanje uticaja zagađenja na neke biohemijske promene karakteristika rasta jele ( Abies alba Mill.) i zaštite jelovih šuma na planini Rtnju, Zaštita prirode, 36: 71-92, Beograd.
Popović, E., , 1997. Trematofauna bezrepih vodozemaca Dubašnice, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za četvrtu istraživačku godinu, 5: 1-2, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Popović, L., Krstić, B., 1994. Kvalitet voda reke Crni Timok, budućeg izvorišta za regionalno vodosnabdevanje. Zbornik radova Međunarodne konferencije „Kvalitet voda”, 125-131, Čačak.
Popović, L., Damjanović, M., Vulić, D., 2004. Kvalitet vode u akumulacijama #208;erdap I i #208;erdap II bilansiranje zagađenja. Voda 2004: 99-104. Borsko jezero.
Popović, M., Stepić, R. i Ribarac-Stepić, N., Komparativno izučavanje uticaja zagađenja na neke biohemijske promene, karakteristike rasta jele (Abies alba Mill) i zaštita jelovih šuma na planini Rtnju. (Comparative study of the pollution effects on some biochemical changes and growth characteristics of the fir (Abies alba Mill) and protection of the fir forests on the mountain Rtanj) Zaštita prirode, 36: 71-93, Beograd.
Popović, R. 1968. O starosti sedimanata Slatinskog basena u istočnoj Srbiji, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istrazivanja, A, 26, Beograd.
Popović, Ranka, Stefanović, K. 1989. Uticaj aerozagađenja na biljke i vegetaciju sa posebnim osvrtom na region Zaječar, Čovek i životna sredina, 4-5: 58-63, Beograd.
Popović, V., 1960. O starosti sedimenata Žagubičke kotline (Sur l’ age des sediments de la vallee de Žagubica). Vesnik, Geologija, A, XVIII: 85-96. Zavod za geološka i geofizička istraživanja. Beograd.
Posea, I., Popesku, G., 1968. Hipoteze o nastanku #208;erdapske klisure. Srpsko geološko društvo, Glasnik, 49(2), Beograd.
Požega J., Kandić, V., Jerkov M., 1997. Kvantitativna analiza bentofaune Banjskog potoka (Brestovačka banja, Bor), Zbornik učeničkih radova, st. 8-9, Eko škola „Borsko jezero 97”, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Prelogović, E., Arsovski, M., Kranjec, V., Radulović, V., Sikošek, B. i Soklić, S., 1975. Paleogeografska evolucija teritorije jugoslavije od tercijera do danas. Acta seismologica iugoslavica, 2-3: 7-11, Beograd.
Pretner, E., 1963. Biospeleološka istraživanja u Srbiji. Poročila, Acta Carsologica, 3: 139-147, Ljubljana.
Pribić, L., 1953. Rasprostranjenje nekih sisara i ptica, naše dlakave i pernate divljači koja se nalazi u nepristupačnim i dosad neuređenim lovištima na području uže Srbije i Kosmeta. Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemlje, Serija B, knj. 5-6: 381-424. Beograd.
Pribić, L., 1961. Glavna nalazišta preistorijskih sisara i lovne divljači u Srbiji. Glasnik Muzeja šumarstva i lova, 1: 1-17, Beograd.
Prodanović, M., 2001. Klima #208;erdapa, Geografski kampovi – Pavlu Vujeviću na dar, str. 82-89, Zbornik radova Omladinskog kampa „Karataš„2000., Kreativni i daroviti Srbije, Beograd.
Prohaska, S., 1997. Program Evropske Zajednice o životnoj sredini Dunavskog sliva – EPDRB. Zaštita voda ’97, 425-428, Sombor.
Prohaska, S. and Stevanović, Z., 1993. Th development of autocross-regression model for karst springflow simulation. Theoretical and Applied Karstology, 6: 151-154.
Prohaska, S., Dragišić, V., Ristić, V., Špadijer, S., 2002. Hidrološka studija za potrebe vodosnabdevanja Donjeg Milanovca, Rudarsko-geološki fakukltet, Institut za hidrogeologiju, str. 169 (neobjavljeno), Beograd.
Prolović, A., Trajčev, Lj., 1997., Popis vodozemaca i gmizavaca okoline Bora, Zbornik učeničkih radova, st. 12-14, Eko škola „Borsko jezero 97”, Mladi istraživači Vojvodine Novi Sad i Društvo mladih istraživača Bor, Bor.
Protić, D. 1995. Brestovačka banja, Mineralne i termalne vode Srbije, Posebna izdanja Geoinstituta, 17: 44-45, Beograd.
Protić, Lj., 1986. Prilog poznavanju Hemiptera-Heteroptera Ramsko-Golubačke peščare. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B, 41: 57-87, Beograd.
Protić, Lj., 1990. Rasprostranjenje Heteroptera Jugoslavije I. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B 45: 61-76, Beograd.
Protić, Lj., 1992. Materials for the Heteroptera fauna of North-Eastern Serbia. Bull. Nat. Hist. Mus., B, 47: 193-245, Beograd.
Protić, Lj. 1994. Retke i endemične vrste heteroptera na planinama Stol i Crni Vrh, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-8: 135-136, Borsko jezero.
Protić, Lj., 1996. Heteroptera collected on the mountains Stol and Crni vrh, East Serbia. Acta entomologica serbica, 1(1/2): 49-57, Beograd.
Protić, Lj., 1997. Vrste roda Eurydema ( Heteroptera, Pentatomodae) na Balkanskom poluostrvu, Ekologija, 32(1): 121-128, Beograd, (on-line baza časopisa Ekologija, www.des.org.yu/ekologija).
Protić, M., 1932. Prilog za geologiju severoistočne Srbije. Golubačke planine. Vesnik Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije. I. Beograd.
Protić, M. i Mikinčić, V., 1933. Geološka karta Kraljevine Jugoslavije, List „Veliko Gradište”, 1: 100.000, sa tumačem. Beograd.
Prvanović, S. 1962. „Bela kuga” u timočkim selima, Razvitak, 3, Zaječar.
Prvanović, S. 1963. Timočki pečalbari, Razvitak, 2, Zaječar.
Prvanović, S. 1963. Timok i Timočani, NU „Timok”, Zaječar.
Purger, J.J. 1987. Građa za ornitofaunu Kučajskih planina (istočna Srbija), Glas prirodnjačkih muzeja, B, 42: 119-127, Beograd.
Pušić, M. i Stevanović, Z., 1993. Koncepcija i neki rezultati hidrodinamičkog modela karstne izdani „Bogovina” (Conception and Some Results of Hydrodinamical Model of Karst Aquifer „Bogovina”). Zbornik radova XIV Savetovanja „Vodovod i kanalizacija” (Coll. of Pap.of XIV Conf. „Water Works and Canalization”), 45-48, Kotor.
Pušić, M. i Stevanović, Z., 1994. Hidrodinamički model karstne izdani „Bogovina”. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 58(2): 303-321, Beograd.
Puzović, S. Paunović, M. 1994. Valorizacija ornitoloških vrednosti Borskog područja, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, II-10, 139-140, Borsko jezero.
Puzović, S. Paunović, M. 1996. Sastav, brojnost i prostorni raspored gnezdilišne ornitofaune južnih padina planine Rtanj (istočna Srbija), IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 223-227, Kladovo.
Puzović, S. Paunović, M. Valorizacija ornitoloških vrednosti Borskog područja, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 1: 13-14, Ekološki klub Društva mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:55:37
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


R


Rabrenović, D., 1989. Lepeniceras n.gen. iz barema sa Grebena kod D. Milanovca (I. Srbija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, LIII: 367-372, Beograd.
Rabrenović, D., Jankičević, J., 1993. Granica jura-kreda u Karpato-balkanidima Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 57(1): 59-70, Beograd.
Rabrenović, D., Jankičević, J., 1994. Otrivski kat sa cefalopodima na Grebenu kod Donjeg Milanovca. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 58: 83-100, Beograd.
Račić, N., 1966. Ribarenje na Dunavu. Razvitak, 6(1): 14-16, Zaječar.
Radenković S. Vujić, A. 1994. Merodon ruficornis Meigen 1822 i srodne vrste (Diprera: Syrphidae) u istočnoj Srbiji, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, II-7: 133-134, Borsko jezero.
Radenković, S. Vujić, A. 1995, Zoogeografska analiza roda Merodon Meigen 1803 (Diptera, Syrphidae) na području Dubašnice, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 329-331, Borsko jezero.
Radenković, S., Šimić, S., Vujić, A., 1995. Genus Scaeva Fabricius 1805 (Diptera, Syrphidae) on the Balkan peninsula (Rod Scaeva Fabricius 1805 (Diptera, Syrphidae) na Balkanskom poluostrvu. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 88: 51-57, Novi Sad.
Radenković, Z. i Boreli-Zdravković, #208;., 2003. Uzroci naglog pogoršanja kvaliteta vode Izvorišta Ključ 1. Voda 2003. Zbornik radova 32. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, 361-366, Zlatibor.
Radivojević, T. i janković, P., 1901. Površine rečnih slivova i dužine reka Kraljevine Srbije. Srpska Kraljevska Akademija. Spomenik XXXV, Prvi razred, 5: 1-31, Beograd.
Radišić, P. Šimić, S. Vujić, A. 1989. Sirfide (Diptera: Syrphidae) Kučaja i Homoljskih planina (dosadašnja istraživanja), Zbornik radova o fauni Srbije (in press)
Radišić, P. 1994. Povezanost biljaka i osolikih muva (Diptera:Syrphidae) Dubašnice, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor. preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 1: 12, Ekološki klub Društva mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Radnović, D., Matavulj, M., 1994. Evidentiranje makrogljiva borskog područja, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 2: 7-9, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Radnović, D. Matavulj, M. 1995. Evidentiranje makrogljiva Borskog područja, Izbor. preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 23-26, Društvo mladih istraživača Bor. i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Radnović, D. Radišić, P. Tepavčević, A. Matavulj, M. 1997. Prilog poznavanju makromiceta Borskog područja, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 13, Zaječar.
Radojković, R. 1907. Klima Sokobanje, Beograd.
Radostavljević, Ž. 1966. Zaječar, Zemlja i ljudi, 16, Beograd.
Radostavljević, Ž. 1967. Boljevac, Zemlja i ljudi, 17, Beograd.
Radovanović, Milan, Milošević, M. i Belij, S., 2003. Analiza prostorne zastupljenosti kombinovanih klimatskih elemenata u Srbiji. (The Analysis of the space extent of the combinate climate elements in Serbia). Zaštita prirode, 54(1-2): 7-16, Beograd.
Radovanović, Milan, Bjeljac, Ž., 2003. Prirodnogeografske vrednosti kao deo turističke ponude dunavsko-moravskog koridora. (Natural and geographic tourist values as a part of tourist offer of the Danube-Morava corridor). Zaštita prirode, 54(1-2): 43-53. Beograd.
Radovanović, Milutin 1958. Broj i porast stanovništva istočne Srbije, Geografski fakultet, Zbornik radova, 5. Beograd.
Radovanović, Milutin 1991. Broj i porast stanovništva istočne Srbije od 1834. do 1953. , Zbornik radova Geografskog instituta SANU, 43. Beograd.
Radovanović, Milutin, 1953. Prilog poznavanju trihoptera Balkanskog poluostrva, prvenstveno u pećinama i planinskim jezerima. (Beitrag zur Kenntnis der Trichopteren Jugoslaviens). Glas SAN, CCX, Odelj. prir.-matemat. nauka, 7: 11-39, Beograd.
Radovanović, O. Kostić, M. Spasovski, N. 2001. Projekat migracije stanovništva Borskog i Zaječarskiog okruga, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 613-618, Donji Milanovac.
Radovanović, S. Pavlović, P., 1891. O tercijaru Timočke Krajine. Glas Srpske kraljevske akademije, XXIX. Beograd.
Radovanović, S., 1908. O stratigrafskom položaju „klauskih slojeva” i o kelovejskoj regresiji u južnim Karpatima u severoistočnoj Srbiji. Zapisnici Srpskog geološkog društva za 1906. godinu, IV. Beograd.
Radovanović, S. 1909. Prethodni izveštaj o velikom šarijažu u severoistočnoj Srbiji, Zapisnici Srpskog geološkog društva za 1907, V: 17-29, Beograd.
Radovanović, S. 1923. Klasifikacija rudišta u severoistočnoj Srbiji, Zapisnici Srpskog geološkog društva, 200 od 10. februara 1923, Geološki anali VIII.
Radovanović, Slavica i Pavlović, P., 1992. Neki aspekti geneze zemljotresa oblasti Svilajnac-Žagubica. Geološki anali Balkanskog poluosrva, 56(2): 43-60, Beograd.
Radovanović, Slavica i Pavlović, R., 1994. Mehanizam zemljotresa raseda Mlave. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 58(1): 71-84, Beograd.
Radovanović, S. 1986. Promene u prirodnom kretanju stanovništva istočne Srbije, Savetovanje o nedovoljnom obnavljanju stanovništva Srbije, Zaječar.
Radovanović, S. 2002. Vlasi u popisima stanovništva Srbije, X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, Donji Milanovac.
Radovanović, S. 2003. Prilog problemu populacionog razvitka istočne Srbije, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 483-487, Donji Milanovac.
Radulović, V., 1993. Brahiopodske zone srednje jure jugoslovenskih Karpato-balkanida. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 57(2): 65-74, Beograd.
Radulović, V., 1994. Srednjojurski brahiopodi Gornjačke oblasti (Istočna Srbija, Karpato-Balkanidi). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 58: 197-217, Beograd.
Radulović, V. and Motchurova-Dekova, N., 2002. The Rhynchonellide brachiopod Cyclothyris ? globata (Arnaud, 1877) from the santonian-campanian of Pannonides, Carpatho-Balkanides and Dinarides (Southeastern Europe). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 64: 107-135, Beograd.
Rafajlović, A. i Seleši, #208;., 1958. Iz entomološke zbirke prof. A. Tauberta (Subotica) (Aus der entomologischen sammlung A. Taubert). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 14: 86-142, Novi Sad.
Rafajlović, A. i Seleši, #208;., 1963. Iz entomološke zbirke prof. A. Tauberta (Subotica) . Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 25: 155-182, Novi Sad.
Rajkovača, T. Nikolić, D. Vuksan, M. 1992. Arheološka rekognosciranja na području Zlota, Izveštaj, Društvo mladih istraživača Bor. Bor.
Rajković, V. 1926. Odnos državnih, komunalnih i privatnih šuma na teritoriji Šumske uprave u Boljevcu, rukopis, Boljevac.
Rakićević, T., 1968. Klimatske karakteristike đerdapskog područja. Zbornik radova Geografskog zavoda PMF, 15: 15-25, Beograd.
Rakićević, T., 1976. Klimatske karakteristike istočne Srbije. Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, 128: 41-67, Beograd.
Raković, H. i sar. 1989. Otpadni gasovi iz topionice bakra i njihovo korišćenja kao mera smanjenja aerozagađenja, Čovek i životna sredina, 4-5: 108 - 111, Beograd.
Rakićević, T. 1994. Zaštita prirode istočne Srbije - izazov nauke i obaveza, Zbornik radova sa naučbnog skupa „Jovan Cvijić i istočna Srbija”, 97-102, Beograd.
Ralević, B. Đorđević, M. 1994. Zeleni kompleksi istočne Srbije potencijalni nosioci mineralnih sirovina, XXVI oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik saopštenja, 11-13, Donji Milanovac.
Ralević, B., Milčić, M., Branković, B., 1994. Kalciti Potoj Čuke i Kučajne, Zbornik radova XXVI oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 17-19, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01271, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Rančić, Lj. 1993. Kvalitet vode Borske reke, Izvodi radova II simpozijuma „Hemija i zaštita životne sredine”, Vrnjačka banja.
Ranđelović, D. Žikić, M. 1995. Prilog poznavanju faune sovica (Noctuidae, Lepidoptera) i grbica (Geometridae, Lepidoptera ) šire okoline Borskog jezera, Zbornik radova Ekološke škole „Borsko jezero 1993/94”, 1: 17-19, Društvo mladih istraživača , Bor.
Ranđelović, Dragana, 1997. Fauna Lepidoptera (Diurna: Rhopalocera) Velikog krša i Stola, Zbornik učeničkih radova, st. 10-12, Eko škola „Borsko jezero 97”, Mladi istraživači Vojvodine Novi Sad i Društvo mladih istraživača Bor, Bor.
Ranđelović, Dragana, 1999. Fauna dnevnih leptira (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea) planinskih područja okoline Bora, Stola, Velikog i Malog Krša. Informator. 41. republička smotra naučno-istraživačkih radova talenata iz prirodnih, tehničkih i društvenih nauka., pp.: 29. Republički centar za talente. Kladovo.
Ranđelović, Dragan. 2001. Učešće javnosti kao uslov i sastavni deo lokalnog ekološkog akcionog plana, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 37-46, Donji Milanovac.
Ranđelović, Milijana, Vučković, D., 1997. Slepi miševi (Chiroptera, Mammalia) pećine Toplik. Razvitak, 37(198-199): 68-72. Zaječar.
Ranđelović, N. 1993. Istraživanje bentofaune nekih kraških izvora, Petničke sveske, 33: 92-95, Istraživačka stanica Petnica, Valjevo.
Ranđelović, N. 1993. Određivanje kvaliteta vode Borskog jezera na osnovu prisustva zooplanktona kao indikatora (1992/93), dokumentacija Društva mladih istraživača Bor. neobjavljeno, Bor.
Ranđelović, N. Ivanović, S. 1994. Mikrobiološka analiza i analiza bentofaune šest kraških izvora na području okoline Bora i Valjeva, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, II-26, 171-172, Borsko jezero.
Ranđelović, Novica, Jeremić, Ž. Avramović, D. 2003. Ostaci autohtonih rajačkih šuma sa predlogom mera za zaštitu, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 33-35, Donji Milanovac.
Ranđelović, Novica, Avramović, D., Jeremić, Ž. i Petrović, D., 2004. Prilog flori i vegetaciji doline reke Zamne (Contribution to flora and vegetation of the Zamna river valley). Ekološka istina, 30. 05. - 2. 06. 2004. Zbornik radova, 46-49. Borsko jezero.
Ranđelović, Novica, Đorđević, D., Zlatković, B. Avramović, D., 2004. Svrljiške planine refugijum endemičnih biljnih vrsta i fitocenoza (Svrljiške planine mountains refuge of endemic plant species and phytocenoses). Ekološka istina, 30. 05. - 2. 06. 2004. Zbornik radova, 50-53. Borsko jezero.
Ranđelović, Novica, Avramović, Danijela, 2004. Prilog flori klisure Osaničke reke u Homolju. Zaštita prirode, 55(1-2): 113-121, Beograd.
Rašajski, J., 1997. Ptice Srbije. Prometej. Novi Sad.
Ratajac, R., Rajković, D., Stojković, S., Bobić, M., 1996. Biozontische Untersuchungen der Wasserokosysteme des Donauzuflussgebietes in Ostserbien. 21. Konferenz der IAD: 299-301, Baja, Ungarn.
Ratajac, R., Karaman, G., Rajković, D., Stojković, S., Bobić, M., 1997. Biozöntische untersuchnungen der grundwässer Ostserbiens, Wissenschaftliche Referate, 32. Konferenz der IAD, Wien – Österreich.
Ratajac, R. Rajković, D. Stojković, S. Bobić, M. Čokić, S. 1997. Biocenološka istraživanja Resave i njenih pritoka, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 15, Zaječar.
Ratajac, R., Rajković, D., Stojković, S., Bobić, M., 1999. Prilog poznavanju mikroflore i mikrofaune vodenih bazena područja Malog Krša. (Towards understanding of mikroflora and mikrofauna of water bodies in the area of Mali Krš). 28. konferencija o aktuelnim problemima zaštite voda, Zaštita voda ’99: 267-271. Soko Banja.
Reh, Ž. Čokić, S. 1995. Zooplankton kao indikator stepena eutrofizacije Borskog jezera, Zbornik radova Ekološke škole „Borsko jezero 1993/94”, 1: 11-14, Društvo mladih istraživača, Bor.
Reh, Ž. 1995. Zooplankton kao indikator stepena saprobnosti vode Borskog jezera, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 549-554, Borsko jezero.
Reh, Ž. 1996. Preliminarna istraživanja zooplanktona akumulacije „Stol”, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 255-259, Kladovo.
Reh, Ž. Jovanović, B. Bobić, M. 1997. Preliminarna hidrobiološka istraživanja Brestovačke reke, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 126-131, Donji Milanovac.
Reh, Ž. 1998. Fauna Rotatoria u obraštaju termomineralnih izvorišta Brestovačke banje, VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 183-187, Negotin.
Renijer, H., 1935. Karta godišnje količine kiše u Jugoslaviji. Zbirka karata Geografskog društva, 4, Beograd.
Ristić, B., Ristić, M., 1983. Voda – hrana pet, Zbornik radova XV oktobarskog savetovanja rudara, metalurga, tenologa i masinaca, str. 521-525, ( Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00011, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Ristić, B. Ristić, M. 1983. Uticaj Borske reka ne kontaminaciju reke Timok, XXV savetovanje hemičara Srbije, knjiga sinopsisa C-146 i C-91, Beograd.
Ristić, B. Ristić, M. 1984. An investigation of the Water Situation in the Region Timok – A precondition of the Health of the Population , plenarno predavanje, UNESCO seminar, Ljubljana.
Ristić, B. Ristić, M. 1984. Doprinos poznavanju ekološkog stanja sliva reke Timok, XXVI savetovanje hemičara i tehnologa SR Srbije, 49, sveska 1-2.
Ristić, B. Ristić, M. 1989. Preservation of water currents of the river Veliki Timok area (ekological problems), 32 IUPAC Congress, Stockholm, 2-4 August, 1989, Book of Abstracts, 53, work 92528.
Ristić, B. Ristić, M. 1991. Stanje voda tomočkog sliva sa posebnim osvrtom na valorizaciju otpadnih voda Basena Bor. IV kolokvijum o prirpremi mineralnih sirovina, 87-92, Beograd.
Ristić, B. Ristić, M. Stamenković, #208;. 1996. Ekološki pristup u obradi „plavih” voda rudnika bakra u Bor.u, Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštita životne sredine”, Zbornik radova, 345-348, Beograd.
Ristić, B. Stamenković, Đ. Ristić, M. 1996, Predlog dopunske obrade rudničkih voda posle izlaska iz pogona Cementacije u Boru, Jugoslovensko savetovanje „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 349-352, Beograd.
Ristić, M. Ristić B. 1989. Ekološko stanje voda Timočkog regiona, referat, IV simpozijum o zaštiti čovekove životne sredine, Donji Milanovac.
Ristić, M. Ristić, B. 1995. Pristup rešavanju ekološke problenatike Kriveljske reke, Eko – konferencija 95, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Zbornik radova I: 117-121, Novi Sad.
Ristić, V., Prohaska, S. and Stevanović, Z., 1996. Some examples of karst springflow regime simulation and prediction for water management balance analyses. Theoretical and Applied Karstology, 9: 14-148.
Ristović, R. 1959. Sedimentne formacije istočnog oboda Timočkog andezitskog masiva između Krivelja i Gamzigrada, sa naročitim osvrtom na starost Borskih konglomerata, Rukopis.
Rodić, D., 1973. Novija shvatanja o geografskoj podeli reljefa Jugoslavije. Globus, V(5): 45-51, Beograd.
Rodić, M. 1988. Perspektive opštine Bor sa aspekta razvoja lovnog turizma, Teorija i praksa turizma, 3-4: 23-24, Beograd.
Rohalj, A. 1986. Prilog poznavanju herpetofaune Zlotske klusure i njene okoline, Stručni izveštaj sa akcije „Zlot 85.”, Arhiv BID „Josif Pančić”, Beograd.
Romić, K., Petković, M., Bugarin, M., Kondžulović, R., 2000. Zlato u slivu Peka, Zbornik radova XXXII oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 44-49, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 02276, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Rozicky, V. 1908. Kristallographische Mitteilungen V. Chalkantit von Bor bai Zaječar in Serrbien, Abhandl. D. böhm. Akademie d. Wiss, No. 28, Prag.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 20:59:49
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


S

Saičić, Z., Spasić, M., Buzadžić, B., Janić-Šibalić, V., Petrović, V.M., 1989. Efekat zagađivača na antioksidativni sistem, metabolizam kateholamina i adrenokortikalnu aktivnost divljih pacova (Ratus norvegicus) područja RTB Bor. Čovek i životna sredina, 4-5: 72-76, Beograd.
Salatić, D. Grujić, M. 2001. Contribution of the new technology to economical up-building the flotation tailing pond and environmental protection, III Međunarodni simpozijum „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 439-443, Beograd.-Vrdnik.
Samardžja, V., Pajkić, S., 1979. Prečišćavanje otpadnih voda lamelarnim zgušnjivačima mokro-mehaničke separacije kvarscnog peska u Rgotini, Zbornik saopštenja oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 202-213, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00355, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Savić, I. und Soldatović, B., 1974. Die Verbreitung der Karyotypen der Blindmaus Spalax (Mesospalax) in Jugoslawien. Arhiv bioloških nauka, 26(3-4): 115-122, Beograd.
Savić, I. and Soldatović, B., 1984. Karyotype evolution and taxonomy of the genus Nannospalax Palmer, 1903, Mammalia, in Europe. Serbian Academy of Sciences and Arts, DLX(59), Beograd.
Savić, I. 1995. Gama spektrometrijsko merenje prirodne radioaktivnosti mulja Borske reke, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 267-270, Borsko jezero.
Savić, I. Lukić, S..R. 1995. Kvalitativni sastav kristalne smeše u mulju Bor.ske reke, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 229-232, Borsko jezero.
Savić, I. Radović, I. Mandić, R. 1999. Prostorni plan Republike Srbije : Zaštita biodiverziteta sa posebnim osvrtom na faunu kičmenjaka, Zaštita prirode, 51(2), 5-15, Beograd.
Savić, J. 1975. Proizvodnja bakra i zagađenost, Monografija „Bor i okolina”, II: 67-69, Bor.
Savić, O., 1977. Gradovi i menja središta Istočne Srbije, SANU, Posebna izdanja, 27, Beograd.
Savić, S. 1994. Istraživanje promena morfoloških karakteristika korita Dunava u zoni akumulacije HE #208;erdap I, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
Savić, S. 1997. Lišajevi Borskog područja, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 13, Zaječar.
Savić, T. 1995. Karakteristike aerozagađenja u opštini Bor i prevencija pojave opstruktivne bolesti pluća, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 387-390, Borsko jezero.
Sekulić, V. Paković, Z. Mićović, R. 1986. Letnja ornitofauna Zlotske klisure, Stručni izveštaj sa akcije „Zlot 86.”, Arhiv BID „Josif Pančić”, Beograd.
Sekulić,V. Perić, V. Paković, Z. Puzović, S. Milenković, V. 1986. Prilog za ornitofaunu Zlotske klisure i njene okoline, Istraživač (MIS), 1: 128-134, Beograd.
Sigunov, A., 1965. Prilog poznavanju flore i šumske vegetacije okoline Majdanpeka. (K izučenij flori okrestnostnosteu maidanpeka s obzorom lesnoj rastiteljnosti). Glasnik Muzeja šumarstva i lova, 5: 55-102, Beograd.
Sikošek, B., 1952. Stratigrafski i tektonski odnosi u oblasti između M. Izvora, N. Korita i Kadibogaza u Istočnoj Srbiji. Zbornik radova Geološkog instituta SAN, XXIII(4). Beograd.
Sikošek, B. i Maksimović, B., 1965. Pokušaj genetske i vremenske interpretacije strukturne građe istočne Srbije u prostoru između Dunava i Crnog Timoka. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, Serija A, 19-20: 161-177, Beograd.
Sikošek, B. 1969. Neki pogledi na koncepcije geoloških istraživanja u oblasti timočkog eruptivnog basena, Zbornik radova RMF, IX, Bor.
Sikošek, B., 1975. Geologija i tektonska reonizacija SFR Jugoslavije. Acta seismologica iugoslavica, 2-3: 13-17, Beograd.
Sikošek, B., Alijaj, Sh., Arsovski, M., Bicoku, T., Bornovas, Dž., Cornea, I., Feigel, M., Gorškov, G.PP., Karagjuleva, J., Kostadinov, V., Lazarescu, V., Petrovski, R., Prelogović, E., Sipahioglu, S., Vasileva, D., Vidović, M. i Vučinić, S., 1975. Geotektonska reonizacija Balkanskog poluostrva i zapadnog dela Turske. Acta seismologica iugoslavica, 2-3: 19-21, Beograd.
Silajdžić, I. Marjanović, T. Gajinov, J. Mitrov, B. 2003. Rudničke vode i okoliš, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 123-128, Donji Milanovac.
Simić, M., 1901. Prilog flori mahovina u Srbiji. Srpska Kraljevska Akademija, Spomenik, XXXV, Prvi razred, 5: 33-46, Beograd.
Simić, S., Ranković, B., Simić, V., 1996. Kvalitet vode Trgoviški Timok na osnovu indikatorskih vrsta algi i makrozoobentosa. Zbornik radova Konferencije Zaštita voda ’99, 312-316.
Simić, V. 1952. Jedinstvo kristalastih stena između Homolja i Deli Jovana, Zavod za geologiju i geofizička istraživanja NRS, Beograd.
Simić, V. 1952. Permske porfirske stene na porečkoj-belorečkoj dislokaciji, Godišnjak zavoda za geologiju i geofizička istraživanja NRS, Beograd.
Simić, V. 1953. Stari ispirački, rudarski i topioničarski radovi između Stola i Deli Jovana u istočnoj Srbiji, Godišnjak zavoda za geološka i geofizička istraživanja NRS, III: 67-76, Beograd.
Simić, V. 1968. Evolucija ideja o orudnjenju timočkog andezitskog masiva, Bakar, Bor.
Simić, V. 1980. Rudarstvo gvožđa i bakra u Majdanpeku 1848-1858 (Eisen und Kupferbergbau in Majdanpek 1848-1858), Beograd.
Simić, V. 1982. Izgradnja Majdanpeka i njegovo naseljavanje 1849-1857, Bor.
Simić, V., Jović, V., 1993. Lijaske gline istočne Srbije, Zbornik radova XXV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 40-43, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01151, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Simić, V., 1996. Istorijski osvrt na rudarstvo bakarnog rudišta u Boru i okolini. Zbornik radova Rudarsko-metalurškog fakulteta i Instituta za bakar u Boru, VIII, Bor.
Simić, V., Ostojić, A., Simić, S., 1997. Stanje i kvalitet vode slivnog područja reke Timok. (Status and water quality of water shed area of Timok river). Zaštita voda ’97: 268-272. Sombor.
Simonović, B., Aranđelović, D., Stakić, B., Vukićević, B., Radenković, Ž., Mladenović, K., #208;orđević, Lj., 2004. Rešavanje problema zaštite voda u opštini Zaječar (Problem solving of water protection in municipality Zaječar). Zbornik radova Ekološka istina ‘04: 363-368. Borsko jezero.
Simonović, P., 2001. Ribe Srbije. NNK International, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Biološki fakultet Beograd, Beograd.
Simova-Tošić, D., 1976. Prilog proučavanju faune Tipulidae (Diptera) SR Srbije. Arhiv bioloških nauka, 28(3-4): 147-152, Beograd.
Simova-Toćić, D., Skuhrava, M. and Skuhravy, V., 2000. Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Serbia. (Muve galice (Diptera, Cecidomyiidae) Srbije). Acta entomologica serbica, 5(1/2): 47-93, Beograd.
Sisojević, P., Čepelak, J., Slamečkova, M., 1989. Prilog poznavanju faune Sarcophagidae (Diptera) Jugoslavije. Biosistematika, 15(1): 71-79, Beograd.
Sladić, M. 1957. Hippurites (Vaccinitea) ultumus M.l. iz Suguljan Potoka u istočnoj Srbiji, Vesnik zavoda za geološka i geofizička istraživanja NRS, XIII: 273-282, Beograd.
Sladić-Trifunović, M., 2004. On the Evolution and Phylogeny, biostratigraphy, taxonomy of the Senonian Rudist Genus Pseudopolyconites. Bulletin T. CXXVIII de l’Académie serbe des sciences et des arts - 2004 Classe des sciences mathématiques et naturelles Sciences naturelles no 42: 199-235. Beograd.
Smailagić, J., Nikolić, J., 1997. Klimatske karakteristike Brestovačke Banje. (Climatic characteristics of Brestovačka Banja) Zbornik radova sa naučnog skupa priroda Brestovačke banje, 53-76, Bor.
Soldatović, B., 1977. Analiza kariotipa i citogenetski aspekt specijacije roda Spalax (Cytogenetic study of the speciation of the Spalax genus in Yugoslavia). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 52: 5-58, Novi Sad.
Spajić, O., 1975. Miocen Braničeva - Stratigrafski prikaz. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXIX: 59-78, Beograd.
Spasić, M., 1964. O pojavi biljnih bolesti i štetočina na području sreza Zaječar u toku 1963. godine. Razvitak, 4(3): 28-33, Zaječar.
Spasić, M., Saičić, Z.S., Buzadžić, B., Janjić-Šibalić, V., Petrović, V.M., 1989. Efekat zagađivača na antioksidativni sistem i adrenokortikalnu aktivnost u radnika RTB Bor. Čovek i životna sredina, 4-5: 146-148, Beograd.
Spasov, T. 1975. Metalične mineralne sirovine u okolini Bora, Monografija „Bor i okolina”, II: 20-23, Bor.
Srećković-Batoćanin, D., Milovanović, D. and Balogh, K., 2002. Petrology of the garnet amphibolites from the Tejići village (Povlen Mt., Western Serbia). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 64: 187-198, Beograd.
Srejović, D., 1969. Lepenski vir. Nova praistorijska kultura u Podunavlju. Srpska književna zadruga, 8-326, Beograd.
Srejović, D. 1973. Kultura Lepenskog vira i njena prirodna sredine, Zemlja i ljudi, 23: 107-114, Beograd.
Stajić, S., 1967. Resavsko područje – budući nacionalni park. (The Resava region – National Park) Zaštita prirode, 33: 251-286, Beograd.
Stamenković, Đ. 1994. Doprinos razvoja hidrometalurgije u Boru u smanjenju zagađivanja okoline, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredineNaša ekološka istina, Zbornik izvoda saopštenja, 65-66, Borsko jezero.
Stamenković, Đ. 1995. Predlog ekoloških namena prostora kopa Bor i Cerovo I, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 71-72, Borsko jezero.
Stamenković, Đ. 1997. Borski bakar: prošlost – sadašnjost – budućnost, 1-94, JP ŠRIF, Bor.
Stamenković, Đ. Stanojević, Z. 1997. Ekološki aspekti odlaganja i luženja raskrivke kopa Veliki Krivelj u prostor kopa Bor. V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 76- 78, Donji Milanovac.
Stamenković, V. Ranđelović, N. Jeremić, Ž. 1997. Lekovite biljke istočne Srbije, Zbornik rezimea, V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, 52-53, Zaječar.
Stamenković, V. Vučković, M. 1986. Stanje i proizvodnost prašumske satojine bukve rezervata „Vinatovača”, Materijal za IUFRO sekciju, rukopis, 13 str. Beograd.
Stangačilović, D. 1964. Subjezerski vulkanizam u bogovinskom basenu, Zapisnici Srpskog geološkog društva, Beograd.
Stangačilović, D. 1964. Subjezerski vulkanizam u sokobanjskom basenu, Zapisnici Srpskog geološkog društva, Beograd.
Stangačilović, D. 1964. Subjezerski vulkanizam u tercijarnom basenu Zaplanja, Zapisnici Srpskog geološkog društva, Beograd.
Stangačilović, D. 1964. Subjezerski vulkanizam u timočkom basenu, Zapisnici Srpskog geološkog društva, Beograd.
Stangačilović, D. 1965. Podvodni vulkanizam tretižnih baseinov karpato-balkanskoi dugi vostočnoi Serbii, Materijali VII kongresa Karpato-balkanske geološke asocijacije, Sofija.
Stangatschilovitch, D. 1963. La formation de bentonite dans la cycle du volcanisme submarécageux dans le bassin carbonifčre de Bogovina (Yougoslavie), Comtes rendus Acad. Sc. T. 256, No. 23, Paris.
Stanimirović, M., 2001. Dunav, Geografski kampovi – Pavlu Vujeviću na dar, str. 71-73, Zbornik radova Omladinskog kampa „Karataš„2000., Kreativni i daroviti Srbije, Beograd.
Stanković, Đ. i saradnici, 1975. Air pollution caused by copper metallurgy assemblies in Bor. I - IX, from IX, Institute for copper - Bor. Jugoslavia.
Stanković, Đ. Vučurović, D. Vićentić, S. Lukić, S. Milošević, N. 1978. Aerozagađenost urbane sredine grada Bora kao posledica pirometalruške prerade bakarnih sirovina, Savetovanje o problematici zaštite čovekove okoline i zaštite na radu u obojenoj metalurgiji, Beograd.
Stanković, Siniša, 1924. Studija na izvornim i potočnim planarijama Balkanskog poluostrva, I: Rasprostranjenje i biologija izvorskih planarija u užim granicama Srbije, Glas SKA, CXIII: 41-89, Beograd.
Stanković, Slobodanka, Stanković, A. Pantelić, G. 1998, Bioindikatori radiozagađenja istočne Srbije, VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 87-89, Negotin.
Stanković, Slobodanka, Stanković, A. Pantelić, G. 1999. Zagađenost lišajeva i mahovina istočne Srbije prirodnim i veštačkim radionukleidima, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 16-20, Zaječar.
Stanković, Slobodanka, Čučulović, A. Janković, Lj. Veličković, B. 2003. Akumulacija radionukleida i teških metala u bioindikatorima Nacionalnog parka Đerdap, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 74-783, Donji Milanovac.
Stanković, Slobodanka, Čučulović, A., Dragović, S. i Novović, I., 2004. Komparativno ispitivanje radioaktivnosti bioindikatora Srbije i Crne Gore (Comparative investigation of bioindicators radioactivity of Serbia and Montenegro). Ekološka istina, 30. 05. - 2. 06. 2004. Zbornik radova, 32-37. Borsko jezero.
Stanković, Stanko, 1984. Pregled geološkog sastava sela Zagrađa sa okolinom., Razvitak, 24(3): 74-80, Zaječar.
Stanković, Stevan, 1966. Režim Belog Timoka, Zbornik radova Geografskog instituta PMF, XIII, Beograd.
Stanković, Stevan, 1966. Borsko jezero, Glas Srpskog geografskog društva. 45(2), Beograd.
Stanković, Stevan, 1967. Turizam na Borskom jezeru, Zbornik radova Geografskog instituta PMF, 14. Beograd.
Stanković, Stevan, 1978. Turizmološki prikaz Brestovačke banje, Glasnik Srpskog geografskog društva, 58(2), Beograd.
Stanković, Stevan, 1985. Turističke vrednosti nacionalnog parka #208;erdap. Glasnik Srpskog geografskog društva, LXV(1), Beograd.
Stanković, Stevan, 1988. Turistički potencijali opštine Bor. Teorija i praksa turizma, 3-4, Otsek za turizmološke nauke PMF, Beograd.
Stanković, Stevan, 1993. Priroda i stanovništvo opštine Bor. Turistički savez opštine Bor. Bor.
Stanković, Stevan, 1994. Jovan Cvijić i hidrografija istočne Srbije, Zbornik radova naučnog skupa”Jovan Cvijić i istočna Srbija”, 39-57, Srpsko geografsko društvo, Beograd.
Stanković, Stevan, 1994. Prirodne odlike turistički atraktivnih lokacija u Đerdapu, Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, XLIV, Beograd.
Stanković, Stevan, 1996. Đerdap u svetlu koncepcije aktivne zaštite zivotne sredine, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Naša ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 175-178, Kladovo.
Stanković, Stevan, 1997. Brestovačka banja i njeno turističko okruženje. (Brestovačka Banja and its Tourist Surrounding) Zbornik radova sa naučnog skupa priroda Brestovačke banje, 3-22, Bor.
Stanković, Stevan, 1999. Bor i okolina, Turistička organizacija Bor. Bor.
Stanković, Stevan, uredn., 1999. Brestovačka banja – balneološki centar duge tradicije od kneza Miloša do danas, 1-184, Turistička organizacija Bor. Bor.
Stanković, Stevan, 2000. Đerdap – turistička vrednost evropske kontraktivne zone, Udruženje urbanista Srbije, Beograd.
Stanković, Stevan, 2001. Ekološki aspekt #208;erdapske klisure, plenarni referat IX Naučno-stručnog skupa o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 1-6, Donji Milanovac.
Stanković, Stevan, 2004. Ekološki aspekti prirode Bora i okruženja (Ecological aspect of nature and environment of Bor). Ekološka istina, 30. 05. - 2. 06. 2004. Zbornik radova, 3-10. Borsko jezero.
Stanković, S. Marković, Z. Miljanović, B. Bobić, M. 1995. Ekološki pokazatelji kvaliteta voda Borske reke, Međunarodna konferencija „Preventivni inžinjering i životna sredina”, Zbirnik radova, A 12-1, Niš.
Stanković, S., 1995. Bakteriološka analiza Kriveljske reke, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 211-212, Borsko jezero.
Stanković, S. Nikolić, Z.Vuković-Gačić, B. Knežević-Vukčević, J. Simić, D. 1997. Bakteriološka analiza nekih kraških izvora na Dubašnici. V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 285-287, Donji Milanovac.
Stanković, S. Vuković-Gačić, B. Knežević-Vukčević, J. Simić, D. 1998. Bakteriološka analiza nekih kraških izvora na Dubašnici. VI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 175-178, Negotin.
Stanojević, M, 1937. Antropogeografski pregled Timočke krajine, u „Zbornik prologa za poznavanje Timočke krajine”, IV, Zaječar
Stanojević, M. 1931. Zbornik radova za poznavanje Timočke krajine, 3, Beograd.
Stanojević, M. 1933. Antropogeografski pregled Timočke Krajine, Spomenica stogodišnjice oslobođenja Timočke Krajine 1833-1933. Beograd.
Stanojević, M. 1940. Timok, Srpska akademija nauka, XIX, Beograd.
Stanojević, Z. 1975. Rudna Glava, Majdanpek, Rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled, 17: 25-26, Beograd.
Stanojević, Z. 1976. Rudna Glava, Majdanpek, Rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled, 18, 20-22, Beograd.
Stanojević, Z. 1976. Prilog hronologiji praistorijskog rudokopa u Rudnoj glavi, Razvitak XVI/1, 77-79, Zaječar
Stanojević, Z. 1978. Rudna Glava, Majdanpek, Rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled, 19: 20-22, Beograd.
Stanojević, Z. 1979. Rudna Glava, Majdanpek, Rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled, 19: 27-29, Beograd.
Stanojević, Z. 1979. Rudna Glava, Majdanpek, Rudokop ranog eneolita, Arheološki pregled, 21: 28-30, Beograd.
Stanojević, Z. 1980. Keramički nalazi rano-eneolitskog rudokopa „Rudnik – Dnevni kop” u Rudnoj Glavi, (Ceramic Findings of Early Eneolithic Mine on „Rudnik – Dnervni kop” Locality at Rudna Glava ), Zbornik radova Muzeja rudarstva i metalurgije, 1: 25-41, Bor.
Starčević, M. 1980. Sinteza rezultata gravimertrijsko – geomagnetskih ispitivanja istočnog dela Timočkog magmatskog kompleksa u 1979. god. FSD Geofizičkog instituta, Beograd.
Stebut, A., 1930. Pedološka ispitivanja u Istočnoj Srbiji. Glasnik Ministarstva poljoprivrede. Beograd.
Stefanović, D., 2004. Ekološki problemi Bora (Environment pollution problems at Bor). Ekološka istina, 30. 05. - 2. 06. 2004. Zbornik radova, 153-156. Borsko jezero.
Stefanović, D. i Veljović, D., 1981. Paleomagnetske karakteristike nekih gornjokrednih vulkanita Timočke eruptivne oblasti. (Paleomagnetic characteristics of some upper Cretaceous volcanic rocks of the Timok eruptive complex). Glas CCCXXIX, SANU, 48: 53-62. Beograd.
Stefanović, K., Popović, R., Dimitrijević, J., 1987. Uticaj aerozagađivača na zemljišta i kulturu šećerne repe u regionu Zaječar. VII Simpozijum „Oštećenja zemljišta i problemi njegove zaštite”, abstr. 1, Novi Sad.
Stefanović, K. Popović, R. 1987. The effect of air pollutants of the soil and the culture of sugar beet in the Zaječar region, Arhiv bioloških nauka, 39(1-4): 83-92, Beograd.
Stepanović, Ž., 1965. Bogatstvo i lepote Kučaja. Zemlja i ljudi. 15. Beograd.
Stevanović, D. Marinko. M. Milijić, Z. 1995, Biološka rekultivacija flotacijskog jalovišta „Veliki Krivelj”, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 73-74, Borsko jezero.
Stevanović, M. and Audisio, P., 1999. New and little-known Meligethes species from Yugoslavia (Coleoptera, Nitidulidae, Meligethinae) Acta entomologica serbica, 4(1/2): 139-144, Beograd.
Stevanović, M. and Pavićević, D., 2001. Distribution of species of tribe Agathidiini from the territory of former Yugoslavia (Coleoptera, Leiodidae: Leiodinae). (Rasprostranjenje vrsta tribusa Agathidiini na prostoru prethodne Jugoslavije (Coleoptera, Leiodidae). Acta entomologica serbica, 6(1/2): 45-64, Beograd.
Stevanović, O. 1966. Rezultati dosadašnjih istraživanja i buduća orijentacija u istraživanju ležišta bakra u Boru. Savetovanje o bakru, Zbornik radova, Bor.
Stevanović, P. 1951. O geološkim ispitivanjima u neogenim terenima Timočke krajine, Glasnik SAN III, 1: 62-64, Beograd.
Stevanović, P., 1951. Donji pliocen Srbije i susednih oblasti. (Pontische stufe im engeren sinne - obere congerienschichten serbiens und der angrenzenden gebiete). SAN, Posebna izdanja knj. CLXXXVII, Geološki institut, 2. Beograd.
Stevanović, P., 1958. Geološka karta FNRJ, 1: 50.000. Beograd.
Stevanović, P., 1964. Marines und marin-brackisches Miozän des Ost- und Vorkarpathischen hügellandes in Ostserbien. Bulletin T. XXXIII de l’Academie serbe des Sciences et des Arts, Classe des Sciences mathématiques et naturelles, Sciences naturelles No 10: 31-42, Beograd.
Stevanović, P., 1967. Tercijar. Geološki pregled Karpato-Balkanida istočne Srbije. VIII Kongres Karpatsko-balkanske asocijacije, 81-98, Beograd.
Stevanović, P. 1967. Geološki pregled Karpato-balkanida istočne Srbije (stratigrafija, tektonika i magnetizam), VII Kongres Karpato-balkanske asocijacije, 1:130, Beograd.
Stevanović, P., 1992. Evroazijsko more neogena Paratetis, „Zemlja i ljudi”, sveska 42, SGD, Beograd.
Stevanović, S. 1900. …augit iz Krivelja… amfibol ispod Stola, Zapisnici srpskog geološkog društva, 1, Beograd.
Stevanović, S. 1905. Borniti i enargiti sa bakarnog rudišta u Boru, Zapisnici SGD, zbor. 112, III, Beograd.
Stevanović, S. 1908. Covelin (Kupferindig) und Enargit von Bor. in serbien, Zeitschr. f. Krystalographie, Jhg. 44.
Stevanović, S. 1922. Prilozi za mineralogiju Srbije, bornit i enargit sa bakarnog rudišta u Boru, Geol. anali VII, Beograd.
Stevanović, Z. 1982. Hidrogeološke karakteristike karsta Kučajsko – beljaničkog masiva sa aspekta mogućnosti korišćenja izdaničkih voda za vodosnabdevanje, magistarski rad, Rudarsko – geološki fakultet, Beograd.
Stevanović, Z. 1984. Stanje i perspektive vodosnabdevanja izdanskim vodama Kučajsko – beljaničkog masiva, Zbornik radova VIII jugoslovenskog simpozijuma o hidrogeologiji, 1. Budva.
Stevanović, Z., 1986. Hidrogeološke karakteristike karstne izdani kučajsko-beljaničkog masiva. Zbornik radova Odbora za kras i speleologiju, II: 65-95. SANU, Posebna izdanja, Knj. DLXVIII, Predsedništvo, 3. Beograd.
Stevanović, Z. 1991. Hidrogeologija karsta Karpato – Balkanida istočne Srbije i mogućnosti vodosnabdevanja, Institut za hidrogeologiju RGF, Beograd.
Stevanović, Z., 1992. Režim izdašnosti karstnih vrela na području Karpato-balkanida Istočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 56(1): 411-436, Beograd.
Stevanović, Z., Dragišić, V. and Filipović, B., 1992. Artificial regulations of karst aquifer for water supply of the town Bor (Eastern Serbia, Yugoslavia). Theoretical and Applied Karstology, 5: 121-126.
Stevanović, Z. i saradn., 1992. Idejni projekat regionalnog vodoprivrednog sistema „Bogovina” (Project of Regional WMS „Bogovina”) 1-6. Fond stručne dokumentacije IHG RGF, Beograd.
Stevanović, Z., 1992. Opšti uslovi i stanje zaštite karstnih izdanskih voda u istočnoj Srbiji, I Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1990, Zbornik radova , ASAK, Beograd.
Stevanović, Z., Filipović, B., Dragišić, V. and Mandić, M., 1994. Hydrogeology of the Bogovina cave system - the biggest in the Serbian Carpathians. Theoretical and Applied Karstology, 7: 103-108.
Stevanović, Z., 1995. O potrebi preventivne zaštite vodnog potencijala karstne izdani Karpato – balkanida, II Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1993, Zbornikradova, ASAK, Beograd.
Stevanović, Z. and Dragišić, V., 1995. Some cases of accidental karst water pollution in the Serbian Carpathians. Theoretical and Aplied Karstology, 8: 137-144.
Stevanović, Z., Dragišić, V., Dokmanović, P. and Mandić, M., 1996. Hidrogeology of Miroč karst massif, eastern Serbia, Yugoslavia. Theoretical and Applied Karstology, 9: 89-96.
Stevanović, Z., Marković, M., Pavlović, R., Jemcov, I., Dragišić, V. and Čupković, T., 1996. Correlation between regional fault pattern and karst water flow directions based on examples from Eastern Serbia (Yugoslavia). Theoretical and Applied Karstology, 9: 149-154.
Stevanović, Z., 1997. Characteristics of karst areas in Djerdap zone. Geology of Djerdap area. Geoinstitut special publication, 25: 181-190. Beograd.
Stevanović, Z., Dokmanović, P. and Jemcov, I., 1997. Several highly productive wells in karst ares of Eastern Serbia (Yugoslavia). Theoretical and Applied Karstology, 10: 79-86.
Stevanović, Z., 1997. Razvoj i intezitet karstifikacije u Karpato – balkanidima na primeru jugoistočnog Kučaja, III Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1996, Zbornik radova , ASAK, Beograd.
Stevanović, Z., Dragišić, V., Dokmanović, P., Jemcov, I., Miladinović, B., 1997. Novi prilozi za poznavanje uslova i brzine cirkulacije karstnih izdanskih voda u istočnoj Srbiji, III Simpozijum o zaštiti karsta u Beogradu 1996, Zbornik radova , ASAK, Beograd.
Stevanović, Z. i Dragišić, V., 2002. Rekonstrukcija paleohidrogeoloških uslova formiranja Bogovinske pećine. (Paleohydrogeological reconstruction of forming the Bogovina cave). SANU, Zbornik radova Odbora za kras i speleologiju, VII: 49-60, Beograd.
Stjepanović-Veseličić, L., 1956. Sekundarne fitocenoze podunavskih peskova Srbije. Arhiv bioloških nauka, 1-2, Beograd.
Stoisavljević, D. 1983. Prašuma „Felješana”, razvoj, produktivnost, kvalifikacija drvne mase u upoređenju sa susednim sličnim sastojinama, Šumarstvo, 3-4: 19-31, Beograd.
Stojadinović, D. i Faja, Ž-P., 1991. Prilog proučavanju geološko-hidrogeoloških karakteristika izdani Istočne Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 55(1): 303-320, Beograd.
Stojaković, S., (Urednik) 1996. Prostorni plan Republike Srbije. Službeni glasnik, Beograd.
Stojančević, V. 1973. Etničke i etnološke karakteristike „otrgnutih predela” prisjedinjenih Srbiji 1983. godine, Ravitak, 3, Zaječar.
Stojanović, Lj. Milin, Ž. 1987. Rezultati istraživanja najpovoljnijih metoda proreda bukovih šuma, preko naučno – proizvodnih ogleda na području šumskih sekcija Boljevac i Boru 1986. godini, Šumarski faskultet, Institut za šumarstvo, Beograd.
Stojanović, Lj. Jovanović, B. 1989. Ceno-ekološke i prirodne karakteristike sastojine bukve na Tisovcu na području Malinika u severoistočnoj Srbiji, Šumarstvo, 2, Beograd.
Stojanović, Lj. Karadžić, D. Kostić, M. 1989. Istrazivanja uzroka sušenja kitnjakovih šuma na području regiona Zaječar i predlog uzgojnih mera za otklanjanje posledica i unapređivanje stanja, Čovek i životna sredina, 2-3: 88-94, Beograd.
Stojanović, Lj. i Krstić, M., 1992. Problemi gajenja šuma sa aspekta sušenja hrasta kitnjaka. ((Silvicultural problems from the aspects of sessile oak dying) U: Okrugli sto – Epidemijsko sušenje hrasta kitnjaka u severoistočnoj Srbiji. Problemi održavanja i obnavljanja ugroženih šuma. 25-42, Donji Milanovac.
Stojanović, Lj. Krstić, M. Ostojić, D. 1995. Proučavanje stanja i razvojne faze bukove prašume „Vinatovača”, Šumarstvo 3: 11-18, Beograd.
Stojanović, Lj. Krstić, M. Bobinac, M. 1999. Stanje i razvoj bukove prašume „Felješana”, Zaštita prirode, 51(2), 155-164, Beograd.
Stojanović, T., 1965. Fauna Coleoptera (tvrdokrilaca) u skladištima žita i u mlinovima u SR Srbiji (The Coleoptera fauna in grain stores and mills in SR Serbia). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 28: 105-144. Novi Sad.
Stojanović, Z., Lekovski, R., 2004. Zaštita životne sredine pri istražnom bušenju na području Crnog Vrha kod Bora (Environment protection in prospecting drilling at the area of Crni Vrh near Bor). Ekološka istina, 30. 05. - 2. 06. 2004. Zbornik radova, 177-180. Borsko jezero.
Stojković, S. (urednik), 1996. Prostorni plan Republike Srbije. Službeni glasnik, Beograd.
Stojković, Z. Miličević, Ž. Janković, S. 1996. Zagađenje površinskiih vodotokova rudničkim vodama, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 43-47, Kladovo.
Strasser, K., 1962. Die Typhloiulini (Diplopoda, Symphyognatha). Museo Civico di Storia Naturale, 23: 1-77, Trieste.
Strasser, K., 1971. Diplopoda. Catalogus Faunae Jugoslaviae. Consilium Academiarum Scientiarum Rei Publicae SFJ, Academia Scientiarum et Artium Slovenica, III/5: 1-50, Ljubljana.
Strasser, K., 1971. Über Diplopoden Jugoslawiens. Senckenbergiana biologica, 52: 313-343, Frankfurt.
Strukan, D., 1970. Parasarcophagiona Jugoslavije (Sarcophagidae - Diptera) (Les Parasarcophaginae de Yougoslavie (Sarcophagidae - Diptera). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 38: 91-114, Novi Sad.
Subanović, B., 1969. Posledice vodoprivrednih zahvata u slivu Dunava na sektoru Đerdapa. Prvi kongres o vodama Jugoslavije. Referati, I: 460-467, Beograd.
Sučić-Protić, Z., 1966. Lijaski brahiopodi jugoslovenskog dela Karpato-Balkana. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXII: 37-86, Beograd.
Sušić, S. 1993. Stručni izveštaj za entomologiju, akcija „Zlot 92.”, Arhiv DMI Bor. Bor.
Sušić, S., 1994. Fauna bumbara (Apoidea, Hymenoptera) borskog područja, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 2: 18-20, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 21:07:25
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


Š

Šalinović, J. (urednik), 1996. Opštine u Republici Srbiji 1995. Statistički podaci. Republički zavod za statistiku Srbije. Beograd.
Šapkarev, J., 1980. Prilog poznavanju kišnih glista (Lumbricidae) SR Srbije. (Contribution to the knowledge of earthworms (Lumbricidae) of Serbia), SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, 1: 165-179, Beograd.
Šašel, J., 1976. Tabula imperii romani K – 34 Sofia. Sl. Akad. Znan. In umetnosti, 1-158, Ljubljana.
Šećerov, V., 2002. Transgranična saradnja u oblasti Podunavlja – osvrt na dunavsku prostornu studiju. Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, 71-77., Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Šegrt, J., 2001. Nacionalni park #208;erdap, Geografski kampovi – Pavlu Vujeviću na dar, str. 68-70, Zbornik radova Omladinskog kampa „Karataš„2000., Kreativni i daroviti Srbije, Beograd.
Šimić, S., Vujić, A., 1984. Sastav faune sirfida (Diptera, Syrphidae) sakupljenih Malaise-klopkom. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 66: 145-153, Novi Sad.
Šimić, S., Popović, E., Radnović, S., Horvat, A., 1994. Trematofauna i ishrana bezrepih vodozemaca Dubašnice, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izvežtaja za prvu istraživačku godinu, 2: 10-11, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Šimić, S., Popović, E., Horvat, A., Bjelić, O., Radnović, S., 1996. Trematofauna i ishrana bezrepih vodozemaca Dubašnice, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za treću istraživačku godinu, 4: 7-8, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Škorić, A., 1987. Pedološka karta SFR Jugoslavije. U: Šumarska enciklopedija, knj. 3. Jugoslavenski leksikografski zavod. Zagreb.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 21:10:00
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


T


Tadić, A., 1971. #208;erdap mijenja svoj prirodni izgled. Priroda, LVIII(9): 257-260. Zagreb.
Tadić, A., 1976. Slatkovodne školjke Srbije. Arhiv bioloških nauka, 28(1-2): 53-58, Beograd.
Tasić, N., 1968. Zlotska pećina – arheološko nalazište. Narodni muzej, Beograd.
Tasić, H. 1971. Osnovni rezultati istraživanja u Zlotskoj pećini i nalazičta na #208;erdapu, VIII kongres arheologa Jugoslavije, materijali br. 6: 71-80, Arheološko društvo Jugoslavije, Arheološki institut Beograd. Beograd.
Tasić, N. 1973. Bor i njegova okolina u praistoriji, Monografija: Bor i okolina, knj. I, Muzej rudarstva i metalurgije, Bor.
Terzić, Lj. Terzić, V. 1989. Aerozagađenje sa arsenom iz metalruških i topioničarskih postrojenja kao stalni uzrok uginuća medonosnih pčela, Čovek i životna sredina,4-5: 84-87, Beograd.
Terzić, M. Aleksić, D. Nikolić, A. Jadranin, D. 1966. Prikaz detaljnije istraživanih zona u timočkom andezitskom masivu, Savetovanje o bakru, Bor.
Terzić, M. 1967. Ležište bakra Bor. VIII KBGA, Vodič za ekskurziju, Beograd.
Terzić-Petković, M. 1960. Petrološko proučavanje Gabrova masiva Deli Jovana, Geološki anali Balkanskog poluostrva, knj. VI, deo I, Beograd.
Tešić, Ž., Gigov, A., Bogdanović, M. i Milić, Č., 1979. Tresave Srbije. (Les tourbieres de Serbie). SANU, Geografski institut „J. Cvijić”, Zbornik radova, 31: 19-64, Beograd.
Thorževskij, E.S. i Radulović, V., 1984. Novi podaci o srednje jurskim tereberatulidama (Brachiopoda) Karpata (SSSR) i Karpato-balkanida (Jugoslavija). Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLVIII: 129-184, Beograd.
Tietze, E. 1870. Geologische Notizen aus dem norostlichen Serbien, Jahrbuch Geol. Reisch – anst., XX: 567-600, Wien.
Tirnanić, Lj., 1998. Makromekušci kao indikatori sredine, Ekologija, (33): 09-214, Suppl., Beograd, (on-line baza časopisa Ekologija, www.des.org.yu/ekologija).
Todorović, M. 1996. Karakteristike nedovoljnog obnavljanja stanovništva u opštini Zaječar, Razvitak, 196-197, Zaječar.
Todorović, M. 1996. Uzroci mortaliteta stanovništva u selima Timočke krajine, Gerontologija, 1/95, Beograd.
Todorović, M. 1999. Demografski procersu u Timočkoj krajinu pred kraj XX veka, Razvitak, 201-202, Zaječar.
Todorović, M. 2000. Determinante fertiliteta stanovništva Timočke krajine u drugoj polovini 20. veka kao polazna osnova za kreiranje demografske politike područja u 21. veku, doktorska disertacija, Kragujevac.
Todorović, M. 2001. Determinante fertiliteta stanovništva Timočke krajine, 1-176, Zavod za zaštitu zdravlja „Timok”, Zaječar.
Todorović, M., 2002. Polarizacija demografskih procesa u Timočkoj Krajini uslovljena stepenom privrednog razvoja. Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, pp.: 171-177., Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Todorović, M. 2003. Prirodne i mehaničke komponente razvitka stanovništva Timočke krajine 1991-2002. godine, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 7-13, Donji Milanovac.
Todorović, M. Kostić, M. 1999. Uticaj ratova na prirodno kretanje stanovništva Timočke krajine u XIX i XX veku, VII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 331-338, Zaječar.
Todorović, M. Kržanović, S. Vojinović, M. 1998. Demografsko starenje sela u Timočkoj krajinu – ograničavajući faktor društvenog i ekonomskog razvoja, V gerontološki kongres Jugoslavije, Vrnjačka banja.
Todorović, M. Radovanović, O. 2001. Piramida života stanovništva Timočke krajine, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 595-598, Donji Milanovac.
Todorović, S. Martinić, I. 2000. Predlog eleminacije kritičnih deponija pirolitičkim tretmanom u slivu Dunava na teritoriji Srbije, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 97-105, Sokobanja.
Tomanić, L., 1992. Sušenje šuma i problemi planiranja i izvođenja gazdovanja. (Forest dying and the problems of management planning and operations) U: Okrugli sto – Epidemijsko sušenje hrasta kitnjaka u severoistočnoj Srbiji. Problemi održavanja iobnavljanja ugroženih šuma. pp. 43-58, Donji Milanovac.
Tomić, D., 1985. Prilog poznavanju faune zemljomerki (Lepidoptera, Geometridae) majdanpečke domene. Glasnik Šumarskog fakulteta, 64: 223-235. Beograd.
Tomić, D., Zečević, M., Mihajlović, Lj. i Glavendekić, M., 2002. Fauna zemljomerki (Lepidoptera, Geometridae) Srbije. Zbornik radova o fauni Srbije, VI: 73-164, SANU, Beograd.
Tomić, J. 1931. Mineraloške i hemijske osobine lavičnih stena jednog dela Crnorečkog basena, Geološki anali Balkanskog poluostrva, 10, II, Beograd.
Tomić, P., 1968. Bačija u karpatskoj oblasti Srbije, Glasnik Etnografskog muzeja Beograd, 30: 30, Beograd.
Tomić, V. 1988. Rezultati detaljnih hidrogeoloških istrazivanja termalnih voda banje Jošanice, Zapisnici Srpskog geološkog društva za 1985-86. godinu, Beograd.
Tomić, V. Krešić, N. 1985. Hidrogeološka studija na osnovu izvedenih detaljnih istrazivanja u široj okolini Sokobanje u cilju vodosnabdevanja, Fond RGF, Beograd.
Tomić, V., 1991. Rezultati ispitivanja vodoprovodnosti ispucalih krečnjaka starosti donje krede u Istočnoj Srbiji. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 55(2): 259-268, Beograd.
Tomić, V. Tasić, Z. 1991. Prilog poznavanju termalnih voda Sokobanje, Radovi Geoinstituta, 25, Beograd.
Tomić, Y., 1992. Šumske fitocenoze Srbije. Šumarski fakultet, Beograd.Topalović, M., 1985. Stanišni uslovi Miroča i Crnog Vrha. Projekat: Potencijali i funkcije šume i šumskih područja SR Srbije. Završni izveštaj. Beograd.
Trandafilović, M., 2001. Gradacija gubara u zajednici mešovitih šuma na teritoriji opštine Knjaževac u periodu 1996. do 2000. godine. Informator sa 43. republičke smotre radova naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. pp.: 53. Republički centar za talente. Beograd.
Trandafilović, M. i Nakić, J., 2001. Gradacija gubara u zajednici mešovitih šuma na teritorije opštine Knjaževac u periodu od 1996. do 2000. godine. Ekološka istina, IX: 628. Donji Milanovac.
Trajković, S. Marinkov, Lj. 1997. Transformacija sadržaja bakra u slivu Borskog jezera, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 110-115, Donji Milanovac.
Trifunović, D. 1986. Ihtiologija, Stručni izveštaj sa akcije „Zlot 85.”, Arhiv BID „Josif Pančić”, Beograd.
Trifunović, D. Stoiljković, O. 1988. Kvantitativni populacioni parametri kod riba: dužinsko-težinski odnosi uzrasnih klasa srebrog karaša (Carassius auratus gibelio) u „malom” Borskom jezeru, Zbornik radova „Prvih deset godina” BID „Josif Pančić”, Beograd.
Tucakov, J. Smodlaka, M. 1958. Prilog proučavanju lekovitog bilja Borskog sreza, Lek. Sir. IV, 77-98, Beograd.
Turnšek, D. i Mihajlović, M., 1973. Prikaz koralske faune titonskih krečnjaka Srbije. (Review of coral fauna from Tithonian limestones of Srbia). Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, 28, A: 93-130. Beograd.
Tutundžić, P. Aljančić, J. 1951. Elektrometalurška ispitivanja domaćih oksidnih bakarnih ruda, IV Bakronosni crveni peščari istočne Srbije, Glasnik hemijskog društva, 16: 227-252, Beograd.
Tutundžić, V. 1982. Patohistološke promene na ribama u slivu Timoka, Istraživanje kvaliteta rečnih tokova i podzemnih voda u slivu Timoka i njihove međusobne zavisnosti, Projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u regionu Zaječar, 1981/85”, Elaborat, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 21:11:02
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


U

Urošević, D., 1977. Stratigrafski položaj nekih foraminifera u trijaskim sedimentima Karpato-Balkanida. Geološki anali Balkanskog poluostrva, XLI: 227-232, Beograd.
Urošević, D. i Sudar, M., 1991. Trijaska konodontska fauna jugoslovenskih Karpato-balkanida. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 55(2): 147-159, Beograd.
Urošević, S., 1908. Kristalasti škriljci i graniti u SI Srbiji. Spomenik SKA, XLVI, I razred, 7. Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 21:12:46
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


V

Vančetović, Ž., 1966. Erozija zemljišta i bujice u SR Srbiji. Republički zavod za zaštitu prirode u Beogradu, 32: 23-200, Beograd.
Vanđel, V. i sar. 1972. Sintetski osvrt na dostignuti stepen poznavanja geologije i metalogenije Timočke eruptivne oblasti i orijentacija daljih istraživanja, Zbornik radova, III savetovanje rudara i metalurga, Bor.
Vasić, K., Tomić, D. i Mihajlović, Lj., 1978. Prilog poznavanju faune veštica (Lepidoptera, Sphingidae) SR Srbije. (Cotribution to the study of fauna Sphinx (Lepidoptera, Sphingidae) in Serbia) SANU, Zbornik radova o entomofauni SR Srbije, knj. II: 115-132, Beograd.
Vasić, K., 2002. Fauna sovica (Lepidoptera: Noctuidae) Srbije. Zbornik radova o fauni Srbije, VI: 165-293, SANU, Beograd.
Vasić, M. M. 1905. Ostaci praistorijskog rudarstva u Srbiji, , Zapisnici srpskog geološkog društva, XIII/CXVII, zbor.. 1-7, Beograd.
Vasić, N., 1994. Tvrdo dno u dogerskim karbonatnim sedimentima na području Pasača-Greben (desna obala #208;erdapskog jezera). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 58: 235-251, Beograd.
Vasileva, D., 1997. Large springs in the karst of Yugoslavia. Theoretical and Applied Karstology, 10: 55-62.
Vasiljević, B. 1994. Kako zaštititi Dubašnicu, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, II-12, 143-144, Borsko jezero
Vasiljević, B. Lazarević, R. Dožić, S. Nikolić, S. Simonov, N. 1993. Uslovi i mogućnosti zaštite prostora Dubašnice, Espertiza, Zavod za zašitu prirode Srbije, Beograd.
Vasiljević, Lj., 1970. Sadašnje stanje i koncepcije razvoja šumarstva Timočke krajine. Razvitak, 10(3): 16-31, Zaječar.
Vasiljević, M., 1996. Praćenje uticaja otpadnih voda termoelektrane „Kostolac” na podzemne i površinske vode. Zavod za zaštitu zdravlja. Beograd.
Vasiljević, N. Barišić, N. Manović, N. 2001. Fizičko-hemijski uticaji i načini obnavljanja ekosistema u oblastima površinskih kopova, III Međunarodni simpozijum „Rudarstvo i zaštuta životne sredine”, Zbornik radova, 423-428, Beograd.-Vrdnik
Vasović, M. 1934. Istraživačke ideje Jovana Cvijića nastale u istočnoj Srbiji, Zbornik radova naučnog skupa „Jovan Cvijić i istočna Srbija”, Srpsko geografsko društvo, str. 5014, Beograd.
Vasović, M. 1988. Grad i planina u savremenom zivotu na primeru Bora i okoline, Teorija i praksa turizma, 3-4: 10-16, Beograd.
Vasović, M., 1971. Timočka Krajina. Enciklopedija Jugoslavije, 8, Zagreb.
Vasović, M., 1991. Funkcije #208;erdapa i mogućnosti ugrožavanja njegovog prostora. (Functions of the Iron Gate and possibilities of endangering its space). Geografski problemi pograničnih krajeva Srbije – naučna monografija, 25-40. Beograd.
Veličković, V., Tanikić, S., Bačilović, M., 2004. Kvalitet podzemnih voda sa lokalitetakarstnog vrela „Mrljiš” (Quality of underground waters at the regions of sediments „Mrljiš”). Voda 2004: 363-366, Borsko jezero.
Velojić, M. 1994. Lednica na Tupižnici – stotinu godina nakon Cvijićevih istraživanja, Zbirnik radova Geografskog fakulteta, XLIV: 57-60, Beograd.
Velojić, M. 1995. Pećina Rtanjska minijatura, Zbornik radova X smotre naučno-istraživačkog rada studenata, 215-218, Mladi istraživači na Univerzitetu u Beogradu, Beograd.
Velojić, M.1996. Ledenica na Tupužnici, 1-50, Kulturno-prosvetna zajednica, Zaječar.
Velojić, M., Vučković, D., Ranđelović, M., Jočić, J., Milosavljević, V. i Božinović, V., Pećina Toplik. 1-72. Kulturno-prosvetna zajednica opštine Zaječar. Zaječar.
Velojić, M., 1997. Bogovinska pećina. Razvitak, 37(198-199): 60-65. Zaječar.
Velojić, M. 1997. Zaštita speleoloških objekata Tupižnice, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 329-331, Donji Milanovac.
Velojić, M., 1999. Suvodolske pećine kao prirodne turističke vrednosti. Razvitak, XXXIX(201-202): 44-51. Zaječar.
Velojić, M. 2001. Zaštita Bogovinske pećine, IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 343-345, Donji Milanovac.
Veljić, M. Marin, P. Pal, B. Petković, B. 1997. Flora mahovina i vrela Grze i Crnog Timoka, Zbornik rezimea, V
Veselinović, D., 1952. Novi prilog za poznavanje lijasa (donje jure) i batskog kata (srednja jura) na Vel. Grebenu kod Donjeg Milanovca. Geološki anali Balkanskog poluostrva. Beograd.
Veselinović, D., 1959. Srednja jura u zapadnom krečnjačkom pojasu Kučaja. (Mitteljura in der Westlichen Kalkksteinzone von Kučaj). Vesnik, XVII: 19-30. Zavod za geološka i geofizička istraživanja. Beograd.
Veselinović, M. 1962. Stariji paleozoik istočne Srbije, Vodič za ekskurziju kroz istočnu Srbiju, Materijal V savetovanja geologa FNRJ, Beograd.
Veselinović, M. Krstić, B. 1963. Prilozi za stratigrafiju starijeg paleozoika u istočnoj Srbiji, Zapisnici srpskog geološkog društva (zbor. od 9.12.1963.), Beograd.
Veselinović, M. 1964. Stariji paleozoik istočne Srbije, Geološki anali Balkanskog poluostrva, XXXI: 109-116, Beograd.
Veselinović, M. 1964. Stariji peleozoik istočne Srbije – facije i paralele, Geološko anali Balkamskog poluostrva, XXXI: 109-116, Beograd.
Veselinović, M. i sar. 1964. Osnovna geološka karta SFRJ, 1:100.00 – tumač za list Boljevac, Savezni geološki zavod, Beograd.
Veselinović, V. 1995. Karakteristike i uzroci obrazovanja praškasto-gasnih oblaka pri miniranju na površinskim kopovima, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 55-59, Borsko jezero.
Vesić, M. 1978. Stanovništvo i migracije u istočnoj Srbiji, SANU, Geografski institut, 31, Beograd.
Vićentić, S. Milošević, N. 1978. Sedimenti i lebdeća prašina u atmosferi grada Bora, Savetovanje rudara i metalurga, Bor.
Vićentić, S. Milošević, N. 1980. Trend zagađenja urbane sredine grada Bora, Savetovanje Jugoslovenskog društva za ćistoću vazduha, Beograd.
Vidojković, T. 1884. Kardiotonični glikozidi iu nekim vrstama Digitalisa u okolini Bora, Zbornik radova XVI okrobarskog savetovanja rudara i metalurga, 545, Bor.
Vidojković, T. 1979. Prilog proučavanju etarskog ulja biljke Serpylli herba iz istočne Srbije, I deo, Ispitivanje fenolnih jedinjenja, Arch. Pharm. 24, 11.
Vidojković, T. 1979. Prilog proučavanju etarskog ulja biljke Serpylli herba iz istočne Srbije, II deo, Ispitivanje neutralnog dela etarskog ulja, Arh. Pharm. 24, 63.
Vidojković, T., 1984. Kardiotonični glikozidi u nekim vrstama digitaslisa u okolini Bora, Zbornik radova XVI oktobarskog savetovanja rudara, metalurga, tehnologa i mašinaca, str. 465-469, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00715, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Vidojković, T. 1991. Investigation of phrnolic compounds in O. Vulgare from Estern Serbia, IUPAC-a, Budapest.
Vlahović, P. 1967. Etnička simbioza stanovništva u severoistočnoj Srbiji, Razvitak, 4-5, Zaječar.
Vlaić, M. 1969. Mineraloško – geohemijski indikatori orudnjenja bakra u Timočkoj eruptivnoj oblasti, Zbornik radova RMF i Instituta za bakar, IX, Bor.
Vojinović, Ž. Milošević, R. Peno, M. Veselinović, N. Miličić, B. 1982. Stanje mikro biocenoza u zemljištima oštećenim poplavnim vodama Timoka, Zemljište i biljke, 31(3): 307-314, Beograd.
Vojinović, Ž. Milošević, R. Peno, M. Veselinović, N. Miličić, B. 1980. Stanje mikro biocenoza u zemljištima oštećenim poplavnim vodama Timoka. VI Kongres Jugoslovenskog Društva za proučavanje zemljišta, 111. Novi Sad.
Vraneš, A. 1978. Razvojni put Borskog rudarstva za 75 godina, „Bakar”, 24. Bor.
Vučetić, M. 1988. Komplementarne i turističke vrednosti u okruženju opštine Bor. Teorija i praksda turizma, 3-3: 55-58, Beograd.
Vučković, S. Jocić, D. 1982. Istraživanje kvaliteta rečnih tokova i podzemnih voda u slivu Timoka i njihove međusobne zavisnosti, Projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u regionu Zaječar, 1981/85”, Elaborat, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd.
Vujadinović, S. 1962. Poreč - privredno geografske odlike i saobraćajne veze, Posebna izdanja SANU, CCCLVII, 30, Beograd.
Vujanić, Lj., Mišić, S., 1968. Prostorni plan priobalnog područja Dunava od Beograda do Bugarske granice. Zavod za unapređenje komunalne delatnosti. Beograd.
Vujanović, V. Teofilović, M. 1983. Mineralna voda Bretsovačke banje, Banjske i minerarne vode Srbije, hemijski sastav, geohemija i geneza, 145-147, Kulturni centar RJ «Privredna knjiga», Gornji Milanovac.
Vujević, P., 1953. Podneblje FNR Jugoslavije. Arhiv za poljoprivredne nauke, IV(12). Beograd.
Vujić, A., 1990. Vrste roda Brachypalpus Macquart 1834 (Diptera, Syrphidae) u Jugoslaviji.Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B 45: 65-104, Beograd.
Vijić, A. i Milankov, V., 1990. Taksonomski status vrsta roda Criorrhinia Meigen 1822 (Diptera: Syrphidae) zabeleženih u Jugoslaviji. Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, B 45: 105-114, Beograd.
Vujić, A. 1994. Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Dubašnice, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor. preliminarnih izveštaja za prvu istraživačku godinu, 1: 10-11, Ekološki klub Društva mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Vujić, A. Milankov, V. 1994. Endemi u fauni osolikih muva (Diptera: Syrphidae) na području Srbije, II Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, II-6: 131-132, Borsko jezero.
Vujić, A. 1995. Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Dubašnice, Izbor. preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 15-16, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Vujić, A. Radenković, S. Šimić, S. 1996. Merodon albonigrum, new European species related to Merodon geniculatus Strobl 1909 (Diprera, Syrphideae), Dipterist Digest, 2: 72-79.
Vujić, A., 1996. Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Dubašnice, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za treću istraživačku godinu, 4: 1-6, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Vujić, A. Radenković, S. 1996. Zoogeografske odlike faune osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Dubašnice i Malinika (Srbija), IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 213-216, Kladovo.
Vujić, A. 1997. Tipski lokaliteti osolikih muva (Diptera: Syrphidae) na Maliniku i Dubašnici, i potreba njihove zaštite, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 339-342, Donji Milanovac.
Vujić, A., 1997. Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Dubašnice, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za četvrtu istraživačku godinu, 5: 6-10, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Vujić, A. Radenković, S. 2000. Vrste osolikih muva (Dioptera, Syrphidae) kandidata za crvenu listu Jugoslavije, u istočnoj Srbiji, VIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 452-455, Sokobanja.
Vujić, M.P. 1997. Veza prostorne orijentacije kraških oblika i tektonskog sklopa Dubašničke površi, V Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 324-328, Donji Milanovac.
Vujin, P.M., 1997. Speleološki objekti Dubašnice i uticaj antropogenog faktora na njihovu degradaciju, Projekat „Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za četvrtu istraživačku godinu, 5: 2-4, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Vukašinović, M. 1975. Trusne karakteristike terena između Dunava i Crnog Timoka, Monografija „Bor i okolina”, II: 41-45, Bor.
Vukašinović, S. 1967. Neka zapažanja o građi Timočke eruptivne oblasti koja proizilaze iz podataka eksperimentalnih aeromagnetskoh ispitivanja, Tehnika, 21, Beograd.
Vukašinović, SD. 1979. Rasprostranjenje timočke zone magmatita ka jugoistoku, stepen kontinuiteta magmatita ispod sedimentnog pokrivača i tereni gde se mogu očekivati skrivena rudna ležišta, Radovi Geoinstituta, 13, Beograd.
Vukićević-Ilić, E., 1954. Vegetacija i zemljište na požarištima majdanpečke domene. (Vegetation und Boden der Brandflachen der Majdanpeker Domane). Glasnik Šumarskog fakulteta, 8: 251-281. Beograd.
Vukićević, E., 1967. Šibljaci jorgovana (Syringa vulgaris L.) u #208;erdapskoj klisuri. Elaborat Republičkog zavoda za zaštitu prirode. Beograd.
Vukićević, E., 1968. Prethodno saopštenje o fitocenozama s jorgovanom u đerdapskoj klisuri. Elaborati, 1. Republički zavod za zaštitu prirode, Beograd.
Vukičević, E. Avdalović, V. 1989/90. Karta prirodne potencijalne vegetacije i pedološka karta urbanih prostora Sokobanjske kotline, Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd.
Vukmirović, D. 1971. Aerološka ispitivanja u okviru studija zagađenosti vazduha u Pančevu, Bor.u i Prahovu, I kongres za hemijsko inženjerstvo i procesnu tehniku, Beograd.
Vukosavljević, B. Komarčić, M. 1991. Studija o uticaju otpadnih voda Topionice u rafinacije i komunalnih voda Bora na kvalitat površinskih voda, zavod za zaštitu Zdravlja Srbije „Batut”, Beograd.
Vuković, A. Čubraković, V. 1972. Hidrogeološka istraživanja ležišta Bor - Krivelj, Fond za stručnu dokumentaciju Geozavod, Beograd.
Vuković, Lj. 1966. Dva praistorijska nalaza iz Krajine, Razvitak, VI/3: 58-59, Zaječar


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 21:13:50
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


Z

Zafirov, S. Moev, M. 1964. Vrhu vzaimootnošenijata meždu južnite Karpati i Balkanidite, Zbornik od trud. na Minno-geol. inst. 242-250, Sofia.
Zarić, P., Jelenković, R. and Vakanjac, B., 2000. Geology and paragenetic relationships of the Breznik copper deposit (Bor, Eastern Serbia). Geološki anali Balkanskog poluostrva, 63: 253-268, Beograd.
Zdravković, I. 1952. Spomenici kulture u Brestovačkoj banji, Glasnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka, 1-2: 435-441, Beograd.
Zečević, M. Radovanović, S. 1968. Leptiri Timočke krajine, Razvitak, 8(5): 24-37,Zaječar.
Zečević, M. i Radovanović, S., 1974. Leptiri Timočke krajine (Makrolepidoptera). Zavod za poljoprivredu Zaječar i Novinska ustanova Timok, Zaječar.
Zečević, M. 1975. Novi nalazi leptira u Timočkoj krajini, Razvitak , 15(1): 29-35, Zaječar.
Zečević, M., 1976. Novi nalazi leptira u Timočkoj krajini. Zbornik naučnih radova. Centar za istraživanja i razvoj poljoprivrede, Zavod za poljoprivredu. Zaječar.
Zečević, M. 1978. Die Wanderfalter der Timočka krajina in den letzen zehn Jahren, Atalanta.
Zečević, M. 1979. Xylena lunifera Warr. nova vrsta za faunu Jugoslavije, prethodno saopštenje na IX Godišnjoj skupštini JED, Subotica.
Zečević, M. 1980. Fauna leptira Timočke krajine (Lepidoptera) sa posebnim osvrtom na deo #208;erdapskih lokalitata od Donjeg Milanovca do Radujevca, IV Simpozijum biosistematičara Jugoslavije, #208;erdap.
Zečević, M. 1980. Fauna leptira Timočke krajine sa posebnim osvrtom na #208;erdapske lokalitete, Razvitak, 20(4-5): 44-49, Zaječar.
Zečević, M., 1983. Spisak novozabeleženih vrsta leptirova u Timočkoj krajini. (A list of newly observed species of Lepidoptera in the Timočka Krajina), SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, II: 37-54, Beograd.
Zečević, M. 1985. Novozabeležene vrste leptira (Macrolepidoptera) u Timočkoj krajini, Entomološki kolokvijum, 17, Donji Milanovac.
Zečević, M., 1987. Nove vrste leptira za faunu Timočke krajine (Istočna Srbija) nađene tokom 1982 – 1984. godine. (New species of Macrolepidoptera in the Timok region (East Serbia). SANU, Zbornik radova o fauni SR Srbije, IV: 195-205. Beograd.
Zečević, M. 1990. Nove vrste leptira za faunu Timočke krajine (Istočna Srbija) nađene u periodu 1985-1989. godine, Razvitak, 30(2): 26-33, Zaječar.
Zečević, M. 1993. Nove vrste leptira u fauni Timočke krajine (istočna Srbija) nađene u periodu 1954-1992. godine, Razvitak, 33, 1-2(190-191): 22-30, Zaječar.
Zečević, M. 1995. Migratorne vrste leptira u Timočkoj krajini nađene u periodu 1961-1995. godine, Razvitak, 35(194-195): 86-88, Zaječar.
Zečević, M., 1996. Pregled faune leptira Srbije (Makrolepidoptera). Nauka i Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija. Beograd.
Zečević, M. 1999. Fauna Mikrolepidoptera Timočke krajine, Razvitak, 201/202, Zaječar.
Zečević, M., 2002. Fauna leptira Timočke krajine (istočna Srbija). DŠIP „Bakar” Bor i Narodni muzej Zaječar. Zaječar.
Zeramski, M., 1972. Morfodinamika dunavskih terasa u predelu Ključa. Zbornik radova Geografskog instituta „J. Cvijić”, 24. Beograd.
Zeremski, M., 1974. Tragovi neotektonskih procesa u reljefu istočne Srbije - prilog strukturnoj geomorfologiji istočne Srbije. Zbornik radova Geografskog instituta „J. Cvijić”, 25. Beograd.
Zeremski, M. 1991. Planinski niz Krša u istočnoj Srbiji, Zbornik radova odbora za kras i speleologiju SANU, Beograd.
Zeremski, M., (1992)1993. Kvartarna prstenasta morfostruktura golubačkog podunavlja (Morphostructure annulaire de l’čre Quaternaire dans la région Danubienne de Golubac). Glas CCLXVIII, Odelj. Prir.-matemat. nauka, 56: 1-12, Beograd.
Zeremski, M. 1994. Tupižnica (sa pogledom na glavne odlike krasa), Posebna izdanja SANU, knj. DCXXII, Odeljenje prirodno matematičkih nauka, 69, Zbornik radova Odbora za kras i speleologiju, V: 9-33, Beograd.
Zlatković, B., Ranđelović, V., Amidžić, L., 2004. Cotoneaster niger (Thunb.) Fries u flori Srbije. Zaštita prirode, 55(1-2): 107-111. Beograd.
Zlokolica, M., Mandić, M. and Ljubojević, V., 1996. Some significant caves at the western rim of the Miroč karst (Yugoslavia). Theoretical and Applied Karstology, 9: 77-88.
Zlokolica – Mandić, M., Pavlović, R., Ložajić, A., Ljubojević, V., 1997. Speleologicalcharecteristics of the Miroč Mauntain and their relation to the tectonic framework, Geology of Đerdap area – Proceed International Symposium Geology in the Danube gorges, Belgrade – Bucharest, 117-120.
Zlokolica-Mandić, M. and Ćalić-Ljubojević, J., 1999. Alpine (?) karst of Eastern Serbia. Acta Carsologica, 28/1, 11: 149-157. Ljubljana.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 21:15:00
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJE


Ž

Žanel, R. i Stanković, S., 1924. Prilog poznavanju pećinske faune i pećina u Srbiji. (Contribution a la connaissance des grottes de Serbie et de leur faune). Glasnik SKAN, CXIII, Prvi razred, 50: 91-107, Beograd.
Žikić, A. 1969. Negotin, Zemlja i ljudi, 19, Beograd.
Žikić, A. 1975. Demografske karakteristike, Monografija „Bor i okolina”, II: 82-96, Bor.
Žikić, J. 1979. Hiposometrijski razmeštaj stanovništva istočne Srbije, Razvitak, 3, Zaječar
Žikić, M. Jeremić, N. i dr. 1982, Prikaz istraživanja i izgradnje rudnika bakra „Veliki Krivelj, „ – Bor. XIV oktobarsko savetovanje rudara i metalurga Bor. Zbornik radova, I/1-I/49, Bor.
Žikić, M., Jeremić, N., Ivković, M., #208;urić, D., Aleksić, D., 1982. Prikaz istraživanja i izgradnje rudnika Bakra „Veliki Krivelj” – Bor, Zbornik radova XIV oktobarskog savetovanja rudara, metalurga, tenologa i masinaca, str. 1/1-1/6, ( Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 00042, INDOK centar Instituta za bakar Bor ), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Živanović, S. 2002. Temperatura vazduha kao klimatski elemenat uticajan na određivanje ugroženosti šuma od požara na području istočne Srbije, Zbornik radova, 97-100, Novi Sad.
Živanović, S. 2003. Analize temperature vazduha na području Timočkog regiona sa aspekta ugroženosti šuma od požara, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina, Zbornik saopštenja, 43-56. Donji Milanovac.
Živanović, S., 2004. Analiza atmosferskih padavina na području Istočne Srbije sa aspekta ugroženosti šuma od požara (The analysis of precipitation in East Serbia region in terms of forests exposed to fire). Ekološka istina, 30. 05. - 2. 06. 2004. Zbornik radova, 165-168. Borsko jezero.
Živković, A., 1975. Nouvelles et rares especes de Testaces (Rhizopoda) dans la faune de Danube. Glasnik Prirodnjačkog muzeja, B, 30: 119-123, Beograd.
Živković, D. Živković, Ž. Vuksan, M. 1994. Primena fizičko-hemijskih metoda karakterizacije u ispitivanju arheometalruških lokaliteta na prostoru Timočke krajine, XXVI oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Zbornik saopštenja, 333-336, Donji Milanovac.
Živković, Lj., 2002. Starosna i polna struktura stanovništva Negotinske Krajine. Problemi revitalizacije pograničnih krajeva Jugoslavije i Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, pp.: 293-298., Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Živković, Lj. Šabić, D. 2003. Neka demografska obeležja Negotinske krajine, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine „Ekološka istina”, Zbornik saopštenja, 478-482, Donji Milanovac.
Živković, M., Tercijar srednjeg dela Timočkog basena. Geološki anali Balkanskog poluostrva, IV, Beograd.
Živković, M., Pantović, M., 1954. Zemljišta Rtnja. Zemljišta i biljka, III(1-3): 108-147, Beograd.
Živković, M. 1982. Geologija Crnorečkog okruga, u Mačajevoj studiji o Crnorečkom okrugu, Glasnik Srpskog učenog društva, knj. 73.
Živković, N. 1992. Uticaj geološkog sastava na gustinu rečne mreže u slivu Timoka, Glasnik SGD, LXXII, 1. Beograd.
Živković, P., Mijatović, D., Lakota, R., 1993. Pirit – polimatalična rudna mineralizacija u području Tenke – (Majdanpek), Zbornik radova XXV oktobarskog savetovanja rudara i metalurga, str. 74-77, (Bibliografska baza sa oktobarskih savetovanja rudara i metalurga, No 01139, INDOK centar Instituta za bakar Bor), Tehnički fakultet i Institut za bakar, Bor.
Živković, S., Petrov, B., Rimsa, D., 1975. Novi podaci o taksonomiji balkanskih predstavnika roda Pitymys (Mammalia, Rodentia) u svetlu karioloških analiza. Biosistematika.1(1): 31-42, Beograd.
Živković, S., Janković, D., Rimsa, D., Vujošević, M., Cakić, P., 1982. Prilog poznavanju citogenetike riba dunavskog sliva - Korelacija stepena zagađenosti i status kariotipa istraživanih vrsta. VI Kongres biologa Jugoslavije, Novi Sad.
Živojinović, S. 1950. Fauna insekata šumske domene Majdanpek (posebno izdanje), Institut za ekologiju i biogeografiju, SANU, CIX, Beograd.
Živojinović, S. i Tomić, D., 1956. Štetni insekti mekih lišćara. Zaštita bilja, 34 Dodatak, 3-22. Beograd.
Živojinović, S., Vasić, K. i Tomić, D., 1962. Drugi prilog poznavanju štetnih insekata mekih lišćara u Jugoslaviji. Glasnik Šumarskog fakulteta, 26: 25-64., Beograd.
Žujović, J., 1888. Osnovi za geologiju Kraljevine Srbije. Geološki anali Balkanskog poluostrva, T. 1, no. 1, Beograd.
Žujović, J., 1891. Note sur la crete Greben. Geološki anali Balkanskog poluostrva, III. Beograd.
Žujović, J. 1893. Geologija istočne Srbije I, Beograd.
Žujović, J., 1897. Geologija Srbije. Spomenik Srpske Akademije nauka, 1, Beograd.
Žujović, J., 1921. Geološka građa okoline sela Boljetina. Glas Srpske Kraljevske Akademije, XCV, T. I, raz. 40. Beograd.
Žujović, J., 1929. Postanak zemlje i naše domovine (sa Geološkom kartom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, R= 1: 1.500.000). Srpska književna zadruga. Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 21:16:31
Message:

PRELIMINARNA BIBLIOGRAFIJA
O PRIRODI KARPATSKE SRBIJELITERATURA (SISTEMSKI IZVORI)

Blaženčić, Jelena, 1986. Pregled razvoja algologije u Srbiji od 1883. do 1983. godine. Glasnik Instituta za botaniku i Botaničke bašte Univerziteta u Beogradu, XX: 99-108, Beograd.
Blaženčić, Jelena, 1989. Dopuna bibliografije o algama i algološkim istraživanjima u SR Srbiji do 1980. godine. Glasnik Instituta za botaniku i Botaničke bašte Univerziteta u Beogradu, XXIII: 99-106, Beograd.
Damnjanović, D. i Jakonić, M., 1979. Vodoprivreda, registar 1969-1979, autori i njihovi radovi. Vodoprivreda, XI(62): 1-82, Beograd.
Džukić, G., 1979. Istorija herpetologije u Srbiji sa bibliografijom. Arhiv bioloških nauka, 29(1-2): 13-30, Beograd.
Gigov, A., 1965. Prilog bibliografiji kvartarne flore i glaciologije Jugoslavije. Glasnik muzeja šumarstva i lova, V: 153-174, Beograd.
Gnječ-Mijović, Karmen, 1998. Bibliografija časopisa „Razvitak”. Matična biblioteka „Svetozar Marković”, Zaječar. Zaječar.
Jakšić, P., 1983. Bibliografija Rhopalocera (Lepidoptera) Jugoslavije sa katalogom vrsta, podvrsta i sinonima. Acta entomologica jugoslavica, Vol. 19, Suppl.: 55-115, Zagreb.
Kostić, M. i Jovanović, R., 1978. Bibliografija radova objavljenih u izdanjima Geografskog instituta „Jovan Cvijić” SANU (1949-1978), Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, 30: 211-222, Beograd.
Marjanović, T. 1995. Bibliografija radova o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Borskog područja, Projekat ”Ekološka istraživanja Borskog područja”, Izbor preliminarnih izveštaja za drugu istraživačku godinu, 3: 9-10, Društvo mladih istraživača Bor i Mladi istraživači Vojvodine, Bor.
Marković, Lj. Marjanović, T. 1995. Prilog izučavanju bibliografije radova o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Borskog područja, III Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 507-510, Borsko jezero.
Marković, Lj. Marjanović, T. 1996. Prilog izučavanju istorijata ekoloških istraživanja Borskog područja u devetnaestom veku, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 329-332, Kladovo.
Marković, Lj. Marjanović, T. 1996. Prilog izučavanju istorijata ekoloških istraživanja Borskog područja u dvadesetom veku, IV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Naša ekološka istina, Zbornik saopštenja, 333-336, Kladovo.
Matvejev, S., 1947. Ornitološka istraživanja u Srbiji (1936-1947), Larus, 1: 88-108, Zagreb.
Milojević, S.P., 1952. Geološka bibliografija jugoslavije od XIV veka do 1944. godine, Bibliografski institut, Beograd.
Milojević, S.P., 1966. Geološka bibliografija Jugoslavije, II (1944-1958), Bibliografski institut, Beograd.
Milojević-Kramžar, D., Đorđević, S. 1970. Geološka bibliografija istočne Srbije, 3 R, XI: 1-228, Bor.
Milojević-Kramžar, D., 1971. Geološka bibliografija Jugoslavije, III (1959-1962). Bibliografski institut, Beograd.
Milojević-Kramžar, D., 1972. Geološka bibliografija Jugoslavije, IV (1963-1967). Bibliografski institut, Beograd.
Mitranović, D., 1953. Bibliografija gubara u Srbiji 1865-1945. Zbornik radova Instituta za ekologiju i biogeografiju, XXXI(4): 149-173, SAN i Naučna knjiga, Beograd.
Savić, I., 1961-1964. Bibliografija bioloških publikacija, i-IV, Arhiv bioloških nauka, XIII(3-4): 217-238; XIV(3-4): 233-256; XV(3-4): 241-278; XVI(3-4): 187-210, Beograd.
Zloković, Đ., 1949. Bibliografska građa za pedološka proučavanja Jugoslovenskih zemalja. Poljoprivredno izdavačko preduzeće, Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 05 Oct 2008 18:27:00
Message:

Evo dodajemo Bibliografiji prirode karpatske Srbije jednu kapitalnu monografiju o pećinama Srbije u kojoj su posebno obrađene zlotske pećine, rtanjske pećine, Bogovinska pećina, Rajkova pećina, Ceremošnja, Ravništarka, Resavska pećina, Dubočka pećina, Kučevska potajnica, žagubički kras, sokobanjske pećine i dr.

Lazarević, Radenko, 2008., U carstvu tame i tišine, Želnid, Beograd


Autor diskusije: draganr
Replied on: 04 Dec 2008 23:44:27
Message:

Dodajemo i još jednu izuzetnu monografiju koju su pripremili dr Predrag Jakšić i saradnici a koja se odnosi na odabrana staništa Srbije značajna za biodiverzitet dnevnih leptira. Među četrdesetak odabranih staništa desetak je sa područja istočne, odnosno Karpatske Srbije. Pogledajte više o ovoj monografiji i njenoj prezentaciji javnosti na adresi ovog Foruma http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=964

Jakšić, P. (ured.),2008., Odabrana područja za dnevne leptire: put za ostvarenje zaštite prirode u Srbiji (Prime Butterfly Areas: A tool for nature conservation in Serbia), Habiprot, Beograd


Autor diskusije: draganr
Replied on: 18 Jul 2012 14:00:43
Message:

Paunović, M. (2004): Pećina Vernjikica – značajno zimsko sklonište slepih miševa (Mammalia, Chiroptera) u Srbiji. [Vernjikica cave – significant winter roost of bats in Serbia] Zbornik radova Odbora za kras i speleologiju, 8(2): 105-118, SANU, Beograd. [In Serbian, with summary in English]


Autor diskusije: draganr
Replied on: 25 Jul 2012 09:24:06
Message:

Marković, Z., Paunović, M., Vasić, V. (1996): An Analysis of Fossil and Subfossil
Remains of Bats from Lazareva pećina Cave (Eastern Serbia). VI European
Bat Research Symposium, Book of Abstracts, Veldhoven.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 25 Jul 2012 09:27:58
Message:

Milan Paunović, Branko Karapandža, Sabina Ivanović, 2011, Slepi miševi i procena uticaja na životnu sredinu : metodološke smernice za procenu uticaja na životnu sredinu i stratešku procenu uticaja na životnu sredinu : priručnik za pravna lica i preduzetnike koji
se bave izradom studija o proceni uticaja, nadležne državne organe i investitore, Društvo za očuvanje divljih životinja „Mustela”, Beograd


Autor diskusije: draganr
Replied on: 18 Sep 2012 21:16:34
Message:

Narodna biblioteka Bor postavila je monografiju PRIRODA KARPATSKE SRBIJE na svoj sajt u odeljku DIGITALNI ZAVIČAJ.

Sa ove adrese zainteresovani mogu prevući monografiju u digitalnom obliku.

Pogledajte na http://www.kvadratic.com/bibli/index.php?query=kolekcijaTekstova&idKolekcije=4


Autor diskusije: draganr
Replied on: 09 Oct 2012 20:35:37
Message:

Zoran Vacić, 2012.,
Hemijske analize mineralnih voda Kneževine Srbije (1834–1878), Projekat Rastko, PDF izdanje, http://www.rastko.rs/rastko/delo/14643


Autor diskusije: draganr
Replied on: 13 Apr 2013 22:31:43
Message:

Vladimir Karić, SRBIJA opis zemlje, naroda i države, Beograd 1887.

http://pulsistoka.rs/bor-na-kraju-sveta/
http://pulsistoka.rs/bor-na-kraju-sveta-2/
http://pulsistoka.rs/bor-n#1072;-kr#1072;ju-svet#1072;-2/


Autor diskusije: draganr
Replied on: 13 Apr 2013 22:35:51
Message:

U bazi podataka o različitim ekološkim izvorima koju je postavila Agencija za zaštitu životne sredine pod nazivom EKOREGISTAR nalazi se i monografija PRIRODA KARPATSKE SRBIJE na stranici http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/preliminarna-bibliografija-o-prirodi-karpatske-srbije-monografija-mladi-istrazivaci-bora


Etos diskusioni forum : http://www.forum.mibor.rs/

© Etos

Zatvori okvir