Štampaj stranu | Zatvori okvir

Unapređenje seoskog turizma u opštini Bor

Printed from: Etos diskusioni forum
Topic URL: http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1139
Printed on: 18 Mar 2018

Topic:


Autor teme: draganr
Subject: Unapređenje seoskog turizma u opštini Bor
Posted on: 05 Jul 2008 23:14:53
Message:

Radi unapređenja seoskog turizma u opštini Bor, u periodu 31. maj 29. juni realizovan je seminar za tridesetak polaznika. navodimo program u celini:


SEMINAR: UNAPREĐENJE SEOSKOG TURIZMA U OPŠTINI BOR


Bor, maj/juni 2008.


Vreme i mesto


Hotel "Izletnik" Brestovačka banja (radionice) i sela borskog i zaječarskog okruga (terenski rad).
Tri dvodnevna seminara i to:
I seminar: 31.05.-01.06.2008.
II seminar: 14.06.-15.06.2008.
III seminar: 28.06.-29.06.2008.


Cilj

Obučena je, i za pokretaje posla motivisana, umrežena grupa od dvadeset domaćina/ca iz sela borske opštine, sa ciljem zapošljavanja njih i njihovih porodica u sektoru seoskog turizma.


Uvod


Već nekoliko godina Društvo za obrazovanje odraslih (Beograd), uz podršku Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (dvv international, Bon), sprovodi projekat unapređenja zapošljivosti ugroženih i marginalizovanih grupa. U dosadašnjem delu projekat je implementiran u Beogradu, a polaznici su pohađali obuke i pakete obuka prilagođene samim grupama i zahtevima tržišta radne snage u Beogradu – uglavnom informatičkog i knjigovodstveno računovodstvenog karaktera.
Dosadašnje dobro iskustvo, kao i želja da se pomoć pruži i ugroženim grupama van Beograda, rezultirali su odlukom da se od 2008. godine težište projekta ismesti iz Beograda prevashodno ka zanemarenim i devastiranim regionima istočne i jugoistočne Srbije.


Karakter obuke


Opredeljenje za seoski/ruralni/ekološki turizam, kao sredstva unapređenja zapošljivosti u izabranom regionu, se nametnulo samo po sebi:
- praktično sve strategije razvoja tih krajeva uključuju i razvoj seoskog turizma a u većini lokalnih strategija je to prioritetna mera;
- razvoj seoskog turizma omogućava značajno uključivanje ženskog dela populaciju, kod koje je problem nezaposlenosti posebno izražen;
- kroz seoski turizam moguće je značajnije podizanje stope zaposlenosti i sa relativno skromnim novoom investicija;
- projekti razvoja seoskog turizma ne unapređuju samo pojedinačna domaćinstva preko kojih se neposredno realizuju, već snažno razvijaju i sela u kojima se domaćinstva nalaze, te su stoga izuzetno značajni i za smanjenje siromaštva, podizanje kvaliteta života, zaustavljanje procesa starenja i devastacije seoskih sredina;
- veliki deo nerazvijenih oblasti istočne i jugoistočne Srbije su istovremeno i regije veoma očuvanih prirodnih bogatstava što je ključni element razvoja seoskog turizma, istovremeno seoski turizam je jedina razvojna strategija koja može paralelno ekonomskom razvoju obezbediti i zaštitu i obnavljanje prirodnih bogatstava i biodiverziteta, očuvanje i oživljavanje starih zanata, očuvanje socio-kulturnih autentičnosti i dr.


Područje realizacije


Borska opština, veoma dugo suočena sa teškom ekonomskom i socijalnom krizom, dodelila je u lokalnoj strategiji razvoja posebno mesto razvoju seoskog turizma i smeštaju u domaćoj radinosti. U konkretnom slučaju posebni je izazov razvoj turizma u okruženju crne ekološke tačke, razvoj turizma kao alternative teškoj industriji, razvoj održivog turizma. U proteklom periodu bilo je više pokušaja da se pokrene brži razvoj seoskog turizma. U tom kontekstu ova obuka se oslanja/nadovezuje na rezultate prethodnih projekata:
- Turistički savez opštine Bor angažovao je pre petnaestak godina Odsek za turizmologiju PMF Beograd i Društvo mladih istraživača Bor da realizuju istraživanje zainteresovanosti stanovnika sela severnog dela borske opštine za seoski turizam;
- u pripremi Lokalnog ekološkog akcionog plana i programa zaštite Lazarevog kanjona, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Društvo mladih istraživača Bor realizovali su anketu motiva seoskog stanovništva na zaštićenom prirodnom području da se bavi održivim turizmom;
- Društvo mladih istraživača realizovalo je 2003. godine za Svetsku banku -Kancelarija u Begradu projekat „Kampanja za donošenje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja“ koji je posebno definisao mogućnosti zapošljavanja seoskog stanovništva u turizmu kao i 2005. godine projekat „Kampanja za smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa" koji je obuhvatio i mogućnosti razvoja seoskog turizma, i najzad,
- najobimniji projekat razvoja seoskog turizma pod nazivom „Preporod tajanstvenog istoka“ realizovao je 2007/8 godine Resurs centar Bor u sklopu susedskih programa sa Rumunijom.

Učesnici


Polaznici: Domaćini/ce sa lokacija: Zlot, Gornjane, Šarbanovac, Luka, Bučje, Krivelj, Banjsko polje, opredeljeni za bavljenje seoskim turizmom
Koordinator: Društvo za obrazovanje odraslih, Beograd
Organizator: Društvo mladih istraživača Bor
Suorganizatori:
Turistička organizacija Bor
Resurs centar Bor
Tranzicioni centar RTB Bor
Turistička organizacija Knjaževac
Kancelarija za ruralni razvoj Bor
lokalni mediji
Predavači:
Bora Stanković, Turistička organizacija Bor
Dragica Ivanović Jocić, Turistička organizacija Knjaževac
Milena Kenić, Resurs centar Bor
Miodrag Milošević, Kancelarija za ruralni razvoj Asocijacije za razvoj Bora
Suzana Mijić, Muzej rudarstva i metalurgije Bor
Stana Peričić, Udruženje ljubitelja lekovitog bilja „Nana“
Toplica Marjanović, Lokalni ekološki plan Bora
Mr Radomir Stojanović, Sekretarijat za privredu – sektor za turizam Beograd

Replies:


Autor diskusije: draganr
Replied on: 05 Jul 2008 23:26:10
Message:

PLAN RADAI SEMINAR / Osnovne teorijske i praktične pretpostavke seoskog turizma, administrativni aspekt i zakonske procedure


Subota, 31.05.2008

09.00 – 09.30 upoznavanje, motivacija i homogenizacija grupe
09.30 – 10.00 prezentacija cilja i sadržaja obuke, plana i načina rada, predavača, ishoda tema prvog seminara, dogovor oko pravila ponašanja
10.00 – 11.00 blok 1 – Turizam u seoskim sredinama i dosadašnji projekti razvoja seoskog turizma u Opštini Bor

11.30 – 13.00 blok 2 - Osnovni elementi zasnivanja i poslovanja domaćinstva koje se bavi seoskim turizmom

14.30 – 16.00 blok 3 - Ruralni razvoj i seoski turizam, lokalne strategije razvoja i mreža nadležnih institucija

16.30 – 18.00 blok 4 - Institucije i projekti podrške i podsticaja seoskom turizmu


Nedelja, 01.06.2008

09.00 – 10.30 blok 5 - Standardizacija, klasifikacija, kategorizacija i označavanje objekata
11.00 – 13.00 blok 6 – Postupak kategorizacije objekata

15.30 – 18.00 terenski rad 1 - analiza jednog ili dva domaćinstva u Gornjanu i analiza okruženja sa aspekta tema obrađivanih ovog vikenda: uslovi za seoski turizam, lokalne potrebe u paraleli sa lokalnim planovima razvoja, saradnja, umreženost sa drugim ponuđačima, zajednički interesi, kategorizacija objekta koji se posmatra, zadovoljenost elementarnih standarda objekta i usluga, klasifikacija objekta i usluga


II SEMINAR / Značajni motivi seoskog turizma


Subota, 21.06.2008
09.00 – 09.30 prezentacija plana, načina rada i ishoda tema drugog seminara, podsećanje na dogovorena pravila ponašanja

09.30 – 11.00 blok 7 – Očuvana priroda i lokalne prirodne specifičnosti, kao motivi seoskog turizma, seoski turizam u zaštićenim prirodnim prostorima

11.30 – 13.00 blok 8 - Lekovito i aromatično bilje i šumski plodovi, sakupljanje, gajenje i prerada kao motivi seoskog turizma

14.30 – 16.00 blok 9 - Tradicionalno kulinarstvo, gastronomija i zdrava hrana kao motivi seoskog turizma

16.30 – 18.00 blok 10 - Tradicionalna kultura istočne Srbije, autentične manifestacije i kulturno-istorijski spomenici kao motivi seoskog turizma


Nedelja, 22.06.2008
08.30 – 18.00 transfer do Knjaževca
blok 11 - Tradicionalna arhitektura kao motiv seoskog turizma
terenski rad 2 - Obilazak etno kuće u selu Ravna, vinarije u selu Potrkanja i Etno kuće "Torlaci"


III SEMINAR / Praktično poslovanje


Subota, 28.06.2008
09.00 – 09.30 prezentacija plana, načina rada i ishoda tema trećeg seminara, podsećanje na dogovorena pravila ponašanja
09.30 – 11.00 blok 12 – Animiranje gosta, prepoznavanje potreba različitih grupa turista

11.30 – 13.00 blok 13 - Prilagođavanje domaćinstva zahtevima seoskog turizma

14.30 – 16.00 blok 14 - Formiranje cena usluga

16.30 – 18.00 blok 15 - Gostoprimstvo
18.30 – 20.00 poseta domaćinstvu u Banjskom polju

Nedelja, 29.06.2008
09.00 – 10.30 blok 16 – Akcioni plan

11.00 – 13.00 transfer do Crnajke, Rudne glave, Donjeg Milanovca
terenski rad 4 – pokazna vežba, dočekivanje gostiju i prezentacija domaćinstva u Crnajki i Blizni

15.30 – 17.00 terenski rad 5 – poseta domaćinstvu kapetan Mišin breg
17.30 – 18.00 rekapitulacija vikenda – rekapitulacija analiziranih tema, pregled dobijenih materijala, evaluacija vikenda i evaluacija cele obuke
17.30 – 18.00 podela sertifikata


Autor diskusije: draganr
Replied on: 05 Jul 2008 23:32:15
Message:

Realizaciju seminara pratile su aktivno TV stanice Bor i Sezam, posebno posete seoskom domaćistvu u Gornjanu. navodimo jedan članak iz Kolektiva, lista RTB Bor:


Unapređenje seoskog turizma u Opštini Bor


Prirodne lepote u službi razvoja


RTB. – Unapređenje seoskog turizma u Opštini Bor je tema seminara koji je počeo 31. maja, a završiće se 29. juna. Naime, tokom vikenda – subotom u Brestovačkoj Banji se organizuje teorijska obuka, a nedeljom tzv. praktična na terenu. Tako su polaznici, njih 22 (po četiri iz Šarbanovca, Luke, Zlota i Banjskog Polja, tri iz Gornjana, i po jedan iz Bučja, Krivelja i Brestovca), 31. maja, slušali o osnovnim elementima zasnivanja i poslovanja domaćinstva koje se bavi seoskim turizmom, standardizaciji, klasifikaciji i kategorizaciji objekata, a onda su narednog dana u Gornjanu analizirali domaćinstva u ovom selu, kao i okruženje, sa stanovišta pomenutih tema. Narednog vikenda bilo je reči o značajnim motivima seoskog turizma (očuvana priroda i lokalne specifičnosti, lekovito i aromatično bilje i šumski plodovi, tradicionalno kulinarstvo, gastronomija i zdrava hrana, kultura istočne Srbije, autentične manifestacije i kulturno-istorijski spomenici). Poslednjeg vikenda polaznici su se upoznavali sa animirinjaem gostiju i prepoznavanjem potreba različitih grupa turista, partnerstvom, kao i prilagođavanjem domaćinstva potrebama seoskog turizma.
U realizaciju ovog programa uključeni su Centar za tranziciju zaposlenih u RTB-u budući da su većina polaznika bivši basenski radnici ili članovi njihovih porodica, Turistička organizacija Bora i Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda.
J. S.

Izvor: List RTB Bor "Kolektiv", petak 13. jun 2008., http://www.rtbbor.com/media/kolektiv/Kolektiv2179.pdf


Autor diskusije: draganr
Replied on: 05 Jul 2008 23:41:41
Message:

U toku trajanja seminara gosti polaznika i predavača bili su načelnica Odeljenja za privredu i javne službe opštinske uprave Bor (ovlašćena da donosi rešenja o kategorizaciji objekata za smeštaj gostiju) i viši stručni saradnik iz ovog odeljenja koji se bavi turizmom (predsednik komisije za kategorizaciju), zatim profesor Tehničke škole Bor iz Regionalnog centra za obrazovanje odraslih zadužen za programski modul obuke za seoski turizam, Stefan Dešamp iz Krezoa - Francuska, volonter na praksi u Turističkoj organizaciji Bor, direktorka "Srpske krune" Brestovačka banja, i dr.

Na kraju seminara polaznici su formirali inicijativnu grupu za konstituisanje udruženja domaćina koji se bave seoskim turizmom i smeštajem gostiju u domaćoj radinosti. Do formiranja udruženja rad ove grupe i ostalih zainteresovanih će koordinirati Turistička organizacija Bor.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 31 Jul 2008 13:48:06
Message:

Seoski turizam kao razvojna šansa borske opštine


Veće zapošljavanje žena


RTB. - U tri ciklusa tokom prošlog meseca (31. maja i 1. juna, 14. i 15, kao i 28. i 29. juna) održan je seminar o unapređenju seoskog turizma u opštini Bor. U teorijskom delu obrađeno je 16 tema, a u praktičnom su organizovana tri obilaska tzv. dobrih primera - Gornjana, sela opštine Knjaževac i Majdanpek (Crnajka, Rudna Glava) i Donjeg Milanovca. Seminarom su bila obuhvaćena 29 polaznika, odnosno 22 porodična domaćinstva, iz Krivelja, Gornjana, Šarbanovca, Luke, Bučja, Banjskog Polja i Borskog jezera. Među njima najviše je bivših radnika RTB-a ili dece basenskih radnika.

-Borska opština, koja je veoma dugo suočena sa teškom ekonomskom i socijalnom krizom, u lokalnoj strategiji razvoja dodelila je posebno mesto razvoju seoskog turizma i smeštaju u domaćoj radinosti. Opredeljenje za seoski (ruralni, ekološki) turizam, kao sredstva za unapređenje zapošljivosti u određenom regionu, nametnulo se jer on omogućava značajno uključivanje ženskog dela populacije kod koje je problem nezaposlenosti posebno izražen i povećanje stope zaposlenosti i sa relativno skromnim nivoom investicija. Ovi projekti razvoja ne unapređuju samo pojedinačna domaćinstva u kojima se neposredno realizuju, već snažno razvijaju i sela u kojima se ta domaćinstva nalaze. Veliki deo nerazvijenih oblasti istočne i jugoistočne Srbije su istovremeno i regije sa veoma očuvanim prirodnim bogatstvima. Seoski turizam je, takođe, jedina razvojna strategija koja, paralelno sa ekonomskim razvojem, može obezbediti i zaštitu i obnavljanje prirodnih bogatstava i biodiverziteta, očuvanje i oživljavanje starih zanata i socio-kulturnih autentičnosti – kaže Dragan Ranđelović, koordinator Centra za tranziciju zaposlenih u RTB-u.

Koordinator seminara bilo je Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda, organizator Društvo mladih istraživača iz Bora, a suorganizatori Tranzicioni centar RTB-a, Turistička organizacija, Resurs centar i Kancelarija za ruralni razvoj iz Bora i Turistička organizacija Knjaževac.
J. Stanojević

Izvor: List RTB Bor "Kolektiv", Tranzicija, strana 10., petak 18. jul 2008., http://www.rtbbor.com/media/kolektiv/Kolektiv2180.pdf


Autor diskusije: draganr
Replied on: 02 Aug 2008 15:05:43
Message:

U okviru seminara o unapređenju seoskog turizma u opštini Bor obrađivana je posebno tema o tradicionalnoj seoskoj arhitekturi i privredjivanju kao značajnom turističkom motivu. Tom prilikom polaznici seminara izneli su brojne primere očuvanih objekata stare seoske arhitekture, inicijative za njihovo očuvanje, zaštitu i održivo korišćenje. Terenski rad o ovoj temi izveden je kroz posetu opštini Knjaževac koja do sada ima najviše iskustava u evidentiranju i zaštiti ovog kulturnog nasleđa i njegovog aktiviranja u funkciji turizma i privređivanja.

Zato smatramo da je moguće nastaviti aktivnosti započete kroz seminar i kroz ukljucivanje polaznika i organizatora seminara o unapređivanju seoskog turizma u opštini Bor u novi projekat Regionalne privredne komore Zaječar "Identifikacija objekata narodnog graditeljstva na području Timočke krajine i njihova prezentacija potencijalnim investitorima u dijaspori". Društvo mladih istraživača Bor, Turistička organizacija Bor i Tranzicioni centar RTB Bor kao organizatori seminara uključiće se u ovu akciju.

Sa sajta Regionalne privreden komore Zaječar prenosimo obavestenje o ovom projektu i poziv potencijalnim učesnicima u celini:

Projekat: „Identifikacija objekata narodnog graditeljstva na području Timočke krajine i njihova prezentacija potencijalnim investitorima u dijaspori“OBAVEŠTAVAMO


građane opština Bor, Negotin, Kladovo, Majdanpek, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Sokobanja, koji u vlasništvu imaju objekte narodnog graditeljstva (stare kuće, pivnice, mlinove, vodenice, napuštene škole, zadružni domovi..), a koje žele da prodaju, iznajme ili rekonstruišu radi njihovog stavljanja u funkciju razvoja seoskog turizma i druge privredne aktivnosti, da se jave svojim mesnim kancelarijama radi dobijanja bližih informacija i Upitnika.

Regionalna privredna komora Zaječar ima za cilj stvaranje baze podataka o objektima narodnog graditeljstva sa regiona koji pokriva naša Komora, a koji su privlačni za seoski i etno turizam i za druge privredne aktivnosti, kao: prerada voća i povrća, otkup šumskih plodova, prerada drveta i dr. Formirana baza podataka će se prezentovati potencijalnim investitorima u dijaspori, koji imaju interesa za ulaganjem u razvoj etno turizma našeg Regiona.

Upitnik za bazu podataka Regionalne privredne komore Zaječar, kao i sve dodatne informacije, možete dobiti putem telefona/faksa 019 421-411. Popunjene upitnike nam možete dostaviti elektronskom poštom na e-mail maja.milutinovic@komora.net ili poštom na adresu Regionalna privredna komora Zaječar, Nikole Pašića 37, 19000 Zaječar, kao i faksom.
Autor Maja Milutinović
Tuesday, 29 July 2008

Izvor: sajt RPK Zaječar, http://www.rpk-zajecar.co.yu//index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=1


Autor diskusije: draganr
Replied on: 02 Aug 2008 15:20:10
Message:

Posle završetka seminara o unapređenju seoskog turizma u opštini Bor imamo prve konkretne rezultate. Prema informacijama koje smo dobili od turističke organizacije Bor kategorisan je prvi objekat seoskog turizma u opštini Bor: kuća Miodraga i Nevice Ursulović iz Zlota koja se nalazi pored same Zlotske reke i dragulja borske opštine - Zlotske pećine a uskoro se očekuje kategorizacija i tri objekta za smeštaj gostiju u domaćoj radinosti u Banjskom polju.

Za bavljenje seoskim turizmom porodica Ursulovic animirana je u okviru projekta Resurs centra Bor i Asocijacije za razvoj grada Bora "Preporod tajanstvenog istoka". Početnu obuku koju je stekla kroz seminare u okviru ovog projekta Nevica Ursulović je nastavila kao polaznik seminara "Unapređenie seoskog turizma u opštini Bor".

Prvi gosti ovog kategorisanog objekta seoskog turizma su učesnici MORIEK 2008 - Međunarodnog omladinskog radnoistraživačkog ekološkog kampa, koji tradicionalno organizuje Društvo mladih istraživača Bor.

O ovom prvom kategorisanom objektu seoskog turizma u opštini Bor pogledajte na pilot sajtu koji je pripremljen u okviru projekta "Preporod tajanstvenog istoka" na adresi http://seoskiturizam.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&id=54


Autor diskusije: draganr
Replied on: 31 Aug 2008 21:41:37
Message:

Još jedna dobra vest: kategorisana je i kuća Ljubodraga Milenkovića u naselju Banjsko polje. Očekuje se da će ovo domaćinstvo i domaćinstvo Ursulovića iz Zlota uskoro sklopiti ugovor sa Turističkom organizacijom Bor o saradnji u obezbeđivanju gostiju.

O domaćinstvu Ljubodraga Milenkovića pogledajte na stranicama sajta koji je postavio Resurs centar Bor http://seoskiturizam.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&id=49


Autor diskusije: draganr
Replied on: 10 Sep 2008 12:28:44
Message:

Prema najavama iz Privredne komore Zaječar očekuje se da sastanak sa zainteresovanima za formiranje baze podataka o objektima narodnog graditeljstva u opštini Bor bude organizovan krajem septembra i početkom oktobra.
U pripremi ovog skupa Tranzicioni centar je uputio primerke anketnog upitnika Turističkoj organizaciji Bor, Resurs centru Bor, Muzeju rudarstva i metalurgije, Centru za kulturu, Etno klubu Društva mladih istraživača Bor i Kancelariji za ruralni razvoj, kao i predstavnicima pojedinih sela i pojedinim polaznicima seminara za unapređenje seoskog turizma.
Obavesteni smo da je u selu Luka već prikupljeno 11 upitnika, da će desetak upitnika biti prikupljeno za Gornjene, kao i da su par upitnika prikupili mladi istraživači.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 12 Sep 2008 22:36:18
Message:

Na sajt Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, glavnog finansijera seminara za unapređenje seoskog turizma u opštini Bor, postavljena je sledeća informacija o seminaru:


Unapređenja seoskog turizma u Opštini Bor, jun 2008.


U okviru projekta „Unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa“ u Opštini Bor je za predstavnike 22 seoska domaćinstva održana serija obuka za podizanje kompetencija u oblasti seoskog turizma.
Cilj obuke bio je: umrežiti grupu seoskih domaćinstava, pružiti im neophodne informacije, znanja i veštine i time ih osposobiti ih da započnu samostalni rad u oblasti seoskog turizma. Obuka je realizovana tokom tri dvodnevna seminara i koncipirana je tako da su kombinovane interaktivne radionice i predavanja sa terenskim radom i obilascima primera dobre prakse u Borskoj opštini i u susednim opštinama Majdanpek i Zaječar. Tokom tri vikenda trideset polaznika je sa osam predavača obradilo ukupno 14 tema.

Ovu kompleksnu obuku je sjajno organizovao dugogodišnji partner Društva za obrazovanje odraslih, „Društvo mladih istraživača Bor“, a svi lokalni partneri, važni za implementaciju projekta, su bili uključeni u aktivnosti – Turistička organizacija Bor i sama Opština Bor, Tranzicioni centar RTB, Resurs centar Bor, Kancelarija za ruralni razvoj i Asocijacija za razvoj Bora. Obuka je bila izuzetno medijski propraćena i lokalne televizije su sva tri vikenda izveštavale o aktivnostima.

Izvor: http://www.inebis.org/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=252&MMN_position=245:8:244


Autor diskusije: draganr
Replied on: 24 Sep 2008 22:31:20
Message:

I treća dobra vest: kategorisano je i domaćinstvo Gulić Vladimira, čija je supruga Jelica Gulić bila polaznik seminara o unapređenju seoskog turizma u opštini Bor.

O ovom domaćinstvu takođe možete videti informacije na sajtu Resurs centra Bor na adresi http://seoskiturizam.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&id=48

Imamo i dobar širi članak u lokalnom listu "Borski problem" broj 124 od 9.9.2008. na stranicama 6 i 7 o domaćinstvu Ursulovića iz sela Zlot čija je kuća locirana u neposrednoj blizini Lazareve (Zlotske ) pećine. To je sada jedini smeštajni objekat u blizini Lazarevog kanjona i pećine obzirom da motel pored pećine još ne radi. Eto šanse za porodicu Ursulovića.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 13:55:48
Message:

Evo još jedne informacije na Internetu o seminaru za unapređenje seoskog turizma u opštini Bor.
Pogledajte na sajtu Agromreže na adresama http://www.agromreza.org.yu/index.php?page=vest.php?news_id=319
ili u PDF formatu u njihovom Biltenu broj 107 od 15. jula 2008.: http://www.agromreza.org.yu/files/bilten/Bilten%20107.pdf

UNAPREĐENJE SEOSKOG TURIZMA U OPŠTINI BOR


Od 31.05. do 29.06.2008. godine u Hotelu "Izletnik" u Brestovačkoj banji, održana su tri dvodnevna seminara na temu: Osnovne teorijske i praktične pretpostavke seoskog turizma, administrativni aspekt i zakonske procedure. Cilj seminara je bio da obuči dvadeset domaćina/ca iz sela borske opštine, opredeljenih za ruralni (seoski i ekološki) turizam, kao i da ih motiviše da samostalno pokrenu posao, zaposle sebe i svoje porodice.

Borska opština, već dugo suočena sa teškom ekonomskom i socijalnom krizom, u lokalnoj strategiji razvoja dodelila je posebno mesto razvoju seoskog turizma i smeštaju u domaćoj radinosti. Poseban izazov predstavlja razvoj turizma kao alternative teškoj industriji.

Polaznici seminara su bili domaćini/ce iz mesta: Zlot, Gornjane, Šarbanovac, Luka, Banjsko polje i Borsko jezero. Organizator obuke je bilo Društvo mladih istraživača Bor, koordinator: Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda, a, suorganizatori: Turistička organizacija Bor, Resurs centar Bor, Tranzicioni centar RTB Bor, Kancelarija za ruralni razvoj Bor i lokalni mediji.

Predavači na seminaru su bili: Bora Stanković iz Turističke organizacije Bor, Dragica Ivanović Jocić iz Turističke organizacije Knjaževac, Milena Kenić iz Resurs centra Bor, Miodrag Milošević iz Kancelarije za ruralni razvoj Asocijacije za razvoj Bora, Suzana Mijić iz Muzeja rudarstva i metalurgije Bor, Stana Peričić iz Udruženja ljubitelja lekovitog bilja „Nana“, Toplica Marjanović iz Lokalnog ekološkog plana Bora i Radomir Stojanović iz Sekretarijat za privredu Skupštine grada Beograd, konsultant Agromreže.

Polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.
Izveštaj je napisao Bora Stanković, TO Bor

Izvor: sajt AGROMREŽA ONLINE, 15. jul 2008.,http://www.agromreza.org.yu/index.php?page=vest.php?news_id=319


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Sep 2008 14:13:48
Message:

Evo interesantne informacije za sve one koji u opštini Bor rade na razvoju seoskog turizma. Pošto se na sajtovima ne može naći Strategija razvoja turizma Bora, evo kako to izgleda u Majdanpeku:

''Program razvoja turizma opštine Majdanpek – Aktiviranje rada TOO Majdanpek''Stručni tim CenORT-a je završio rad na projektu posvećenom razvoju turizma opštine Majdanpek s posebnim osvrtom na ulogu Turističke organizacije opštine Majdanpek. Projekt je urađen na osnovu ugovora sa opštinom Majdanpek a u okviru Programa podrške opštinama istočne Srbije koji finansira Evropska unija a sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju.

Stručni tim CenORT-a su činili dr Vesna Spasić i Snežana Stojanović, kao ključni stručnjaci i dr Jovan Popesku kao konsultant. Rezultati projekta su 08.9. u Donjem Milanovcu predstavljeni naručiocu i predstavnicima relevantnih organizacija te će uskoro biti predstavljeni i javnosti opštine Majdanpek.

Vidi na saju CenORT -Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma, 10. septembar 2008., http://www.cenort.org.yu/modules.php?name=News&file=article&sid=135

Sa ovog sajta u PDF formatu se može prevući i sadržaj ovog projekta u Majdanpeku:
http://www.cenort.org.yu/prilozi/Mpek.pdf

Inače na sajtu Cen ORT-a ima interesantnih informacija o tome šta je odgovorni i održivi turizam, šta je ekoturizam i šta se podrazumeva pod seoskim turizmom. Takođe i informacije o standardima kvaliteta u seoskom turizmu. Pa pogledajte!


Autor diskusije: draganr
Replied on: 01 Oct 2008 23:00:00
Message:

Evo detalja o projektu Ministarststva za dijasporu "Narodno greditaljstvo" koji je interesantan za zainteresovane iz opštine Bor:

Projekat „Narodno graditeljstvo“ u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeMinistarstvo za dijasporu započelo je projekat ,,Narodno graditeljstvo’’ septembra 2007. godine u nameri da se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede finansijski podstakne obnova tradicionalnog seoskog domaćinstva u cilju bavljenja turizmom.
Osnovni cilj i suština projekta ,,Narodno graditeljstvo“ je obnova tradicionalnog seoskog domaćinstva u funkciji njegove turističke promocije, a samim tim stvaranja uslova za moguća ekonomska partnerstva sa zainteresovanim pripadnicima dijaspore po principu time share. Krajnji rezultat ovog projekta je stvaranje preduslova koja vode održivom razvoju sela u partnerstvu sa dijasporom, pri čemu to partnerstvo zajednički prepoznaje vrednost ovog dela nacionalnog naleđa i populariše ga i promoviše kao doprinos Srbije graditeljskom nasleđu Evrope.

Uloga kulturne-istorijske baštine srpskog sela u okviru širih kulturnih i društvenih prioriteta je značajna kao aspekt kulturne različitosti, merilo identiteta, ali i izvor prihoda i zapošljavanja i oblik kulturnog kapitala i kao i podsticanja društvenog uključivanja, kako lokalne zajednice tako i ljudi iz dijaspore.

Ministarstvo za dijasporu je pripremilo DVD prezentaciju odabranih domaćinstava i njihovog okruženja sa svim kulturno-istorijskim i prirodnim znamenitostima sa ciljem da se ovim projektom upoznaju naši ljudi u dijaspori i time ujedno populariše ova forma ekonomske saradnje sa njima. DVD će biti prosleđen Centrima za dijasporu pri Regionalnim privrednim komorama, oštinskim Kancelarijama za dijasporu kao i dijaspori prilikom svih poseta zvaničnika Ministarstva, a delom će se naći i na sajtu Ministarstva. Ovo je samo jedan od niza koraka koji će biti preduzimani u budućnosti s ciljem promocije naših vrednosti.

Izvor: sajt Ministarstva za dijasporu, Projekti, http://www.mzd.sr.gov.yu/


Autor diskusije: draganr
Replied on: 21 Oct 2008 22:40:36
Message:

A evo i nove informacije sa sajta Društva za obrazovanje odraslih Beograd:

Dodatne aktivnosti na projektu Unapređenja zapošljivosti, oktobar - novembar 2008.


Kao krunu izuzetno uspešnog ciklusa obuka na podizanju zapošljivosti kroz unapređenje seoskog turizma partneri na projektu su odlučili da izrade brošuru za polaznike obuke. Ideja je da polaznici dobiju priručnik, izrazito praktičnog karaktera, koji bi sadržavao sve informacije neophodne za uspešno započinjanje samostalne aktivnosti u seoskom turizmu. Planirano je da priručnik bude baziran na materijalima prezentovanim tokom obuke i propraćen podacima u digitalnoj formi, sa primerima dobre prakse i dopunskim informacijama. Očekivani rok završetka priručnika je početak decembra.

Izvor: http://www.inebis.org/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=252&MMN_position=245:8:244


Autor diskusije: draganr
Replied on: 08 Dec 2008 16:29:41
Message:

Evo najnovije informacije značajne za razvoj seoskog turizma. Još nemamo informacija da li se među odobrenim projektima nalazi i neki sa područja opštine Bor ili istočne Srbije.

Potpisivanje ugovora o korišćenju podsticajnih sredstava za investiranje u ruralni turizam


Beograd, 8. decembar 2008. godine – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da će u organizaciji Sektora za ruralni turizam ovog ministarstva 8. i 9. decembra biti potpisani ugovori o korišćenju podsticajnih sredstava za investiranje u ruralni turizam, na osnovu konkursa koji je objavljen u martu ove godine.

U saopštenju se navodi da će ugovori biti potpisani u prostorijama na Obilićevom vencu 9–11 i dodaje da su ukupno podnete 604 konkursne prijave, što ukazuje na veliko interesovanje stanovnika ruralnih područja za investiranje u ruralni turizam.

Ministarstvo podseća na to da su pravo na učešće na konkursu imala fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na selu, ali i udruženja građana.

Komisija za ocenu prijava rangirala je podnosioce zahteva, i shodno budžetu za ruralni turizam, koji iznosi 40 miliona dinara, doneta je odluka da se podrži 98 projekta koji se odnose na investicije u obnovu tradicionalnog seoskog domaćinstva.

Odobrena sredstva su bespovratna, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 400.000 dinara, odnosno 50 odsto od ukupne vrednosti investicije.

Korisnici sredstava su dužni da ulože i sopstvena sredstva u istom iznosu koji dobijaju od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i da ih namenski iskoriste.

Takođe, odobreno je 17 projekata za edukaciju i promociju ruralnog turizma gde su korisnici sredstava udruženja građana, i gde je maksimalan iznos odobrenih sredstava po projektu 300.000 dinara, pri čemu su i ova sredstva bespovratna, dodaje se u saopštenju.

Izvor: sajt Vlade Srbije, http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=99688


Autor diskusije: draganr
Replied on: 21 Feb 2009 20:33:10
Message:

Jedna lepa vest o aktivnostima polaznika seminara o unapređenju seoskog turizma u opštini Bor.

Naime, na II sajmu seoskog turizma koji je od 12. do 14. februara organizovao Resurs centar Bor u saradnji sa Turističkom organizacijom Bor, učestvovalo je 17 seoskih domaćinstava ( sa nekoliko domaćinstava iz gradskog naselja Brestovačka banja) od kojih su skoro svi bili polaznici seminara za unapređenje seoskog turizma.

Pogledaj o sajmu više na adresi ovog Foruma
http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1177 i na adresi Resurs centra Bor http://www.rcbor.rs


Autor diskusije: draganr
Replied on: 21 Feb 2009 20:38:28
Message:

I još jedna lepa vest. U opštini Bor je kategorisano još jedno domaćistvo u naselju Banjskom polju, domaćinstvo Jasmine i Bobana Stojadinovića, koji je bio polaznik seminara o unapređenju seoskog turizma.

O ovom domaćinstvu pogledajte na sajtu Resurs centra Bor http://seoskiturizam.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&id=48

Sada ima ukupno četiri kategorisana domaćistva sa još nekoliko u pripremi.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 25 Feb 2009 09:09:07
Message:

I ovo je dobra vest.

Na međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji se održava od 26. februara do 1. marta 2009. svoj štand imaće i Turistička organizacija Bora a na njemu će biti ponuđeni propagandni materijali koji se odnose na potencijale seoskog turizma u opštini Bor. Na sajmu će nastupiti i porodice Milenković iz Banjskog polja i Ursulović iz Zlota koje su kategorisale svoje kuće za smeštaj u domaćoj radinosti odnosno za seoski turizam.

Na sajmu će jedan dan biti posebno posvećen seoskom turizmu. Na temu seoskog turizma biće održan i poseban okrugli sto a Turistička organizacija Srbije promovisaće i posebnu monografiju o turističkim potencijalima sela u Srbiji. O tome više vidi na http://www.merr.gov.rs/aktivnosti/vesti.php?vestid=430&lang=cir


Autor diskusije: draganr
Replied on: 08 Apr 2009 14:44:03
Message:

Pogledajte novi sajt o turističkim potencijalima opštine Bor, a posebno o seoskom turizmu na adresi http://www.seoskiturizam.org/

Sajt je uradio Resurs centar Bor


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Apr 2009 12:22:57
Message:

Na osnivačkoj skupštini održanoj 25. aprila 2009. godine formirano je UDRUŽENJE DOMAĆINA ZA RAZVOJ TURIZMA U OPŠTINI BOR. Udruženje je počelo sa radom sa 50 redovnih članova koji se bave ili se pripremaju za pružanje usluga smeštaja i ostalih turističkih usluga u borskim selima, Brestovačkoj banji i Borskom jezeru, kao i sa desetak pomažućih članova-pojedinaca i pravnih lica koji se delom svojih delatnosti bave i podsticanjem razvoja turizma.
O formiranju i aktivnostima novoosnovanog UDRUŽENJA pogledajte na adresi ovog foruma http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1187


Autor diskusije: draganr
Replied on: 27 Apr 2009 13:17:44
Message:

Novoosnovano Udruženje za razvoj turizma u opštini Bor započelo je svoju aktivnost uključivanjem u pripreme za nastavak prošlogodišnjeg seminara posvećenog unapređenju seoskog turizma.
Uz pomoć Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, koje finansira ovak seminar, Društva mladih istraživača iz Bora, kao izvršnog realizatora, Turističke organizacije Bor i Tranzicionog centra RTB Bor kao suorganizatora, zainteresovano članovi Udruženja, neposredno po okončanju osnivačke skupštine Undruženja 25. aprila 2009., dogovorili su nastavak seminara u toku dva vikenda krajem maja meseca ( 23. i 24. maj, kao i 30. i 31. maj).

Seminar će se odvijati u prostoru Hotela "Izletnik" u Brestovačkoj banji, kao i prošle godine, predviđa se u formi terenskog rada oblazak neke turistički razvijene sredine u Srbiji.

Seminar će imati deo posvećen novim polaznicima, odnosno domaćinima koji se tek sada uključuju u seoski turizam i organizovanje smeštaja gostiju u domaćoj radinosti, i deo za polaznike iz prethodne godine, koji će se baviti novim aktuelnim pitanjima. U raspravi je ukazano da nove polaznike prevashodno zanimaju pitanja pripreme i kategorizacije objekete za smeštaj gostiju, kako pribaviti sredstva za te namene, kako utvrditi i organizovati sopstvenu turističku ponudu. I za njih i za stare polaznike interesantna pitanja su kako utvrditi ciljne grupe potencijalnih turista, kako utvrditi namensku ponudu za pojedine grupe potencijalnih turista, kako utvrditi zajedničku ponudu i brendove turističke ponude sa naseg prostora i postići da turistička ponuda borskih domaćina bude značajan deo ukupne srpske turističke ponude, kao efikasno promovisati i propagirati turističku ponudu borskih domaćina, kako delovati u udruženju domaćina i kako se povezati sa ostalim udruženjima u Srbiji.
Precizniji program nastavka seminara biće utvrđen početkom maja.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 28 Apr 2009 09:09:09
Message:

Evo nekoliko interesantnih članaka o razvoju seoskog turizma u Srbiji koji mogu biti korisni i članovima novoformiranog Udruženja domaćina za razvoj turizma u opštini Bor:


Bespovratna sredstva za seoski turizamVlada Srbije uskoro će usvojiti uredbu o finansiranju seoskog turizma kojom su predviđena znatno veća sredstva nego lane, odnosno sufinansiranje će ići do jedne polovine ukupne investicije, rekao je predstavnik Ministarstva poljoprivrede Veljko Đurđević.

On je na okruglom stolu održanom na Sajmu turizma rekao da će domaćinstva moći da računaju na bespovratna sredstva veća od milion dinara, s tim što će biti u obavezi da još toliko ulože u adaptaciju svojih objekata.

Seoski domaćini moći će bez učešća da konkurišu i za obrazovne programe, kao i za sredstva za održavanje starih zanata, gde je predviđeno do 500.000 dinara za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava i repromaterijala. Posebna sredstva od 270.000 dinara, takođe bez učešća, namenjena su udruženjima žena za organizovanje manifestacija koje promovišu očuvanje tradicije.

Đurđević je rekao da je seoski turizam u poslednje tri godine doživeo pravu ekspanziju. Tako je do 2004. bilo jedva 50-tak domaćinstava koji se time bave, a sada ih je negde oko 500 koji imaju kategorisane objekte. Pokazalo se da su to najisplativije investicije u turizmu i sve je više zainteresovanih. Prošle godine, za sredstva je konkurisalo više od 700 domaćinstava, ali je raspoloživih sredstava bilo samo za njih 100.

Izvor: Biznis - Regionalne poslovne novine, 28.02.2009., http://www.biznisnovine.com/cms/item/stories/sr.html?view=story&id=31136


Seoski turizam


Seoski ili agrarni turizam koji razbuktava avanturistički duh turista hit je u celom svetu. Sela Srbije podigla su opšti nivo usluge u malim i srednjim domaćinstvima i pansionima. Gosti i domaćini ili stanuju u odvojenim kućama ili, ako su u istoj, imaju zasebne ulaze. Najčešće na dve sobe dođe jedno kupatilo a sve je više luksuzno opremljenih kuća u kojima svaka soba ima kupatilo.

Mnoga domaćinstva su sa bazenima i đakuzi kadama, satelitskim programima i internetom. Gostima se organizuju šetnje, lov i ribolov, branje lekovitog bilja i šumskih plodova, jahanje, bavljenje sportom, naručivanje i pravljenje zimnice koja se nosi kući po niskim cenama. U nekim selima domaćini gostima plaćaju i dnevnicu od 10 eura ukoliko sa njima rade poljske poslove.

Ono što turistima ostaje u sećanju svakako su izvorna narodna jela. Služe se na tradicionalni seoski način i sve je iz domaće proizvodnje. Gosti se dogovaraju sa domaćinima oko jelovnika svakoga dana.

Meni je sledeći:

Doručak: sir, kajmak, pršuta, gibanica, jaja, mleko, džem, med

Ručak: supa ili čorba, pohovano meso ili pečenje sa povrćem po izboru, paprikaš ili musaka, sarma, pasulj, svadbarski kupus, hleb mešen od brašna sa vodenice potočare

Večera: proja ili kačamak, palačinke, pršuta i ostali suhomesnati proizvodi, pite savijače

Užina: krofne, kolači, voće

Pre doručka, ručka i večere domaćin nudi domaću rakiju. Za decu su domaći sokovi besplatni.

ISTN daje pregled jednog broja sela koja se u Srbiji najviše bave turizmom i kontakte sa opštinskim Turističkim organizacijama
(ISTN)

Izvor: Poslovna žena, 14.03.2009., http://www.naslovi.net/2009-03-14/poslovna-zena/seoski-turizam/1075719


Seoski turizam daleko od idile


Po nekim procenama koje ne deluju nimalo optimistično, u Srbiji će za 15 godina nestati svako četvrto selo. Od 4.800 sela u našoj zemlji, u dve stotine njih gotovo da nema nikog prispelog za udaju ili ženidbu, nikog ko bi rađao – nikog mlađeg od 20 godina. U tim istim srpskim selima živi oko 260.000 muškaraca koji su se približili 50. godini a još nisu zasnovali porodicu.

U tako sumornoj stvarnosti, koja je daleko od romantičarskog poimanja seoske idile, teško je ponuditi bilo kakvo instant rešenje koje bi promenilo stvari nabolje. Ipak, uporedno iskustvo iz drugih zemalja jasno ukazuje na to da regionalni razvoj i sistemski pristup tom problemu moraju prethoditi konkretnim potezima i akcijama kako bi imali smisla. U svemu tome, i razvoj seoskog turizma svakako mora imati svoje mesto.

Turistički optimizam


Vlada Srbije je krajem 2006. godine usvojila Strategiju razvoja turizma, koja je, po objašnjenju tadašnjeg Ministarstva trgovine, usluga i turizma – "najznačajniji planski i razvojni dokument koji obezbeđuje integralno planiranje razvoja turizma na teritoriji Srbije".

Potom su usledile mnogobrojne akcije nadležnih institucija, čiji su emisari po selima objašnjavali sve blagodeti razvoja ruralnog turizma, a ljudi su čak nagovarani da odustanu od poljoprivredne proizvodnje i preorijentišu se na uslužne delatnosti.

I današnja vlada istrajava na tom putu, ulažući u kapitalne projekte koji su bili zacrtani u prošloj, 2008. godini. Sektor za turizam Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja raspisao je nekoliko konkursa za dodelu sredstava za razvoj turizma, na osnovu kojih bi, po njihovim procenama, trebalo da Srbija do 2012. godine zaradi milijardu evra od ukupne turističke delatnost. Svakako, očekivalo se da i seoski domaćini učestvuju u tome.

Lepe reči i namere


Prema podacima Ministarstva trgovine, usluga i turizma, ove godine je za turizam obezbeđeno 3.240.000.000 dinara. Projektima razvoja turizma, turističkim organizacijama, destinacijskim menadžmentskim organizacijama, privrednim društvima, odnosno drugim organima i institucijama čiji je osnivač vlada ili lokalna samouprava, kao i pravnim licima koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrutkure – namenjeno 1.120.000.000 dinara. Skijalištima je namenjeno 625 miliona, a Turističkoj organizaciji Srbije – 215 miliona dinara, dok će se na kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude, u šta spada i seoski turizam, utrošiti 320 miliona dinara. Konkretna suma koja bi se namenila isključivo toj delanosti nigde se precizno ne navodi, osim što se napominje da će se "pojačati aktivnost kada je reč o lokalnom i regionalnom tržištu", kao i da će se "posebna pažnja posvetiti podsticanju rada lokalnih turističkih organizacija".

Prazna retorika


Da i nije sve bilo uzalud – svedoče i mnogobrojni oglasi u kojima se sve više nudi sasvim pristojan privatni smeštaj po selima Srbije, koja pokušavaju da se izbore s nepravednom konkurencijom planinske ili banjske ponude. Ipak, kao i uvek, postoje ljudi koji smatraju da su te akcije i inicijative u korenu pogrešne, te da su dosadašnje mere države samo prazna retorika, koja nikom ne donosi koristi.

Jedan od njih je i turizmolog Branislav Bajagić, kome je zbog zasluga u promociji seoskog turizma dodeljen novi pasoš Srbije. To ga, međutim, nije sprečilo da javno iznosi zamerke na račun vladinih projekata, ostajući, kako voli da kaže, usamljen na mestu Don Kihota.

– Najpre, ljudima nije u pravoj meri prezentovan značaj seoskog turizma. Da je to tako – svedoči i naše ekonomsko stanje. Trenutno smo kao Arapi, koji su živeli bedno pre otkrića nafte. A da se sve radi kako treba, država bi samo od seoskog turizma godišnje mogla inkasirati 1,6 milijardi. Svi će se složiti u mišljenju da smo još daleko od toga. Upravo zato i smatram da se država ne bavi tim pitanjem na pravi način i da sve ostaje na deklarativnoj podršci – kaže za GL Branislav Bajagić.

Kredit za grejanje


Po njegovim rečima, vladini krediti jesu "bacanje prašine u oči", jer nikako nisu dovoljni za optimalizaciju razvoja turizma po selima Srbije. Bajagić navodi primer čoveka koji je od države dobio novac dovoljan jedino za uvođenje grejanja u objektu – za ostalo se morao sam snaći. Takođe, Bajagić smatra da je Strategija razvoja turizma svojevrsna obmana i "zamena teza" jer se u njoj kao priroriteti navode kapitalni projeketi na "ekskluzivnim lokacijama", a sve je usmereno ka razvoju Beogradu.

– Za sve dosadašnje nadležne ministre seoski turizam bio je poslednja rupa na svirali. I danas je tako. Trenutno je turizam kod nas poveren sekretaru, što je nedopustivo. A ni on se nije udostojio da prisustvuje raspravi o tome na Sajmu turizma u Beogradu, koji je nedavno završen. Opravdanje mu je bila gužva u saobraćaju. To samo govori o institucionalnoj spremnosti naše države da se na pravi način posveti razvoju seoskog turizma. Kao i uvek, sve je prepušteno pojedinačnoj inicijativi i strpljenju. Dok se to ne promeni, turisti će i dalje posećivati druga mesta, a u sela će dolaziti na jednodnevne izlete. Pitanje je hoće li imati ko da ih dočeka – zaključuje Branisav Bajagić.

Za renoviranje kupatila...

U prošlogodišnjem budžetu Ministarstva poljoprivrede za seoski turizam obezbeđeno je 40 miliona dinara, a za projekte (12 kreditnih zahteva) – 91.900.000 dinara.

Na konkursu za razvoj ruralnog turizma, od 608 prispelih zahteva – potpisana su 93 ugovora s fizičkim licima, koja su dobijala najviše 400.000 dinara, i 17 ugovora s udruženjima građana, kojima je obezbeđeno po 300.000 dinara.

Fizička lica mogla su konkurisati za izgradnju i renoviranje kupatila, izgradnju kampova i sistema centralnog grejanja i adaptaciju objekata za smeštaj i ishranu. S druge strane, Udruženja građana imala su pravo da konkurišu za promotivne i edukativne aktivnosti.

Ukupno izdvojeno za turizam u 2009. 3.240.000.000

- Tur.organizacije čiji je osnivač Vlada ili lok.samoup. 1.120.000.000

- Skijališta Srbije 625.000.000

- Krediti za podsticanje kvaliteta 320.000.000

- Turistička organizacija Srbije 215.000.000

(Ministarstvo trgovine, usluga i turizma)

Novinar: T. R.

Izvor: Građanski list, 26.03.2009., http://www.gradjanski.rs/navigacija.php?vest=40905


Autor diskusije: draganr
Replied on: 28 Apr 2009 11:58:27
Message:

Dnevni list BLIC pokrenuo je informativnu kampanju za podršku seoskom turizmu. Serija clanaka iz BLICA može se naći na sajtu http://www.selo.co.rs/news.php?id=161

Ovde navodimo jedan za domaćine iz opštine Bor interesantam članak o Nacionalnoj asocijaciji

OTKRIJMO SRBIJU

Obuka za seoske domaćineU Srbiji je 2004. godine radilo oko 50 seoskih domaćinstava koja su se bavila turizmom. Danas je taj broj uvećan na 500 i ima tendenciju rasta. Zbog toga je nedavno osnovana Nacionalna asocijacija za razvoj seoskog domaćinstva, koja ima zadatak da ova domaćinstva udruži i da unapredi njihovo poslovanje.– Naš zadatak je da se domaćinstva udruže na terenu, i to iz čistog interesa kako bi se uticalo na razvoj ove grane turizma. Na taj način će se rešiti problemi, nedostaci i propusti, ali i primeniti dobra praksa. Država bez takvog udruženja nema sliku šta se na terenu radi – kaže Vlada Ivanović, predsednik ove asocijacije.
On objašnjava da ova organizacija okuplja klasična poljoprivredna gazdinstva koja se bave i seoskim turizmom, vikendice koje funkcionišu po sistemu „ključ u ruke“, što je sve češći oblik bavljenja turizmom, kao i etnosela, odnosno turističke objekte u smislu pravih apartmana kojih trenutno ima 20, a u najavi je otvaranje novih 10.
– Da bi se neko gazdinstvo bavilo ruralnim turizmom, osnovno je da ima zasebno kupatilo uz jedinicu apartmana. Za razliku od onih koji su se informisali i raspitali za konkurse koje nude ministarstva poljoprivrede i ekonomije, za podsticajna i kreditna sredstva mnogi ljudi ne znaju. Zato smo mi tu da ih uputimo. Naša prva ozbiljna kampanja za turiste će biti da znaju kakav je smeštaj na selu, a za ljude koji žele da se time bave biće organizovane obuke – kaže Ivanović.

Inače, za promociju seoskog turizma zadužene su i državne organizacije poput Turističke organizacije Srbije (TOS).

– TOS promoviše seoska domaćinstva na 20 evropskih sajmova poput berlinskog, londonskog, moskovskog, pariskog, milanskog, zatim na sajmovima u regionu u Ljubljani, Ohridu, Budimpešti, Banjaluci i Jahorini, ali i na domaćem beogradskom i novosadskom sajmu. Promocije radimo i putem prezentacija, tj. sa sajta TOS-a koji je sada u doradi, a tu je i sajt www.selo.co.rs – kaže Jagoda Jovićević , savetnik za seoski turizam u TOS-u.
Ona objašnjava da je posebno interesantno predstavljanje seoskih domaćinstava na beogradskom sajmu, jer su tokom poslednje tri godine seoski domaćini imali mogućnost da se lično predstave posetiocima i zainteresovanim turistima direktno ispričaju šta je to što mogu da im ponude od smeštaja i hrane koju i izlažu na sajmu.

– Značajno je i to koliko država podstiče razvoj seoskog turizma preko institucija kao što su Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo poljoprivrede koji su poslednjih godina podelili znatna podsticajna sredstva kojim su domaćini mogli da adaptiraju kupatila, grejanje i da prilagode svoja domaćinstva turističkoj ponudi lokala. To je izazvalo veliko interesovanje i kod ostalih domaćinstava koji su tu videli vid dopune svojih prihoda – objašnjava Jovićević. Zbog toga je, kaže, u poslednje dve godine bavljenje seoskim turizmom poraslo za 30 odsto, što je znatan pomak.

Nova brošura za sajam


Na predstojećem Sajmu turizma koji će se od 26. februara do 1. marta održati na Beogradskom sajmu biti predstavljena nova brošura koja promoviše mesta u čijoj se blizini nalaze seoska domaćinstva, sa jednim servisnim dodatkom u kojem će se nalaziti kontakti seoskih domaćinstava i lokalnih turističkih organizacija.

Mladi domaćini


– Sve je više mladih ljudi koji se bave ovim poslom, a to su ljudi s fakultetom koji su u gradu ostali bez posla, zbog čega su se vratili na svoja seoska imanja i opredelili se za bavljenje turizmom. Na taj način se automatski uticalo na smanjenje siromaštva jer su se podstakle tri generacije da u jednom domu imaju posao. Tako se najstariji članovi obično bave uzgojem domaćih životinja, mlađi članovi promocijom, održavanjem domaćinstva i pružanjem usluga. Osim toga, s povratkom mladih utiče se i na očuvanje životne sredine. Oni putem interneta prate raznosvrsna dešavanja i seminare i na taj način doprinose pravilnom razvoju seoskog turizma u Srbiji – kaže Jovićević.
Autor: M. Škrbić

Izvor: BLIC, 15.02.2009 , http://www.blic.rs/blic_putovanja.php?id=79136


Autor diskusije: draganr
Replied on: 14 May 2009 09:29:39
Message:

Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda, Društvo mladih istraživača Bor, Turistička organizacija Bor i novoosnovano Udruženje domaćina za razvoj turizma u Boru organizovaće u drugoj polovini maja 2009. nastavak seminara za unapređenje seoskog turizma u opštini Bor.
Seminarom će biti obuhvaćena grupa do 20 novih polaznika i grupa do 20 polaznika prošlogodišnjeg seminara. Glavni metod rada na seminaru su radionice na kojima će polaznici definisati turističku ponudu borskih domaćina, aktivnosti na pripremi za letnju turističku sezonu, program aktivnostu novoosnovanog Udruženja za razvoj turizma. Takođe, značajan deo seminara odvijaće se na terenu, prilikom posete Valjevu i Ljigu, odnosno seoskim domaćinstvima i udruženjima domaćina u ovim sredinama.
Navodimo u prilogu program nastavka seminara:

II FAZA OBUKE:
UNAPREĐENJE SEOSKOG TURIZMA U OPŠTINI BOR


Vreme i mesto: 23-24.05.2009 ; Hotel "Izletnik", Brestovačka banja
Moderatori: Ana Davidovska, Ljubodrag Milenković, Dušan Zdravković

Subota, 23.05.2009

09.30 – 09.45 prezentacija projekta i dnevnog plana rada
09.45 – 10.15 blok 1 - upoznavanje i homogenizacija grupe
10.15 – 11.00 blok 2 - turizam u seoskim sredinama, osnovni pojmovi i trendovi, ključni aspekti i teme za razmišljanje, zakonski okvir, finasiranje
11.00 – 11.30 kafe pauza
11.30 – 13.00 blok 3 – administrativna pitanja, osnovni koraci do započinjanja posla, kategorizacija
13.00 – 14.30 ručak
14.30 – 16.00 blok 4 – osnovni motivi, segmentacija tržišta, priprema domaćinstva
16.00 – 17.00 kafe pauza – spajanje stare i nove grupe
17.00 – 19.00 blok 5 – razmena ideja, dosadašnja iskustva
19.00 – 21.00 zajednička večera

Nedelja, 24.05.2009

09.30 – 10.00 blok 6 – analiza primera dobre prakse pregled postojećih manifestacija
10.00 – 11.00 blok 7 – prikupljanje ideja o mogućim aktivnostima
11.00 – 11.30 kafe pauza
11.30 – 13.00 blok 8 – rad po grupama: kreiranje aktivnosti pojedinačnih domaćinstava i sela
13.00 – 14.30 ručak
14.30 – 16.00 blok 9 – objedinjavanje aktivnosti: kreiranje ponude Opštine Bor
16.00 – 17.00 kafe pauza
17.00 – 18.30 blok 10 – Dogovor o zajedničkim aktivnostima u Udruženju, definisanje obaveza i odgovornosti, kalendara kategorizacije

Vreme i mesto: 30-31.05.2009 ; Valjevo, Ljig
Moderatori: Dragić Tomić, Marta Sekulić, Vladimir Ivanović

Subota, 30.05.2009

08.00 – 12.00 transfer do Popučke (Valjevo), domaćinstvo Jovanović
12.00 – 12.30 dobrodošlica i osveženje
12.30 – 13.30 prezentacija domaćinstva, razmena iskustva – Slobodan Jovanović
13.30 – 14.30 transfer do Podbukova, domaćinstvo Obradović
14.30 – 15.00 seoski turizam Opštine Valjevo – Marta Sekulić
15.00 – 15.30 prezentacija domaćinstva i razmena iskustva – Mile Obradović
15.30 – 16.30 ručak
16.30 – 17.30 Udruženje domaćina “Valjevo”, razmena iskustva – Dragić Tomić
17.30 – 18.30 transfer do Ljiga
18.30 – 19.00 distribucija po domaćinstvima, zatima večera

Nedelja, 31.05.2009

09.30 – 10.00 skupljanje učesnika nakon doručka i transfer do Vodenice kod Uče
10.00 – 10.30 prezentacija domaćinstva i razmena iskustva - Radojko Radisavljević
10.30 – 11.30 seoski turizam opštine Ljig, Udruženje “Moba”, Nacionalna asocijacija za razvoj seoskog turizma – Vladimir Ivanović
11.30 – 12.00 kafe pauza
12.00 – 13.00 početak samostalnog rada, rad Udruženja, plan aktivnosti - Vladimir Ivanović
13.00 – 14.00 ručak
14.00 – 14.30 dodela setifikata
14.00 – 18.00 transfer do Bora


Autor diskusije: draganr
Replied on: 14 May 2009 11:49:37
Message:

Evo nekih materijala u pripremi nastavka seminara:

Podsetnik za ponudu domaćina iz opštine BorI Elementi iz ponuda domaćinstva iz Bora

1. Smeštaj: kuća-sobe, broj soba, struktura i broj ležaja, ostale prostorije – dnevna soba, trepezarija, kuhinja, kupatila, grejanje, dvorište, bašta, voćnjak, vrt, park za decu, bazen
2. Komunikacije (prilazni put, ponuda prevoza – automobil, motor, bicikl, konji, telefon, TV, internet )
2. Ishrana – polupansion, pansion, samostalna priprema hrane, meni – standardni ili specijaliteti samog domaćinstva, upotreba namirnica iz domaćinstva – zdrava hrana, sveže namirnice iz bašte, staklenika, med, plodovi iz prirode....
3. Obilazak okoline (Zlotski kanjon i pećine, manastir, vodenice, Feliks Romulijana, Rtanj, Borsko jezero, Brestovačka banja, Stol...
4. Rekreativne aktivnosti ( učešće u poljoprivrednim i drugim aktivnostima domaćina, branje lekovitog bilja i sakupljanje gljiva, pecanje, kupanje, lov, planinarenje, šetnja, kampovanje, biciklizam, zimski sportovi ...)
5. Prodaja proizvoda poljoprivrede, domaće radinosti, zanata ( stolarija, tkanje ćilima i torbica...
6. Posebne ciljne grupe (oni koji žele da pobegnu od gradske vreve, koji žele da uživaju u prirodi...

II Nedovoljno u ponudi borskih domaćina

1. Kulturne manifestacije potpuno izostaju ( dani Brestovačke banje, sabori, zavetine, vašari, Susreti sela, Muzej rudarstva i metalurgije, Park muzej u Boru, Likovne kolonije, galerije, umetničke radionice, borsko kulturno leto, tradicionalni izleti u okolinu....)
2. Sportske manifestacije potpuno izostaju
3. Lov nije dovoljno uključen
4. Severni deo opštine ne vidi vezu sa Dunavom, Đerdapom, Lepenskim Virom (izleti) – van opštine Bor samo se vidi Feliks Romulijana i Rtanj i to samo domaćni iz južnog dela opštine
5. Nedovoljno isticanje nečeg starog, očuvanog, tradicionalnog u domaćinstvu i okolini što se može pokazati gostima ( stare zgrade, alati, prevozna sredstva, pokućstvo, nošnja, običaji ...)
6. Nedovoljna ponuda različitih proizvoda domaće radinosti, etno proizvoda, nema unikatnih suvenira u ponudi iako se izrađuju u okruženju (u B.banji keramička radionica, u Boru tkani proizvodi...)
7. Nedovoljno uključeno sakupljanje lekovitog bilja i gljiva, a i ponuda gajenog lekovitog bilja iz samih domaćinstava
8. Brestovačka banja nije dovoljno uključena u ponudu ( zdravstveni aspekt banjskog kupanja i pijenja voda, kulturni aspekt: etno muzej, konak kneza Miloša, Dvorac kneza Aleksandra, kupatila kralja Petra I, turski amam, dani Banje....)
9. Takođe ni topli mineralni izvori iz Šarbanovca iako je voda odavno balneološki ispitana a pre neki dan baseni akcijom meštana sela očišćeni.
10. Borsko jezero nije dovoljnu uključeno u ponudu ( nema ni ponude domaćinstava za samog jezera) – kupanje, ribolov, obilazak, izleti, manifestacije....
11. Dubašnica nije dovoljno uključena u ponudu (bačije, kameni most, sakupljanje lekovitog bilja i gljiva, staze koje su označili planinari - izleti za goste, planinarenje, foto safari). Takođe i Malinik
12. Stol nije dovoljno uključen u ponudu ( izleti za goste, planinarenje, staze koje su označili planinari, sakupljanje lekovitog bilja i gljiva, foto safari...)
13. Nije dovoljno razvijena gama specijaliteta hrane iz ovog kraja Srbije koji bi se nudio gostima, uopšte nema ponude tradicionalnog pića, sokova, čajeva
14. Slabe internet komunikacije (nema meilova za kontakte gostiju i domaćina, nema širih prezentacija ponude domaćina - samostalnih ili na drugim namenskim sajtovima) iako doba deo domaćinstava ističe da gostima nudi internet
15. Nedovoljno isticanje posebne ponude za posebne ciljne grupe ( porodice, pojedinci, mlađi ili stariji, avanturistički nastrojeni ili koji žele mir, zainteresovani za kulturu ili za prirodu, oni koji vole domaću hranu i piće, specijalitete, oni koji žele da upoznaju život na selu ili samo okolinu, oni koji bi da se leče – planinski vazduh, nadmorska visina, šuma, banjsko kupanje, oporavak dece i bolesnih, odmor od gradske gužve, bežanje od vrućine u dolinama i gradovima, bežanje od zagušljivog i zagađenog vazduha iz gradova, oni koji žele da fotografišu prirodu, da posmatraju ptice...)
16. Treba bolje sagledati i napraviti vezu sa banjskim turizmom, zdravstvenim, ekološkim, etno, jezerskim, planinskim, lovnim, izletničkim, kulturnim, speleološkim... Na sajtu http://www.seoskiturizam.org nalaze se posebne odrednice o ovim vrstama turizma tako da je moguće napraviti vezu ponude seoskog turizma sa ponudama svih ostalih vidova turizma u borskoj opštini.
17. Nema povezivanja ponude više domaćina (ako se izuzme ponuda jednog domaćinstva koje ima objekte u Bučju i Šarbanovcu Timok) ni na istoj lokaciji ni između bližih lokacija

III Pojedinačna domaćinstva sa sajta projekta «Promocija seoskog turizma u opštini Bor» http://www.seoskiturizam.org


Krinić, Šarbanovac (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Dve dvokrevetne sobe, sa kupatilom i WC-om, kao i kuhinja u kojoj možete sami pripremati obroke ali možete i dobiti uslugu punog pansiona.
Njihovi specijaliteti su suvo meso, ovčiji sir sa raznim dodacima: paprika, peršun, biber, mirođija
Domaćini će vas rado odvesti u obilazak svih znamenitosti u njihovom kraju.

Kokelić, Šarbanovac (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Izrada stolova, stolica, prozora, polica, lovačkih trofeja, kuhinjskih dasaka za sečenje, kao i mnogih drugih predmeta.
U dvorište pored lokala žele da prenesu pojate stare preko 100 godina koje bi služile za smeštaj putnika namernika, kao i za goste koji bi boravili u ovom kraju.

Dragulović, Šarbanovac, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

U ponudi su dve trokrevetne sobe sa kupatilom, i potpuno opremljena kuhinja sa trpezarijom.
Nude smeštaj na bazi punog pansiona. Domaćica je iskusna u pripremanju starih tradicionalnih jela ovog kraja ali i dobro poznatih savremenih jela.
Ukoliko ste radi da osetite čar seoskog življenja domaćini će Vas rado uključiti u svoje aktivnosti (bave se poljoprivredom, poseduju savremene plastenike u kojima uzgajaju voće i povrće, bave se uzgojem stoke: krava, ovaca, svinja i pernate živine. Domaćinstvo poseduje i pojatu u ataru sela, koja služi za čuvanje ovaca).

Dobrić, Šarbanovac, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Domaćinstvo nudi lepo uređenu dvokrevetnu sobu sa kupatilom. Pored noćenja, domaćini nude i usluge polupansiona i pansiona.
Domaćica priprema tradicionalna jela karakteristična za ovaj kraj od svežih namirnica.
Pored lepo uređenog dvorišta, gde možete uživati u panorami živopisne prirode, domaćini će Vas rado povesti u razgledanje i obilazak okoline.

Ursulović, Zlot, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / ) kategorisana

Jedna dvokrevetna i jedna trokrevetna soba, prostrana dnevna soba sa TV-om i široko dvorište koje je ispunjeno cvećem. Postoji kupatilo samo za upotrebu gostiju, kao i opremljena kuhinja.
Domaći proizvodi, u čijem negovanju možete i sami učestvovati, uvek će vam ljubazna domaćica pripremiti kao najlepše vlaške specijalitete
Postoji i bašta gde možete ubirati sveže voće i povrće.
Ispod kuće protiče reka na kojoj možete pecati, a na 100 metara od domaćinstva nalaze se Zlotske pećine u čiji obilazak će vas domaćini rado povesti.

Monić, Zlot, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Dve dvokrevetne sobe sa kupatilom, trpezarijom i kuhinjom. Gostima je na raspolaganju dnevna soba sa TV-om.
Domaćica priprema vlaške palačinke, kiselo mleko, balmuž, kačamak, proju, starinske i sitne kolače, razne vrste torti
Ukoliko ste zainteresovani, domaćini će vas rado povesti u obilazak okoline, vodenice, Zlotskih pećina, kanjona Zlotske reke, obližnjeg manastira, šetnju pored reke
Ovde možete planinariti, pecati, ići u lov ili se oprobati u poljoprivrednim radovima.

Brnzanović i Ršumović, Metovnica, reon Timok, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Domaćini nude smeštaj u dvokrevetnoj staroj srpskoj kući, opremljenoj nameštajem i predmetima iz 30-tih godina prošlog veka. Za goste koje ne privlači etno ambijent, u ponudi su i luksuzno opremljeni apartmani sa dve jednokrevetne i jednom dvokrevetnom sobom, kupatilom i kuhinjom.

Dvorištem dominira veliki hrast u čijoj se krošnji nalazi terasa sa mestima za sedenje, odakle se pruža pogled na prelepo uređenu okućnicu u kojoj se mogu naći volovska kola, stari alat i oruđe, prastara košnica za pčele i vodenični točak.

Domaća kuhinja obogaćena je posebnim specijalitetima ovog kraja, poput vlaških palačinki, kupusa pod sačom, proje, kačamaka, pita zeljanica i domaćeg sira.

Okolina ovih domaćinstava pruža neograničene mogućnosti za odmor i rekreaciju - lov, ribolov, kampovanje, obilazak Feliks Romulijane, planine Rtanj i okolnih pećina.

Bogdanović, Donja Bela Reka, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Gostima su na raspolaganju dve dvokrevetne sobe. Gosti mogu koristiti dnevnu sobu, kuhinju i kupatilo. Moguća je upotreba TV-a, telefona i interneta.
Domaćini se bave stočarstvom i povrtarstvom. Na svom imanju poseduju voćnjak, vinograd i baštu tako da će na trpezi uvek biti svežeg sezonskog voća i povrća. Takođe se bave pčelarstvom

U blizini kuće nalazi se ski staza pa se tokom zimskih meseci možete baviti zimskim sportovima. Priroda ovog kraja uslovljava da se oprobate u lovu, ribolovu,biciklizmu.

Štirbanović, Gornjane, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Domaćini izdaju jednu dvokrevetnu sobu, a čitava kuća je na raspolaganju gostima za korišćenje i ugodan boravak. Gosti se mogu služiti i TV aparatom i telefonom. Na prijatno uređenoj terasi gosti mogu provoditi sate dokolice i uživati u prelepom pogledu na Veliki Krš i Stol.
Domaćinstvo gaji stoku i živinu, i od njih spravlja različite proizvode: sir, kajmak, kačkavalj, maslac, kao i brojne specijalitete od mesa. Takođe proizvodi i med. Sve ove proizvode gosti mogu sami praviti, jesti i kupiti.

Grujić, Gornjane, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )


Tri dvokrevetne sobe sa posebnim ulazom, kupatilom, kuhinjom i trpezarijom. Mogućnost korišćenja TV-a, telefona, interneta. Sve sobe su opremljene centralnim grejanjem.
Kuća je okružena prelepom baštom u kojoj imate jezerce i mini park za decu.
Domaćica je poznata po svom kulinarskom umeću i spremaće vam tradicionalna vlaška jela od svežih namirnica. Rado će vam ustupiti recepte tih jela.
Domaćinstvo se bavi poljoprivredom i stočarstvom i nudi vam se široki dijapazon aktivnosti kojima se možete baviti.
Domaćini nude sostveni prevoz: automobil, motor, bicikli i konji.

Vanucić, Gornjane, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

U ponudi su tri dvokrevetne sobe sa kupatilom, opremljena kuhinja sa trpezarijom i prostran dnevni boravak.
Celokupno domaćinstvo obiluje tradicionalnim obeležjima. Domaćica se bavi tkanjem ćilima i torbica, u čijoj izradi i gosti mogu učestvovati.
Boravak u ovom domaćinstvu možete upotpuniti šetnjom i obilaskom živopisne okoline.

Busić, Crni Vrh, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Novoizgrađeni objekat namenjen turistima nalazi se na 20 metara udaljenosti od kuće domaćina. U ponudi su dve dvokrevetne sobe sa kupatilom, prostran dnevni boravak sa TV prijemnikom, DVD aparatom i kuhinja. Turistima je na raspolaganju kompletan objekat
Domaćini mogu pripremati hranu i posebne specijalitete karakteristične za ovaj kraj.
Domaćinstvo se nalazi na nadmorskoj visini od 550m u podnožju planine Crni Vrh na udaljenosti 6 kilometara od Borskog jezera. Prostire se na površini od 20ha., a veliki broj sunčanih dana u godini pogoduje izletničkom, jezerskom, lovnom i planinskom turizmu.
Ovo je idealno mesto za sve koji žele da pobegnu od gradske vreve i gužve i potpuno se prepuste čarima netaknute prirode i uživanju u njoj.

Dimitrijević, Bučje, Šarbanovac Timok (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

(Bučje) U kući postoji jedna dvokrevetna soba sa kupatilom. Gostima je na raspolaganju i upotreba kuhinje ali će im domaćica rado izaći u susret svojim specijalitetima. Kuća je opremljena TV-om, telefonom, a moguća je i upotreba interneta.
Kuću okružuje dvorište kao i prostrano imanje. Iz dvorišta se pruža prelep pogled na planinu Stol.

(Šarbanovac Timok) Ponuda uključuje i smeštaj u selu Šarbanovac Timok. U kući postoji jedna dvokrevetna soba sa kupatilom i kuhinjom. Kuća je savremeno opremljena TV-om, parnim grejanjem i računarom.
Gosti mogu učestvovati u pripremi tradicionalnih jela.
Iz samog domaćinstva se pruža predivan pogled na reku Timok i planinu Rtanj.
Položaj kuća, okruženih šumama, pruža idealne uslove za šetnju i vožnju bickla. Moguće je i branje lekovitog bilja i pečuraka uz stručnu pomoć domaćina.
Blizina Timoka pruža mogućnost za ribolov a na reci se nalazi i uređena plaža, pa je tokom letnjih meseci moguće i kupanje.
Domaćini će Vas rado povesti u obilazak carske palate u Gamzigradu i ostalih mnogobrojnih znamenitosti ovog kraja.

Gulić, Brestovačka banja – Banjsko polje, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / ) kategorisana

Domaćinstvo nudi apartmanski smeštaj sa prijatnom dnevnom sobom sa TV-om, kuhinjom i kupatilom, a na spratu postoje dve sobe sa bračnim ležajem, dvosedom i trosedom. U svako doba godine domaćinstvo ima sopstveno grejanje. Postoji mogućnost upotrebe telefona.
Celu kuću okružuje veliki balkon opremljen ručno pravljenim baštenskim nameštajem i sa koga se pruža fascinantan pogled na okolinu. Kuća takođe ima prelepi voćnjak i veliki cvetni vrt.
U vrtu postoji i mini park za decu sa ljuljaškom i klackalicom.
Šetnjom kroz borovinu dolazite do Brestovačke banje.

Milenković, Brestovačka banja - Banjsko polje, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / ) kategorisana

U kući postoje tri dvokrevetne sobe za goste sa centralnim grejanjem, jedno kupatilo i prelepi dnevni boravak. Kuhinja je opremljena u potpunosti i možete sami pripremati obroke. Kuća je opremljena i TV aparatom, telefonom i internet priključkom.
Kuću okružuje veliko dvorište sa prelepim travnjakom, voćnjakom i povrtnjakom.
Domaćinstvo je otvoreno za goste preko cele godine.
Preporučujemo da probate specijalitete domaćice koja će za vas rado kuvati.

Petković, Brestovačka banja - Banjsko polje, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / )

Turistima su na raspolaganju dve jednokrevetne sobe, sa upotrebom kuhinje, toaleta, kupatila i dnevnog boravka. Domaćini nude isključivo uslugu najma.
Domaćinstvo se bavi pčelarstvom i poseduje 20 košnica iz kojih svake godine sakupi po 500 kg kvalitetnog livadskog i bagremovog meda, koji se može i kupiti.
Domaćini dobro poznaju okolne predele, pa će Vas rado povesti u šetnju i izlete na Borsko jezero, u Brestovačku banju, Dubašnicu, Stol.

Stojadinović, Brestovačka banja – Banjsko polje, (sa sajta http://www.seoskiturizam.org / ) kategorisana

U kući postoje tri sobe, dvokrevetne i trokrevetne koje su na raspolaganju gostima. Ulaz za goste je odvojen. Na istom spratu postoji kupatilo koje je samo za goste kao ogromna dnevna soba sa TV-om i trpezarija sa opremljenom kuhinjom. U kuci postoji grejanje.

Domaćini se bave uzgojem cveća, voća i povrća, kao i domaćih životinja. Gosti na trpezi mogu imati uvek sveže proizvode, koje sami mogu ubrati.

Domaćin će vas rado voditi u obilazak svih zanimljivosti i lepota u njihovom kraju.


IV Kratka analiza interesantnih ponuda domaćina iz drugih mesta

1. Grupisanje ponude – etno sela (Sirogojno, Latkovac, Moravski konaci….), rasinski okrug, zapadna Srbija odnosno užički okrug
2. Organizovanje događaja u funkciji dovođenja gostiju ( manifestacija, kolonija, škola …) Etno selo Latkovac, http://www.ethno.co.rs/ :
Letnji univerzitet ce poceti 2. jula i trajace do 15. avgusta:

02-11. jula Etno muzika / Ekologija

13-22. jula Slikarstvo / Poezija

25-03. avgusta Pozorište / Arheologija

06-15. avgusta Kaligrafija / Etno muzika
Tradicionalni srpski obicaji, zanati i svetkovine, keramika, snimanje dokumentarnog filma, poljoprivredni radovi bice zajednicke aktivnosti za sve grupe i one ce biti aktuelne sve vreme trajanja LU-a.
U etno selu Latkovac možete da ucestvujete u umetnicko–edukativnim radionicama:
•Slikarstvo
•Etno muzika
•Pozorište
•Kaligrafija
•Keramika
•Poezija
•Istorija
•Arheologija
•Ekologija
•Stari zanati
- Tkanje
- Vez
- Štrikanje
- Šivenje
- Predenje vune
- Korparstvo
- Kovaštvo
- Stolarstvo
- Kazandžija
- Šeširdžija
- Casovnicar

U etno selu Latkovac možete da se bavite poljoprivrednim radovima:
Branje malina, kupina, grožda, jabuka, sakupljanje šljiva, pravljenje vina, vrcanje meda, sakupljanje šumskih plodova i bilja, jahanje konja, cuvanje ovaca, živine, koza i krava, pravljenje sira i kajmaka.

Ukoliko želite, možete da dobijete deo obradive zemlje koju cete sami obradivati, a plodove poneti ili u samom selu napraviti zimnicu, džem, slatko, sokove.

Možete da naucite da pravite šljivovicu - srpsko tradicionalno pice i da svoj proizvod ponesete sa sobom.

U etno selu Latkovac možete da naucite da pripremate srpsku tradicionalnu hranu.

3. Povezivanja punude domaćina sa širim programom manifestacija u okolini – Udruženje domaćina Tršić http://www.trsic.com/aktivnosti.php ,
4. Povezivanja sa pojedinim delatnostima i zajedničke manifestacije – sakupljanje gljiva: Udruženje domaćina Valjevo i valjevsko gljivarsko društvo, “Lekovitim stazama valjevskih planina” – Priča o glogu
5. Zajednički nastupi na sajmovima: užička udruženja domaćina i turističke organizacije
6. Samostalni sajtovi pojedinih udruženja domaćina: primeri: Udruženje domaćina Valjevo http://www.domaciniva.org.rs/ , Udruženje domaćina Tršić http://www.trsic.com/ , Udruženje domaćina sela Brezovica http://www.brezovicaselo.co.rs/
7. Samostalni sajtovi pojedinih domaćina: primeri domaćinstvo Liknić u Deguriću http://www.turizamgradac.ugradu.info/ , domaćinstvo Stepanović iz Medvednika http://www.medvednik.com/
8. Interesantna ponuda pića: likeri od drenjine, oraha, šipurka, višnje, sok od koprive Udruženje domaćina sela Brezovica http://www.seoski-turizam.org/news.php?readmore=38
9. Posebni projekti :projekat "Ozonske staze" gde posetioce tokom šetnje duge skoro 15 kilometara mogu da vide majstore - zanatlije, ali i upoznaju bogatu prirodu ovog kraja Udruženje domaćina Brezovica http://www.seoski-turizam.org/news.php?readmore=38
10. Promocija mineralnih voda jednog sela iz zapadne Srbije na sajtu o seoskom turizmu – Bele vode kod Kruševca http://seoski-turizam.org/readarticle.php?article_id=27 (što treba da se uradi za vode Brestovačke banje i Šarbanovačke banje jer svi podaci postoje)
11. Predlog jelovnika za pansionske goste iz sela Brezovica http://www.brezovicaselo.co.rs/jelovnik.htm za pun pansion 1400, polupansion 1200 i noćenje sa doručkom 1000 http://www.brezovicaselo.co.rs/cene.htm ovo može da buda standard za određenu cenu a sve ostalo posebna ponuda i cena
12. Interesantna je objedinjena ponuda seoskog turizma Ivanjice: http://www.ivatourism.org/seoski_turizam.htm i http://www.ivatourism.org/seoska_domacinstva.htm ( naprimer selo Kušići kao vazdušna banja, proba starih zaboravljenih jela kao i specijaliteta ovog kraja, voda koja po narodnom verovanju ima lekovita svojstva, mala biblioteka za goste, poneti pribor za lov i ribolov, poneti adekvatnu obuću za šetnju «Stazama zdravlja», obezbeđen turistički «vozić» za obilazak okoline, poći u lov kamerom i fotoaparatom, domaćini se bave proizvodnjom eteričnih ulja iz biljaka, naučiće i goste pravljenju eliksira i branju lekovitog bilja, gosti mogu čekati Golijska jutra u društvu ovdašnjih meštana uz golijske specijalitete (pršutu, sir i vruću rakiju), u jednom domaćinstvu navode - jezik: nemački , kuća je idealna za porodične odmore, itd)
13. Interesantno je pogledati sajt Udruženja domaćina u eko i etno turizmu iz Donjeg Milanovca( formirano u okviru Etno-eko pokreta «Gorun» iz Rudne Glave kod Majdanpeka, desetak kilometra od borskog sela Gornjane) http://www.udet-dm.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 nudi pored smeštaja i izlete, kurseve ( pečenje rakije i pekmeza, vrcanje meda, branje lekovitog bilja, sakupljanje gljiva, šumskih plodova), savetodavne usluge (biznis planovi, projektovanje turističkih staza, priprema objekata za kategorizaciju, organizovanje edukativnih seminara, prezentacija i dr.).
14. Interesantan sajt udruženja Snovalica iz Dragačeva koje razvija i seoski turizam ali i tradicionalne zanate (kamp tkanja i kamp keramike), kulturne manifestacije i dr. http://www.snovalica.com/sr/seoski-turizam
15. Evo dobro razradjenog sajta jednog domacinstva iz sela Popucke kod Valjeva http://www.odmornaselu.com/index.html (Gost može pripremiti zimnicu za svoje potrebe (slatka, džemove, kompote, sokove,), što mu neće biti naplaćeno, odlican opis okoline, spisak manifestacija, galerija slika).
16. Odličan opis mogućih atraktivnih usluga u seoskom turizmu na sajtu JAT http://www.jat.com/active/sr-latin/home/main_menu/travel_info/jat_review/node_1157976929/node_1157985129.html
17. Primer razvijene ponude jednog seoskog domaćinstva u okolinio Valjeva – domaćinstvo Rakić Branka, Valjevska kamenica, zaseok Maletić, vidi http://www.selo.in.rs/index.html a posebno na sajtu http://www.seoskiturizam.co.rs/ - primer jelovnika za celu nedelju:

HRANA - STARA SRBSKA JELA
________________________________________
PONEDELJAK
D—punjena jaja pastetom, mleko, hleb
R--- corba, vatreni sampinjoni,makaroni,
salata, hleb, desert
V--- burek sa mesom,kiselo mleko

UTORAK
D---sataras, sir, bela kafa, hleb
R---corba, musaka, salata, hleb, desert
V--- mekike, kiselo mleko

SREDA
D---pohovane tikvice ili paprike,sir
kajmak bela kafa, hleb
R---čorba, sarma,salata,hleb,desert
V------ podgorka, kiselo mleko

CETVRTAK
D--- przenice, mleko
R---čorba, pecenje ili rostilj, ili sac,
salata, hleb, desert
V---Nadevena lepinja, kiselo mleko


PETAK
D--- maleticka, sirko, ,mleko
R---pasulj, salata, hleb, desert
V---pita od kiselog kupusa, kiselo mleko

SUBOTA
D---cicvara, sir, kajmak, mleko
R---corba, punjene paprike,salata, hleb, desert
V--- srpska gibanica, kiselo mleko

NEDELJA
D--- podgorska glava, sir, bela kafa
hleb
R---supa, piletina na kajmaku, salata,
hleb, desert
V--- projara,cvarci, kiselo mleko


POSNI DAN D---ustipci, pekmez, med, caj
R---riblja corba, riba, salata, hleb, desert
V---pita od soje, caj


DESERTI ---palacinci,kup sa vocem,krofne,princis
krofne,pita, sutlijas, vocni kolac,sladoled itd. kolac od
sljiva, snenokle, bakin kolac, rodjendanska torta,
baklava, sladole, voce,konpoti, itd.


zatim pešačke staze, lovačko društvo, izleti, gljive, jezero, planine i dr. u ponudi.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 18 May 2009 23:55:54
Message:

Narodna skupština Srbije usvojila je 13. 5. 2009. novi Zakon o turizmu Srbije. Evo izvoda iz zakona koji se odnose na smeštaj u domaćoj radinosti i seoskom turizmu:

Z A K O N O TURIZMU
(IZVODI)
I. OSNOVNE ODREDBE


Član 2.
Uređenje odnosa u oblasti turizma zasniva se na načelima:
6)partnerskog odnosa privatnog i javnog sektora i civilnog društva kod planiranja, oblikovanja i plasmana turističkog proizvoda na tržištu;

II. PLANIRANJE I RAZVOJ TURIZMA

1.1.5. Program razvoja turizma
Član 12.
Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava i posebnim zakonom, donose program razvoja turizma u skladu sa Strategijom.

III. TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA PROMOCIJU TURIZMA


3. Turistička organizacija jedinice lokalne samouprave
Član 39.
Za teritoriju jedinice lokalne samouprave može se osnovati turistička organizacija ili obavljanje tih poslova poveriti drugom pravnom licu.
Turistička organizacija jedinice lokalne samouprave obavlja poslove:
5) prikupljanja i objavljivanja informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma;
8) posredovanja u pružanju usluga u domaćoj radinosti;

V. UGOSTITELJSKA DELATNOST


8. Ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti
Član 72.
Fizičko lice može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja obroka u kući, apartmanu i sobi čiji je vlasnik u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva.
Član 73.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.
Kuće, apartmani i sobe koje fizička lica iznajmljuju moraju da ispunjavaju propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove i da budu kategorisani.
Fizičko lice može da pruža usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića samo turistima kojima pruža usluge smeštaja.
Član 74.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti izdaje kuću, apartman i sobu preko lokalne turističke organizacije, turističke agencije ili privrednog subjekta, na osnovu ugovora.
Ugovor iz stava 1. ovog člana fizičko lice dostavlja, radi evidentiranja, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju kategorisanih kuća, apartmana i soba kao povereni posao i dužan je da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju koju vodi u pisanoj (štampanoj i elektronskoj) formi.
Član 75.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti dužno je da:
1) u kući, apartmanu i sobi koju izdaje turistima istakne propisanu oznaku kategorije određenu rešenjem nadležnog organa;
2) održava prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim standardima za kategoriju kuće, apartmana i sobe, koja mu je određena rešenjem nadležnog organa;
3) vidno istakne cene usluga koje pruža i iznos boravišne takse i pridržava se istaknutih cena;
4) utvrdi normative hrane ako pruža uslugu ishrane i pridržava se utvrđenih normativa;
5) vodi evidenciju gostiju dnevno i uredno.
Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove, propisuje oblik, sadržinu i način vođenja evidencije gostiju u domaćoj radinosti.

9. Ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu
Član 76.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, a organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista koja ne koristi usluge smeštaja, samo ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Fizičko lice iz stava 1. ovog člana može da pruža usluge pripremanja, usluživanja hrane i pića koje je pretežno sam proizveo.
Fizičko lice iz stava 1. ovog člana, mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita zdravlja.
Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu moraju da ispunjavaju minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove.
Član 77.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu izdaje objekte preko lokalne turističke organizacije, turističke agencije ili privrednog subjekta, na osnovu ugovora.
Ugovor iz stava 1. ovog člana fizičko lice dostavlja, radi evidentiranja, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju seoskih turističkih domaćinstava kao povereni posao i dužan je da Registru turizma kvartalno dostavlja evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj i elektronskoj).
Član 78.
Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu dužno je da:
1) vidno istakne cene usluga koje pruža i iznos boravišne takse i pridržava se istaknutih cena;
2) utvrdi normative hrane ako pruža usluge ishrane i pridržava se utvrđenih normativa;
3) vodi evidenciju gostiju dnevno i uredno.
Ministar uz saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove propisuje oblik, sadržinu i način vođenja evidencije gostiju u seoskom turističkom domaćinstvu.
Član 79.
Ministar uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja propisuje minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove koje moraju da ispunjavaju objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu.


VIII. USLUGE U TURIZMU

1.1. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora i lokalnog turističkog vodiča
Član 98.
Usluge lokalnog turističkog vodiča može da pruža lice koje ispunjava uslove iz člana 94. stav 2. ovog zakona i koje ima položen stručni ispit za lokalnog turističkog vodiča.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na predlog turističke organizacije opštine, odnosno grada, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva, propisuje program i način polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča.
Troškove polaganja ispita za lokalnog turističkog vodiča snosi lice koje polaže stručni ispit.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da Registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj) zaključno sa 31. decembrom tekuće godine do 15. januara naredne godine.
Član 99.
Lokalni turistički vodič pri obavljanju poslova vodiča mora da ima kod sebe legitimaciju lokalnog turističkog vodiča i da nosi propisanu oznaku lokalnog turističkog vodiča.
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje oblik i sadržinu legitimacije i oznake lokalnog turističkog vodiča i utvrđuje visinu troškova polaganja ispita.

IX. TAKSA, NAKNADA I PENALI U TURIZMU


1. Boravišna taksa
Član 106.
Naplatu boravišne takse vrše privredni subjekti koji pružaju uslugu smeštaja, kao i subjekti iz člana 74. stav 1. i člana 77. stav 1. ovog zakona (napomena: lokalne turističke organizacije, turističke agencije ili privrednog subjekta) preko kojih se pruža usluga smeštaja (u daljem tekstu: davalac smeštaja).
2. Turistička naknada
Član 111.
Jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi turističko mesto koje je razvrstano u kategoriju propisuje obavezu plaćanja turističke naknade uz saglasnost ministarstva.
Obveznici plaćanja turističke naknade su i fizička lica koja turistima izdaju kuće, stanove, apartmane i sobe, kao i vlasnici kuća za odmor, u slučajevima kada svoje kuće izdaju trećim licima.

X. REGISTAR TURIZMA


Član 117.
Registar turizma vodi Agencija za privredne registre.
U Registru turizma registruju se:
12)lica koja pružaju usluge u domaćoj radinosti;
13)lica koja pružaju usluge u seoskim turističkim domaćinstvima.

XI. NADZOR


Član 118.
Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo preko turističkih inspektora.
Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona u delu ispunjenosti sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova u objektima u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost, kao i u objektima, odnosno prostorijama u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smeštaja i ishrane u domaćoj radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko sanitarnih inspektora
2. Ovlašćenja turističkog inspektora
Član 121.
Turistički inspektor je ovlašćen da:
7) privremeno zabrani fizičkom licu pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ako kuće, apartmani i sobe, nisu kategorisani u skladu sa odredbama ovog zakona i fizičkom licu pružanje ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu ako objekti u kojima se pružaju te usluge ne ispunjavaju minimalne tehničke uslove, kao i da zabrani pružanje ugostiteljskih usluga ovim fizičkim licima ako ne poseduju ugovor iz člana 74. stav 1. i člana 77. stav 1. ovog zakona;
11) izrekne novčanu kaznu na licu mesta;

XII. KAZNENE ODREDBE


Član 128.
Novčanom kaznom od 8.000 do 80.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
1) izdaje kuće, apartmane i sobe koje nisu kategorisane ili koje ne ispunjavaju propisane sanitarno-higijenske uslove (član 73. st. 1. i 2);
2) pruža usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića suprotno članu 73. stav 3;
3) ne izdaje kuće, apartmane i sobe na osnovu ugovora i ne dostavi ugovor nadležnom organu (član 74. st. 1. i 2);
4) postupi suprotno članu 75. stav 1. tač. 1) do 5);
5) ne pruža usluge smeštaja i ishrane u seoskom turističkom domaćinstvu na propisan način (član 76, član 77. st. 1. i 2. i član 78. stav 1. tač. 1) do 3);
6) pruža usluge turističkog vodiča, turustičkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča, odnosno turističkog animatora, a ne ispunjava propisane uslove (član 94. st. 2. i 9, član 95. stav 1. i član 98. stav 1);
7) ne postupi po rešenju turističkog inspektora (čl.121. i 122).

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 132.
Privredna društva, preduzetnici ili ogranci drugog domaćeg ili stranog pravnog lica i fizička lica koja obavljaju delatnost turističkih agencija, ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost i pružaju usluge u turizmu, uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 134.
Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se, osim u delu u kome su u suprotnosti sa ovim zakonom, sledeći podzakonski akti:
1) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, br. 66/94, 3/95 i 31/05);
Član 137.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe ovog zakona koje se odnose na registraciju odnosno evidenciju u Registru turizma i na licence primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

Nažalost IZOSTAVLJENO JE IZ DOSADAŠNJEG ZAKONA sledeće:

Usluge u seoskom turizmu

Uslugama u seoskom turizmu, u smislu ovog zakona, smatra se pružanje usluga smeštaja i ishrane u seoskim domaćinstvima, etno objektima i salašima; organizovanje pešačkih tura, branja lekovitog bilja, jahanja, ribolova i drugih tematskih aktivnosti; degustacija i prodaja proizvoda; pripremanje i usluživanje tradicionalnih jela uz nadoknadu; proizvodnja i prodaja narodnih umotvorina, kao i organizovanje aktivnosti na upoznavanju nasleđa, načina života i tradicionalne kulture seoskih područja.Autor diskusije: draganr
Replied on: 25 May 2009 12:30:09
Message:

Internet komunikacije u razvoju seoskog turizma u opštini Bor1. Sajt Turističke organizacije Srbije: na stranicama Sela Srbije http://www.serbia-tourism.org/srpski/main.php?naziv=Sela%20Srbije&dat=sela&poc=uvo prijaviti i domacine iz Bora

2. Sajt RARIS-a web portal turističke ponude Istočne Srbije http://www.traveleastserbia.org/index.html za razliku od svih drugih opština nema smeštajnih kapaciteta opštine Bor, posebno nema smeštaja u domaćoj radinosti i u seoskom turizmu, prijaviti smeštajne kapacitete, manifestacije i znamenitosti - postoje upitnici

3. Adresa i kontakt Turističke organizacije Bor na sajtu http://www.info-tours.net/object.php?id=1117 bez detaljnijih informacija, linkova i dr.

4. Sajt TO Srbije – prirodne vrednosti – Zlotske pećine http://www.serbia-tourism.org/srpski/tekst.php?podaci=priroda.txt&gde=zlo naveden kontakt samo iz Šumske uprave Srbijašume (treba kontakt TO Bor jer je kod svih ostalih pećina kao kontakt navedena konkretna lokalna turistička organizacija)

5. Sajt TO Srbije – banje – Brestovačka banja - http://www.serbia-tourism.org/srpski/tekst.php?podaci=banje.txt&gde=bre nisu navedene mogućnosti privatnog smeštaja, nema Doma odmora ali navedena adresa I kontakt TO Bor za informacije

6. Sajt Projekta seoski turizam Srbije - http://www.selo.co.rs/page.php?id=43 , nema adrese TO Bor, nema prijavljenih domacina iz Bora

7. Sajt Turistička ponuda Balkana - http://www.turizam.net/ - nema borskih turističkih destinacija, nema ponude smestaja domaćina iz Bora

8. Sajt Suveniri Srbije - http://www.suvenirisrbije.com/index.php?sve=1 nema nasih proizvođača a imamo tkanje I keramiku, kao I druge suvenire u ponudi TO Bor.

9. Sajt ISTN – The Serbian travel industry http://www.istnews.com/sela42.htm nema ponude seoskog turizma iz Bora (a ima Knjaževca i Negotina), nema Brestovačke banje u ponudi (a ima Gamzigradske), za Zlotsku pećinu na http://www.istnews.com/cudesnasrbija57.htm kao kontakt navedena je TO Srbije, na stranicama Turističke destinacije na prvom mestu je Bor sa Brestovačkom banjom, Borskim jezerom, Lazareva pećina.. sa kontaktom TO Bor ali nema ponude seoskog turizma.

10. Interesantno je pogledati sajt Udruženja domaćina u eko i etno turizmu iz Donjeg Milanovca( formirano u okviru Etno-eko pokreta «Gorun» iz Rudne Glave kod Majdanpeka, desetak kilometra od borskog sela Gornjane) http://www.udet-dm.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6 nudi pored smeštaja i izlete, kurseve ( pečenje rakije i pekmeza, vrcanje meda, branje lekovitog bilja, sakupljanje gljiva, šumskih plodova), savetodavne usluge (biznis planovi, projektovanje turističkih staza, priprema objekata za kategorizaciju, organizovanje edukativnih seminara, prezentacija i dr.).
Sa ovim udruženjem treba uspostaviti saradnju (posebno se treba upoznati sa informacijom „Za ulaganje u ruralni turizam u Golubinju, Mirocu, Mosni, Rudnoj glavi i Blizni odobreno je 4,8 miliona dinara bespovratnih sredstava kroz deset zahteva i ova investicija treba da bude završena do 30. jula 2009. godine.”

11. Sajt nacionalne asocijacije turističkih agencija Yuta poziva opštine I turističke organizacije da dostave podatke o selima, smestajnim kapacitetima i podacima o domaćinstvima, kako bi zajednički unapredili seoski turizam. Vidi na http://www.yuta.rs/sr/tp/sela.asp

12. Sajt uspešnog seoskog domaćinstva http://www.seoskiturizam.co.rs/
linkovan sa sajta javnog medija . Ovo domaćinstvo ima još jedan sajt kojim dopunjije opis svoje ponude: http://www.selo.in.rs/ .

13. Sajt www.seoskiturizam.org koji je u okviru projekta razvoja seoskog turizma kroz susedski program sa Rumunijom “Preporod tajanstvenog istoka” uspešno postavio Resurs centar Bor . Najpotpuniji je sajt o turistickim potencijalima i ponudi opstine Bor, ima skoro sve o turizmu i pratecim elementima, sem adrese i kontakata Turisticke organizacije Bor, koja je glavni informativni punkt turizma u opstini. Takodje nisu navedeni svi smestajni objekti, kao sto su Savaca i Studentski dom kao hosteli i dr., nisu uvek tacni kontakti pojedinih ustanova, a svuda nedostaju internet komunikacije (meil adrese i sajtovi ustanova)


Autor diskusije: draganr
Replied on: 25 May 2009 13:05:06
Message:

Realizovan prvi deo II faze obuke - seminara za unapređenje seoskog turizma u opštini Bor


U organizaciji Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, Društva mladih istraživača iz Bora, Tranzicionog centra RTB Bor, Turističke organizacije Bor i novoformiranog Udruženja domaćina u seoskom turizmu i smeštaju u domaćoj radinosti, nastavljen je prošlogodišnji seminar za unapređenje seoskog turizma.

Ciljevi seminara su da se stvore uslovi za zapošljavanje u oblasti turizma, odnosno seoskog turizma i smeštzaja u domaćoj radinosti, a time i uslovi za unapređenje ukupnog turizma u opštini Bor, da se ojačaju kapaciteti novoformiranog Udruženja domaćina i da se razviju nove metode edukacije odraslih usmerene na rešavanje praktičnih problema.

U prvom delu nastavka seminara, koji je realizovan u Brestovačkoj banji 23. i 24. maja 2009. kroz kraći kurs prošla je nova grupa domaćina (obrađene su teme o pojmovima i trendovima u turizmu, posebno seoskom, zakonske obaveze, posebno oko kategorizacije objekata, mogućnosti finansijskih i drugih podsticaja, isticanja osnovnih turističkih motiva koji omogućavaju formiranje turističke ponude seoskog turizma i dr.). Rad je nastavljen objedinjavanjem nove grupe polaznika sa polaznicima prošlogodišnjeg seminara, upoznavanjem sa iskustvima koje su oni stekli u proteklom periodu prolazeći kroz proces pripreme i kategorizacije objakata za smeštaj turista, kroz različite oblike prezentacije svoje ponude i dr.

Najviše vremena u ovom delu seminara bilo je odvojeno za utvrđivanje turističke ponude domaćina. Počevši od individualne ponude svakog domaćinstva, objedinjena je ponuda na nivou pojedinih sela i turističkih lokacija (Banja, Jezero) i na kraju objedinjeno je nekoliko turističkih događaja za nivo opštine u celini.

Na kraju ovog dela seminara, utvrđen je program rada Udruženja za ovu godinu.

Za razliku od prošlogodišnjeg seminara, ovogodišnji nastavak seminara je organizovan u formi serije radionica, aktivnog učešća samih polaznika, korišćenja prethodnih anketa, analiza, dokumentacije i stečenih iskustava u dosadašnjim aktivnostima u razvoju seoskog turizma i smeštaja u domaćoj radinosti u borskoj opštini. Ovakav način rada, uz primenu najnovijih andragoških metoda, omogućilo je Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda.

Seminar se nastavlja 30. i 31. maja u formi terenskog rada u domaćinstvima na područjima najrazvijenijeg seoskog turizma Srbije u Gornjem Milanovcu, Valjevu i Ljigu. Istovremeno ostvariće se kontakt i saradnja sa Udruženjem domaćina Valjeva, Udruženjem "MOBA", Turističkom organizacijom Ljiga i Nacionalnom asocijacijom za seoski turizam Srbije.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 28 May 2009 14:27:08
Message:

Program druge faze obuke u nastavku seminara za unapređenje seoskog turizma u opštini Bor


Poseta i terenski rad na području Rudnika, Valjeva i LjigaVreme i mesto: 30-31.05.2009 ; Rudnik, Podbukovi, Ljig

Subota, 30.05.2009
08.00 – 11.00 transfer do Rudnika (preko Topole), domaćinstvo Milivoja Markovića
11.00 – 11.30 dobrodošlica i osveženje
11.30 – 12.30 prezentacija domaćinstva, razmena iskustva – Milivoje Marković

12.30 – 14.30 transfer do Podbukova (preko Ljiga i Valjeva), domaćinstvo Obradović
14.30 – 15.00 seoski turizam Opštine Valjevo – Marta Sekulić
15.00 – 16.00 ručak
16.00 – 16.30 prezentacija domaćinstva i razmena iskustva – Mile Obradović

16.30 – 17.30 Udruženje domaćina “Valjevo”, razmena iskustva – Dragić Tomić
17.30 – 18.30 transfer do Ljiga
18.30 – 19.30 distribucija po domaćinstvima, zatima večera

Nedelja, 31.05.2009

09.00 – 10.00 skupljanje učesnika nakon doručka i transfer do Hotela “Ljig”
10.00 – 11.00 seoski turizam opštine Ljig, Udruženje “Moba”, Turistička organizacija Ljiga, Nacionalna asocijacija za razvoj seoskog turizma – Vladimir Ivanović
11.00 – 11.30 kafe pauza

11.30 – 12.30 početak samostalnog rada, rad Udruženja, aktivnosti, problemi – V. Ivanović

12.30 – 13.00 transfer do Vodenice kod Uče, Radojka Radisavljevića
13.00 – 13.30 prezentacija domaćinstva i razmena iskustva - Radojko Radisavljević
13.30 – 14.30 ručak
14.30 – 15.00 dodela setifikata
15.00 – 18.30 transfer do Bora

Organizatori: Društvo za obrazovanje odraslih Beograd, Društvo mladih istraživača, Udruženje domaćina za razvoj seoskog turizma Bor, Turistička organizacija Bor


Autor diskusije: draganr
Replied on: 29 May 2009 23:37:19
Message:

U radnoj poseti udruženjima domaćina, turističkim organizacijama i seoskim domaćinstvima Rudnika, Valjeva i Ljiga u suboti u nedelju 30. i 31. maja 2009. boraviće 45 polaznika seminara za unapredjenje seoskog turizma u opštini Bor.
Polaznike seminara zanimaće pre svega sledeće teme o kojima žele da razgovaraju:

Teme za razgovor:

Seoski turizam: Osnovni kvantitativni pokazatelji – broj sela, domaćina...; Osnovni kvalitativni pokazatelji - struktura domaćinstava (starosna dob, stručna sprema, broj članova), vrste objekata (poljoprivredna domaćinstva, kuće na selu, vikendice, etno restorani, vajati za dnevni boravak...). Iskustvo regiona: prepoznate snage i nedostaci, tipični gosti, tipične usluge, tipične dodatne usluge (van domaćinstva). Načini promocije i reklamiranja. Trendovi daljeg razvoja domaćinstava u smislu usluga i trendovi razvoja opštine u smislu seoskog turizma...


Udruženja domaćina: Komunikacija između članova, distibucija informacija, podela zaduženja i odgovornosti. Zajedničke aktivnosti članova - koje su, kako se dogovaraju, kako finansiraju i kako organizuju. Odnos sa TO i drugim srodnim institucijama u Opštini, odnos sa lokalnom upravom (posebno pokretanje aktivnosti pred lokalnom upravom), saradnja sa drugim udruženjima van Opštine. Načini finansiranja Udruženja, naplata usluga, dogovor u vezi cena usluga, dopunske aktivnosti Udruženja (izdavačke i sl.), planovi za budućnost...


Nacionalna asocijacija: Misija, glavne teme na kojima je agažovana, perspektiva, mogućnost učlanjenja Udruženja domaćina za razvoj turizma u Boru u Asocijaciju...


Turističke organizacije: Finansiranje TO, problemi kategorizacije domaćinstava, obračuni usluga domaćinstava, struktura cene usluge u seoskom turizmu, pripadajuće dažbine, modeli naplate usluga, usklađivanje usluga i naplate usluga sa novim Zakonom o turizmu – posebno izrada i prodaja suvenira i domaćih prehrambenih proizvoda organizovanim i neorganizovanim grupama turista i organizovano vođenje istih van domaćinstva (obilasci lokalnih znamenitisti, organizovani izlazak na bačije i sl.).


Autor diskusije: draganr
Replied on: 02 Jun 2009 12:55:18
Message:

Organizovana grupa domaćina koji žele da se bave seoskim turizmom i smeštajem u domaćoj radinosti u opštini Bor, koji su istivremeno bili polaznici seminara za unapređenje seoskog turizma i članovi novoformiranog Udruženja domaćina iz borske opštine, boravila je prošlog vikenda, 30. i 31. maja 2009., na prostorima Rudnika, Valjeva i Ljiga. Ciljevi ove radne posete bili su nastavak seminara na terenu gde je seoski turizam razvijen, gde se mogu upoznati i razmeniti iskustva u razvoju seoskog turizma od značaja za borske domaćine, boravak u objektima seoskog turizma, uspostavljanje veće saradnje sa udruženjima domaćina Valjeva i Ljiga, a posebno sa Nacionalnom asocijacijom udruženja domaćina.

Posećeno je prvo jedno domaćinstvo u varošici Rudnik, a zatim drugo u zaseoku Podbukovi ispod Maljena, dvadesetak kilometara od Valjeva na putu ka Užicu. Domaćini su upoznali Borane sa njihovim dosadašnjim iskustvima, počevši od početnih opredeljenja da se bave seoskim turizmom, opremanja i kategorizacije objekata za prijem i smeštaj gostuju, preko formiranja i obogaćivanja njihove turističke ponude, do odnosa sa udruženjima domaćina i turističkim organizacijama njihovih opština.

Borski domaćini su zatim prenoćili u 6 seoskih domaćinstava koja se bave turizmom u okolini Ljiga a koja su preporučili iz Udruženja domaćina i Turističke organizacije Ljig. Na taj način su se neposredno upoznali sa objektima za smeštaj gostiju i u neformalnim razgovorima sa domaćinima upoznali sa njihovim radom, iskustvima, problemima koje rešavaju i dr.

Drugog dana posete, u prostorijama Hotela Ljig završen je seminar o unapređenju seoskog turizma u Boru, prezentacijama rada Društva domaćina MOBA i Turističke organizacije Ljig kao i Nacionalne asocijacije udruženja domaćina. Članovi novoformoranog udruženja domaćina Bora dobili su dragocene informacije o aktivnostima drugih udruženja koja već dugo uspešno deluju na području zapadne Srbije, naročito o tome šta se može postići delovanjem Nacionalne asocijacije udruženja domaćina. Borsko udruženje je pozvano da se priključi Nacionalnoj asocijaciji i taj poziv je sa zadovoljstvom prihvaćen.
Na kraju posete, borski domaćini upoznali su se sa jednim izuzetnim etno objektom u Ljigu - Učina vodenica, gde su i podeljeni certifikati polaznicima seminara. Certifikate je dobilo ukupno 37 polaznika - sadašnjih i budućih domaćina u seoskom turizmu i smeštaju u domaćoj radinosti u Boru.

Iz ove posete, koja je imala kao ciljeve edukaciju i uspostavljanje saradnje sa drugim udruženjima domaćina, mogu se izvući sledeća dragocena iskustva:

1. Domaćini u zapadnoj Srbiji imaju velika iskustva u razvoju seoskog turizma koja se mogu u značajnoj meri koristiti i kod nas.

2. Borska sredina u svom okruženju, a posebno istočna Srbija imaju umnogome i bogatije i raznovrsnije potencijale za razvoj seoskog turizma. Domaćini u zapadnoj Srbiji, nemaju toliko turističkih motiva i potencijala ali ono što postoji znalački koriste.

3. Domaćini iz zapadne Srbije uglavnom nisu koristili podsticajna sredstva države i lokalnih samouprava, uglavnom su počinjali sa skromnom turističkom ponudom, a zatim kako su razvijali turističku delatnost, sopstvenim sredstvima dograđivali svoje objekte za smeštaj gostiju i proširivali ponudu.

4. Lokalne samouprave su pružile pomoć prevashodno u tome što su efikasno sprovele postupak kategorizacije objekata za smeštaj, bez previše formalnosti, naročito kada se radi o seoskim domaćinstvima u udaljenijim selima, staroj seoskoj arhitekturi i dr. Domaćini u zapadnoj Srbiji su počinjali od najnižih kategorija, pa su zatim zavisno od ulaganja podizali kategoriju svog smeštaja. Pored toga, lokalne samouprave su imale nižu boravišnu taksu za seoski turizam.

5. Turističke organizacije u Gornjem Milanovcu i Valjevu, po izjavama domaćina, nisu dovoljno usmerene na podršku seoskom turizmu, tako da domaćini nemaju ugovore sa turističkim organizacijama o posredovanju u obezbeđivanju gostiju.

6. Veliku pomoć domaćini iz zapadne Srbije imaju od udruženja domaćina iz svojih sredina, sa kojima sarađuju u organizovanju turističkih manifestacija, formiranju turističke ponude i stručnim konsultacijama u pripremi objekata za smeštaj gostiju. Udruženja lobiraju prema državnim organima za povoljnije rešavanje razvoja seoskog turizma a najveću podršku pružaju u promociji smeštaja i turističke ponude seoskih domaćinstava - obezbeđivanjem učešća domaćina na sajmovima, štampanjem zajedničkih kataloga ponude, obezbeđivanjem medijske podrške, postavljanjem internet sajtova i dr. Slično se odnosi i na Nacionalnu asocijaciju udruženja domaćina poreko koje prema najvišim državnim organima deluju zajednički skoro sva udruženja iz zapadne Srbije.

5. Promocija turističke ponude seoskih domaćina je od suštinskog značaja jer bez osmišljene ponude i njenog predstavljanja potencijalnim gostima, gostiju i nema. Na ovom poslu zajednički moraju da rade sami domaćini, udruženja domaćina i turističke organizacije(njima je turistička propaganda glavni zadatak).

6. Udruženja domaćina iz zapadne Srbije i Nacionalna asocijacija udruženja domaćina pokrenuli su inicijative za ublažavanje previsokih kriterijuma za kategorizaciju seoskih domaćinstava koja se bave seoskim turizmom, za oslobađanje ili smanjenje poreza, za veće stumulacije i finansijsku podršku razvoju seoskog turizma.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 23 Jun 2009 14:25:29
Message:

Evo novih informacija o projektu Regionalne privredne komore Zaječar BAZA NARODNOG GRADITELJSTVA.

Na sajtu RPK Zaječar postavljeni su podaci o 10 starih objekata u seoskim domaćinstvima iz borskog sela LUKA, 3 iz Šarbanovca i 4 iz Brestovca. Među njima su i objekti članova Udruženja domaćina iz Bora, odnosno polaznika seminara za unapređenje seoskog turizma Paunović Jovanke iz Luke, Kokelić Zorana i Krinić Gorana iz Šarbanovca.

Nažalost, slike objekata otvaraju se samo za selo Brestovac u borskoj opštini i Šarkamen u negotinskoj, te su upoznati rukovodilac projekta i vebmaster sajta RPK da vide u čemu je problem.

Pogledajte na http://www.rpk-zajecar.co.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=94


Autor diskusije: draganr
Replied on: 01 Jul 2009 08:01:22
Message:

A evo kako su na sajtu koji prati aktivnosti Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda predstavljene aktivnosti na realizaciji obuke domaćina iz borske opštine:

Nastavak aktivnosti na razvoju seoskog turizma


Istočna Srbija, maj 2009. U nastavku projekta unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa kroz razvoj seoskog turizma u istočnoj Srbiji, Društvo je u dogovoru sa svojim partnerima, Tranzicionim centrom RTB Bor i Mladim istraživačima Bora, dogovorilo veoma sadržajnu obuku koja će se realizovati tokom dva vikenda.

Prošle godine postavljeni cilj projekta „...da se umreži, informiše i za uspešno pokretanje posla osposobi inicijalna grupa domaćinstava...” je očigledno realizovan jer je prvih 5 domaćinstava već kategorisano, do početka sezone se očekuje kategorizacija još 10 domaćinstava, a pre nekoliko dana je formirano i Udruženje domaćina za razvoj turizma Opštine Bor koje okuplja 30tak domaćinstava.

Posebna vrednost projekta je kontinuiran rad na razvoju partnerstva – odmah u početku projekta u projekat je uključena lokalna uprava i sve lokalne organizacije od značaja - Turistička organizacija Bor, Resurs centar Bor, Kancelarija za ruralni razvoj Bor, Regionalni trening centar i druge. Ovakav partnerski rad je uveo duh zajedništva i omogućio da se istovremeno sa edukacijom domaćina, prepoznaju i rešavaju drugi problemi od interesa za razvoj seoskog turizma – opštinske službe su edukovane za postupak kategorizacije, inicirana je doregistracija Turističke organizacije da bi mogla da servisira turističke usluge u seoskim domaćinstvima, iz fioka su ispod višegodišnje prašine izvađeni projekti u vezi odgovornog korišćenja prirodnih resursa Mladih istraživača Bora i tome slično.

Dobar glas je već proširen, tako da postoji zahtev novih 15 domaćinstava da se priključe grupi tokom ovogodišnje obuke.

Izvor: http://www.dvv-soe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=400:nastavak-aktivnosti-na-razvoju-seoskog-turizma-&catid=115:aktivnosti-srbija&Itemid=271


Autor diskusije: draganr
Replied on: 01 Jul 2009 08:06:52
Message:

I evo još jedne informacija sa sajta koji prati aktivnosti Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda:

Obuka o seoskom turizmu


Bor, juni 2009. Ovogodišnja obuku u seoskom turizmu je pohađao 41 polaznik iz 30 domaćinstava Opštine Bor. Prvi vikend obuke je realizovan u Brestovačkoj banji, a centralni deo obuke je bio posvećen kreiranju ponude domaćinstava i združene ponude sela.

Obuka nije bila samo teorijska, tako da je prvi vikend završen sa obimnim planom punude turističkih aktivnosti za predstojeće leto i jesen. Novoformirano Udruženje domaćina Bora će u saradnji sa lokalnim partnerima razraditi detalje ove turističke ponude i javno je oglasiti. Tokom drugog vikenda obuke polaznici su obišli primere dobre prakse u tri opštine sa najrazvijenijim seoskim turizmom i najiskusnijim udruženjima domaćina: Gornji Milanovac, Valjevo i Ljig.

Boravak u domaćinstvima koja se duži niz godina uspešno bave seoskim turizmom je doneo ohrabrujuća, ali i otrežnjujuća iskustva. Diskusije i prezentacije u udruženjima domaćina i turističkim organizacijama Valjeva i Ljiga su ubrzale razmenu iskustva i obezbedile dragocene informacije, kako za domaćinstva, tako i za Udruženje domaćina Bora. Dogovorena je buduća saradnja i inicirano pridruživanje Udruženja Nacionalnoj asocijaciji za razvoj seoskog turizma.

Izvor: http://www.dvv-soe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=399:obuka-o-seoskom-turizmu&catid=115:aktivnosti-srbija&Itemid=271


Autor diskusije: draganr
Replied on: 17 Aug 2009 12:08:56
Message:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009. godinu (seoski turizam).

Konkurs traje od 10.07.2009. do 10.09.2009. godine.

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava sa pratećom dokumentacijom (dodatak zahteva za biznis plan ili dodatak zahteva za projektne aktivnosti) podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Sektor za ruralni razvoj, Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Pravo da konkurišu imaju fizičko lice (registrovani individualni poljoprivredni proizvođač), preduzetnik, zemljoradnička zadruga, crkva odnosno manastir, udruženje i stručna poljoprivredna služba.

Konkurs se može prevući sa sajta Ministarstva sa stranice http://www.minpolj.gov.rs/download/konkrur01.pdf

Udruženje domaćina za razvoj turizma u opštini Bor obavestilo je odmah sve svoje članove sa sela o ovim mogućnostima.

Zainteresovanima će pomoć pružiti Resurs centar Bor i Podcentar za ruralni razvoj pri Asocijaciji za razvoj grada Bora.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 17 Aug 2009 12:19:22
Message:

Treba iskoristiti sve potencijale


Posted by Borsky On August - 12 - 2009

Bor: 12. avgust 2009, Autor: Nena

Danas je u „ Resurs centru „, Boban Konstandinović, savetnik za obuku u regionalnom centru za održivi razvoj i razvoj preduzetništva “Timok” iz Zaječara, održao seminar vezan za aktuelni konkurs Ministarstva za poljoprivredu. Konkurs koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede vezan je za dodelu subvencija jednog dela sredstava za ruralni razvoj odnosno za razvoj seoskog turizma.

Konkurs je otvoren do 10. Septembra. Seminar je organizovan sa ciljem da se pomogne ljudima u pripremi dokumentacije, kako bi bolje bili upućeni u to kako se pravi biznis plan i u kojim kategorijama sve mogu konkurisati. Na seminaru se takodje moglo čuti koliki je iznos sredstava koja mogu očekivati i koja je njihova namena.
Od velikog broja ljudi koji su prisustvovali seminaru, većina je zainteresovana za seoski turizam, a neki od njih se već njime i bave.
Opšti je utisak da seoski turizam predstavlja veliki potencijal našeg kraja. Prirodne lepote koje okolina Bora poseduje su velike ali za sada veoma malo i na pravi način iskorišćene ali i prezentovane.

Izvor: Bor grad Info, http://www.bor-grad.com/blog/2009/08/12/iskoristiti-sve-potencijale/

Slična informacija nalazi se na sajtu resurs centra bor i sajtu SEOSKI TURIZAM, http://seoskiturizam.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=1


Autor diskusije: draganr
Replied on: 17 Aug 2009 12:44:17
Message:

Sa zadovoljstvom konstatujemo da je još jedno seosko domaćinstvo u borskoj opštini kategorisano za seoski turizam. To je domaćinstvo Dimitrijević, koje je kategoriju dobilo za svoj objekat u selu Šarbanovac - Timok. Inače ovo domaćinstvo ima smeštajni objekat i na drugom kraju opštine Bor u selu Bučje.

O ovom domaćinstvu zainteresovani mogu da saznaju više na http://seoskiturizam.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&id=70


Autor diskusije: draganr
Replied on: 25 Aug 2009 08:47:49
Message:

Predstavnici domaćina koji se bave smeštajem turista u domaćoj radinosti nastupili su na ovogodišnjim danima Brestovačke banje. Evo celog priloga o ovoj manifestacijisa sajta Medija centra Bor i Multimediale Bor:

Bor

KNJAZ ZASTAO KOD “FRANJINOG” GULAŠA


24 August 2009


Dvojica starih kulinara i prijatelja iz Bora, Žarko Milić, gazda kafane „Barba“ i Borko Gajić, vlasnik privatne firme „Boking“ nisu žalili truda da spreme gulaš koji će, minule subote, zadovoljiti sve posetioce tradicionalne manifestacije „Dani Brestovačke banje“ (trajali prvi put samo jedan dan), ali i oraspoložiti i samog knjaza Miloša u liku jednog od glumaca-amatera, pa je ovo jelo dobilo i jedinstven naziv, gulaš „Franjo Josif“ ili „Austrougarski gulaš na srpski način“.
-Uvaženi knjaže, ovo morate probati, samo ne znam da li će Vam prijati-poklonio se kafedžija Žarko knajzu svome.
- Prvo i prvo, idem se umiti na izvoru za oči, - prozbori „Njegovo visočanstvo“.
Na to će domišljati ugostitelj:
-Zar se niste umili kad već obilazite narodne sofre... Knjaz se zbuni, ode do izvora , umi se i u povratku isproba „Franjin“ gulaš koji se od ostalih razklikovao jedino po tome što je „začinjen“ pivom koje su naši gastarbrajteri pre dan doneli iz Beča.
Sem tradiiconalnih, starih vlaških jela, našlo se i više štandova domaće radinosti iz okolnih opština, tiskali su se majstori starih zanata sa svojim rukotvorinama, čula se pesma sa brežuljka pored još nepreuređenog dvorca knjaza Aleksandra, u konaku knjaza Miloša priređena je izložba predmeta iz turskog i kasnijeg doba, slikari su ovekovečili lep, sunačan dan.
U banji, prodatoj pre šest godina, nije bilo puno naroda. Na putu do hotela „Srpska kruna“ prolaz je krčilo sedam-osam džipova i mercedesa i jedan crni „jaguar“ francuske registracije.
-Došao sam iz Nikoličeva kod Zaječara da predstavim domaćinstvo namenjeno turistima. Nudim odličnu hranu, ugodan smeštaj i kupanje u seoskoj banji sa termalnim izvorima. Nedavno smo dobili autostradu pored sela, a moja kuća je i prvi nikoličevski hotel. Turizam ovde potiče iz 1892. godine, od prve kafane koja se i tad zvala „Stara kafana“. Da bi u selo dolazili ljudi iz celog sveta moramo naučiti neke stvari, od jezika do opšte kulture. Nije sve u jelu i piću - priča Bojan Pavlović predstavljajući prvog suseda u selu, 75-godišnjeg violinistu Petra Veličkovića .
U banji smo, u skromnom, vašarskom ambijentu, susreli i Slavinku Verhovski, predsednicu knjaževačkog Etno-centra, Udruženja za negovanje tradicije. Okuplja 40 članova, a nedavno je u radni odnos primila pet vezilja, tkalja i pletilja.
-Finansira nas Ministarstvo omladine. Dobile smo i projekat Javnih radova za izradu dvoprežnih čarapa Timoka.. Tkajemo torbice, ćilime, šalove. Posredstvom Etno-mreže obučavamo i zapošljavamo mlade. Za naše rukotvorine zainteresovani su Francuzi i Italijani.U Knjaževcu izrađujemo i suvenire od drveta, ikone, predmete za domaćinstva - kazuje Verhovska upoznajući nas sa pletiljama, Milankom Jevtić i Dobrilom Milenković.

Ljuba i Dušica Milenković i Vladimir i Jelica Gulić došli su da predstave svoje kuće za odmor u Banjskom polju, udaljene od banje jedva 400 metara. Oni već tri poslednje godine ugošćavaju Ukrajince i Ruse, Francuze i Nemce. Odštampali su ukusne prospekte, obezbedili suvenire, postavili svakojake đakonije.
-Radio sam u Topionici i rafinaciji i umesto stana od firme dobio sam kredit za kuću. Banja je lekovita, blizu je Borsko jezero, Zlotske pećine mame, okolina je kao iz bajke. Zašto onda da se ne posvetim turizmu. Umemo da se približimo i ljudima, koristimo internet, nudimo kompletnu srpsku kuhinju. Ide posao, ne žalimo se -govori Ljuba nudeći negotinsko rumeno vino i pitu zeljanicu.


(pored ovog dela teksta na sajtu Medija centra Bor objavljena je fotografija štanda Udruženja domaćina za razvoj turizma u opštini Bor za kojim sede Ljubodrag Milenković iz Banjskog polja, predsednik Udruženja i Miodrag Ursulović iz Zlota, član upravnog odbora Udruženja)

Dok je narod šetao po jakom suncu i razgledao izobilje narodnog umenja, kraj dvorca Karađorđevića smenjivale su se folklorne grupe i bendovi. U gornjem delu banjskog parka, direktori kombinata bakra otvarali su, u zdanju nekadašnjeg radničkog odmarališta nazvanog, još krajem pedesetih, „Dom odmora“, prostrani Klub RTB-a Bor.

Antrfilei

Glavnom uredniku...


Od Slavinke Verhovski dobili smo pismo naslovljeno „Glavnom i odgovornom uredniku“, nešto kao specijalnu razglednicu sa markom i poštanskim žigom. Kad se otvori vide se ukusni fotosi Knjaževca, gradića na tri reke. U tekstu naslovljenom “Poštovani uredniče“, piše i ovo: - Reportažu moramo promeniti, ovde se, sem tri provedena dana, mora još malo ostati i više napisati... , a kao usput, spominju se vinarija „Jović“, termalni izvor „Banjica“, lokalitet Ravna, Babin zub...

Pesma o banji...


Iako ne u sklopu programa, na lokalnoj TV „Sezam“, dan pre manifestacije, prvi put u dugoj istoriji ove stare srpske banje, promovisan je (na izvestan način) spot i pesma o Brestovačkoj banji. Pesmu je otpevao i komponovao poznati borski muzičar Žarko Timotijević, a stihove je napisao novinar Brana Filipović koji je i autor dokumentarnog filma o Brestovačkoj banji.

Izvor: Medija centar Bor, http://mediacentar.kcbor.net/mediacentar/tag/dani-banje/
i
Multimediala Bor, http://www.multimediala.info/

http://slatinabor.wordpress.com/2009/08/24/knjaz-zastao-kod-%e2%80%9cfranjinog%e2%80%9d-gulasa/


Autor diskusije: draganr
Replied on: 17 Sep 2009 13:02:19
Message:

HOMOLJSKI LIKERI MAME TURISTE


Mira Grujić iz Gornjana kod Bora sprema se za bavljenje seoskim turizmom. Dok ovih dana priprema dokumentaciju za kategorizaciju svog domaćinstva, za svoje goste već je proizvela između 300 i 500 litara najkvaliutetnijeg vina, a hvali se i odličnom orahovačom i višnjevačom, medom, kao i likerima od drenjka i šipurka.

Ova vredna domaćica ima vremena i za voćnjak i vinograd. Koliko je uspešna, potvrđuje i to da je 12. maja ove godine na IV međunarodnom sajmu meda i vina "Negotin 2009" osvojila prvu nagradu za šljivovicu, a treću za vino.

- Nisam se nadala nagradama, ali srećna sam što je pobedio kvalitet. Reč je o vinu iz berbe 2007. godine, koje nema ni gram dodatog šećera ni vode, niti je loza štićena hemikalijama - priča Grujićeva, ističući da je nedavno otvorila i ribnjak za uzgoj šarana.

Ona planira da, s obzirom na idealne uslove, uzgaja i pastrmku. Neće, veli, izostati ni tradicionalna vlaška stara jela i specijalno spremljeni šumski plodovi prikupljani danima po šumama Homolja, Deli Jovana i Miroča.

- Ne mogu sebi oprostiti što nisam znala da je pre 20 dana u Gornjane dolazio ambasador Rusije u Beogradu, gospodin Konuzin. Spremila bih mu moju rakiju i meze - tvrdi ovčji i kozji sir kakvog nigde u Srbiji nema. Ispratila bih ga s medovačom i orahovačom. Jer ovde je i med najlekovitiji, pčele celog leta ne silaze s lekovitih biljaka. Ovde, na oko 800 metara nadmorske visine, sve je čisto kao suza, a ljudi su gostoljubivi, radni i čuvarni - govori naša domaćica, ubeđujući goste da probaju i njenu voćnu salatu od izobilja šumskih plodova.
Brana Filipović

Izvor: BLIC, 17. septembra 2009.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 17 Sep 2009 14:51:38
Message:

ŠNAJDERKA ISPEKLA NAJBOLJU „ŠLJIVU“Mira Grujić iz borskog sela Gornjane posvetila se turizmu


Mira Grujić iz Gornjana kod Bora odlučila je, pre tri godine, da se posveti seoskom turizmu, jer je , nakon dve decenije neprekidnog rada za šivaćom mašinom, ostala bez posla u borskoj konfekciji „Prvi maj“. Ona ovih dana uveliko priprema dokumentaciju za kategorizaciji svog domaćinstva. Sa članovima Udruženja domaćina za razvoj turizma opštine Bor juna ove godine posetila je kolege, poslenike turizma iz okoline Valjeva i Gornjeg Milanovca. Njihovo dugogodišnje iskustvo u bavljenju turizmom iskoristiće, obećala je na nedavnoj manifestaciji „Dani Brrestovačke banje“, kako bi se uspešno pripremila za prijem prvih gostiju.

Ova vredna domaćica ima vremena i za voćnjak i vinograd. Koliko je uspešna potvrđuje i to da je 12.maja ove godine na IV Međunarodnom sajmu meda i vina – „Negotin 09.“, u jakoj konkurenciji, osvojila prvu nagradu za šljivovicu, a treću za vino.

- Nisam se nadala nagradama, ali srećna sam što je pobedio kvalitet. Reč je o vinu iz berbe 2007. godine koje nema ni gram dodatog šećera ni vode, niti je loza štićena hemikalijama – priča Grujićeva, ističući da je nedavno osnovala ribnjak za uzgoj šarana. Planira da, s obzirom na idealne uslove, uzgaja i pastrmku. Neće, veli, izostati na tradicionalna vlaška, stara jela i specijalmno spremljeni šumski plodovi prikupljani danima po šumama Homolja , Deli Jovana i Miroča.

Godišnje, samo za goste, proizvede 300 – 500 litara najkvalitetnijeg vina. Hvali se i odličnom orahovačom i višnjevačom, medom, kao i likerima od drenjaka i šipuraka.

- Ne mogu sebi oprostiti što nisam znala da je pre tri nedelje u Gornjane, po ličnoj želji, dolazio ambasador Rusije u Beogradu, gospodin Konuzin. Spremila bi mu moju rakiju i meze – tvrdi ovčji i kozji sir kakvog nigde u Srbiji nema. Ispratila bi ga s medovačom i orahovačom. Jer, ovde je i med najlekovitiji, pčele celog leta ne silaze s lekovitih biljki. Na oko 8oo metara nadmorske visine, sve je čisto kao suza. Ljudi su gostoljubivi, radni i čuvarani – govori naša domaćica ubeđujući goste da probaju i njenu voćnu salatu od izobilja šumskih plodova.

Jovanu Cvijiću zastajao dah


U Gornjanu pričaju, ali je i stručno dokazano, da je čuveni srpski geograf i naučnik Jovan Cvijić više pouta dolazio u taj kraj, gde je otkrio, i danas poznate, 82 pećine izuzetne lepote. Ceo , taj ogromni predeo podno masiva Malog i Velikog krša, nazivaju i „Mala Švajcarska“. U Gornjanu kažu da je Cvijiću od divote nedirnute prirode zastajao dah.
AUTOR: B.Filipović

Izvor: Objavljeno od strane sajta slatinabor na 17. septembar 2009. http://slatinabor.wordpress.com/2009/09/17/snajderka-ispekla-najbolju-%e2%80%9esljivu%e2%80%9c/


Autor diskusije: draganr
Replied on: 02 Oct 2009 14:32:15
Message:

Evo jednog članka prenetog sa hrvatskog ekološkog sajta ALERT koji se odnosi na seoski turizam i u kome ima dosta dobrih iskustava i primera razvoja seoskog turizma koji se mogu i kod nas iskoristiti:

Ruralna baština je temelj za turizam


01.10.2009

Turizam ruralnih prostora kontinentalne i obalne Hrvatske ponudio je znatiželjnom i dinamičnom turističkom tržištu sadržaje kreirane u seoskim domaćinstvima ili ustanovama koje brinu o očuvanju i upravljaju zaštićenim ekosustavima. No, to je samo mali dio ruralne baštine koja u nas još nije prepoznata kao light motiv za razvoj turizma, premda živimo okruženi državama u kojima upravo činjenica o ruralnom bogatstvu i baštini rukovodi razvojem turističkih djelatnosti i daje vidljivost lokalnoj zajednici kao vrijednoj turističkoj destinaciji.

Što sve čini ruralnu baštinu? Prvenstveno je to osobiti krajobrazni parter, sa specifičnostima za određeno područje: vodeni tokovi, flora i fauna, konfiguracija i mikro klima, dakle sve ono što uvjetuje izgradnju primjerenih i prilagođenih naselja za ljude. Stanovništvo takovih područja, ukoliko živi održivo u odnosu s prirodnim okruženjem, prenoseći takova iskustva i znanja s koljena na koljeno, stvara svoju tradiciju koja daje stanoviti identitet, a koji s vremenom postaje sastavni dio ruralne baštine. Identitet životnog područja čine i materijalna baština (arhitektura, krajobrazno oblikovanje, ceste, mostovi, putovi) , i nematerijalna baština (legende, povijest, umjetnost, vjerovanja i običaji, plesovi, pjesme i sva druga događanja koja izviru iz načina života na selu), te različite javne manifestacije čija tradicija ne seže tako daleko u prošlost, ali se kroz takove priredbe njeguje i održava dio tradicije (gastronomski sajmovi i izložbe izvornih jela i prehrambenih proizvoda, sajmovi starih seoskih zanata- kovanje, lončarenje i grnčarenje, pletenje šibom, tkanje, predenje vune, izrada namještaja i ratarskog oruđa, opančarenje, vezenje).


ECOVAST –organizacija za čuvanje i zaštitu ruralne baštine


Europsko vijeće za sela i male gradove- ECOVAST, kao sekcija u Hrvatskoj osnovana je 1993.,godine, a poznata je pod imenom Hrvatska mreža za ruralni razvoj. Na području Hrvatske povezuje zainteresirane pojedinke i pojedinace, predstavnice i predstavnike udruga, institucija i državnih uprava na svim razinama radi provođenja principa održivog razvoja i zaštite ruralne baštine. ECOVAST i Hrvatska mreža za ruralni razvoj provode projekte obrazovanja lokalnog stanovništva te pomaže pokretanju agroturizma u svim njegovim varijantama. Tako su financirali postavljanje 18 interpretacijskih tabli zajedničkog naziva „Putovi baštine na području Ozaljsko-ribničkog kraja i Gorskog kotara“, a zaslužni su i za zaštitu Lepoglavske čipke kao kulturnog blaga. Članstvo u organizaciji ECOVAST raste, pa je u globalno očuvanje, promidžbu i turistički razvoj ruralnih krajeva uključeno oko 500 nacionalnih organizacija iz 20 država Europe. Uz organizacije i udruge, članstvu se pridružuju i specijalisti za pojedina područja- krajobraze, arhitekturu, povijest, umjetnost, uzgoj autohtonih vrsta i pasmina i slično.
Najaktivnije su nacionalne sekcije u Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Makedoniji,Poljskoj,Rumunjskoj,Slovačkoj, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj.


UNESCO pomaže da očuvamo svoju tradiciju


UNESCO Konvencija za očuvanje i zaštitu nematerijalne kulturne baštine obavezala je Hrvatsku na izradu i primjenu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojemu je ruralna baština upisana i materijalno i u nematerijalno kulturno dobro. Upravo je ruralna baština izvor i temelj seoskog, agro i eko turizma. To dokazuju već poznate, zaštićene i međunarodno priznate manifestacije poput Đakovačkih vezova, Vinkovačkih jeseni, Ižimače, Žetvenih svečanosti, Sinjska alka, Korčulanska moreška i druge, koje okupe mnogobrojne turiste. Ipak, malo je znano u javnosti da postoji popis od 77 navoda nematrijalnih kulturnih blaga i ruralne baštine u Hrvatskoj, koji su potencijalne odskočnice razvoja turističkih djelatnosti. Evo samo nekih: „Svetomarska mikrotoponimija“, „Šetana kola s područja Slavonije“, tradicijski krznarski obrt Vlatka Gribla u Slatini, užarski obrt Antuna Kneza u Slatini, lončarstvo na području sjeverozapadne Hrvatske, tradicijski obrt za preradu vune i izradu odjevnih predmeta obitelji Čolakovac, iz Gradišta kod Županje, Bećarac– tradicijski vokalno instrumentalni napjev poznat na području Slavonije, Baranje i Srijema, te dvadestak umijeća kuhanja tradicijskih jela i pripremanja kolača, vina i napitaka, izrdae raznih ukrasa i nakita i slično, pa i nekoliko govora i dijalekata poput žminjskog govora.

U ruralnu baštinu ubraja se i očuvanje autohtonih vrsta i pasmina. U okviru međunarodne mreže za očuvanje sjemena SEEDNet, u Hrvatskoj su osnovane radne skupine s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Poljoprivrednog instituta u Osijeku, Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, Instituta za jadranske kulture iz Splita, Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, Povrtlarskog centra iz Zagreba i Podravke iz Koprivnice, koje rade na utvrđivanju najugroženijih starih domaćih sorti, pripremajući njihovo sjeme za deponiranje u banku gena. Za evidentiranje 26 pasmina autohtonih životinja trenutno brine Hrvatska poljoprivredna agencija.

Država plaća obnovu i očuvanje ruralne arhitekturelne cjeline
„Ruralna baština jednako je vrijedan dio hrvatske baštine poput sakralnih građevina, arheoloških nalaza ili povijesno-memorijalnih spomenika“, izrekao je prije 3 godine ministar kulture Božo Biškupić, a u povodu Dana Europske baštine. Od tada su se otvorila vrata i blagajna Ministarstva kulture za sve koji žele pojačano skrbiti za ruralnu baštinu i raditi na programima obnove.Projekti obnove pokrenuti su kreditnim linijama i projektom Etno-eko na području cijele Hrvatske, pa je u 2007.godini Ministarstvo kulture dalo pet milijuna kuna za rehabilitaciju sela i pojedinačnih graditeljskih cjelina. No, ljude nije zainteresirala obnova samo stambenih ruralnih cjelina, nego i pomoćnih i proizvodnih objekata. Tako su financijsku pomoć dobili vlasnici malih seoskih vodenica-mlinova u selima oko Požege i Parka prirode Papuk, obnovu grnčarske radionice u Baranji, te obnavljanje tkaonica na tkalačkim stanovima u istočnoj Hrvatskoj.

Ministarstvo kulture koordiniralo je rad stručnih timova i kandidiralo 16 hrvatskih fenomena za novo uspostavljenu UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine svijeta: Godišnji proljetni ophod kraljice ili ljelje iz Gorjana, Bećarac – tradicijski instrumentalno-voklani napjev, Obrt za izradu reklji iz Gradišta, Godišnji pokladni ophod zvončari s područja Kastva, Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja, Festa svetoga Vlaha, zaštitnika Dubrovnika, Nijemo dinarsko kolo, Ličko prelo, Tradicijski jurjevski običaji iz Turopolja, Umijeće izrade drvenih dječjih igračaka u SZ Hrvatskoj, Medičarstvo u sjevernoj Hrvatskoj, Pokladni ophodi iz Međimurja, Čipkarstvo u Hrvatskoj, Priprema tradicijskog jela soparnik, Procesija Za križen, Hvar, Sinjska alka.

Napisala Ljiljanka Mitoš Svoboda
Tekst izvorno objavljen u Agrogalsu/Agroturizmu

Preneto sa sajta ALERT - nezavisni magazin za okoliš, http://www.alertonline.org/magazine/full.php?subaction=showfull&id=1254393394&archive=&start_from=&ucat=2&


Autor diskusije: draganr
Replied on: 06 Oct 2009 07:32:30
Message:

Podrška ruralnom turizmu u Srbiji


Beograd/Astana, 5. oktobar 2009. godine – Državni sekretar za turizam Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Goran Petković najavio je danas da će u Srbiji u naredne dve godine biti realizovan projekat za razvoj ruralnog turizma vredan četiri miliona dolara.


Petković, koji učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Svetske turističke organizacije (STO) u Astani, u Kazahstanu, rekao je u izjavi za agenciju Beta da će projekat finansirati šest agencija UN, predvođenih STO.

Prema njegovim rečima, u toku su tehničke pripreme za potpisivanje ugovora u Beogradu 15. oktobra, a na projektu će biti angažovan i tim stručnjaka iz obrazovnog komiteta STO.

Državni sekretar je istakao da je ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine STO posvećeno rešavanju problema svetske ekonomske krize i održivog razvoja, kao i očuvanja životne sredine.

On je naveo da se razgovara i o tome šta države treba da preduzmu da bi ojačale turizam kao jednu od privrednih grana koja pokazuje najveću stopu rasta zaposlenosti u ovom periodu i koja pomaže održivi razvoj i ravnomeran regionalni razvoj.

Petković je naveo da je poseban akcenat stavljen na kritiku nekih mera fiskalne politike u pojedinim zemljama, kojima se dodatno oporezuju putovanja, vazdušni saobraćaj, aerodromske usluge i slični delovi turističkog proizvoda.

On je dodao da je na zasedanju ocenjeno da je opšti trend promena u turizmu blago povoljan i da dolaze lakši dani za svetski turizam, ali da se ipak ne treba prepustiti euforiji.

Državni sekretar je podsetio na to da se Generalna skupština STO, koja će trajati do 9. oktobra, održava svake druge godine u različitoj zemlji, pri čemu države koje se kandiduju za domaćina žele da naprave proboj na svetsko turističko tržište.


Izvor: sajt Vlade Srbije, http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=117808


Autor diskusije: draganr
Replied on: 15 Oct 2009 11:29:03
Message:

Potpisivanje projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“Potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Dragin, ambasador Španije u Srbiji Injigo de Palasio Espanja i stalni koordinator Ujedinjenih nacija (UN) u Srbiji Vilijam Infante potpisaće zajednički programski dokument „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ u četvrtak, 15. oktobra, u 11 časova, u Pres sali Vlade, Nemanjina 11.

Ovaj program se finansira iz sredstava posebnog španskog Fonda za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja, koja se Vladi Srbije stavljaju na raspolaganje u saradnji sa sistemom UN. Ovo je treći projekat u Srbiji koji će se sprovoditi zahvaljujući ovom novom vidu multilateralne saradnje.

Izvor: sajt Vlade Republike Srbije http://www.srbija.gov.rs/vesti/dogadjaji.php?id=1516#118441


Autor diskusije: draganr
Replied on: 16 Oct 2009 13:10:46
Message:

Španija ulaže četiri miliona dolara u razvoj sela u SrbijiZajednički programski dokument o upotrebi tog novca preko agencija Ujedinjenih nacija potpisali su srpski ministri za ekonomiju i poljoprivredu Mlađan Dinkić i Saša Dragin, ambasador Španije u Srbiji Injigo De Palasio Espanja i stalni kordinator UN u Srbiji Vilijam Infante. Ujedinjene nacije su u septembru 2000. godine usvojile dokument Milenijumski razvojni ciljevi koji obavezuje sve zemlje članice da zajednički rade na smanjenju ekstremnog siromaštva do 2015. godine.

Program finansiranja turizma u nerazvijenim područjima Srbije trajaće do aprila 2012. godine i trebalo bi da pomogne seoskim gazdinstvima da spoje svoju poljoprivrednu proizvodnju sa turističkom ponudom, a žene će imati prednost u zapošljavanju na osnovu španske donacije.

To je, kako je na konferenciji za novinare u Vladi rekao Dinkić, trenutno najveći pojedinačni projekat u oblasti turizma UN što je svojevrsno priznanje Srbiji koja je na poslednjoj Generalnoj skupštini Svetske turističke organizacije izabrana u njen Izvršni savet.

On je ocenio da je seoski turizam velika šansa za smanjenje siromaštva i stope nezaposlenosti u selima, ali i za ravnomerniji regionalni razvoj.

Srbija je, kako je istakao Dinkić, jedina zemlja u Evropi gde je u vreme ekonomske krize povećan broj dolazaka stranih gostiju, za pet odsto, dok je porast noćenja stranih turista bio 11 odsto.

Prošlogodišnja zarada od turizma u Srbiji bila je milijardu evra, a približno toliko se, prema rečima Dinkića, očekuje i u ovoj godini. Dragin je rekao da za ostanak mladih na selu nije dovoljno da se samo podstiče razvoj poljoprivrede, već i da im se pruži mogućnosti da zarade i u drugim delatnostima kao i da u mestu gde žive mogu da zadovolje sve svoje potrebe.

Srbija, gde od turizma živi 300.000 ljudi, kako je ukazao ambasador Espanja, može mnogo da nauči na primeru Španije koja je treća zemlja u svetu po broju stranih turista i gde je godišnja zarada u toj delatnosti 56 milijardi dolara.
Autor: Beta

Izvor: Blic OnLine, Društvo, 16.10.2009., http://www.blic.rs/drustvo.php?id=115774


Autor diskusije: draganr
Replied on: 20 Oct 2009 09:45:29
Message:

Evo jednog lepog članka o perspektivama razvoja seoskog turizma objavljenog u dodatku Politike pre nekoliko meseci:

Selo – domaći turistički proizvod


Seoskim turizmom bavi se više od 300 domaćinstava na području 34 opštine, a u ponudi je oko 2.500 kreveta


Perspektiva Srbije je u poljoprivredi i turizmu. Ove dve grane privrede moraju da budu usko povezane jer se i oslanjaju jedna na drugu i zajednički osnov im je – selo. Perspektiva i za poljoprivredu i za seoski turizam je velika.

U svetu je sve traženija kvalitetna hrana, a naročito ona proizvedena na zdrav način. Mora da se jede. I to kvalitetno. Dok se hrana može da izvozi, umorni čovek mora da dođe u naša sela kako bi se kvalitetno odmorio.

Pozicioniranje turističkog proizvoda sela Srbije zasnivaće se na očuvanosti prirodne sredine, raznolikosti samog turističkog proizvoda, bogatstvu kulturnog nasleđa sela (arhitekture, tradicije, proizvoda starih zanata), kao i na gostoljubivosti i srdačnosti stanovništva.

Važan je utisak


Ulaganjem u seoski turizam postiže se bolji život na selu, a za dalji uspešan razvoj turizma na selu potrebno je primeniti odgovarajuću standardizaciju i kategorizaciju usluga, posebno adekvatnih uslova za smeštaj. Sobe, kuće i stanovi za odmor koji se izdaju turistima moraju da ispunjavaju propisane sanitarno tehničke uslove i da budu razvrstani u odgovarajuće kategorije, što je propisano. Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji turističkih objekata u Republici Srbiji.

Od posebnog značaja su i ulaganja u infrastrukturu (putna mreža, PTT), obezbeđivanje zdravstvene zaštite i očuvanje i zaštita životne sredine u cilju sprečavanja nekontrolisane urbanizacije, koja i te kako može da ugrozi selo i oduzme mu aromu koju poseduje.

Ozbiljan posao


Seoski turizam je ozbiljan posao koji mora da se radi temeljno. Zahteva angažovanje svih zainteresovanih za njegovo unapređenje. Jer, priča je sledeća: ako se jedna seoska kuća počne da bavi ovim vidom turističke ponude, susedna kuća može da proizvodi zdravu hranu, a kuća preko puta organizuje izlete. U nekoj malo daljoj domaćice vične tkanju i šivenju mogu da stvaraju autentične posteljine, zavese, stolnjake i druge rukotvorine u narodnom stilu kao odraz nekadašnje mode kraja u kome žive...

Da bi ovaj turistički proizvod bio uspešan veliku ulogu igra i edukacija seoskih domaćina. U ovom bi veliku ulogu trebalo da imaju nevladine organizacije, turističke organizacije opština, ali i svi drugi koji su zainteresovani da se njihov kraj razvija. Najpre je potrebno, kroz stručnu obradu domaćih i stranih pozitivnih iskustava u bavljenju turizmom na selu, ukazati seoskim domaćinima na ekonomsku opravdanost bavljenja ovom delatnošću.

Na posebno organizovanim predavanjima i uz odgovarajuću literaturu, trebalo bi domaćine upoznati sa svim standardima prihvata i smeštaja gostiju, odgovarajućim higijenskim zahtevima, načinom, količinom i kvalitetom pružanja usluga ishrane, ponašanjem prema gostu i drugim neophodnim uslovima za prijatan boravak turista u seoskom domaćinstvu.


Na dostignutom nivou razvijenosti turizma na selu ulogu animacije gostiju: organizovanja izleta, sportskih aktivnosti i drugih kulturnih, zabavnih i rekreativnih aktivnosti preuzimaju turističke organizacije opština, preko kojih se obavlja i rezervacija smeštaja kod domaćina u selima, koja se organizovano bave turizmom.

Građani u – vajatima


Turistički proizvod seoskog turizma mora imati i adekvatne načine prodaje. Potrebno je prevazići neorganizovanost u popunjavanju kapaciteta turističkih objekata u selima )seoskih brvnara, kuća za odmor, vajata...) i obavljati prodaju preko turističkih agencija. Organizovan način prodaje u mnogome će doprineti boljem susretanju ponude i tražnje za odmorom na selu i svakako pomoći seoskim domaćinima da do kraja valorizuju učinjena ulaganja.

Korist koju bi Srbija mogla da ima od razvoja seoskog turizma je ogromna. Ako se pođe od pretpostavke da jedno seosko domaćinstvo ima samo dve sobe sa po dva kreveta i da ih izdaje strancima samo 200 dana po ceni od samo 20 evra za pun pansion dobija se cifra od 16.000 evra godišnje. Ako bi samo 10 posto od ukupnog broja seoskih domaćinstava, kojih prema nekim grubim procenama ima oko milion, odlučilo za bavljenjem seoskog turizmom to bi onda Srbiji donelo 1.6 milijardi evra samo od noćenja i ishrane. Dodamo li ovome i prihode od saobraćaja, izleta, van pansionske potrošnje, carine... više od tri milijarde evra godišnja bi se slilo u državnu kasu.

Mnogi važni podaci o seoskom turizmu u Srbijimogu se pronaći i na sajtu www.selo.co.rs

Priredila Snežana Prljević

Iyvor:Politika, Pokrenimo domaće, objavljeno: 28/05/2009., http://www.politika.rs/rubrike/pokrenimo-domace/Selo-domaci-turistichki-proizvod.lt.html


Autor diskusije: draganr
Replied on: 23 Oct 2009 12:27:40
Message:

Sa zakašnjenjem saznajemo i za jedan lep članak Ljubiše Aleksića o nasim seoskim domaćinima u listu Glas osiguranika, br. 13. od 15. jula 2009. na strani 14. i 15. pod naslovom

Inicijative

Seoski turizam u okolini Bora kao šansa onima koji su ostali bez posla

UKUS SELA I LEPIH PREDELAIzvor: Glas osiguranika, http://www.pio.rs/sr/img/glas_osiguranika_1309.pdf


Autor diskusije: draganr
Replied on: 28 Oct 2009 07:41:31
Message:

Španija ulaže u srpska selaZA razvoj seoskog turizma Srbije u naredne dve godine biće uloženo četiri miliona dolara koje je kroz program "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja" izdvojila španska vlada.
Istina, pola miliona dolara koštaće četiri master plana kojima će biti predviđenja ulaganja u razvoj etno sela, salaša, vinskih tura i zanata u istočnoj Srbiji, donjem Podunavlju, južnom Banatu i okolini Kosjerića.

- Izradu strategije četiri master planova radićemo u saradnji sa stručnjacima UN - kaže Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja.- Ovo je najveća strana investicija za razvoj turizma Srbije. Turizam je u mnogim zemljama unapredio nerazvijene krajeve. Zbog toga će žene imati prirotet pri zapošljavanju u ovom projektu.

Ambasador Španije Injo de Palasio Espanja, čija je zemlja finansijer ovog projekta UN, smatra da je Srbija nezaobilazna u regionu.
- Turizam može da u potpunosti promeni neku zemlju, kao što se desilo Španiji - kaže Espanja.- Srbija ima veliki potencijal, a ruralni turizam je jedan od najvećih resursa.

Saša Dragin je ubeđen da će srpska sela ubrzo mogla da postanu "lepa i uređena kao tirolska". On kaže da je ruralni turizam "sve što se radi na selu, a nije poljoprivreda".

ATRAKTIVNO SELO


DO sada je 80 odsto gostiju u seoskom turizmu bili domaći turisti, čiji broj nezadrživo pada.
Broj stranih turista u Srbiji raste, a veruje se da će sa atraktivnijom ponudom u seoskom turizmu broj stranaca biti povećan. Kada se poboljša ponuda sledi promocija seoskog turizma koje je od početka ekonomske krize pravi hit u Evropi.
A.K.

Izvor: Večernje novosti, 15.10.2009., http://www.novosti.rs/code/navigate.php?Id=174&status=jedna&vest=159846&title_add=%C5%A0panija%20ula%C5%BEe%20u%20srpska%20sela&kword_add=spanija%2C%20turizam


Autor diskusije: draganr
Replied on: 28 Oct 2009 08:07:28
Message:

U Politikinom dodatku PUTOVANJA od srede 28. oktobra 2009. objavljen je pod naslovom "Španska donacija seoskom turizmu" do sada najopsežniji članak o projektu "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja".
Za našu sredinu je bitno da će se projekat realizovati kroz četiri master plana od kojih jedan obuhvata dolinu Timoka a drugi donje Podunavlje.

Pošto ovog članka nema na Internetu prenosimo za zainteresovane najvažnije delove:

Španska donacija seoskom turizmu


Srbiji četiri miliona dolara iz španskog fonda Milenijumskih razvojnih ciljevaZajednički program agencija Ujedinjenih nacija "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja" koji su 15. oktobra u Vladi Srbije potpisali srpski ministri za ekonomiju i poljoprivredu Mlađan Dinkić i Saša Dragin, ambasador Španije u Sarbiji Injigo de Palasio espanja i stalni koordinator Un u Srbiji Viliam Infante, vredan četiri miliona dolara je vrlo kompleksan projekat.

Program finansiranja turizma u nerazvijenim područjima Srbije trajaće do aprila 2012. godine i trebalo bi da pomogne seoskim gazdinstvima da spoje svoju poljoprivrednu proizvodnju sa turističkom ponudom, a na osnovu španske donacije žene će imati prednost u zapošljavanju.

Ministar Dinkić je ocenio da je seoski turizam velika šansa za smanjenje siromaštva i stope nezaposlenosti u selima, ali i za ravnomerniji regionalni razvoj.

Kako je rekao ministra Dreagin, za ostanak mladih na selu nije dovoljno samo podsticati razvoj poljoprivrede, već i otvaranje mogućnosti da zarade i u drugim delatnostima, kako bi u mestima u kojima žive mogli da zadovolje svoje potrebe.

Kompleksnost i realizacija


Projekat je kompleksan zbog toga što šest agencija Ujedinjenih nacija učestvuje u njegovoj realizacijiu, na čelu sa dve agencije - Svetska turistička organizacija(STO) i organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) dok je STO u ovom projektu vodeća. Njihova metodologija u realizaciji projekta, kako navode u sektoru za turizam pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, može se svesti na tri glavne aktivnosti:

Prva faza obuhvata pripremu plana, odnosno okvira razvoja seoskog turizma u Srbiji i mi ćemo kroz ovaj projekat o trošku UN doći do strategije razvoja seoskog turizma.

Druga faza projekta kreće tokom realizacije prve faze i podrazumeva formiranje lokalnih kapaciteta, odnosno onoga što je novi Zakon o turizmu predvideo kao organizacije za upravljanje određenim destinacijama, u ovom slučaju seoskim. Mi takvih organizacija nemamo i sada ćemno biti u prilici da donatorskim sredstvima pomognemo formiranju profesionalnih struktura koje treba da rade na razvoju kapaciteta na odredjenom području i na marketinškom plasiranju tih kapaciteta. Da bi seoski turizan opstao jako je važno da poistoji profesionalna struktura zahvaljujući čijoj aktivnosti će se kapaciteti puniti.

U trećoj fazi, kada budemo napravili implementacione, organizacione strukture radićemo četiri pilot projekta što će doprineti da četiri regiona budu osposobljena za rad seoskih turističkih klastera u njima. Reč je o istočnoj Srbiji, odnosno dolini Timoka, zatim donjem Podunavlju što je vazno za uključivanje Dunava kao turističkog potencijala. Treći region je druga strana Dunava odnosno Južni Banat koji je najnerazvijeniji deo Vojvodine i četvrti region je region centralne i zapadne Srbije - Ljig, Mionica, Lajkovac. Ukoliko se pogleda sa ekonomskog aspekta reč je o četiri manje razvijena regiona, seoskim, ruralnim područjima koji kroz razvoj seoskog turizma treba da postignu značajne ekonomske, odnosno socijalne ciljeve. Jedan od socijalnih ciljeva jeste davanje motiva devojkama i ženama da ostanu na selu.
Priredila: S. Lučić


Autor diskusije: draganr
Replied on: 29 Oct 2009 12:48:51
Message:

Potpisan dokument 'Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja'BEOGRAD, 15. oktobar 2009 - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Dragin, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, stalni koordinator UN u Srbiji Vilijam Infante i ambasador Španije Injigo de Palasio Espanja potpisali su danas zajednički programski dokument "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja".

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navodi se da je Dragin tom prilikom istakao da je projekat "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja" vrlo značajan za sva naša poljoprivredna gazdinstva, i to sa područja južnog Banata, Donjeg Podunavlja, centralne Srbije i istočne Srbije koja se bave ili nameravaju da se bave ruralnim turizmom.

On je ukazao da će kroz ovaj projekat biti unapređen ruralni turizam kako u tim područjima, tako i na nacionalnom nivou.

Dragin je rekao da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prepoznalo ruralni turizam kao jednu od aktivnosti ruralne ekonomije, koja će kroz programe ruralnog razvoja biti podržavana i u narednom periodu, a sve u cilju razvoja ruralnih područja i poboljšanja kvaliteta života na selu.

Prema njegovim rečima, planirano je da projekat počne da se realizuje u oktobru ove godine i da traje do aprila 2012. godine, pri čemu će značajan deo sredstava biti usmeren na investiranje u ruralni turizam, kao i na razvoj višegodišnjeg programa ruralnog razvoja.
Nacionalni partneri u ovom projektu su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Turistička organizacija Srbije.

Pored toga, program će biti sprovođen u partnerstvu sa drugim ključnim akterima, među kojima su i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo prosvete, Privredna komora Srbije i Zavod za zaštitu prirode, dodaje se u saopštenju.

Projekat "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja" finansira se sredstvima posebnog španskog Fonda za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja, koja se Vladi Srbije stavljaju na raspolaganje u saradnji sa sistemom UN.

Ovo je treći projekat u Srbiji koji će biti sproveden zahvaljujući ovom novom vidu multilateralne saradnje.
Izvor: Internet prezentacija Vlade Srbije

Preneo: Ekoforum, http://www.ekoforum.org/index/vest.asp?vID=3812Autor diskusije: draganr
Replied on: 06 Dec 2009 18:52:14
Message:

Beograd, 30. novembar 2009.

Razvoj ruralnog turizma


Povodom početka realizacije Zajedničkog programa agencija Ujedinjenih nacija „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“, državni sekretar za turizam Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Goran Petković i regionalni predstavnik Svetske turističke organizacije za Evropu Eduardo Fayos Sola posetili su region Donjeg Podunavlja, jedno od ciljnih područja gde će se projekat sprovoditi i susreli se sa predstavnicima lokalnih samouprava, turističkih organizacija, nevladinog sektora i obišli reprezentativna seoska domaćinstva koja imaju smeštajne kapacitete.

Državni sekretar Goran Petković tim povodom je izjavio da je reč o izuzetno važnom projektu koji podrazumeva 2,5 godine rada u tri faze.
Prvo će biti urađena strategija razvoja seoskog turizma, dokument za kakve se do sada plaćalo iz republičkog budžeta sada će biti finansiran zahaljujući ovom projektu“, rekao je Petković i dodao da će zatim biti napravljene institucije koje će to nadalje, na održiv način raditi, stvoriće se neka nova radna mesta, a treća faza podrazumeva pilot projekte u četiri važna regiona – Južni Banat, Donje Podunavlje, Zapadna Srbija i Timočka Krajina.

Regionalni predstavnik Svetske turističke organizacije za Evropu Eduardo Fayos Sola kazao je da je vrlo optimističan kada je reč o uspehu ovog projekta, te da raspolažemo dobrim potencijalima, ljudskim resursima i velikim etuzijazmom ljudi na terenu gde će se ovaj projekat sprovoditi.

„Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ je najveći projekat Ujedinjenih nacija posvećenom razvoju turizma vredan četiri miliona dolara, a finsira ga Fond za ostvarenje Milenijumskih razvojnih ciljeva. Projekat je kompleksan i zbog toga što šest agencija Ujedinjenih nacija učestvuje u njegovoj realizaciji, na čelu sa dve agencije – Svetska turistička organizacija i Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO), dok je STO u ovom projektu vodeća.

Izvor: sajt Ministratva za ekonomiju i regionalni razvoj, http://www.merr.gov.rs/aktivnosti/vesti.php?vestid=686&lang=lat


Autor diskusije: draganr
Replied on: 09 Dec 2009 12:26:02
Message:

I Donje Podunavlje u programu ruralnog razvojaDonji Milanovac,Majdanpek - Među četiri geografska regiona koja su u Srbiji na osnovu utvrđenih kriterijuma i terenskih poseta odabrana za sprovođenje programa „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ nalazi se i Donje Podunavlje sa opštinom Majdanpek koju su posetili regionalni predstavnik UNSTO (Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija) dr Eduardo Fauos Sola, predstavnik Srbije u WTO Ljubica Milojević i državni sekretar za turizam Goran Petković. Bila je ovo prilika da se o zajedničkom programu za čiju je realizaciju Vlada Španije obezbedila četiri miliona dolara čuje nešto više. Naime, održiv ruralni turizam jedan je od ključnih sektora sa značajnim potencijalom za diversifikovanje ruralne ekonomije u Srbiji, smatraju autori programa navodeći da je u poslednjih nekoliko godina došlo do jačanja inicijative za razvoj održivog turizma kojom se suzbijaju moguće pretnje neregulisanog i neplanskog razvoja turizma. Održivi turizam na minimum svodi moguću ekološku i kulturnu štetu, povećava zadovoljstvo posetilaca, maksimizira dugoročni ekonomski razvoj i uspostavlja ravnotežu između potencijala za razvoj i potreba životne sredine.

Program „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ trajaće 30 meseci i u njegovom sprovođenju sarađivaće pet agencija Ujedinjenih nacija - UNDP, FAO, UNSTO, UNICEF i UNEP, a vodeći nacionalni partneri u sprovođenju programa biće Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predloženi program cilja na dva ključna rezultata - prvi je usmeren na razvoj strategije na nacionalnom nivou, a drugi na planiranje i razvoj destinacija na lokalnom i regionalnom nivou. Osim Donjeg Podunavlja, odnosno opština Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Majdanpek i Kladovo, ovaj zajednički program biće realizovan još u centralnoj Srbiji, istočnoj Srbiji i regionu Južni Banat na Dunavu, odnosno u 19 opština u Srbiji, a sada je na lokalnim samoupravama da sačine presek stanja i definišu potencijale u oblasti poljoprivrede i turizma.

Inače, u prva tri meseca programski tim treba da sačini ocenu polaznog stanja koja će sadržati bazu turističkih podataka, aktere, kapacitet zainteresovanih strana i potrebe za obukom, postojeće grupe i organizacione kapacitete, investicione prioritete za lokalni turizam, procenu indeksa kapaciteta opština, posete destinacijama i sadašnje tržište i društveno-ekonomske indikatore. Na polovini sprovođenja programa „Održivi razvoj u funkciji ruralnog razvoja“ biće obavljena evaluacija kompletnog programa, nakon čega će sve uključene agencije i partneri organizovati radionice da bi utvrdili kako mogu unaprediti svoje aktivnosti u vezi s ovim programom.

Kratak boravak u Donjem Milanovcu dr Eduardo Fauos Sola, Ljubica Milojević i Goran Petković iskoristili su da obiđu deo Nacionalnog parka Đerdap i etno-eko kompleks „Kapetan Mišin breg“.

J. B. Krečković “Danas"

Preneto iz Timočkog informativnog centra, http://www.tk-info.net/?p=10987


Autor diskusije: draganr
Replied on: 06 Feb 2010 13:35:17
Message:

Nastavljaju se seminari u funkciji unapređenja seoskog turizma i smeštaja u domaćoj radinosti


U organizaciji Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, Društva mladih istraživača iz Bora, Tranzicionog centra RTB Bor, Udruženja domaćina u seoskom turizmu i smeštaju u domaćoj radinosti i Udruženja građana GRUPA 55, i u 2010. godini nastavlja se sa organizacijom seminara za unapređenje seoskog turizma pod nazivom "Unapređenje zapošljivosti kroz obuku za stare zanate".

Seminar se realizuje u okviru projekta "Unapređenje zapošljivosti marginalnih grupa" čiji je nosilac Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda, dok će polaznici biti domaćini i članovi njihovih porodica koji se bave seoskim turizmom i smeštajem u domaćoj radinosti iz Udruženja domaćina borske opštine.

Seminar ima za cilj da upozna polaznike sa mogućnostima koje pružaju različiti stari zanati u izradi suvenira, održavanju tradicija, povećanju ponude turističkih usluga koje nude seoska domaćinstva i domaćinstva koja se bave smeštajem gostiju u domaćoj radinosti.

Seminar će biti realizovan po licenciranom programu koji realizuje firma Hoby-Art iz Beograda ( vidi http://www.hobby-art.org/narodnatradicija_informacija.htm ).

Planirano je da seminar bude realizovan u dva vikenda 6. i 7. marta i 13. i 14. marta 2010 godine.

Vest o seminaru objavljena je u listu Borski problem broj 202. od 9.3.2010. na strani 7., vidi http://www.bor-sve.net/arhiva%20brojeva/202.pdf


Autor diskusije: draganr
Replied on: 18 Feb 2010 08:42:11
Message:

Iz Strategije agroekonomskog i turističkog razvoja područja opštine Bor do 2020. godine


SEOSKI TURIZAM


Dokument pod nazivom " Strategija agroekonomskog i turističkog razvoja područja opštine Bor do 2020. godine" urađen je 2007. godine.
U ovom i narednim tekstovima porezentovaćemo pojedine integralne delove ovog dokumenta

Razvojni sektori turističkih proizvoda borske opštine


3. Ruralni turizam ( 1. deo)


Treći segment turističkog proizvoda borske opštine jese RURALNI TURIZAM. On se bazira na spektru aktivnosti i sadržaja koji obavlja seosko stanovništvo kao isključivi ili dopunski vid privređivanja. Radi se o relativno novoj komponenti turističke ponude koju bi trebalo razvijati u turističkom proizvodu borske zajednice. Komparativnom analizom sa početnim iskustvima u selima Timočke krajine - Kladova, Negotina, D. Milanovca, zatim Ivanjice i Kosjerića dolazi se do predloga ovog segmenta ponude za naselja borske opštine. Od šest modela proizvoda ruralnog turizma koje apostrifira strategija razvoja turizma Srbije u selima borskog areala moguće je inicirati sledeća dva produkta:

1. sistem bačija odnosno katunski turizam
2. sistem etno-pansiona ili seoska turistička radinost

U pojedinim zonama opštine sasvim je moguće kombinovati ova dva vida ponude. Svih 12 seoskih naselja, pod određenim programskim uslovima, uz jasne normative i standarde moglo bi da otpočne neke od ova dva oblika formiranja turističke ponude. Po modelu Bench Markinga, najbolje šanse za seoski model turizma imaju Metovnica i Zlot, za bačije odnosno katunski model ponude prioritetne su Džanovo polje i zona sela Luka sa njegovim zaseocima na padinama Stola.
Kroz ova dva modela turistički proizvod Bora bio bi obogaćen i doprineo bi otvaranju seoskih sredina prema turističkoj tražnji. Uz tradicionalnu gostoljubivost, običajne, folklorne i starozanatske forme prikupljanja bilja, pripremanja namirnica i razonode po srpskoj i vlaškoj tradiciji mogao bi da postane konkurentni vid turističkog proizvoda, ne samo na domaćem, već i na inostranom turističkom tržištu. Na privatnim posedima, u privatnim kućama mogao bi da doprinese podizanju životnog standarda stanovništva u selima Bora, koji inače, rastaču svoje iskonske životne vrednosti.
Prema saznanju ovde je zemlja dodeljena stanovnicima Krivelja. Bilo bi korisno njih okupiti oko programa bačijanja u svrhu turizma.
Bora. M. Stanković

Izvor: Borski problem. broj 198. od 9. februara 2010., str. 7., http://www.bor-sve.net/arhiva%20brojeva/198.pdf


Autor diskusije: draganr
Replied on: 20 Feb 2010 20:02:07
Message:

Iz Strategije agroekonomskog i turističkog razvoja područja opštine Bor do 2020. godine


TURIZAM ZA PLIĆI DŽEP


Dokument pod nazivom " Strategija agroekonomskog i turističkog razvoja područja opštine Bor do 2020. godine" urađen je 2007. godine.
U ovom i narednim tekstovima porezentovaćemo pojedine integralne delove ovog dokumenta

Razvojni sektori turističkih proizvoda borske opštine


3. Ruralni turizam ( 2. deo)


Osmišljan program ova dva vida turističkog produkta mogao bi vrlo brzo da postane konkurentan na tržištu Srbije. Pre svega, cenovno je podnošljiv za dobar deo osiromašene populacije u gradovima, a marketinškom aktivnošću može da se pokaže kao zov domaćinskog druženja i odmaranja.

Po pravilu, za seoski ili katunski model ruralnog turizma opredeljuju se pojedinci, grupe ili porodice kao tzv. drugi odmor. Izrazito je sezonskog karaktera.

Najveća interesovanja u Srbiji za ovakve odmore u selima ili na planinama su u proleće (april, maj) odnosno u jesen (septembar, oktobar).

Uopšteno gledano, turisti koji su ciljna grupa ovog proizvoda jesu ljudi zasićeni gradskim svakodnevnim stilom i ritmom življenja, često su zainteresovani za prirodu, kulturu, etnologiju. Većinom se radi o visokoobrazovanoj klijenteli sa posebnim željama vezanim za gastronomiju, napitke, vina, arti-zanatske ili seoske poslove. Emitivna tržišta za seoski i bačijski produkt turizma borske opštine su, pre svih veliki urbani centri u Srbiji, ali i u Rumuniji, Madjarskoj, Austriji i Bugarskoj.

Finansijske izvore i poslovni model ove vrste ponude vredelo bi pokrenuti kroz akcionarski sistem, pre svega, u dijaspori. Za početak bi valjalo uz pomoć Ministratva za dijasporu Srbije okupiti ljude koji su iz ovih sela na tzv. privremenom radu inostranstvu, ponuditi im konkretan program i formirati bačijske i domaćinske ruralne turističke zajednice. Najprijemčivije su porodične zadruge koje bi se kroz obuku i trening za relativno kratko vreme pretvorile u seoske bačijske i turističke radionice. Kasnije bi te radionice okupljale mlade ljude različitog profila i interesovanja, sve sa ciljem stvaranja jednog prepoznatljivog zlatnog i bakarnog prstena oko Bora.
Bora Stanković

Izvor: Borski problem, broj 199, str. 7., 16.2.2010.,


Autor diskusije: draganr
Replied on: 20 Feb 2010 20:15:30
Message:

Evo jedne kratke vesti iz Večernjih novosti o sajmu turizma:

Srbija na sajmu turizma


ODMOR PUN AKTIVNOSTI


Turistička organizacija Srbije, na Međunarodnom sajmu turizma, koji se naredne nedelje održava u Beogradu, promovisaće aktivan odmor - "Priroda Srbije: odmor u pokretu".

TOS će aktivan odmor predstaviti, sa Ministarstvom životne sredine, Zavodom za zaštitu prirode, Planinarskim savezom Srbije, Olimpijskim komitetom Srbije, Kamping asocijacijom Srbije, Cikloturizmom Srbije, nacionalnim parkovima Đerdap i Tara, Specijalnim rezervatom Uvac, Specijalnim rezervatom prirode Zasavica i Parkom prirode Golija.

Osim novog veb-sajta, biće predstavljana i brošura "Priroda Srbije: odmor u pokretu" i nova turistička karta zemlje.
A.K.

Izvor: Večernje novosti, Društvo, str. 4., subota 20. februar 2010.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 02 Mar 2010 09:12:08
Message:

Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja


Za vreme trajanja Međunarodnog sajma turizma u Beogradu održan je niz sastanaka u vezi sa realizacijom projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“, projekta koji realizuje pet agencija Ujedinjenih nacija – UNWTO, FAO, UNDP, UNICEF i UNEP u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pored rešavanja tehničkih i logističkih aspekata realizacije aktivnosti na projektu – projektni tim, mehanizmi kontrole, mreža saradnika na terenu, razgovaralo se i o programskim rezultatima u prvoj godini realizacije.

Planirano je da se do kraja godine definiše okvir za sprovođenje politike razvoja ruralnog turizma i povezane politike ruralnog razvoja. Cilj je da se iskoriste sinergetski efekti koordinacije između politike razvoja turizma i politike ruralnog razvoja. Takođe, bilo je reči i o jačanju kapaciteta lokalnog stanovništva u domenu pripreme za planiranje projekata za pretpristupne i strukturne fondove Evropske unije, kao i za podizanje nivoa potrebnih veština za bavljenje ugostiteljstvom.

Izvor: sajt Sektora za turizam Ministratva za ekonomiji i regionalni razvoj Srbije, http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/yu/component/content/article/65


Autor diskusije: draganr
Replied on: 02 Mar 2010 09:26:56
Message:

Seoski turizam Srbije na Beogradskom Sajmu24. februara 2010. godine na Beogradskom Sajmu zvanično je otvoren 32. Sajam turizma. U okviru ovogodišnje manifestacije svoju ponudu će prezentovati 41 zemlja sveta.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, potencijali srpskog sela predstavljeni su na štandu „Seoski turizam Srbije" u hali 4 Beogradskog sajma.

Otvaranju štanda prisustvovao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević kao i predstavnici Sektora za ruralni razvoj. U okviru programa predstavljene su mere resornih ministarstava za unapređenje ove delatnosti. O podsticajnim sredstvima i efektima mera za prošlu godinu govorio je savetnik u Ministarstvu poljoprivrede Dragan Stefanović.

Kao primeri dobre prakse u seoskom turizmu prikazna su domaćinstva „Gostoljublje" iz Kosjerića, „Etno selo" iz Latkovca, „Konak Mišić" iz Tršića, kao i domaćinstva Drage Milićević iz Ivanjice i Milomira Petrovića iz Knjaževca.

Četvrtak 25. februar je predviđen za promociju domaćinstava koja se bave seoskim turizmom i proizvodnjom zdrave seoske hrane, dok će petak, treći dan sajma, biti posvećen proizvođačima organske hrane. Četvrtog dana će posetioci imati priliku da se upoznaju sa manifestacijama po kojima su određena ruralna područja prepoznatljiva.

Izvor: sajt Ministarstva za poljoprivredu, http://www.minpolj.gov.rs/?stranica=kom_clanak&naredba=prikaz&id=1456&br_stranice=0&sortiranje=&id_kategorija=13&id_menu=6


Autor diskusije: draganr
Replied on: 07 Mar 2010 14:05:55
Message:

Na ovogodišnjem Sajmu turizma u Beogradu nisu bili predstavnici Turističke organizacijer Bora, ali su bili predstavnici Uduženja domaćina za razvoj turizma u opštini Bor.
Predsednik borskog Udruženja domaćina Ljubodrag Milenković ostvario je kontak sa rukovodstvom Nacionalne asocijacije za razvoj seoskog turizma i na štandu Asocijacije izložio propagandne materijale domaćina iz Bora.

Na Sajmu je promovisana nova turistička karta Srbije, brosura o turističkim destinacijama Srbije i novi sajt Turističke organizacije SrBije. Jedna od 52 značajne turističke destinacije Srbije je destinacija Bor i Negotin. Međutim, borska destinacija nije dovoljno osmišljena niti opisana. Naprimer, ne pominje se Brestovačka banja iako se posebno pominje Konak kneza Miloša, ali nema pomena o turskom amamu, Dvorcu kneza Aleksandra Karađorđevića. Pominje se Lazareva pećina ali ne i spomenik prirode Lazarev kanjon, zatim Dubašnica, Stol i dr.

Nije jasno kako se pripremaju tekstovi i materijali za pojedine stranice sajta Turističke organizacije Srbije ali očigledno u ovo nije bila uključena Turistička organiozacija Bor niti bilo ko iz opštine Bor.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 12 Apr 2010 08:29:53
Message:

Na ovogodišnjem, sedmom po redu Sajmu lekovitog bilja i proizvoda od meda u Boru, koji je održan 9. i 10. aprila u okviru programa Ekjoloških dana Bora 2010., svoj štand je imalo i Udruženje građana za razvoj turizma u borskoj opštini, pored pojedinačnih štandova članova Udruženja.
Na štandu su izloženi suveniri koje su izradili članovi Udruženja prilikom obuke za stare zanate i izradu suvenira, kao i proizvodi domaće radinosti pojedinih članova.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 19 May 2010 21:58:01
Message:

Osnovana Grupacija za ruralni turizam


BEOGRAD - U Privrednoj komori Srbije juče je osnovana Grupacija za ruralni turizam, a cilj je unapređenje i razvoj seoskog turizma u Srbiji.

Direktorka "Ineks hotela" Jasminka Stanojčić izabrana je za predsednika grupacije, a za njenog zamenika imenovan je Marin Mihaić.

Kako je rečeno, cilj grupacije biće stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj seoskog turizma u saradnji sa nadležnim ministarstvom, jačanje ekonomskih osnova seoskih domaćinstava, jačanje konkurentnosti, promocija i edukacija.

Stanojčićeva je rekla da je potrebno sarađivati i učiti iz iskustva drugih zemalja i regiona koje su vrlo uspešne u seoskom turizmu, kao što su Austrija, Slovenija i Istra.

Ona je navela da seoski turizam ima potencijala u Srbiji, ali da je potrebno mnogo rada i da će zadatak grupacije biti da pomogne seoskim domaćinstvima.
Agencija Beta

Preneo izvor: Glas javnosti, 14. april 2010., http://www.glas-javnosti.rs/clanak/drustvo/glas-javnosti-14-04-2010/osnovana-grupacija-za-ruralni-turizam


Autor diskusije: draganr
Replied on: 19 May 2010 22:03:15
Message:

KONGRES RURALNOG TURIZMA - HOTEL ŠUMARICE KRAGUJEVACPrivredna komora Beograda (Udruženje ugostiteljstva i turizma) i Caritas International Belgium, projektni tim za Centralnu Srbiju organizuju Prvi kongres ruralnog turizma Srbije pod nazivom ’’MULTISEKTORSKA PARTNERSTVA KAO TEMELJ KREIRANJA RURALNE TURISTIČKE DESTINACIJE’’ u saradnji sa Udruženjem’’Seoski turizam Srbije’’, Centrom za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT) i Gradom Kragujevcem.Svesni potrebe za stvaranjem preduslova za razvoj ruralnog turizma, na prvom mestu kreiranja jedinstvene upravljačke politike u seoskom turizmu i harmonizacije sektorskih prioriteta, a sa ciljem jačanja konkurentnosti turističke ponude Srbije kroz razvoj novih destinacija na ruralnom prostoru, uvideli smo neophodnost održavanja Prvog kongresa ruralnog turizma Srbije.

Polazeći od zaključaka Regionalne turističke konferencije održane u Beogradu 2009.godine za donošenje posebne Strategije razvoja ruralnog turizma kao sastavnog dela Strategije razvoja turizma, Kongres bi sa naučne i stručne strane sagledao dosadašnje aktivnosti, prepoznao probleme, postavio nove ciljeve i usvojio Deklaraciju o ruralnom turizmu, koju bi ponudio na usvajanje svim subjektima turističke privrede. Ovakav dokument trebalo bi da, poštujući principe ravnomernog regionalnog razvoja, pomogne u prihvatanju ruralnog turizma, kao ravnopravnog činioca u prepoznavanju Srbije kao kvalitetne turističke destinacije.

O važnosti ovog događaja govori i učešće vodećih ekspertata za ruralni turizam, kako iz zemlje i okruženja, tako i iz inostranstva, pa će kongresu, između ostalih, prisustvovati gosti iz Belgije, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Litvanije, Rumunije i BiH, uz prisustvo predsednika EUROGITES-a, gospodina Klausa Erliha i najviših predstavnika resornih ministarstava.

Kongres je namenjen svima koji se direktno ili indirektno bave ruralnim turizmom: postojećim i budućim pružaocima usluga u seoskom turizmu, strukovnim udruženjima, svim nivoima državne uprave, turističkim organizacijama, regionalnim privrednim komorama, međunarodnim i naučnim institucijama.

Kongres će se održati 27. i 28.05.2010. u Kragujevcu, u hotelu Šumarice.

Za sve dodatne informacije obratite se Udruženju ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda, tel/faks 361-5993, 2641-355 lok. 129, 192, e-mail turizam@kombeg.org.rs

Izvor: Internet sajt Privredne komore Beograda, http://www.kombeg.org.rs/aktivnosti/komora/Komora.aspx?veza=2353


Autor diskusije: draganr
Replied on: 19 May 2010 22:20:53
Message:

Zainteresovani mogu na narednoj internet adresi da nadju korisnu prezentaciju o izradi biznis plana seoskog turizma.
Vidi na http://www.slideshare.net/SandraJakovljevic/biznis-plan-seoski-turizam


Autor diskusije: draganr
Replied on: 31 May 2010 09:06:13
Message:

Pogledajte interesantan članak autora Jovana Popesku o ključnim pitanjima razvoja seoskog turizma na sajtu CenOrt-a, odnosno Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma na adresi http://www.cenort.rs/seoski-turizam/seoski-turizam


Autor diskusije: draganr
Replied on: 31 May 2010 09:20:57
Message:

Predlog deklaracije o ruralnom turizmu


Mi, ucesnici Prvog kongresa Ruralnog turizma Srbije sa medunarodnim ucešcem,
održanog u Kragujevcu 27 i 28 maja 2010 godine,
svesni da Ruralni turizam igra kljucnu ulogu u ocuvanju indentiteta ruralnih
zajednica, održivom razvoju ruralnih podrucja, zadržavanju lokalne populacije u
seoskim sredinama, da predstavlja veoma jak segment evropskog turizma i da je
od izuzetnog znacaja za ekonomiju zemlje,
polazeci od potrebe aktivnog i organizovanog pristupa u ruralnom razvoju i
razvoju ruralnog turizma , donosimo sledecu


DEKLARACIJU O RURALNOM TURIZMU


Ruralni turizam se definiše kao oblik turizma koji obuhvata sve aktivnosti u
ruralnom podrucju
.On, kao selektivni oblik turizma, u sebi ukljucuje niz
aktivnosti, razlicite usluge i dodatne sadržaje koje stanovnoštvo u ruralnim
podrucjima organizuje u cilju privlacenja turista i stvaranje dodatnog prihoda
njihovim porodicnim poljoprivrednim gazdinstvima, cime se ostvaruje ekonomski
razvoj i razvitak tih podrucja, podiže životni standard, smanjuje odliv ruralnog
stanovništva, a sve na nacelima održivog razvoja i ocuvanja postojecih prirodnih
resursa.
Ruralni turizam u sebi obuhvata agroturizam, aktivnosti u prirodi, ruralno
iskustvo, kulturni turizam, avanturisticki, izletnicki turizam, pripremu
tradicionalne hrane, izradu suvenira i druge slicne oblike turizma.
Nosioci ponude u ruralnom ruralnom turizmu su seoska porodicna poljoprivredna
gazdinstva,ali mogu biti i svi ostali subjekti koji svoju delatnost obavljaju u
okviru odredenog ruralnog prostora.
Ruralni prostor obuhvata ljude, zemlju, druge resurse u otvorenim prirodnim
podrucjima i ruralnim naseljima izvan neposrednog ekonomskog uticaja glavnih
urbanih centara.
Ruralni turizam se razvija u skladu sa nacelima održivog razvoja i doprinosi u
ocuvanju svekolikog nasleda, urbane strukture sela, zaštiti prirode, ocuvanju
krajolika, ocuvanju bioraznolikosti itd.
Turisticku atrakciju svake ruralne turisticke destinacije treba optimalno koristiti,
štititi od uništenja, degradacije i nenamenskog korišcenja.
Planiranje razvoja ruralnog turizma, uzima u obzir socijalne, ekonomske,
ekološke,estetske elemente i narocito prostorni aspekt.Turisticki sektor mora biti ukljucen u izradu prostornih planova na svim nivoima.
Lokalno stanovništvo mora da bude pitano i ukljuceno u sve akcije u ruralnom
prostoru.
Javno privatno partnerstvo u ruralnom turizmu se ogleda u unapredenju
atraktivnosti i produktivnosti destinacije, unapredenju upravljanja destinacijom i
unapredenje efikasnosti marketinga.
Dodatna vrednost se stvara u neprekidnom dodiru sa ljudima, turistima i
potencijalnim potrošacima uz negovanje tradicionalne gostoljubivosti.
Radicemo na podizanju kvaliteta proizvoda i usluga u ruralnom turizmu,
Ljudi su u turistickim uslugama u ruralnom turizmu kljucna karika. Radicemo
koordinisano na stalnom strucnom usavršavanju i unapredivanju znanja svih
ucesnika u ruralnom turizmu.
Stvaracemo zakonski okvir koji ce pogodovati razvoju sela i ruralnog turizma i
omogucavati konkurentnost turisticke ponude na selu.
Obezbedicemo promociju ruralnog turizma kroz razvoj i primenu komunikacionih
tehnologija i interneta i razvoj potrebne IT infrastrukture.
Stvoricemo inovativni model turistickih klastera u ruralnom turizmu koji ce
dugorocnim razvojem postati prepoznatljivi na turistickom tržištu i biti
konkurentni i na medunarodnom turistickom tržištu
Zajednicko delovanje, sporazumevanje i dogovaranje bice odlika rada svih
subjekata u ruralnom turizmu.
Potpisujuci ovu Deklaraciju o ruralnom turizmu, potpisnici je prihvataju uz
obavezu da je dosledno sprovode, a ona ostaje otvorena za pristupanje i svim
drugim subjektima koji su spremni da sinhronizovanim zajednickim delovanjem
rade na ruralnom razvoju i razvoju ruralnog turizma Srbije.
Mr.Svetozar Krstic


Izvor: http://www.selo.co.rs/intervju.php?id=77


Autor diskusije: draganr
Replied on: 04 Jun 2010 21:27:26
Message:

PRVI KONGRES RURALNOG TURIZMA "MULTISEKTORSKA PARTNERSTVA KAO TEMELJ KREIRANJA RURALNE TURISTIČKE DESTINACIJE"Prvi kongres ruralnog turizma Srbije pod nazivom ’’Multisektorska partnerstva kao temelj kreiranja ruralne turističke destinacije’’, održan je u Kragujevcu 27. i 28. maja 2010. godine u organizaciji Privredne komore Beograda i belgijskog Caritas-a, uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, u saradnji sa Udruženjem ’’Seoski turizam Srbije’’, Centrom za odgovorni održivi razvoj ruralnog turizma i Gradom Kragujevcem.

Na Kongresu su predstavljene dosadašnje aktivnosti u razvoju ruralnog turizma u Srbiji i mogućnosti razvoja ovog sektora. Državni sekretar ministarstva ekonomije dr Goran Petković je ocenio da ruralni turizam u Srbiji ima velike potencijale i zadatak države je da šansu pretoči u konkretne poslove.

Prema oceni međunarodnih učesnika u Srbiji ruralni turizam još uvek nije dovoljno razvijen, mada se u poslednjih pet godina beleži povećanje broja turista na selu.

Potpisana je Deklaracija o ruralnom turizmu koja definiše ulogu svih subjekata koji su uključeni u pružanje usluga.
Potpisujući ovu Deklaraciju o ruralnom turizmu, potpisnici su se obavezali da je dosledno sprovode, a ona ostaje otvorena za pristupanje i svim drugim subjektima koji su spremni da sinhronizovanim zajedničkim delovanjem rade na ruralnom razvoju i razvoju ruralnog turizma Srbije.

Medjunarodni učesnici iz Litvanije , Španije, Austrije ,Hrvatske , Slovenije, Bosne i Hercegovine i Belgije preneli svoja iskustva i primere dobre prakse.

Istaknuta je potreba za jačanje partnerstva javnog i privatnog sektora i doneti su zaključci koji će biti posticaj za dalju saradnju na svim nivoima.

Izvor: sajt Privredne komore Beograda, 31. maj 2010., http://www.kombeg.org.rs/Komora/OpstaA.aspx?veza=2507


Autor diskusije: draganr
Replied on: 28 Jun 2010 14:51:10
Message:

Na sajtu Sektora za turizam Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj objavljeni su pored ostalog i novi pravilnici o kategorizaciji soba i o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu.

Takođe ti je i obrazac zahteva za odredjivanje kategorije kuće, apartmana i sobe.

Zainteresocvani treba da pogledaju na http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-19-39-09/2010-03-04-09-49-51/2010-06-25-10-04-58


Autor diskusije: draganr
Replied on: 11 Aug 2010 09:45:29
Message:

Povećan kvantitet i kvalitet privatnog smeštaja u opštini Bor


ZA DVE GODINE OD NULA DO 40 LEŽAJA


Borska ponuda turističkih smeštajnih kapaciteta u privatnom vlasništvu od minule sedmice bogatija je za tri domaćinstva sa deset ležaja.

Uz ranije kategorisane, broj u ovoj vrsti smeštaja dosegao je brojku od 39 ležaja, što već predstavlja ozbiljnu ponudu, imajući u vidu da samo do pre dve godine na teritoriji opštine nije bilo ni jednog kategorisanog ležaja.

Pored banjskog polja u kojem četiri domaćina nude 22 ležaja, zainteresovani turisti mogu boraviti u Gornjanu, Zlotu i Šarbanovcu.
Nejasno je, zašto još uvek nema kategorisanih ležajeva na Borskom jezeru, kako zbog nedostatka hotelskog smeštaja, tako zbog iskazane tražnje i velikog potencijala u ovom segmentu?

Posebno raduje činjenica da su do sada kategorisani smeštajni kapaciteti izuzetnog kvaliteta, kako u pogledu opremljenosti samih objekata, tako i u pogledu uređenosti prostora u okruženju i ambijentalnih predela u kojima su locirani.

Dodamo li tome, da svi vlasnici pored smeštaja i ishrane ( polupansion, pansion, samostalna priprema hrane, meni – standardni ili specijaliteti samog domaćinstva, upotreba namirnica iz domaćinstva – zdrava hrana, sveže namirnice iz bašte, staklenika, med, plodovi iz prirode...) u ponudi imaju čitavu lepezu dodatnih sadržaja:
- organizovanje izleta ( Zlotski kanjon i Lazareva pećina, Borsko jezero, Brestovačka banja, Stol, Dubašnica, Feliks Romulijana, Rtanj, Vrelo Mlave...)
- rekreativne aktivnosti ( učešće u poljoprivrednim i drugim aktivnostima domaćina, priprema zimnice, izrada predmeta domaće radinosti, učenje zanata – stolarija, tkanje ćilima i torbica, zatim sakupljanje lekovitog bilja i gljiva, pecanje, kupanje, lov, planinarenje, šetnja, kampovanje, biciklizam, zimski sportovi...)
- prisustvo ili učešće na manifestacijama...

Kategorizacija se sprovodi sa ciljem da se upotpuni smeštajna ponuda, obezbede standardi kvaliteta, eliminiše rad neregistrovanih objekata za privatni smeštaj, povećaju prihodi opštine od boravišne takse i podstakne lokalni ekonomski razvoj, omoguće dodatni prihodi i nova samozapošljavanja i zapošljavanja.

Zakonom o turizmu propisano je da zainteresovani građani, vlasnici kuća, stanova i soba imaju mogućnost da kategorišu objekte privetnog smeštaja za izdavanje turistima. Zahtev za izdavanje kategorije kuće za odmor, stana za odmor i sobe za iznajmljivanje podnosi fizičko lice na odogovarajućem obrascu opštinskoj upravi Bor – Odeljenju za privredu, javne ustanove i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu.

Obrazac se može preuzeti na šalteru uslužnog centra opštine Bor, u Odeljenju za društvene delatnosti, javne ustanove i zaštitu životne sredine opštinske uprave Bor i u Turističkoj organizaciji.
Bora Stanković

Izvor: Borski problem, br. 224 od 10.08.2010.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 12 Aug 2010 08:07:10
Message:

Nova kategorisana domaćinstva u seoskom turizmu u opštini Bor su iz Zlota i Gornjana.
Za smeštaj gostiju kategorisana su domaćinstva Čede Romanovića iz Zlota i Mire Grujić iz Gornjana.
O domaćinstvu Mire Grujić zainteresovani mogu videti više na sajtu http://seoskiturizam.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&id=52


Autor diskusije: draganr
Replied on: 02 Dec 2010 07:29:45
Message:

Vesti iz RARIS-a

Promocija ruralnog turizma istočne SrbijeU okviru realizacije projekta “Promocija ruralnog turizma istočne Srbije”, koji se finansira sredstvima GTZ-a i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) urađen je regionalni promotivni materijal vezan za ponudu ruralnog turizma istočne Srbije.

Realizacijom ovog projekta očekuje se poboljšanje uslova za razvoj ruralnog turizma kroz njegovu aktivnu promociju i unapređenje turističke ponude.

Od urađenog promotivnog materijala izdvajamo:

• Regionalni turistički promotivni film u trajanju od 20 minuta, koji savremenim autorskim pristupom promoviše ruralni turizam istočne Srbije i sve njegove atraktivne sadržaje. U filmu su prikazani detalji turističke ponude kraja koji obuhvata oblast 10 opština/grad: Zaječar, Knjaževac, Sokobanja, Boljevac, Majdanpek, Kladovo, Bor, Negotin, Golubac, Veliko Gradište.

• Regionalni vodič ruralnog turizma, sadrži najaktuelnije tekstove i podatke i zanimljive fotografije o najatraktivnijim prirodnim vrednostima, kulturno istorijskim spomenicima i znamenitostima koji čine sadržaj regionalnog turističkog proizvoda ruralnog turizma istočne Srbije. Vodič se može preuzeti na web sajtu

• Regionalni promotivni flajer iz oblasti ruralnog turizma i opštinski promotivni flajeri iz oblasti ruralnog turizma za svaku opštinu partnera na projektu. Promotivni flajeri pružaju osnovne informacije o ponudi ruralnog turizma turističke destinacije istočne Srbije, kao i pojedinačnih opština

• Nalepnice za promociju ruralnog turizma 10 opština/grad istočne Srbije

Izvor: RARIS_Newsletter broj 3., http://www.raris.org/vesti2010/11-20-10.htm


Autor diskusije: draganr
Replied on: 02 Mar 2011 14:34:19
Message:

Projekat „Vratite se prirodi, odmarajte na selu!“Resurs centar Bor realizuje projekat „VRATITE SE PRIRODI, ODMARAJTE NA SELU!“ u periodu od decembra 2010. do marta 2011. godine finasiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UNDP Srbije i Rumunske vlade...

Glavne aktivnosti projekta uključiće promotivne aktivnosti kroz posetu selima radi pružanja informacija vezanih za mesto i organizovanje sajma, kao i za uslove učešća na sajmu. Informativne tribine sa ciljem da se što veći broj novih domaćinstava animira da otpočne rad u seoskom turizmu i uzme učešće na Trećem sajmu seoskog turizma kao i da se poveća broj posetilaca sajma. Organizacija Trećeg sajma seoskog turizma u trajanju od dva dana u velikom sajamskom holu ustanove Sportski centar Bor. Pored domaćinstava iz opštine Bor planira se učešće domaćinstava i turističkih organizacija iz cele Srbije.

Treći sajam seoskog turizma u opštini Bor planiran je za 11. i 12. mart 2011. godine. Resurs Centar Bor ovim projektom želi da nastavi rad na unapređenju uslova za razvoj seoskog turizma u opštini Bor. Organizovanjem trećeg po redu sajma seoskog turizma omogućićemo domaćinstvima da prezentuju usluge i smeštajne kapacitete koje nude, kao i razmenu iskustava sa domaćinstvima iz drugih krajeva Srbije.

Partneri Resurs Centra Bor u realizaciji projekta „Vratite se prirodi, odmarajte na selu!“ su Turistička organizacija opštine Bor, Ekonomsko trgovinska škola u Boru, Udruženje domaćina za razvoj turizma iz Bora i Asocijacija studenata Tehničkog fakulteta u Boru.

Izvor: sajt Resurs centra Bor, http://www.rcbor.rs/

Pogledajte i na http://www.tobor.rs/component/content/article/1-latest-news/169-3-sajam-seoskog-turizma-u-boru


Autor diskusije: draganr
Replied on: 13 Mar 2011 12:21:01
Message:

DANAS U BORU TREĆI SAJAM SEOSKOG TURIZMABor, 11.mart 2011.

Nakon nedavno održanog 33. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu i Bor ima priliku da bude dobar i uspešan organizator 3.Sajma seoskog turizma koji će se održati 11. i 12.marta 2011. godine u sajamskom holu Sportskog centra u Boru.

Kao deo tromesečnog projekta „Vratite se prirodi“, odmarajte na selu“ organizatori ove treće po redu manifestacije su RESURS Centar Bor, Ekonomsko trgovinska škola Bor, Udruženje domaćina za razvoj turizma u opštini Bor, Asocijacija studenata Tehničkog fakulteta Bor i Turistička organizacija „Bor“. Celokupan projekat je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, UNDP i vlade Rumunije.

Osmišljen „tematski“, dakle posvećen turizmu na selu, ovaj Sajam pruža priliku, da se na jednom mestu nađe, pre svega smeštajna turistička ponuda u seoskim sredinama, ne samo opštine Bor, nego i čitave Srbije. Organizatori Sajma, pored kategorisanih domaćinstava iz borske opštine, očekuju i prisustvo najmanje desetak lokalnih Turističkih organizacija iz drugih srpskih opština.

Na Sajmu svoje mesto će dobiti i proizvođači suvenira, vina, rakija, meda, hrane i drugih proizvoda koji su u funciji turističke ponude.

Izlagački prostor će za sve učesnike biti besplatan, a za predstavnike Turističkih organizacija iz drugih opština, obezbeđen je besplatan smeštaj. Ovo bi trebalo da privuče što veći broj izlagača, kako bi iz godine u godinu Sajam seoskog turizma u Boru bivao sve masovniji i ušao u red prepoznatljivih Sajmova na nacionalnom nivou.
Autor: Bora StankovićRESURS CENTAR BOR, EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA BOR, UDRUŽENJE DOMAĆINA ZA RAZVOJ TURIZMA U OPŠTINI BOR, ASOCIJACIJA STUDENATA TEHNIČKOG FAKULTETA BOR i TURISTIČKA ORGANIZACIJA „ BOR“

ORGANIZUJU 3. SAJAM SEOSKOG TURIZMA

11. i 12.marta 2011. godine u sajamskom holu Sportskog centra u Boru

P R O G R A M 3. SAJMA SEOSKOG TURIZMAPetak, 11. mart (radno vreme Sajma od 13,00 do 20,00 sati)

11.00 – Evidentiranje učesnika i opremanje štandova

13.00 – Svečano otvaranje sajma, početak rada sajma

15.00 – 19.00 – Konferencijski deo – prezentacije po prijavama

20.00 – Kraj rada prvog dana sajma

20.30 – Zajednička večera za izlagače


Subota, 12 mart (radno vreme Sajma od 10,00 do 18,00 sati)

10.00 – Početak rada sajma

10.00 – 17.00 – Konferencijski deo – prezentacije po prijavama

18.00 – Zatvaranje sajma

Izvor: Medija centar Bor, http://www.mc.kcbor.net/2011/03/11/17708/


Autor diskusije: draganr
Replied on: 18 Mar 2011 08:59:48
Message:

ODMOR KRAJ VRELA I PIVNICA


Bor, 17.mart

Sajam seoskog turizma je bio, a na Sajmu…


-Treći Sajam seoskog tutizma Srbije, održan minulog vikenda u borskom Sportskom centru, prošao je bez posebne medijske pompe, mada je ova, atraktivna i jedinstvena manifestacija zaslužila sve pohvale – ocena je prvog domaćina dr Žike Golubovića, zamenika predsednika opštine Bor.

Na jednom mestu našlo se deset opštinskih turističkih organizacija, više sela i pojedinaca. Udruženje domaćina sela borske opštine imalo je tri štanda, RESURS centar Bor isto toliko, pojavili su se zanimljivi ljudi s izbirljivim ponudama za odmor i rekreaciju u svojim mestima. Na primer, Ljubiša Horvat iz Bora prikazao je na desetine suvenira od starog hrastovog i javorovog drveta, Zoran Milenović, nakon 15 godina uspešenog novinarstva u TV Zaječar i s pregršt novinarskih nagada, ponudio je svoju kuću i pivnice u Rajcu kod Negotina, Sanja Živković pokazala je dekoratersko umeće kakvo se retko viđa, iz Žagubice stigla je medovača u originalnom pakovanju, iz sela Krivelj i Mihajlovac na Dunavu zapala su za oko stara vlaška jela, sa Stare planine plenile su neponovljive rukotovrine, dok su Ljuba i Dušica Milenković u Banjskom polju kod Bora spremili program obilaska zanemitosti od Gamzigradske banje do Dunava, Lepenskog vira i čuvene Rajkove pećine.


-Iznenađeni smo s koliko je entuzijazma, mašte i ljubavi svaki štnad opremljen. Domaćini naših sela imaju šta da prikažu. Nedostaje im više marketinškog pristupa i saradnje sa stručnim organizacijama i agencijama. Za dva dana Sajam je posetilo oko 2.000 ljudi i to bez odgovarajuće propagande. Zašto Bor kao industrijski grad organizuje jednu ovakvu manifetsaciju? Zato što imamo 12 prelepih sela, a Gornjane u srcu Homolja biće uskoro prvo etno-selo ovog kraja. Tamo je Jovan Cvijić pronašao više od 80 pećina i vratača, vazduh je čist, voda iz kamena. Sve je zdravo i gotovo netaknuto. A takvih sela u Srbiji nije malo - priča Bora Stranković iz borske turističke organizacije.

Posetioci su se susreli i sa izvornim vlaškim pesmama i starinama od čije lepote zastaje dah. Pletilje i vezilje pokazale su neskriveno umeće, pila se najčistija rakija oahorvača, dunjevača i jabukovača.

-Moje vino i rakiju od kupine nigde u svetu nećete naći. Strance oduševljavaju sokovi od koprive i gloga, te salate od gljive bukovače, musaka od kopriva, salata od boranije. Puno je starih vklaških jela koja se samo ovde mogu dobiti – napomije Slavka Jankucić.

Stanka Parović je donele predmete od keramike, slike i razne ukrase. Bilo je i grnčarije, rezbarenih predmeta , suvenira od stakla i metala, pozlata, srebrnog nakita, razboja. Svega što se čuva i stvara u seoskim domovima.

Svrljig i Leskovac pokazali su svoju zdravu hranu i unikatne rukotovrine .Zlatne ruke žena iz tih, ali i podunavskih sela oko Golupca, Negotina i Kladova izatkale su ćilime i spremile narodne nošnje po “mustrama” od pre jednog veka.

-Prošle godine, zbog nerazimevanja u opštini, preskočili smo jedan Sajam. Verujem da se to više neće desiti. Jer, većinu troškova, sem prenoćišta i prostora, obezbedili su učesnici. Iduće godine očukjemo i vojvođanska i mačvanska sela - ističe Bora Stanković.
Autor: B.F.

Izvor: http://www.mc.kcbor.net/2011/03/17/odmor-kraj-vrela-i-pivnica/#more-17879


Autor diskusije: draganr
Replied on: 15 Apr 2011 20:19:35
Message:

Održan Treći sajam seoskog turizma u opštini Bor


U petak 11. marta 2011. godine u donjoj galeriji Sportskog centra Bor otvoren je Treći sajam seoskog turizma u opštini Bor u okviru projekta “Vratite se prirodi, odmarajte na selu!” koji finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, UNDP Srbija i Rumunska Vlada. Organizatori Trećeg sajma seoskog turizma su Resurs Centar Bor, Turistička organizacija opštine Bor, Ekonomsko trgovinska škola, Asocijacija studenata Tehničkog fakulteta u Boru i Udruženje domaćina za razvoj turizma u opštini Bor.

Na ovogodišnjem sajmu na 38 štandova predstavilo se 56 izlagača (detaljan spisak sa kontaktima možete pogledati na http://www.rcbor.rs/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=1 ).

Organizaciju 3. sajma seoskog turizma opštine Bor pomogli su:

Ustanova Sportski centar Bor
Ustanova Studentski centar bor
Narodna Biblioteka u Boru
Muzej rudarstva i metalurgije Bor
Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Boru
Štamparija “Grafomed –trade” Bor
Regionalna centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva “Timok” Zaječar d.o.o
Centar za kulturu opštine Bor.

Na sajtu resurs centra Bor postavljena je i galerija slika sa ovogodisnjeg sajma

Vidi na http://www.rcbor.rs/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=9


Autor diskusije: draganr
Replied on: 03 Jun 2011 07:31:46
Message:

ODRŽIVI TURIZAM U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJAZajednički program Ujedinjenihih nacija „Održivi turizam u funkciji ruralnpg razvoja“ se u 2010. godini uglavnom bavio stvaranjem osnova za razvoj ruralnih oblasti kroz turizam kreirajući ili dajući doprinos nacionalnim dokumentima koja predstavljaju okvir za razvoj seoskih oblasti (Master plan za razvoj ruralnog turizma, Program za ruralni razvoj, itd.)

U pvoj godini Zajednički program namerava da ovaj razvojni okvir predstavi u svoja 4 ciljna regiona, čak i da neke mere koje predlaže sprovede u delo, što kroz niz obuka, što kroz konkurs za diversifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam.

Jedan od programskih ciljeva je podsticaj razvoju dečjeg i omladinskog turizma zasnovan na konceptu aktivnog učenja. Još jedan cilj je podsticaj razvoju LIDER (LEADER) principa i formiranju lokalnih akcionih grupa (LAG).

Kako bi se zajednica dodatno upoznala sa dosadašnjim koracima i koji slede u okviru pvih ciljeva, Zajednički program organizuje prezentaciju za Dimitrpvgrad, Pirot, Zaječar i Knjaževac u Arheo-etno parku u Ravni 7. juna 2011. godine u 14 časova.

U prvom delu sastanka biće prezentovani ključni rezultati i koraci koji slede u okviru programa. Zatim će uslediti prezentacija koja se tiče dečjeg i omladinskog turizma, potencijala za njegov razvoj i predloženih modela za razvoj, dok će treći deo biti posvećen diskusiji o LIDER principima i formiranju LAG-pva. U okviru sastanka biće predstavljene i dve teme iz konkursa za diversifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam.

Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji kako biste stekli dodatna znanja potrebna za razvoj ruralnih oblasti i lakše doprineli razvoju sela, kako kroz ovaj program, tako i šire.

Karlo Puškarica,

menadžer Zajedničkog programa

Izvor: Medija centar Bor, http://www.mc.kcbor.net/2011/06/02/odrzivi-turizam-u-funkciji-ruralnog-razvoja/


Autor diskusije: draganr
Replied on: 09 Jun 2011 14:57:35
Message:

PREZENTACIJA MASTER PLANA RAZVOJA SEOSKOG TURIZMADržavni sekretar za turizam Goran Petković predstaviće Master plan razvoja seoskog turizma u Srbiji na regionalnim radionicama, koje će biti održane 6, 8 i 9. aprila u opštinama Južnog Banata, centralne i istočne Srbije.

Radionice se održavaju u Beloj Crkvi, Kosjeriću i Inovu kod Knjaževca, okviru projekta, koji se sprovodi u saradnji sa Svetskom turističkom organizacijom UN (UNSTO).

Projekat ruralnog turizma počeo je 2010. godine, kada je urađena strategija njegovog razvoja. Na projektu se radi u nekoliko pravaca, uz podršku agencija UN, koje rade na pripremi razvojnih programa, za koje će biti dodeljena i određena sredstva seoskim domaćinstvima i objektima na seoskim područjima.

Izbrana su četiri pilot područja - Banat, donje Podunavlje, zapadna Srbija, od Kosjerića do Valjeva i istočna Srbija, a kasnije će se njihova pozitivna iskustva koristiti i za druge krajeve zemlje.

U realizaciji projekta angažovano je pet agencija UN, a finasira ga španska vlada.

Izvor: http://www.merr.gov.rs/sr/c/resori/prezentacija-master-plana-seoskog-turizma/488


Autor diskusije: draganr
Replied on: 17 Jun 2011 14:15:52
Message:

IV seminar iz ciklusa UNAPREĐENJE SEOSKOG TURIZMA U OPŠTINI BOR


SEMINAR ZA TURISTIČKE ANIMATORE I VODIČEU okviru edukativno - kulturne turističke manifestacije SUSRETI DOMAĆINA OPŠTINE BOR u subotu i nedelju 18. i 19. juna 2011. u Zlotu i Gornjanu održaće se IV seminar za unapređenje seoskog turizma u opštini Bor u cilju obuke turističkih animatora i vodiča.

Organizatori manifestacije su Turistička organizacija opštine Bor i Udruženje domaćina za razvoj turizma u opštini Bor a realizatori seminara Društvo mladih istraživača Bor i Društvo za obrazovanje odraslih Beograd, koji su realizovali i prethodne seminare.

Program seminara 18. juna (Zlot)


09,00 Okupljanje polaznika i praktična vežba: Pružanje asistencije prilikom dolaska i odlaska gostiju (domaćinstvo Ursulovića)

11,00 Program seminara, predstavljanje polaznika i njihove dosadašnje aktivnosti

11,30 Promocija i prezentacija turističkih usluga i novi propisi u razvoju seoskog turizma

13,00 Animacija u seoskom turizmu

16,00 Radionica: animacija za aktivnosti gostiju u pojedinačnom domaćinstvu, gastronomska animacija (domaćinstvo Ursulović)

17,00 Specijalistička znanja: reljef, flora, fauna...

Program seminara 19. juna (Gornjane)


10,00 Interpretacija specifične tradicije, kulture i istorije mesta

12,30 Animacija u seoskom turizmu

14,00 Radionica: animacija za aktivnosti na nivou šire zajednice

15,00 Praktičan rad: Primanje i obrada innformacija i dokumentacije gostiju, gastronomska animacija (domaćinstvo Vanucić)

17,00 Partnerstvo: povezivanje sa planinskim i skolskim turizmom

U realizaciji seminara učestvovaće pored realizatora, TO Bor i Udruženja domaćina, i prestavnici organa uprave opštine Bor, planinarskih društava "Crni vrh" i "Dubašnica", GRUPE 55, OŠ "Đura Jakšić" iz Krivelja, Udruženja ljubitelja lekovitog bilja i dr.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 21 Jun 2011 13:58:42
Message:

ZAKON O TURIZMU
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)3. Pojmovi
Član 319) turistički animator jeste fizičko lice koje planira i ostvaruje zabavne, kulturne, sportsko rekreativne i druge programe kojima organizuje slobodno vreme turista;

VIII USLUGE U TURIZMU
1. Usluge turističkih profesija
1.1. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora i lokalnog turističkog vodiča

Član 94 .Turistički vodič, turistički pratilac i turistički animator, pri pružanju usluga moraju da imaju kod sebe odgovarajuću legitimaciju i da nose propisanu oznaku.
Turistički vodič i turistički pratilac mora da:
1) ima državljanstvo Republike Srbije;
2) zna srpski jezik;
3) ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
4) ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
5) poznaje jedan strani jezik;
6) ima položen stručni ispit za turističkog vodiča odnosno turističkog pratioca u skladu sa ovim zakonom.
Lice koje ima položen stručni ispit za turističkog vodiča može da obavlja i poslove turističkog pratioca.
Stručni ispit iz stava 2. tačka 6) ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar od stručnjaka iz oblasti: osnova turizma, turističkih resursa, agencijskog i hotelijerskog poslovanja, društvenog uređenja, turističke politike i propisa u turizmu, informativno-vodičke službe u turizmu i nacionalne istorije.
Troškove polaganja ispita snosi lice koje polaže stručni ispit.
Visinu troškova polaganja stručnog ispita utvrđuje ministar.
Ministarstvo izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno za turističkog pratioca, kao i legitimaciju i oznaku.
Uverenje iz stava 7. ovog člana dostavlja se Registru turizma radi evidentiranja.

Turistički animator mora da:
1) ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
2) zna srpski jezik;
3) poznaje jedan strani jezik
.

Član 95


Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora i lokalnog turističkog
vodiča na teritoriji Republike Srbije može da pruža samo lice koje ispunjava uslove iz člana 94. st. 2. i 9. i člana 98. stav 1. ovog zakona.

Turistička agencija je dužna da za pružanje usluga turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora ili lokalnog turističkog vodiča, angažuje lice koje ispunjava uslove iz člana 94. st. 2. i 9. i člana 98. stav 1. ovog zakona.

Član 96


Ne smatra se turističkim vodičem stručno lice koje pokazuje, objašnjava ili daje informacije unutar poslovnog prostora u kome radi (muzej, galerija, nacionalni park, vodič u lovu i ribolovu), ni turističkim pratiocem pratilac turističke grupe na turističkom putovanju organizovanom od stranog organizatora putovanja koje je započeto i završava se u stranoj državi.

Član 97


Ministar propisuje program i način polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca, kao i oblik i sadržinu legitimacije i oznake turističkog vodiča, turističkog pratioca i turističkog animatora.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 21 Jun 2011 14:01:17
Message:

Pregled domaćina opštine Bor na internet sajtovima


1 Domaćinstvo
2 www.seoskiturizam.org
3 www.tobor.rs
4 www.banjesrbije.net
5 www.selo.co.rs
6 Broj sajtova

1 2 3 4 5 6

Pansion„Dušica“ + + + + 4
Gulić + + + + 4
Stojčić + + + - 3
Vila „Stefan“ + + + + 4
Petković + - - - 1
Ursulović + + - + 3
Dimitrijević + + - - 2
Grujić + + - - 2
Vasković + - - + 1
Vanucić + - - - 1
Štirbanović + - - - 1
Bučanović + - - - 1
Bogdanović + - - - 1
Romanović - + - - 1
Monić + - - - 1
Brnzanović + - - - 1
Busić + - - - 1
Dobrić + - - - 1
Dragulović + - - - 1
Kokelić + - - - 1
Krinić + - - - 1
Ukupno 20 8 4 5 37

Kategorizacija domaćina na sajtovima je izvršena uglavnom prema lokaciji, na nekim sajtovima i prema kategoriji smestaja i ceni, a nigde prema tipu aktivnosti koje se nude u ponudi.


Sajtovi sela i ostalih subjekata:
http://www.krivelj.com/ nema podataka o seoskom turizmu
http://slatinabor.wordpress.com/ ima stranicu o seoskom turizmu
http://www.gornjane.bravehost.com/ nema podataka o seoskom turizmu
http://www.etos.rs/gornjane/index.html nema podataka o seoskom turizmu
http://www.ruralinfoserbia.rs/karte_sela/za/gornjane.pdf mogući resursi za seoski turizam
http://freebiking.org/ biciklizam, nema podataka o domacinima iz okoline Bora
http://www.opstinabor.rs/turizam.aspx nema linkova ka domaćinima
http://brestovackabanja.com/ nema pregleda domaćina iz Banjskog polja i okoline
http://www.udruzenjebanja.co.rs/brestovacka.htm nema smestaja kod domaćina
http://www.srbija.travel/destinacije/banje-i-klimatska-mesta/brestovacka-banja/ (sajt Turističke organizacije Srbije) nema smeštaja kod domaćina


Autor diskusije: draganr
Replied on: 21 Jun 2011 14:01:20
Message:

O prvom danu seminara za turističke animatore pogledajte prilog u Dnevniku TV Bor na http://www.rtvbor.rs/sr/video/10-dnevnik/3006-dnevnik-subota-18-jun-2011.html


Autor diskusije: draganr
Replied on: 25 Jun 2011 22:24:59
Message:

Realizovan seminar za turističke animatoreU okviru edukativno - kulturne turističke manifestacije SUSRETI DOMAĆINA OPŠTINE BOR u subotu i nedelju 18. i 19. juna 2011. u Zlotu i Gornjanu realizovan je IV seminar za unapređenje seoskog turizma u opštini Bor. Program seminara je koncipiran tako da polaznici steknu osnovna znanja koja su neophodna u cilju animacije gostiju, kako u pojedinačnom domaćinstvu, tako i na nivou šire zajednice.


U tom smislu polaznici su imali priliku, da kroz predavanja, radionice i praktičan rad savladaju veštinu prezentovanja i promocije turističkih lokaliteta, proizvoda i usluga, način interpretacije specifičnosti tradicije, kulture, istorije, gastronomije,da steknu neka specijalistička znanja o reljefu, flori i fauni užeg i šireg okruženja
Nakon ovog seminara svi polaznici su praktično obučeni za poslove turističkog animatora u svojoj sredini.

Organizatori manifestacije su Turistička organizacija opštine Bor i Udruženje domaćina za razvoj turizma u opštini Bor a realizatori seminara Društvo mladih istraživača Bor i Društvo za obrazovanje odraslih Beograd, koji su realizovali i prethodne seminare.
U realizaciji seminara pored organizatora I realizatora, učestvovali i prestavnici organa opštinske uprave Bor, planinarskih društava "Crni vrh" i "Dubašnica", GRUPE 55, OŠ "Đura Jakšić" iz Krivelja, Udruženja ljubitelja lekovitog bilja i dr.

tekst: Bora Stanković

Izvor: sajt TO Bor, http://tobor.rs/component/content/article/1-latest-news/182-realizovan-seminar-za-turisticke-animatore


Autor diskusije: draganr
Replied on: 30 Jun 2011 10:44:22
Message:

Seminar za turističke animatore i vodiče
Zlot-Gornjane 18. i 19. juna 2011


Radionica:Animacija domaćina
(zbirna obrada viđenja učesnika seminara)


Navedite glavne aktivnosti vašeg domaćinstva sa kojima biste animirali potencijalne goste i vašu užu i širu lokalnu sredinu

I. Goste
– (domaćinstva Banjskog Polja)Upoznavanje gostiju sa prirodnim lepotama i znamenitostima našeg kraja. Planine Crni vrh, Stol i Dubašnica,s a svojom florom i faunom, kao i planinarskim i lovačkim domovima. Obavezna poseta Zlotskim pećinama: Lazarevoj i Vernjikici. Kada odvedemo goste u taj deo istočne Srbije, nezaobilazan je Lazarev kanjon. Usečen je u debele krečnjačke stene ispod Malinika, u dužini od 9km. Biser turizma opštine Bor je svakako Borsko jezero i svakog turistu treba upoznati sa tim.Nalazi se u podnožju planine Crni vrh, na 17km.od Bora. U blizini je dečije odmaralište Savača. Jedna od lepota ovog kraja je Brestovačka banja. Od Bora je udaljena 8km. Spada u najstarije banje u Srbiji.Svoj procvat doživela je u vreme Miloša Obrenovića. Iz tog perioda su sačuvani vrlo značajni objekti, koji su kao kulturno dobro pod zaštitom drzave. Vode banje spadaju u red najlekovitijih u Srbiji. Pored smeštajnih kapaciteta: Srpske krune i Kluba RTB-Bor, postoje kategorisana domaćinstva u naselju Banjsko Polje. Ljubazni domaćini u svojoj ponudi, sem udobnog smeštaja sa pogledom na borovu šumu, nude razne aktivnosti:

Kulinarske radionice:

1.priprema etno hrane
2.makrobiotičke hrane
3.sve vrste testa
4.spremanje slatka,od sezonskog voća
5.zimnice
6.spremanje specijaliteta,ispod sača
7.pastrmka,na žaru
8.spremanje jela od jestivih divljih plodova
9.spremanje sokova od,koprive,žalfije,zove,maslačka...
10.priprema sitnih kolača,i domaćih slatkih pita


Pored bogate gastronomske ponude,u ovom naselju postoje i

Kreativne radionice:

1.slikarska
2.vajarska
3.tkanja
4.izrada ikebana,od sušenog cveća
5.zlatovez,i svi drugi ručni radovi
6.izrada suvenira,od kanapa,i rafije
7.radionica,za izradu krema,losiona,tinktura,eliksira,eteričnih ulja i sapuna, od aromatičnog i lekovitog bilja.
8.izrada nameštaja,od gvožđa(stalci za slike,lampe,ogledala,kreveti i baštenske garniture
9.radionica, slikanja na staklu, drvetu, svili i tikvama

Aktivnosti, sa kojima bi naši domaćini,animirali svoje goste, su i razni edukativni sadržaji:

1.poseta rudniku, RTB-BOR, i novoizgrađenom vidikovcu na
površinskom kopu
2.obilazak Muzeja rudarstva i metalurgije
3. Tehničkog fakulteta
4.poseta i obilazak konaka Kneza Miloša, dvorca Aleksandra
Karađorđevića, Izletnika i turskog kupatila.
5.poseta crkvi Svetog Đorđa u Boru i crkve u selu Brestovac

Onim gostima, koji vole rekreaciju, domaćini bi ponudili, sledeće aktivnosti:

1.jutarnju šetnju kroz borovu šumu
2.pešačenje crnovrškom prugom, od Brestovačke Banje do Bora
3.šetnja dolinom jorgovana, sa posetom suvenirnici priznate vajarke Lenke Matić
4.relax-masaže, sa eteričnim i lekovitim uljima


Gostima treba ispričati o manifestaciji pod nazivom,, Dani Brestovačke banje“ koja se tradicionalno održava trećeg vikenda avgusta meseca.

Goste
- (seoska domaćinstva)

Domaćinstva, koja su kategorisana za bavljenje seoskim turizmom, nalaze se na prelepim lokacijama Borske opštine. U animaciji gostiju našle bi se sledeće aktivnosti, koje su po svom sadržaju drugačije od ponuda u Banji:

U Prirodi:

1.pešačenje po okolini
2.posmatranje ptica
3.vožnja bicikla brdskim stazama
4.foto-safari
5.šetnja obalom reke Timok
6.obilazak izvorišta,na Beljavinskoj reci
7.planinarenje na Stolu, uspon na Veliki krš
8.ribolov
9.lov
10.branje lekovitog bilja
11.branje gljiva
12.jahanje konja

Domaćinstva bi ponudila gostima razne aktivnosti, vezane za kuću i okućnicu:

1.pravljenje domaćih specijaliteta (vlaških palačinki, belmuža, urde itd.)
2.pravljenje zimnice
3.vrcanje meda
4.pečenje rakije
5.sirenje sira
6.spremanje dimljenog kačkavalja
7.radionice za izradu suvenira vlaške šubare i vlaške narodne nošnje
8.umetničke radionice (slikanje, vajanje, vlaške igre, sviranje harmonike i frule)
9.radionice starih zanata (pletenje, tkanje, predenje, bojenje vune, potkivanje, kovanje)
10.aktivnosti u polju i bašti (kosidba, skupljanje sena, branje vinograda i kukuruza, kopanje, rad u plasteniku, kalemljenje i orezivanje)

Mesta i lokaliteti u bližoj i široj okolini, na kojima bi domaćini odveli goste, a sve u cilju što bolje animacije bila bi:

1.Felix-Romulijana, kasnoantički lokalitet, nadomak Gamzigradske banje
2.Vizitorski centar Lepenski vir
3.Rajačke pimnice
4.manastir Gornjak
5.vrelo reke Mlave

II. Animacija uže i šire sredine


Da bi kategorisana domaćinstva za bavljenje seoskim turizmom bila uspešna neophodni su zajednički programi sa institucijama u užoj i široj okolini, kao što su sledeća:

1.delovanje u okviru turističkog klastera seoskog turizma istočne Srbije
2.odgovorniji organi opštine Bor, koji se bave turizmom, kulturom, komunalnim uređenjem, razvojem sela, zaštitom životne sredine
3.organizacije koje se bave organizovanjem sajmova seoskog turizma, domaće radinosti, izrade suvenira
4.organizacije koje se bave organizacijom turističkih manifestacija, u mesnim zajednicama, opštini i šire
5.saveti mesnih zajednica, kako u gradu, tako i u selima
6. Turistička organizacija Bor
7. Udruženje ljubitelja lekovitog bilja,,Nana“ Bor
8. Udruženje građana,Grupa 55 Bor
9. Lovačko udruženje,,Bakar“Bor
10. Ribolovačko udruženje,,Rudar“ Bor
11. Mladi istraživači Bor


III. Navedite udruženja, organizacije i institucije sa kojima bi naši domaćini potpisali memorandum i protokol o saradnji, a sve u cilju animacije gostiju

1. Planinarsko društvo,,Dubašnica“
2. Planinarskosmučarsko društvo,,Crni vrh“
3. Osnovna škola,,Petar Radovanović u Zlotu
4. Osnovna škola,,Đura Jakšić“ u Krivelju
5. Rudarskotopionički basen Bor
6. Udruženje domaćina iz Ljiga
7. Zavičajno udruzenje građana,,Pčinja“ Bor
8. Ekonomsko-trgovinska škola u Boru, koja školuje turističke tehničare
9. Resurs centar Bor

Jasminka Dimitrov-saradnik


Autor diskusije: draganr
Replied on: 30 Jun 2011 10:47:35
Message:

IZVEŠTAJ
O realizaciji IV seminara za turističke animatore i vodiče u okviru projekta UNAPREĐENJE ZAPOŠLJIVOSTI MARGINALNIH GRUPA KROZ RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA
Radi nastavka realizacije seminara za obuku domaćina u seoskom turizmu i smeštaju u domaćoj radinosti u opštini Bor, a u okviru višegodišnjeg projekta UNAPREĐENJE ZAPOŠLJIVOSTI MARGINALNIH GRUPA KROZ RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA, Društvo za obrazovanje iz Beograda i Društvo mladih istraživača iz Bora sklopili su 19.04.2011. Sporazum o poslovnoj saradnji, kojim su definisane međusobne obaveze u realizaciji seminara. Sporazumom je predviđeno da je centralna aktivnost sprovođenje obuke za lokalne turističke vodiče Opštine Bor, kao i promocija novoformirane službe lokalnih turističkih vodiča.

U pripremi seminara Društvo mladih istraživača i Udruženje domaćina za razvoj tirizma u opštini Bor uputili su inicijativu organima opštine Bor i Turističkoj organizaciji Bor da sprovedu postupak utvrđivanja programa i načina polaganja ispita za lokalne turističke vodiče. Održan je zajednički sastanak sa načelnicom Odeljenja opštinske uprave za privredu i društvene delatnosti i predstavnikom Turističke organizacije Bor radi dogovora oko ovih poslova, kako bi se realizovala svrsishodna obuka koja bi omogućila lakše polaganje ispita svih zainteresovanih za poslove lokalnih turističkih vodiča. Međutim, po tumačenju koje su predstavnici TO Bor dobili od predstavnika odgovarajućeg ministarstva i TO Srbije, zainteresovani za poslove lokalnih turističkih vodiča moraju da ispunjavaju visoke uslove, isto kao i za nacionalne turističke vodiče, pa i da čak imaju položen ispit za nacionalne turističke vodiče. Da se ne bi gubilo vreme, u Društvu mladih istraživača Bor je unekoliko izmenjen i dopunjen već urađen koncept seminara i novim konceptom (u prilogu izveštaja) predloženo da se svrha seminara promeni tako da je on u pogledu ishoda, metoda i organizacije obuke usmeren pre svega na osposobljavanje turističkih animatora, a posle toga i potencijalnih turističkih vodiča. Za obuku turističkih animatora inače ne postoji obaveza da lokalna samouprava i turistička organizacija utvrđuje program obuke niti polaganje ispita, već samo da vode njihovu evidenciju, kao i da obezbeđuju propisane legitimacije i oznake.

Na osnovu ovakvog opredeljenja u Društvu mladih istraživača izučena je praksa obuke turističkih animatora i vodiča u Srbiji i nekim drugim zemljama, rezultati prethodnih seminara u Boru za unapređenje seoskog turizma i najnovija opredeljenja u Srbiji u razvoju seoskog turizma i u skladu sa tim definisan novi koncept i program seminara.

U dogovoru sa Udruženjem domaćina za razvoj turizma i Turističkom organizacijom Bor seminar je vremenski lociran u dane SUSRETA DOMAĆINA OPŠTINE BOR – EDUKATIVNO KULTURNA MANIFESTACIJA, koja je objavljenim kalendarom manifestacija (u prilogu izveštaja) na sajtu Turističke organizacije Bor http://tobor.rs/ planirana za treći vikend juna meseca, odnosno 18. i 19. jun 2011. Program i Plan realizacije seminara (u prilogu izveštaja) urađeni su i realizovani tako da se maksimalno iskoriste ovi dani za sve oblike rada u okviru seminara - predavanja, prezentacije, radionice i vežbe i to na dve lokacije: kod domaćina u selu Zlotu i u selu Gornjanu.


Pored Društva mladih istraživača, Udruženja domaćina i Turističke organizacije, učešće u realizaciji seminara upućivanjem polaznika i prilozima u toku seminara uzeli su i Udruženje građana GRUPA 55 koje se bavi razvojem turizma i lokalne zajednice, planinarska društva «Dubašnica» i «Crni vrh» koja se bave razvojem planinskog turizma, Osnovna škola «Đura Jakšić» Krivelj koja se bavi posebno školskim turizmom, Odeljenje za privredu i društvene delatnosti opštine Bor koje pokriva i oblast turizma, Udruženje ljubitelja lekovitog bilja «Nana», Lovačkog društva, privatne turističke agerncije i dr. koje žele da sarađuju u razvoju seoskog turizma ( u prilogu spisak polaznika).

U pripremi seminara predstavnici Udruženja domaćina i Turističke organizacije učestvovali su na prezentaciji projekta unapređenja seoskog turizma i Istočnoj Srbiji, koji je održan u Knjaževcu, kako bi se upoznali sa iskustvima koje bi preneli na seminaru za turističke animatore i vodiče u Boru. Ova iskustva su obrađena u posebnoj prezentaciji ( u prilogu izveštaja).

Koncept seminara, program i plan reaizacije zasnivao se na obradi noseće teme o turističkoj animaciji (prezentacija i tekstualni materijal prilogu izveštaja), kao i na obradi posebnih tema o turističkoj ponudi, povezivanju školskog i planinskog turizma sa seoskim turizmom odnosno smeštajem u domaćoj radinosti (prezentacije i materijali u prilogu izveštaja), teme o novim propisima u vezi seoskog turizma i smeštaja u domaćoj radinosti ( u prilogu), radionicama o turističkoj animaciji pojedinačnog domaćinstva i na nivou užeg i šireg okruženja ( u prilogu izveštaja), povezivanju Udruženja domaćina sa partnerima radi zajedničkih programa animacije ( u prilogu izveštaja modeli memoranduma i protokola o saradnji), vežbama u odabranim seoskim turističkim domaćinstvima u Zlotu i Gornjanu prijema gostiju, vođenja dokumentacije o gostima, pripreme tradicionalnog ručka za organizovanu grupu gostiju (galerija fotografija u prilogu). Predavanja i prezentacije održane su u prostorijama osnovne škole «Petar Radovanović» u Zlotu – zaseok Selište i osnovne škole «Đura Jakšić» Krivelj- u selu Gornjane, a pokazne vežbe prijema grupe gostiju i gastronomije u domaćinstvima Ursulović u Zlotu i Vanucić u Gornjanu.

Pored dva predavača i dva organizatora vežbi, aktivno učešće na seminaru imali su svi učesnici, po konceptu tzv. učesničke edukacije, posebno direktor osnovne škole, predsednici planinarskih društava, predstavnik opštinske uprave i dr.

Sporazumom sa Društvom za obrazovanje odraslih predviđeno je da se u okviru seminara obezbedi minimum 360 časova obuke za ukupan broj polaznika. Angažovano je 4 predavača i organizatora i dva domaćinstva za organizaciju vežbi na terenu i završne radne večeri. Seminar je uspešno završilo 25 polaznika (spisak u prilogu), čime je obezbeđeno ukupno 400 časova obuke za polaznike. Društvo za obrazovanje odraslih Beograd, Društvo mladih istraživača, Udruženje domaćina i Turistička organizacije treba da obezbede diplome, odnosno certifikate o učešću na seminaru za ove polaznike i predavače, a koje bi bile uručene ili na planiranom skupu Udruženja domaćina 19. jula ili na danima Brestovačke banje trećeg vikenda u avgustu.

Efekti seminara, pored obuke 25 polaznika, koji će se prijaviti organima opštine i Turističkoj organizaciji Bor za evidentiranje kao turistički animatori na osnovu znanja stečenih na seminaru, su jačanje partnerstva na polju turističke animacije u seoskom turizmu kroz dogovore o potpisivanju memoranduma i protokola o saradnju Udruženja domaćina u seoskom turizmu sa Turističkom organizacijom, Društvom mladih istraživača, Udruženjem građana GRUPA 55, Lovačkim društvom, Udruženjem ljubitelja lekovitog bilja, planinarskim društvima «Dubašnica» i «Crni vrh», seoskim osnovnim školama koje raspolažu prostorim za boravak školske dece, i dr. Obnovljen je deo znanja stečen na prethodnim seminarima 2008.-2010., učesnici su se upoznali sa najnovijim koncepcijama, opredeljenjima i strategijama razvoja seoskog turizma, posebno za istočnu Srbiju, zatim sa najnovijim zakonskim propisima, analizirali prezentacije domaćina na internet sajtovima (u prilogu izveštaja) i dogovorili jednu od narednih obuka na temu korišćenja savremene informaciono komunikacione tehnologije u turističkoj animaciji.

Ispred medija, seminar je posebno propratila Televizija Bor, koja je dva dana emitovala u informativnim emisijama duži prilog sa seminara (http://www.rtvbor.rs/sr/video/10-dnevnik/3006-dnevnik-subota-18-jun-2011.html ). O seminaru su takođe objavljeni prilozi na sajtu Turističke organizacije Bor (http://tobor.rs/component/content/article/1-latest-news/182-realizovan-seminar-za-turisticke-animatore ), kao i na diskusionom forumu DMI Bor (http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1139&whichpage=6 ). U Borskom problemu br. 270 objavljen je takođe članak o seminaru sa slikom polaznika pored škole u Gornjanu.DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR


Autor diskusije: draganr
Replied on: 04 Jul 2011 10:25:43
Message:

U toku trajanja seminara za turističke animatore TV Bor je snimila više priloga o kategorisanim seoskim domaćinima.

Prilozi o domaćinstvima Ursulović iz Zlota i Dimitrijević iz Šarbanovca objavljeni su u TV emisiji "Selo moje" i mogu se videti na http://www.rtvbor.rs/sr/video/26-selo-moje/3107-selo-moje-petak-1-jul-2011.html


Autor diskusije: draganr
Replied on: 15 Jul 2011 10:17:43
Message:

Prilog o realizaciji seminara za turističke animatore objavljen je i na drugoj stranici lokalnog lista Borski problem, broj 270 od 28.06.2011. koji je postavljen i na sajtu http://www.bor-sve.net/images/stories/arhivabrojeva/270.pdf


Autor diskusije: draganr
Replied on: 22 Jul 2011 11:07:24
Message:

Na sajtu Sektora za turizam Ministarstva ekonomija i regionalnog razvoja, na stranici o Svetskoj turističkoj organizaciji UNWTO postavljeni su materijali koji se odnose na razvoj ruralnog turizma u Srbiji (master planovi, strategije, akcioni planovi i dr.)

Zainteresovani mogu da pogledaju na http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-19-39-09/unwto i da prevuku odgovarajuće materijale.


1. Master plan ruralnog turizma Srbije (na engleskom jeziku)
http://www.turizam.merr.gov.rs/images/stories/UNWTO/Novi%20fajlovi%2021042011/Master%20Plan%20for%20Sustainable%20Rural%20Tourism%20Development%20in%20Serbia_190411.pdf

2. Strategija za razvoj održivog ruralnog turizma (na engleskom jeziku) na http://www.turizam.merr.gov.rs/images/stories/UNWTO/Novi%20fajlovi%2021042011/VOLUME%20II%20STRATEGY%20for%20Sustainable%20Rural%20Tourism%20Development%20in%20Serbia_190411.pdf

3. Akcioni plan za razvoj održivog ruralnog turizma u Srbiji (na engleskom jeziku) na http://www.turizam.merr.gov.rs/images/stories/UNWTO/Novi%20fajlovi%2021042011/VOLUME%20III%20ACTION%20PLAN%20Action%20Plan%20for%20Sustainable%20Rural%20Tourism%20Development%20in%20Serbia_190411.pdf

4. Implementacioni plan razvokja ruralnog turizma u Srbiji (na engleskom jeziku) na http://www.turizam.merr.gov.rs/images/stories/UNWTO/Novi%20fajlovi%2021042011/VOLUME%20IV%20IMPLEMENTATION%20PLAN%20for%20Sustainable%20Rural%20Tourism%20Development%20in%20Serbia_190411.pdf

5. Prezentacija master plana održivog razvoja ruralnog turizma u Srbiji na http://www.turizam.merr.gov.rs/images/stories/UNWTO/Novi%20fajlovi%2021042011/PMC_Rural%20Tourism%20MP_Serbian_040411.pdf

6. Prezentacija master plana razvoja ruralnog turizma u istočnoj Srbiji na http://www.turizam.merr.gov.rs/images/stories/UNWTO/Novi%20fajlovi%2021042011/Eastern%20Serbia_Serbian_040411.pdf

7. Prezentacioja master plana razvoja ruralnog turizma Donjeg podunavlja na http://www.turizam.merr.gov.rs/images/stories/UNWTO/Novi%20fajlovi%2021042011/Lower%20Danube_Serbian_040411.pdf


Autor diskusije: draganr
Replied on: 23 Sep 2011 21:57:24
Message:

Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda i Društvo mladih istraživača Bor, kao organizatori seminara za turističke animatore, u saradnji sa Udruženjam domaćina za razvoj turizma u opštini Bor i Turističkom organizacijom Bor, dodelili su 29 diploma polaznicima seminara.

Diplome će svečano biti uručene polaznicima povodom obeležavanja Svetskog dana turizma i Nacionalnog dana eko turizma u subotu 24. aprila 2011. u Planinarskom domu na Stolu, gde će se pored ovih datuma obeležiti i Svetski dan čistih planina, zajedno sa Planinarskim društvom "Crni vrh", Udruženjem građana "Crni vrh 45", učenicvima "OŠ "Dušan Radović", Tehničke i Ekonomsko-trgovačke škole Bor i drugim učesnicima.

Organi uprave opštine Bor, odnosno Odeljenje za privredu, javne ustanove i zaštitu životne sredine, pripremiće proceduru registracije turističkih animatora i dodele znački i legitimacija registrovanim turističkim animatorima u opštini Bor.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 28 Sep 2011 12:20:52
Message:

Evo u prilogu osnovnog teksta Memoranduma o saranji u razvoju turizma, posebno ekoturizma, koji će Udruženje domaćina potpisivati sa drugim organizacijama, ustanovama i ostalim zainteresovanim:

Polazeći od toga da organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u razvoju lokalne i šire sredine i da daju značajan doprinos u očuvanju prirodnih i kulturnih dobara, ostvarivanju povezivanja između ljudi, posebno u razvoju delatnosti koje ovo povezivanje omogućuju kao što je turizam,
Prepoznajući potrebu i interes za uspostavljanje bliže saradnje radi poboljšanja svojih aktivnosti,UDRUŽENjE DOMAĆINA ZA RAZVOJ TURIZMA U OPŠTINI BOR,
(u daljem tekstu Udruženje domaćina), koje zastupa Ljubodrag Milenković, predsednik upravnog odbora i odgovorno lice udruženja,

i

ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ____________________________________
kojua zastupa predsednik _________________________________,

zaključuju:


M E M O R A N D U M O S A R A D Nj I


Član 1.


Udruženje domaćina i UG _____________________________ će obezbediti redovnu razmenu informacija o aktivnostima koje se odnose na pripremu i sprovođenje planova za očuvanje prirodnih i kulturnih dobara i razvoja turizma kao i o drugim aktivnostima u oblasti poboljšanja kvaliteta života i poboljšanja kvaliteta životne sredine, kako bi međusobno uskladili ili utvrdili i realizovali kroz zajedničke programe i projekte.

Član 2.


Udruženje domaćina će prenositi svoja iskustva, aktivno će sarađivati, učiniti dostupnim svoje resurse i rezultate aktivnosti, kao i korišćenje resursa svojih članova pod povoljnim uslovima kada je to moguće i na način koji je moguć, kako bi se kapaciteti koji postoje u Udruženju domaćina kao aktivnoj organizaciji civilnog društva uspešnije koristili u oblasti razvoja turizma i komplementarnih delatnosti od značaja za građane kao i o drugim aktivnostima u razvoju Opštine Bor.

Udruženje građana _______________________________, u skladu sa svojim ciljevima i oblastima delatnosti, obezbediće realizaciju svojih aktivnosti povezano se delatnošću Udruženja domaćina, obezbediti informativnu, edukativnu, promotivnu i drugu podršku udruženju domaćina, ukazivati rukovodstvu Udruženja domaćina na probleme i moguće pravce unapređenja oblasti razvoja turizma, posebno seoskog turizma i smeštaja u domaćoj radinosti.
Posebna saradnja ostvarivaće se u pripremi i realizaciji različitih zajedničkih programa animacije turista, odnosno gostiju kao načina da se proširi i obogati turistička ponuda lokalne sredine.


Član 3.


Udruženje domaćina i __________________________ međusobno poštuju nezavisnost sopstvenog delovanja, a kao dobri partneri sarađuju međusobno, naročito u različitim mrežama organizacija civilnog društva, u nastupu pred organima lokalne zajednice, državnim organima i drugim partnerima.

Član 4.


Memorandum o saradnji stupa na snagu danom potpisivanja, a zaključuje se na neodređeno vreme.
Svaka strana ga može raskinuti jednostrano, slanjem pismenog obaveštenja.
Memorandum se može izmeniti pisanom saglasnošću obeju strana.

Član 5.


Memorandum je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih svaka strana zadržava po jedan.

U Boru, _______ 2011. godineUdruženje domaćinaAutor diskusije: draganr
Replied on: 11 Oct 2011 11:06:57
Message:

Predsednik Upravnog odbora Udruženja domaćina za razvoj turizma u opštini Bor Ljubodrag Milenković potpisao je 24. septembra 2011. na Stolu, povodom Svetskog dana čistih planina, Svetskog dana turizma i nacionalnog dana ekoturizma, memorandume o saradnji sa predsednikom Planinarsko-smučarskog društva "Crni vrh" Bor Borkom Gajićem i zamenikom predsednika UO Društva mladih istraživača Bor Zoranom Petrovićem.

Vidi vise na http://www.forum.mibor.rs/teme.asp?TOPIC_ID=1280&whichpage=4


Autor diskusije: draganr
Replied on: 11 Oct 2011 23:01:07
Message:

O podeli diploma polaznicima seminara za turističke animatore i šta se očekuje od ove kategorije turističkih poslenika u Boru pogledajte prilog u Dnevniku TV Bor ( od 8 do 11 minuta Dnevnika) od utorka 11. oktobra na adresi http://www.rtvbor.rs/sr/video/10-dnevnik/3874-dnevnik-utorak-11-oktobar-2011.html

Izjave su dali predstavnici organizatora seminara, Bora Stanković, stručni saradnik Turističke organizacije Bor, Dragan Randjelović, predsednik Društva mladih istraživača Bor i Dušan Zdravković, direktor Društva za obrazovanje odraslih Beograd.


Autor diskusije: draganr
Replied on: 13 Oct 2011 14:20:01
Message:

Dok traju pripreme u opštinskoj upravi Bor za uvođenje registra i izdavanje legitimacija i oznaka turističkih animatora evo odredbi Pravilnika koji je doneo ministar ekonomije i regionalnog razvoja, nadležan i za oblast turizma:

Na osnovu člana 97. Zakona o turizmu (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09) Ministar ekonomije i regionalnog razvoja donosi

Pravilnik o obliku i sadržini legitimacije i oznake
turističkog vodiča, turističkog pratioca i turističkog
animatora


”Službeni glasnik RS”, br. 40/2010)Član 1.


Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina legitimacije i oznake turističkog vodiča, turističkog pratioca i turističkog animatora.

Član 4.


Legitimacija turističkog animatora se štampa na tankom kartonu u štampi koja je kolorna 4/4, dimenzija 60x95 mm sa koricama od plastike.

Prednja strana legitimacije turističkog animatora sadrži:

1) u levom gornjem uglu Mali grb Republike Srbije i do njega sa desne strane tekst: „REPUBLIKA SRBIJA”;

2) na sredini sa leve strane tekst: „LEGITIMACIJA TURISTIČKOG ANIMATORA” ispod koga je tekst: „BROJ LEGITIMACIJE” sa prostorom za upis broja legitimacije;

3) na sredini legitimacije sa desne strane prostor za fotografiju dimenzija 25x35 mm

4) u donjem levom uglu tekst u zagradi: „IME I PREZIME” sa prostorom sa upis imena i prezimena turističkog animatora i do njega sa desne strane tekst: „M.P” sa prostorom za stavljanje pečata;

5) u donjem desnom uglu tekst u zagradi: „JMBG” sa prostorom za upis jedinstvenog matičnog broja turističkog animatora.

Poleđina legitimacije turističkog animatora sadrži:

1) na vrhu tekst: „OVO LICE OVLAŠĆENO JE DA, U OKVIRU PRAVA I OBAVEZA UTVRĐENIH ZAKONOM O TURIZMU OBAVLjA POSLOVE TURISTIČKOG ANIMATORA”;

2) na sredini tekst: „TURISTIČKI ANIMATOR GOVORI STRANE JEZIKE” sa
prostorom za upis stranih jezika koje govori turistički animator;

3) u donjem levom uglu tekst u zagradi: „DATUM IZDAVANjA” sa prostorom sa upis datuma izdavanja legitimacije i do njega sa desne strane tekst: „M.P” sa prostorom za stavljanje pečata;

4) u donjem desnom uglu tekst u zagradi: „POTPIS OVLAŠĆENOG LICA” sa prostorom za potpis lica ovlašćenog za izdavanje legitimacije.

Legitimacija turističkog animatora se izdaje na Obrascu 3 - Obrazac legitimacije turističkog animatora, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7.


Oznaka turističkog animatora je pravougaonog oblika dimenzija 55x25 mm izrađena je od plastike crvene boje sa gravurom sive boje.

Na prednjoj strani oznake turističkog pratioca ispisan je tekst: „TURISTIČKI ANIMATOR”, na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i tekst: „TOURIST ANIMATOR” na engleskom jeziku, latiničkim pismom.

Oznaka turističkog animatora nosi se na prednjem gornjem delu odeće turističkog animatora.

Oznaka turističkog animatora izdaje se na Obrascu 6 - Obrazac oznake turističkog animatora, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.


Obrazac 3


OBRAZAC LEGITIMACIJE
TURISTIČKOG ANIMATORA

REPUBLIKA SRBIJA

LEGITIMACIJA
TURISTIČKOG ANIMATORA


Broj legitimacije

__________________________ M.P ___________________
(ime i prezime) (JMBG)


Ovo lice ovlašćeno je da, u okviru
prava i obaveza utvrđenih Zakonom o
turizmu obavlja poslove turističkog
animatora.

Turistički animator govori strane
jezike :
________________________________
________________________________
________________________________

___________________________ M.P. __________________ (Datum izdavanja) (Potpis ovlašćenog lica)


Obrazac 6


OBRAZAC OZNAKE
TURISTIČKOG ANIMATORA

TURISTIČKI ANIMATOR
TOURIST ANIMATOR


Autor diskusije: draganr
Replied on: 09 Nov 2011 14:31:04
Message:

Formiran klaster ruralnog turizmaZAJEČAR - U Zaječaru je formiran klaster ruralnog turizma. Razlozi zbog kojih se klaster formira leže i u podatku da na području istočne Srbije postoje dobri prirodni uslovi, da se više od 200 ljudi bavi ovom delatnošću, sa nastojanjem da se napravi kvalitetan turistički proizvod i da se proda po dobroj ceni.

U klaster mogu da uđu oni koji edukuju potencijalne radnike ruralnog turizma, mediji kao važan segment prezentacije i afirmacije i svi koji mogu da doprinesu uspešnosti poslovanja.

Sastanak je organizovala Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije kako bi omogućila potencijalno zainteresovanim da aktivno učestvuju u formiranju klastera ruralnog turizma u Timočkoj krajini.

Izvor: RTV Bor, utorak, 08 novembar 2011.,
http://www.rtvbor.rs/sr/vesti-rtv-bor/vesti-drustvo/4151-formiran-klaster-ruralnog-turizma.html


Autor diskusije: draganr
Replied on: 04 Dec 2012 13:45:53
Message:

Budući turistički tehničari krenuli u promociju seoskog turizma Opštine Bor


utorak, 4. decembar 2012

Grupa učenika, smera turistički tehničar, došli su na ideju da u cilju promocije seoskog turizma u ovim krajevima otvore Facebook stranicu na kojoj bi se sve potencijalne posetioce borske opštine upoznali sa ponudom seoskih turističkih domaćinstava.

Ekonomska-trgovinska škola u Boru već godinama školuje turističke tehničare za rad i podsticaj turizma u našoj opštini. Međutim, ako sagledamo sliku turizma u borskoj opštini, videćemo da ona baš i nije tako sjajna.

Iako borska opština vrvi od potencijala, prirodnih i antropogenih turističkih vrednosti, očito da većih pomaka nema. Zato su turistički tehničari želeli da sami krenu u akciju i pokušaju da doprinesu razvoju jedne od grana turizma – seoskog turizma.

„Veliku šansu za razvoj naše opštine čini seoski turizam. Zašto ne razviti nešto što može svima da donese profita. Imamo veliki broj sela i mnogo objekata stare tradicionalne arhitekture. Sve to propada, jer ljudi nisu upoznati sa mogućnostima koje seoski turizam donosi.

Svi su ustremljeni samo na rudarstvo, a niko ne razmišlja šta ćemo kad zaliha rude za jedno 100 godina više ne bude. Moramo da imamo neku alternativu. Na FB stranici ćemo sve da upoznamo sa selima naše opštine i onim što ona nude turistima. Izložićemo ponude na stranici, a uskoro nas očekuje i otvaranje sajta. Pored ponuda, upoznaćemo sve Borane sa procedurom, ukoliko imaju želju da kategorišu svoj objekat i pridruže se našoj borbi za razvoj sela i turizma na njemu“, navodi za naš sajt učenica Jelena Trailović, inicijator ovog projekta.

Turističke tehničare je u svom naumu podržala Turistička organizacija, ali i Milan Stojković, urednik sajta Discover-southeast Serbia, koji će im pružiti svu neophodnu pomoć u informacijama, savetima i novitetima u ponudi seoskih domaćinstava.
Autor: Dušan Bogdanović

Izvor: Veb portal Bor 030, http://www.bor030.net/www3/info/gradske-vesti/buduci-turisticki-tehnicari-krenuli-u-promociju-seoskog-turizma-opstine-bor?utm_campaign=Ekonomija+%2F+BIZ&utm_medium=twitter&utm_source=twitter

Vidi i facebok stranicu http://www.facebook.com/SeoskiTurizamOpstineBor?ref=ts&fref=ts


Autor diskusije: draganr
Replied on: 25 Nov 2013 09:53:53
Message:

Preuzmite priručnik o primeni društvenih mreža u turizmu i ugostiteljstvu
sa linka
http://www.turizamiputovanja.com/Primenadrustvenihmrezauturizmuiugostiteljstvu.pdf


Etos diskusioni forum : http://www.forum.mibor.rs/

© Etos

Zatvori okvir